Goudsche Courant, zaterdag 25 oktober 1890

seheu Boskoop en Beeuvrgk in aansluiting un den stoomtramireg Gouda Bodegraro is oTergenomen door de stoomtramweg maatsohapp Gouda exploiteerende laatstgenoemde I n Aan genoemde maatschappg is door hen te kennen gegeren dat z j bereid z n de gevraagde vergunning Toorwaaidalyk te verleenen zoodra de plannen TToeger door den heer Beer ingezonden thans door de maatschappij onderteekend en na gezegeld en geregistreerd te zijn zullen lyn terug ontvangen Deze stukken zyn z nog wachtende In de aanstaande najaarsvergadering der Provinciale Staten van Zuid Holland zullen o a behandeld worden de voorstellen betreffende de uitvoering van het besluit der Staten tot verbetering van den waterweg tassohen den IJsel en de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder Nu door de bij de wet goedgekeurde spoorwegovereenkomsten wettelijk de meest volledige waarborg ia verstrekt voor het gedoogen der verhooging van de brug over do Gouwe door de den spoorweg exploiteerende maatschappij zonder eenige schadevergoeding welke ook te dier zake in rekening te kunnen brengen en alzoo voldaan is aan eene in 1887 door de provincie gestelde voorwaarde stellen Ged Staten voor hen te machtigen om ten behoeve der nitvoering van het werk waartoe in 1887 is besloten eene wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening bij de re eering aan te vragen en nadat die wet en hef koninklijk besluit houdende aanwgzing der te onteigenen perceelen zullen zijn verkregen de voor het werk noodige eigendommen bij minnelyke overeenkomst of door tusschenkomst des rechters voor dé provincie te verwerven Ten aanzien van de coupure te Boskeop welke de deskundigen nog steeds onvermijdelijk achten wordt een antwoord van den raad aldaar verwacht op een door Ged Staten tot dien raad gericht schrijven Na ontvangst daarvan zullen Ged Staten de Prov Staten in staat stellen over de onder Boskoop aan het werk te geven richting eene beslissing te nemen Zekere zich noemende handelsagent W de Jong tegen wiens kwade prakl ken to Leeuwarden de commissaris van politie aldaar voor eenige dagen in de Leeuw Ct had gewaarschuwd werd daardoor zoo in het nauw gebracht dat hij bet maar beter heeft gevonden zich naar elders te begeven Ten einde de personen die van hem gekochte gnederen in de door den zoogenaamden agent gehuurde panden kwamen aanbrengen nog tijdig te waarschuwen waren daar politie egenten geplaatst geworden Kan de doeltreffende wijze van optreden der poltie is het dan ook zeker te danken dat te Leeuwarden slechts een zeer beperkt getal neringdoenden het slachtoffer van den sluwen koopman zijn geworden Ook de levering van groote partijen kaas in den omtrek der stad opgekocht is er nogjtijdig door erijdeld geworden L Ind pendaHCt Lnxembourgeoite bespreekt de officieele mededeelingen over s konings toestand en zegt dan ffOok het vorige jaar werden geen ofHcieole bulletins uitgegeven maar alleen entrefilets in de StaaUcourant geplaatst zonder dat het publiek wist wie verantwoordelijk was voor de juistheid dier mededeelingen zonder dat zelfs de uaam der ziekte werd genoemd een vrouw die pas getrouwd is allerlei kleine sierlijke dingen waaraan ze met stil geluk gewerkt heeft aan het oog van haar echtgenoot zoekt te onttrekken maar lieve lezeressen gij dwaalt Wat ge gelooft te weten dat wist Forster reeds lang dat was Meia s geheim niet Eerst meende Forster dat het om een verrassing voor zijn verjaardag was maar toen deze voorbijgegaan was en hem wel veel moois had gebracht maar niets dat zulk een aanhoudend verbergen rechtvaardigde begon hij zich met allerlei gedachten ta kwellen Wat kon Mela voor hem geheim houden Was ze niet verplicht in alles oprecht en waar legen hem te zijn Had hij dan een enkel geheim voor haar Neen geen enkel zeker niet alleen dat bij haar er niet altijd bij riep als hij aan de onbekende schryfster in Weenen schreef die hem een bekoorlijk pikante schildering van den Journalistendag had gestuurd en die bij met verwijten overstelpte haar incognito niet zooals zij beloofd had te hebben opgeheven Dadelijk in de eerste dagen van hun huwelijk ha l hij Mela van deze briefwisseling verteld die langs een omweg tot haar geluk geleid had maar Mela was zoo rood geworden en had hem zoo vreemd aangezien dat hij zich voorgenomen had het thema in hare tegenwoordigheid niet meer aan te roeren Ja wat kon Mela hem verbergen Forster ging uit om een vriend te bezoeken vond hem niet thuis en keerde terug om Mela voor een De ministers z n verantwoordel k voor het oiBcieele gedeelte der Staatacoura t maar wat deze pseudobulletins betreft het hof gaat daarin da ministers voorbij en dat is heel ernstig Personen die daartoe niet het reoht hebben geven aan den directeur van de Staatacourant last een mededeeling aan het hoofd van het blad te plaatsen zonder dat de ministers er iets van weten Om een conflict ts vermgden in dezen truurigen toestand hebben zij geen maatregelen genomen om zulke misbruiken tegen te gaan want hunne positie is alles behalve aangenaam Voor ongeveer twee jaar werd op zekeren dag vernomen dat de toestand des kooiugs zeeronmstwekkend was Een der redacteuren van een der groete bladen in s Hage giug naar het ministerie van binnenlandsche zaken om daar inlichtingen te vragen Do minister ontving hem en zeide zelf nog geen officieele mededeelingen te hebben maar door den directeur van het Kabinet des koniugs verwittigd te zyn dat er s avonds een bulletin in de Staattcourant zou verschynen De redacteur dankte en vroeg vergunning dat bulletin te mogen overschrijven Het is ihans 2 nor zeide h j en bet publiek wil niet wachten tot van avond om 8 uur de SiaatscouraHt versobenen is jrZeker zeide de minister kom over een half uur terug en dan zal ik u het bulletin geven De redacteur ging en kwam op het aangeduide uur terug Het spgt mij zeer zeide de minister u de beloofde copie niet te kannen geven ze wordt my zelfs geweigerd Men moest dus tot des avonds 8 uur wachten en daar de bladen in Nederland tusachen 5 en 7 uur verschijnen kon geen hunner des avonds de officieele berichten mededeelen Het volk verliest er wel niet veel bij want slechts de particuliere berichten van enkele bladen zijn juist Het verhaaltje dat uit goede bron afkomstig is geeft een eigenaardigen blik op den toestand Dr Heinrich Schliemann beeft op zyn eigen terrein te Athene zeer belangrijke opgravingen gedaan die hy zelf als volgt in de Nne Frek Preue beschrijft Bij de opgravingen op myn eigen gronden in de Uoiveniteitsstraat in Athene ontdekte ik elf graven waarvan er naar zaken die er in en bij gevonden werden te oordeelen zeker tien van do vierde eeuw voor Chriltus moeten dateeren terwyl bet eerste in de zevende eeuw voor Christus schijnt thuis te hooren Van den sarkophaag van het laatste graf was geen poor overgableren duf zal die van hout geweest zyn Er bevonden zich in de grMren de geraamten van twee menscheu met goed bewaarde schedels en nog eenige zaken die in het graf meegegeven werden bestaande uit goed geconserfeerde vrouwenfiguren van klei van Archaeischtische typen schoon bewerkt en verder een kleine stoel en twaalf met zwarte figuren beschilderde bekythoi oliekannen met ooren en dunne halzen waarvan er vier met vrouwenbeelden en acht met bloemen versierd schoona Archaeischtische schilderkunst Van de overige 1 0 graven bestonden er 2 uit poreusen steen 1 uit terra cotta en 6 uit marmeren platen Er werd een sarkophaag gevonden beslaande uit één stuk marmer Alle graven bevatten menschenbeenderen doch ik heb er slechts vier schedels ongeschonden uit kunnen halen Van de overige zaken die bij de geraamten zyn gevonden verdienen nog wandeling af te balen Ze sprong op toen hij binnenkwam keerde zich om en deed eenige oogenblikken of ze het zeer druk had Wat scheelt je vroeg Forster wantrouwend Och Bichard bekijk dit kleine manteltje eens is bet niet snoezig Hoe had Forster boos kunnen blijven voor het kleine kunstwerkje met rose strikjes dat Mela hem voorhield Het voorzichtig met één vinger opnemend vroeg hij Gelooft ge werkelijk dat het niet te klein zal zijn voor onzon zoon Voor onzen zoon lachte Mela Voor onze dochter is het bestemd Waarom niet En denkt ge al die rose strikjes dagelijks vast en los te maken Een paar dagen later merkte Forster in de comedie komende dat hij zijn tooneelkijker vergeten had Hij ging terug om hem te halen Mela had zijn komst niet bemerkt en was ijverig bezig aan de schrijftafel Toen ze hom zag choof ze snel iets in de lade van eën schrijftafel en draaide den sleutel om Wat schrijft ge daar Niets Iets moet het toch geweest zijn Ik berekende alleen do uitgaven van deze maand Weet ge dat ik van mijn huishoudgeld tien thalersbespaard heb l Maar ze fs dit aangename thema wilde heden bij I byzondere aandacht twee bekers een raas op jrjg pooten met deksel en 18 bekythoi byna alle met schoone roode figuren beschilderd Op één der beiytioi ziet men een man op een kameel Zoo iets is nog nooit op Orieksche vazen voorgesteld gevonden een roodachtige vaas uit Nola uitgezonderd waaiop een heele scène stond Qe opgraver van deze Uatite vaas Layard verklaarde het geschilderde tooneel d triomftocht van Dionysos te zyn De meeste laters verklaringen zijn daar echter van afgeweken Zoo heejl Panoska deze scène zeer onwaarschynlijk met Middas in verband gebracht Doch Wies er meent dat het een scène uit den Indisohen triomftoüht van Dionysos is maar de kameelrijder zou niet Dionysos zyn maar een gevangen Oosiersche vorst De eerste Helgolandsche rekruut geboren nadat bet eiland aan Dnitschland overging heeft van den Keizer een gouden kroes met zyu portret ten geschenke ontvangen Bij deze gelegenheid wyzen de bladen op het feil dat door de wyziging die in de Kefeering heeft plaats gehad er nog geen verandering gekomen is iu de rechten waarnaar het grondbezit op het eiland geregeld is Zij die niet op Helgoland geboreu zgn kunnen dus nu nog evenmin als vroeger grondbezit op hot eiland verwerven Dr H T Babnsen te Salem in Noord Caroliua gevestigd is er volgens de Salem Corr Mest in geslaagd een Victoria Uegia in de open lucht te kweeken en tot bloei te brengen Dr Bahnsen had daar reeds veel naam gemaakt met het kweeken van watorlelien lotussen en andere fraaie waterplanten en besloot eindelyk het kweeken van een Victoria Kegia in de open lucht te beproeven Zijn eerste plant werd in Juni door de toen heerachende koude gedood juist toen zy met het hoofd boven water kwam een tweede gelukte en gaf in een open vijver haar eerste bloem in het begin van September Een van de grootste bladen had toon 66 Ëng duimen middellyn en was krachtig genoeg om een meisje te dragen van 12 jaar oud en 65 Kog panden wegende Van de plant met hot kind op een der 5 bladen zittende en de fraaie bloem in het midden zagen wij met groot genoegen eene photographie waarop ook de flinke kweeker zelf voorkomt staande in den vijver met ware voldoening de door hem gekweekte plant aanschouwend Utr Dagbl Sedert eenigen tyd zien wy in een gedeelte van on land en ook in de omstreken van Gouda dat de slooten on vaarten niet zoools gewoonlijk groen zijn door het eendekroos maar dat zij integendeel bruinrood van kleur zijn Vooral in de omstreken van Leiden en Haarlem is dit het geval En de bruinroode korst op het water ontstaat niet door een verkleuring van het gewone eendekroos zooals men misschien zal meenen maar is een gevolg van de aanwezigheid van millioenen plantjes die evenals het eendekroos op het water dryven Voor de meesten onzer lezers is dit verschijnsel zeker nieuw en daarom zal het hun misschien aangenaam zijn het volgende over dat voor onze inlandsche flora nieuwe plantjes te vernenen Keemt men dit pbiotje uit het water on beschouwt men het reet een loupe dan blykt het te bestaan uit eenige knobbeltjes aan elkander verbonden en Forster niets helpen Geef me den sleutel van de schrijftafel Mela ik wilde wat visitekaartjes meenemen Dadelijk Richard Waar kan hg nu zijn Ge hadt hem toch zooeven nog Zeker maar ik kan hem nu niet vinden Forster zag wantrouwend naar haar zoeken en antwoordde niets toen Mela hem eenige uren later den sleutel gaf dien zij intusschen gevonden had Zoo kon en mocht het niet voortgaan dat nam hy zich vast voor Den volgenden dag toen hij verklaarde den avond in een vergadering van oen vereeniging te willen doorbrengen toonde Mela zoo weinig treurigheid over hot vooruitzicht den avond alleen te moeten doorbrengen dat Forster s zwarste argwaan werd gewekt Hij ging heen maar slechts om iladelyk daarop terug te keeren Zacht opende hij de deur Werkelijk daar zat ze zoo ijverig te schrijven dat hare wangen gloeiden Wat ze schreef was oogenschijnlijk een brief duidelijk zag bij hoe zij hem bij zyn binnenkomen onder een pak couranten schoof Zijne oogen waren stijf op de plaats gericht waar hij wist dat hij lag Om Godswil Bichard riep Mela verschrikt wat ziet ge er uit Ik werd in de vergadering onwel Ik geloof dat een kop thee me goed zou doen Wordt vervoli d vereenigd tot min of meer vertakte sohrijfvormige ophoogingen met onregelmatig gekartelden of ingesneden rand van Vs 1 centimeter middellijn terwijl eenige dunne worteltjes ouder aan het plantje hangen zooals by het gewone eendekroos De bovenvlakte van dat knobbolige onregelmatige schijQe is prachtig bruinrood van kleur fluweelaohtig met een rooden gloed en hier en daar een helder groen randje De naam van dit schoone plantje is Azolla Caroliniana Het behoort in Zuid Amerika thuis en is eenigen tijd geleden ui die landen overgeplaatst in don Hortus Botonicus te Leiden Uit dien tuin is het ontvlucht en het heeft zich in de slooten rondom Leiden Haarlem on Heemstede zoo goed geacclimatiseerd dat het thans wel als een inlandsch plantje mag aangemerkt worden terwijl het thans bezig is zich hoe langer hoe verder door ons land te verspreiden Intusschen hoe mooi het plantje op zichzelf is die bruine slooten en vaarten verhoogen de schoonheid van het landschap niet N v d S Thans zyn de sociale hervormingsplannen van generaal Booth bekend geworden Volgens gebruik konden de Londensohe journalisten reeds een dag voor de uitgave een exemplaar verkrijgen en alle ochtendbladen van gisteren bevatten dan ook eene aankondiging van er de meeste nog beschouwingen bovendien over Darkest Ikglaiul and the Way Out eene navolging zooals de schrijver erkent van den titel van Stanley s jongste werk over Afrika Eene woorderlyke vertaling van dat opschrift zou do beteekenis niet weergeven die eenvoudig de volgende is Onder de diepstgezonkeneu in Engeland en do wijze om hen te verbeteren Het boek is omstreeks 80O pagina s 8o en gewijd aan de gedachtenis van de gezellin raadgeefster en kameraod van bijna 40 jaren en verder wordt zy genoemd de liefhebbende getrouwe en toegewijdo vrouw Gravures of prentjes versieren het werk niet maar het titelblad bevat eene niet al te fraaie litographie die eene voorstelling geeft bij vogelvlucht van de uitvoering der plannen of liever van het groote plan van den generaal Het benedenste gedeelte van dit aanschouwelijke titelblad vertoont eene woelende zee waarin duizende schipbreukelingen met de golven worstelen Do golven dragen namen bedolary hongerlijden werkeloosheid enz De soldaten van het Leger des Hoils zitten hoog en droog op de rotsige kust verlenen een helpende hand aan en leiden de geredden naar de stadskolonie Daar wordt de eerste hulp aande gewonden verleend in zulke inrichtingen nis nacbtscbuilploatson goedkoope kosthuizen reddingshuizen Verder op is de boerderij kolonie en nog daarachter de stad van het genoegen Whitechapel aan de zee het rustoord voor horstellenden Whitechapel in Londen is eene arme en beruchte buurt Een verafgelegen perspectief verbeeldt de kolonie over de zee Dat is het groote plan geïllustreerd in beeld gebracht om met één oogopslag te overzien Het boek is eene toelichting en geeft over alles de noodige verklaring Maar praktisch als altijd voegt de auteur er nog een pamflet van 14 pagina s bij voor het gemak van menschen met drukke bezigheden en nis een wegwyzer voor den zorgvuldigen lezer Het gronddenkbeeld von generaal Booth is dat als men zielen wil winnen onder de diepst gezonkenen iu de maatschappij men beginnen moet zyne aandacht te wijden aon hnnne lichamelijke behoeften Het gansche plan is danrom ondergeschikt aan het hoogste en oorspronkelijke doel van het Leger De maatschappy zooals die tegenwoordig bestaat zegt de generaal is atheïsme gemaakt voorde verstootenen dezer wereld Hij is overtuigd dat deze menigten uiet zullen gered worden onder hunne tegenwoordige omstandigheden Alle geestelijken evangelisten tractnatjes uitdeelen krankenbezoekers en alle anderen die belang stellen in de bekeering der armen kunnen daar zeker van zijn Als deze menschen zullen gelooven in Jezus Christus dienaren van God zullen worden en don toekomenden toorn zullen ontkomen moeten zij uit hunne tegenwoordige sociale ellende worden geholpen Zij moeten in omstandigheden worden geplaatst dat zij kunnen werken en eten en een behoorlijk vertrek hebben om iu të leven en te eten en iets anders voor zich zien dan den langen vermoeionden eentoenigen dag voorbijgaand onder arbeid en zorg met niets tot besluit dan aen zieken of armenhuis Als zij die in christelijken geest werkzaam zyn de handen willen ineenslaan tot dit dool zal liet vervuld worden en het volk zal opstaan en hen zegenen en behouden worden maar zoo niet het volk zal hen vloeken en verloren gaan In elk land zijn deze verstootenen der maatschappij zegt de genei aal on hun getal in Groot Britanie schat hij op drie millioon Allen die geen week zouden kunnen doorkomen mot eigen verdiensten maar door liefdadigheid op de eene of andere wyzeworden geholpen of door de opbrengst van ondeugden misdaad daar verder in voorzien worden doorhem daaronder gerekend Zij die geen tehuis hebben de werkloozen de dronkaards de strsatnymphenworden er mee bedoeld Niets Utopiaansch ligtvolgons hem in het plan maar zooveel wil hy de enmenschen bezorgen dat zy ten mulste gelykstaaumet een vigelante paard Voor het Londensohe vigelantepaard wordt werk gevonden met voedsel en verblijf voldoende om zijn dagelijkscho taak te verrichten dat is het eerste Het tweede is dat als het paard valt hetzij dan door eigen of eens anders schuld het moet worden opgeholpen Alle quaestièu wie verantwoordelijk is voor don val kunnen tot later worden uitgesteld De verschillende maatregelen die de generaal voor zijn grootsch werk noodig acht worden nauwkeurig toegelicht Daaronder zijn sommige heel origineel maar het eigenaardige zit in het plan in zijn geheel Dat is in drieën verdeeld Een stadskolonie een kolonie op bat platteland en eene in een land over de zee Tot de stadskolonie behooren het vinden van werk voor de werkloozen en een huisbrigade die uitgaat om al wat meestal door anderen versmaad of weggeworpen wordt te verzamelen zooals overgeschoten eten oude kleeren oude couranten enz Alles zal weer op de eene of andere wijze gebruikt worden Vorder uit zijn toevluchtsoord schuilplaats arbeidsinrichting en de verdere instellingen der stadkolonie worden de recruten gevormd voor de landkolonie Zij zullen maar onder goede leiding uitgezonden worden zooals de pioniers in het verre westen van Amerika Het allernoodigste wordt hun verstrekt maar om een huis te bouwen moeten zij zelven de steenen bakken De landkolonie zal do grooto markttuin worden want om in den achterlijken toestand van den Engelsohen groenten en oofthof te voorzien zullen uit het buitenland de mannen met do noodigo kennis en ondervinding komen om het noodzakelijke onderricht te geven De landkolonie is do voorbereiding voor de emi grantenkolonie waar onder de geschikt bevondenen slechts zy zullen heengaan die wat wenschen Onze beperkte plaatsruimte laat niet toe over do vele inrichtingen die met dit alles verbonden zijn te spreken Handenarbeid speelt de gewichtigste rol maar van machine en stoom en al wat verder praktisch is wordt gebruik gemaakt Onder de reddingwerkzaamheden verdient nog in het bijzonder vermelding de oprichting eener gevangenis brigade Bij elke gevangenis zullen oldaten van die brigade geplaatst worden Geen ontslagen gevangene kan do poort uitkomen zonder dat hij door hen wordt toegesproken en het aanbod ontvangt van voedsel kleeding een dak boven zijn hoofd eerlijk werk en geen verwijten Het merkwaardigste is dat bij dezen enthousiast het praktische gezond verstand voortdurend een oog in het zeil houdt Allen die zich aan de regelingen door hem vast te stellen willen onderwerpen ziju verder volkomen vrij Zij behoeven zelfs niet de bijeenkomsten van het Leger bij te wonen Voor de godsdienstige bekeeriug wordt alleen op den indruk der omgeving der veranderde omstandigheden en van het moreele voorbeeld gerekend Ondanks alles wat gedaan wordt zegt de generaal zullen er altijd toch eenigen overblijven die niet te redden zyn Zij zullen niet anders dan gedwongen willen werken en opnieuw stelen als zij er kans toe zien Die beschouwt hij als de moreel krankzinnigen en hij zou zo wenschen op te sluiten voor hun leven Voor de kosten in Groot Britannie heeft hij 100 000 p st op eenmaal noodig en een jaarlijksche bijdrage van 30 000 p st Dit zijn groote sommen maar de generaal toont aan dat het allerlei in aanmerking genomen eigenlijk niet zoo is Hij is nu 61 jaren de laatste 18 maanden heeft hij veel doorgebracht met de ziekte zijner vrouw en hij gevoelt dat hij geen tijd hoeft om vermoeid te zijn Als hij nog eenige gevolgen van levenslang gekoesterde wenschen zal kunnen zien moet men hem spoedig in staat stelleu met het plan te beginnen Aan hem werd het idee gegeven aan zijne landgenooton de middelen om het te verwezenlijken Het boek is te oordeelen naar de uittreksels die in do Engelsche bladen te vinden zijn lu glasheldere taal op overtuigende wijze geschreven en mag ook als letterkundig voortbrengsel genoemd worden Buiteolandscb Overzicht Het verschil in de opgave der stemmen over de urgentie van het voorstol Hubbard gelijk die iu de Frausche Kamer is afgekondigd en in hot Journal ojjiciel wordt medegedeeld heeft zeer do aandacht getrokken Het verschil is niet minder dan 35 stemmen zoodat d regeering volgens het Journal offieiel slechts eene meerderheid van 14 stemmen zou gehad hebben Zou er eene fout zyn begaan bij de telling vraagt het Journal de Débata In de couloira werd veraewerd dat zeker aantal afgevaardigden na eerst togen de urgentie te hebben gestemd ztch bedacht en heimelijk hunne stem veranderd hebben toen zij gezien hadden dat het ministerie om overeind te blijven hunne stem uiet noodig had Sommige dier afgevaardigden zouden zich later opgegeven hebben als onthouders en andoren stoutmcediger als voorstemmers Eene meerderheid zoo weifelend zoo heen en weer geslingerd is zeker geen hechte meerderheid geen meerderheid waarop de regeering veel rekenen kan Het is te vreezen dat dergelijke ministerieel gezinden zich te eeniger tijd zullen vergissen of dat hun do tijd ontbreekt om hunne stem te veranderen en alzoo het Kabinet helpen omverwerpen zonder het gewild of geweten te hebben Opgemerkt dient hier te worden dat het een aangenomen gebruik is dat een afgevaardigde vóór da openbaarmaking der stemming in het Journal oijkiel opgave kan doen van eene andere stem dan hij bij de afkondiging in de Kamer gerekend wordt uitgebracht te hebben De heer Mermeix heeft zijn onthullingen over het Boulangisme geëindigd Het 16do en laatste gedeelte is gewijd aan da reclame die voor generaal Boulanger onder de opperste leiding van den heer Dillon is gemaakt Do heer Dillon dreef het Boulangisme als een zaak die later goede winsten kon afwerpen Dat Dillon zich met het geld van het Boulangisme verrijkte spreekt Mermeix uitdrukkelijk tegen maar overigens heeft hij niet veel goeds te vertellen van den penningmeester van het Boulangistisch oomité wiens grootste fouten waren zijn onoprechtheid en zijn volkomen gemis aan vertrouwen op de kracht der waarheid De portretten van Boulanger die overal werden verspreid de liedjes waarin zijn heldendaden werden bezongen de camelots die hem op straat moesten toejuichen dit alles kostte natuurlyk handen vol geld maar deze onkosten hadden weinig te beteekenen vergeleken met de sommen welke de verkiezingen kostten en dia alleen door de hertogin van Uzès werden betaald De eerste verkiezingen waren de goedkoopste De eerste verkiezing van Boulanger in de departementen l Aisne en Dordogne kostten slechts 25 000 en 8000 francs maar later werd hot geld van de hertogin letterlijk met handen vol uitgestrooid De eerste verkiezing van Boulanger in het departement du Nord kostte 200 000 fr en de tweede 230 000 fr in Charenta inférieure 170 000 fr en in het departement der Sorarae 270 000 fr De kroon spant echter de verkiezing te Parijs op 27 Jan welke 450 000 fr kostte Het voornaamste nieuws dat Mermeix in dit slot mededeelt is dat generaal Boulanger na de nederlaag naar Amerika wilde vertrekken De heeren Laguerra en Eoohefort verhinderden dit echter en haalden Boulanger over zich te Jersey metterwoon te vestigen Namens het nationale comité bood de heer Naquet den generaal een jaargeld aan maar Boulanger wees dit van de hand omdat hij genoeg had om van te leven Trouwens de uitgaven die noodig waren voor de provinciale verkiezingen in Mei werden door Boulanger alleen betaald Met deze mededeeling besluit de heer Mermeix zyn geruchtmakende onthullingen In een naschrift geeft hij de reden op welke hem tot het openbaar maken der Coulisses du Boulangisme noopten Hij wilde niet dat zoovele eerlijke menschen die meenden terecht hun vertrouwen op Boulanger gevestigd to hebben in dezen waan zouden blijven Velen aldus eindigt Mermeix hebben zich reeds afgewend van den man die hen bedroog en anderen zullen volgen want allen zullen nu inzien dat do man op wien alle democraten hun hoop hadden gevestigd met zijn pretendents manieron niets anders is dan een hinderpaal voor de overwinning der democratische partij In de Duitsche hoofdstad is alles in de weer voor het Moltkefeest Aan den fakkeloptocht ter eero van den 90jarigen held zullen minstens 20 000 personen deelnemen In het paleis te Postdam geeft de Keizer ter eere van Moltke een gala diner of zooals de Duitschers tegenwoordig zeggen een Prunkmahl De Keizer heeft inderdaad alles uitgedacht om den geiieraalveldmaarschalk eer te bewyzen Op den merkwaardigen dag zullen al de vaandels en standaarden van het garnizoen van Berlijn naar da woning van den jubilaris in het gebouw van den generalen staf worden gebracht een eer welke nooit aan een onderdaan word bewezen De feestdag zal o eiien met een godsdienstoefening in de garnizoenskerk Moltke zal da u naast den Keizer zitten omgeven door iiet schitterend gevolg van Z M In