Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1890

1 1890 GEVRAAGD $ 00 i 700 M RiTie of Ihismd te leveren te Gouda Hontnumsgracht of hn de R K BegraafplaaU Inlichtingen te bekomen bg L BROOWBE Earnemelksloot te Gouda Heeren Dames en Kinder Zaterdag 25 October N 4359 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A V OS Az Eleiveg E 73 en 73 Bekroond met Gouden Medailles De inzending van advertentiön kan geschieaen lot een uur des namiddags van den dag der uitgave Il da maeat raoMlia aa Varatorkaada KinB Wiin Aan bavalaa daar tal vaa blaaaa aa bsltaDlandaeba fiaDeaahaaraB TarkrtJibaar t laoaabaa k 1 M aa 1 KBABPBUBM HOLM Arotkakara UU Depot Toor Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM j IIRDOOR S Mélthnobbel KwrmvlUa Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prija per fiaeon met penseel SO ets AtUén eelU bg B 8CB0LTEN Coiffenr Eisch de handteekening van A v TüIJLL adverte ntien in alle Binnen en BuÜetUandeehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BRINKMAN en ZOOM te Gouda tHpr Aigemeea erkend als het beste MONDWATER der wereld Ojarige roem Mond en Tandziekten zooals het los rorden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend taudvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr P O P P a An therlD UI rwrr S Hondwater in aanmerkelijk vergrooto flesschen voor 60 cenU ƒ 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPFl Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreifelijk voor baden I Venus zeep en Xonnebloemen zee p POPP s GekrisUlliseerde en Transparant blycerluezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welk ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 8V De namaaksels van Anatherln Wond water verwoesten de tanden binnen korten tijd Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Dro rist ▼ erder in alle Drogist en Parfumeriowinkels van Nederland t fijnste merk MARKTBERICHTBN QOUda 23 Ootober 1890 Tarwe hoewel in de beste soorten niet lager was heden toch moeielqker te plaatsen Kookerwtea en Bruine boenen zeer willig Overigens onveranderd Tarwe Jarige Zeeuwsohe 9 80 a ƒ 10 40 Nieuwe dito 30 a ƒ 9 75 Mindere dito ƒ 8 76 a Afwijkende ƒ 6 75 a 7 8S Nieuwe Polder 8 a 8 75 Eogge Zeeuwsohe ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Polder 8 è 6 40 Buitenlandsohe per 70 kilo 6 40 a 5 60 üerst Winter 4 60 s 5 10 Zomer 4 40 4 80 Chevalier ƒ 6 50 a 6 50 Haver per Heet 3 i 4 10 per 100 kilo 7 50 ƒ 8 25 Hennepzaad Inlandsch 25 a 6 60 Buitenlandsoh 5 76 a ƒ 6 Kanariesaid 7 60 a 8 60 Bruine boonen 11 a 12 60 Kookorwten 9 26 a 10 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanache 6 60 ü ƒ 6 60 CiDquantine 6 85 è ƒ 6 60 Veemarkt Melkvee goeile aanvoer handel vlug prijzen stationair Vette varkens tamelijke aanvoer handel gewoon 21 a 24 et per half Kti Biggen voor Kngelaud weinig aanvoer handel gewoon 19 a 21 et per balf KG Magere Biggen goede aanroer handel traag ƒ 0 85 ƒ 1 35 per week Vette schapen geen aanroer Lammeren groote aanroer handel redeiyk 13 a 20 Nuchtere kalroren eenige aanvoer handel zeer vlug Graskalveren groote aanvoer handel zeer vlug ƒ 40 A ƒ 90 Aangevoerd 105 partgen kaas Handel matig Iste qualiteit 27 ƒ 29 2de qualiteit ƒ 23 ü ƒ 26 Noord Hollandsohe ƒ 24 ü ƒ 29 Boter redelijke aanroer Handel vlug Goeboter ƒ 1 50 i 1 60 Weiboter ƒ 1 25 a 1 40 gaarne dat hij kapitalist vas zoolang en zoo dikwijls den oorlog verklaard dat de e eindelijk in een stemming gekomen zijn om te zeggen Welnu bet zij oorlog Streden de industrieelen rroegar indiridueel en moesten zij daarom dikwijls den kamp opgeven omdat zij niet in staat waren hem rol te houden nu steunen zij elkander eren goed als de sooiaal democraten t elkanier doen En men is zeer benieuwd hoe t nu zal gaan Uit dat oogpunt ia thans fan belang de uitslag lan een strijd te Ëschwege De tabaksfabrikanten aldaar hebben aan de sigarenmakers doen weten dat zij die lid zijn ran de rakrereeniging of wat op hetzelfde neerkomt ran de sociaal democratische reroeniging niet meer konden worden gebruikt 250 sigarenwerkora en werksters weigerden het lidmaatschap op te zeggen en werden ontslagen Do socihal democraten beschouwen en te recht de zaak te Kachwege als een strijd om het beginsel verliezen zij te Esohwege dan bt rijpt men dat straks schier overal de eisch zal worden gesteld van uittreden en dan ligt do macht van den sociaal democratischen bond in duigen Niet alleen in Duitschland maar ook in Oostenrijk en elders schijnt men er van terug te komen door concessies do arbeiders te winnen Dat bleek bij de tramwerkstaking te Woenen Toen niet meer dan drie a vierhonderd man van de 1800 bereid waren het werk op de oude voorwaarden voort te zetten werd de dienst geheel gestaakt éa de onwilligen een termijn aanhezegd buiten welken zij als ontslagen uit den dienst worden beschouwd Burgerlijke Stand GEBOREM 19 Oct FraneiKit Johinscf ouilen H de Vnei eD W S tiB LMaweD 21 Pieter MartiDui üsderi D tm dar Toorao eo M Schnek iohaan Maria oadcra J Su n l C Koenuui Jacob oadira O Bik as D vaa der Horat 22 Hill Nr oodert P Vermeer M aa der Wal Ueerr ouden a Verbdcreo C U hlioktma 2S Adriana OyaberU oudera A Vermeilas aa M Spruit OVERLhDEN ii Oei h N Veempg 17 d GEHUWO J L Zkstu ea M Vcrbq Stolwyk OVEBLEDEN K eaa WviKsudaa 28 j A K Alker 4 m K Boffier i j ONDKRTBOL WU K v a den lleotri ea U laa der Hee Reeuw k OEBOREV Jaaaja oodera J Scboateo ea i ran Ei OVERLEDKN J Koater De eenigen tijd geleilen te Londen opgerichte vereeniging van reeders en scheepseigenaars hoeft naar de Times meldt in beginsel besloten alle Britsche koopvaardijschepen tijdelijk stil te doen liggen en alzoo de nationale scheepvaart te verlammen als een middel om een eimi te maken aan de onverdraaglijke verdrukking van de zijde der nieuwe dok I werkersen matrozen vereeuigingen De Times keurt dit buitengewone middel good als zijnde een nood akelijk geworden maatregel van tcgenweer HOIVOEIV BLTBGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen in hennnenng dat in die remeente o a de volgende bepalingen betrekkelijk het houden van Honden bestaan Ieder eigenaar of bezitter van ééu of meer honden is verplicht dstarvan jaarlijks vóór den 31n Januari ten kantore van den iemeente Ontvanger aangifte ie doen De bet aling der belasting geschiedt dadelijk bq de aangifte ADVERTENTXÏIN De aangifte wegens honden na den 31n Januan verkregen geschiedt binnen CHT DAGEN na het verkrijgen Gerraagd met NOVEMBER eene DIËtliSTBODE kanuende koken en werken Brieven letter G ter Boekdrakkerg van H GÜ0RIS8EN ou a Bij de betaling wordt voor eiken bond kosteloos een kenteeken uitgereikt waarop het jaar waarvoor het uitgereikt is en een doorloopend volguummer afgedrukt zijn Dit kenteeken wordt vastgemaakt en behoorlijk zichtbaar gedragen aan een halsband voorzien van een metalen plaat waarop de naam van den eigenaar of houder duidelijk is uitgedrukt Honden niet voorzien van bovenbedoeld kenteeken worden beschouwd voor de belasting niet te zijn aangegeven en wanneer de eigenaars niet bekend zijn ter beschikking vao de politie gesteld Een Heer vraagt 2 net GEMEUBILEERDE KAMERS te Huur of ZITKAMER met mime ALCOVE Adres onder No 2051 aan het Bareau dezer Conrant Geen grijs Haar meer Ve nieuwe LONDON i de beste van alle bestaande parfnmeriën om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt bet haar glansryk en zacht en verft niet Prgs SScentfex fiacoo en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bg I A CATS en J H C HUINCK P Hz Eigenaars of houders van houden moeten tevens zorgen dat hunne honden niet op ifeu openbaren weg loiloopen tuischeu 11 uur des avonds en 6 uur des morgens Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOEN De Secretaris BHOÜWEK Gouda 22 October 1890 PETROLEUM NOTEERWCEi van de Makelaars Caatzlaar k Sekslkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 95 Geïmporteerd fust 8 Januarien Februan levering ƒ 8 05 Xovembtrlevering ƒ 7 9 O pecember levering ƒ 8 Blocker s Cacao GoiuA rinelpersdruk van A Bbinkman S Zoon De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 October 1890 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig was de heer Oudijk wegons ongesteldheid was aan de orde de gemeentebegrooting voor het jaar 1891 Do post die daarop het meest de aandacht had getrokken was die der plaatselijke directe belasting die tot nog toe uitgetrokken op ƒ 34000 door B en W was voorgesteld op ƒ 46000 te brengen De hh Straver en Jager Verklaarden zich al dadelijk bij de algemeene beschouwingen tegen dat voorstel De post zelf werd echter beden niet in behandeling genomen naar aanleiding van het volgende Was door de Commissie voor de Begrooting voorgesteld den post Ophrengat van de belasting ov de vaart door de gemeente van ƒ 61000 op ƒ 6 5000 te brengen ten gevolge waarvan naar haar gevoelen de plaatselijke directe belasting ƒ 4 0OO minder zou behoeven te worden verhoogd dan B en W voorstelden de heer van der Garden stelde voor bedoelde opbrengst van ƒ 61000 te verhoogeu met ƒ 6000 zoodat in verband met nog andere voorstellen b V tot verhooging van de opbrengst van de gabel voor het bevaren van de Gouwe met 2000 do pi dir belasting in het geheel niet zou behoeven te worden verhoogd B en W waren echter van meoning dat al werd genoemd voorstel der Jommissie of dat van den heer van der Garden aangenomen dit geen invloed zou kunnen oefenen op den post pi dir belasting maar dat dan de post voor de leening die op deze begrooting voorlEomt zou moeten worden verlaagd Het voorstel van den heer van der Garden om den voornoemde post van ƒ 61000 op ƒ 67000 te brengen werd in stemming gebracht Vóór stemden de hh v d Garden Lotsy T 1 FEVILLETOX EENE WEDDENSCHAP Utt het Diiitsch 7 Als ge wist juffrouw Mela ging Porster het afgebroken gesprek hervattend voort hoe ondenkbaar het mij is dat ik morgen Weenen zal verlaten Moet go werkelijk morgen reeds heen Ik kan niet langer blijven Maar ge hebt nog niets van Weenen gezien Het iohoonste dat Weenen bevat geloof ik toch gezien te hebben Ik wilde dat ik het kon meenemen naar Berlijn En is dat niet mogelijk Mela deed haar best zeer onbevangen te spreken Niet zonder uwe speciale toestemming Mela Wilt go mij die geven Toen kwam de lange tunnel voor Semmering zeer ontijdig want of Mela hare speciale toestemming gaf of niet blijft een vraag die bij daglicht niet te beslissen ia Een angstige zaak is hot echter altijd om door zulk een langen donkeren tunnel te rijden men kan niet weten wat iemand in acht in het donker doorgebrachte minuten overkomen kan Dat moet ook Mei hebben ondervonden ant toen de trein weer Vreumingen Hoogenboom v der Post Jager Straver en van Veen Tegen stemden de hh Fortuin Droogleever Koning Noothoven v Goor Prince v Iterson Ëoefhamer IJssel de Schepper en de Voorzitter De stemmen staakten dus en eene beslissing was aangehouden tot eene volgende vergadering Over vhet voorstel tot verhooging van ƒ 2000 van den post opbrengst van de gabel voor hot bevaren van de Gouwe staakten eveneens de stemmen met dezelfde vooren togen stemmers In verband met die staking werd de post geldleeuinj eveneens aangehouden en ook het bedrag der pi dir belasting Alzoo is omtrent de hoofdzaak die aan de orde was nog niets beslist De volgende stukken kwamen bij den Kaad in 1 Eene missive van den heer P C van derMeulen wegens vertrek uit deze gemeente ontslagnemende als lid van het Burgerlijk Armbestuur envan de Commissie voor de Volksgaarkeuken De Voorzitter spreekt een woord van dask voorde door den heer van der Meulen bewezpn dienstenen stelt voor de missive aan te nemen voor kennisgeving Aldus Ijesloten Een voorstel van B en W om het wachthuis van de nachtpolitie te verplaatsen naar hetvoormalig huis van bewaring aan den Groeneweg bij wijze van proef Ter visie Een voorstel van B en W tot verbreedingvan de brug van de Hoogstraat naar de Kleiweg aande zijde van de Zeugstraat met een verhoogd trottoir de kosten waarvan worden geraamdopp m 325 Een rapport van B en W op de vroegeringekomen adressen van do hh Huijbrecht en deRaadt adviseerende daarop gunstig te beschikken Ter visie B Een adres vac A M Biné geb van der Wolff verzoekende vergunning tot het verkoopen van sterken drank in het klein in het daglicht kwam was haar gelaat met een donker rood overgoten en zat ze stil en verlegen tegenover Porster het niet wagende hem aan te zien Porster scheen echter in het geheel niet bang te zijn geweest integendeel hij zag er zoo trotach en gelukkig uit als hij nog nooit gedaan had In Payerbach vond papa Scbwarz zijn verloren dochtertje weer terug dat toen het hem zag zich snikkend in zijn armen wierp Kind kind ge schreit toch niet Hebt ge u zoo angstig gemaakt om mij Maar Melatje toen ze voortging zijne handen met kussen te bedekken wat ben je toch voor een dwaas ding Wat zal ervan worden als ge geheel zonder uw ouden vader moet leven Dienzelfden avond nog had Förater een lang onderhoud met zijn vriendelijkcn gastheer en toen hij den volgenden dag afreiade nam hij iets mede dat niet te zien was on waaraan hij niet veel te dragen had en dat hij toch niet zou hebben weggegeren voor alle schatten ter wereld Mela a hart en dat nog wel met haar speciale toestemming Vijf maanden lang waren Porster en Mela getrouwd en nog altijd stond de zon van hun huwelijksgeluk in t Zenith Ook niet het kleinste onweertje had zich tot nog toe vertoond en dat zegt veel want voorjaarstijd en wittebroodsweken hebben behalve vele andere overeenkomsten ook dat gemeen dat in beide de hevigste onweerastormen onverwachts ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere ragtl meer 10 Centen GROOTE LETTRES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Daar de wet de bevoegdheid tot het geven van dergelijke vergunningen aan B en W opdraagt wordt daarop geen beschikking genomen Over de Begrootings diseusaie komen wij in ons volgend nr terug Gisterenavond voerde het Hoogduitsohe Operagezelschap van Botterdam directie Sjalborn in de Sociëteit ma Genoegen Die Entfuhrmuj aua dei Serail op zeer tot genoegen van het publiek De dames Katzmeyer en Bachiaann die als Comtame en Blondchen optraden werden meer dan eens teruggeroepen en ook de heeren vooral zij die de rollen van Osmin en PedrUlo vervulden ondervonden bijval en toejuichingen Voorloopig is de tweede voorstelling bepaald onDonderdag 20 November r r Naar wij vernemen heeft de politie de hand gelegd op een paar jeugdige dieven die zich hadden meester gemaakt van een kleedingstuk van een leerling uit een der scholen alhier Nadat zij het kleedingstuk geheel verscheurd hadden hebben zij hetzelve verkocht bg een der uitdragers alhier alwaar hetzelve gisterenavond door de politie werd in beslag genomen Heden werd op het Bureel van de Garnizoenscommandant herbesteed de levering van Aardappelen aan de menages van het Garnizoen voor het tijdvak van 1 November 1890 tot 15 Juni 1891 Ingeschreven werd door J Gerritsen te Gouda voor ƒ 2 65 per H L van 66 K G en G Kooij te Gouda voor ƒ 2 57 per H L van 65 K G Door Ged Staten van Zuid Holland is aan de Prov Staten dezer provincie medegedeeld lo dat dé ooncessie aanvrage van nu wijlen den heer B H Beer te Amsterdam om vergunning tot het leggen van spoorstaven ten behoeve van een stoomtrnmweg tus losbarsten We kennen een paar jonggehuwden die den tweeden dag na hun trouwen doordat zü op het toppunt van menachelijk geluk meenden ts zijn zoo hevig tegen elkander raasden dat de vrouw verklaarde naar hare ouders terug te keeron en de man dat hij zich een kogel door het hoofd wilde jagen en waarom De vrouw atond erop dat de meid een zacht broodje voor het ontbijt zou halen terwijl do man harde kadetjes voor doelmatiger hield Daar het weer voor een reis wat onaangenaam was en de zuinige man zijn geld liever niet voor een pistool uitgaf dat hij maar eens zou kunnen gebruiken sloten de echtgenooten wapenstilstand die doordat het vrouwtje zacht brood evenals kadetjes verwierp en een stuk roggebrood verkoos nu in een duurzamen vrede veranderde Maar zooala gezegd ia vijf maanden lan waren Porater en Mela nu getrouwd en nog had niets den helderen hemel van hun geluk bewolkt Maar nu juist met het begin van de zeade maand stegen de eerste wolkjes op wel ia waar nog heel kleine en lichte maar wolkjea of liever begin van wolken waren het toch Porster meende sedert eenigen tijd te bemerken dat Mela een geheim voor hem had Kwam hij op een tijd van den dag thuis als ze hem nii t verwachtte dan verstopte ze gewoonlijk spoedig iets waarmede ze bezig was geweest Nu zal misschien menigeen van onze ervaren lezeressen moenen dat het somtijds voorkomt dat