Goudsche Courant, maandag 27 oktober 1890

1890 Maandag 27 October 0 43Ö0 fiOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave zijn woning in het gebouw van den generalen staf zal Moltke persoonlijk gefeliciteerd worden door den Keizer vergezeld van den Koning van Saksen de Groothertogen van Baden en van Hessen en al de te Berlyn aanwezige prinsen Voor een deel steekt achter dit groot vertoon een anti sociaaldemocratische demonstratie Men wit de partij die geen vaderland kent en het vaderland hoont doen zien hoe een man gecrd wordt die zijn leven en zijn kracht aan het vaderland wijdde Men is nieuwsgierig wat Bismarck zal doen H j wordt niet te Berlijn verwacht Men zegt dat hij in het Heerenhuis zal verschijnen en daar aan de beraadslaging deelnemen De werkstaking der trambeambten te Weenen is geëindigd Ue leiders begaven zich naar den stadhouder van Beneden Oostenrijk en verklaarden dat zij de verantwoordelijkheid voor mogelijke ongeregeldheden waartoe de werkstaking aanleiding kon geven niet op zich wilden nemen Zy verzochten den stadhouder zijn invloed aan te wenden opdat de dienstregeling naar hun wenschen gewijzigd zou worden De stadhouder beloofde dit en toen verklaarden de leiders dat de beambten den arbeid zouden hervatten Aan de werkstaking hadden deelgenomen 1800 personen ongeveer vier vijfden van het goheele personeel De directie had nog geen gevolg gegeven aan het voornemen om andere personen in dienst te nemen zoodal het oude personeel weer in dienst kon treden Evenwel werd de nieuwe dienstregeling waartegen de beambten bezwaar hadden toch in werking gesteld In den Gemeenteraad stelden de anti semieten voor der maatschappij voor deze S daagsehe staking in den dienst een boete van 180 000 11 op te leggen Dit voorstel werd naar de commissie verwezen doch een ander voorstel van den anti semiet dr Lueger dat de Raad zijn sympathie zou belnigen met de werkstakers werd terstond verworpen VEBBETERING In ons hoofdartikel van gisteren is op blz 2 kolom 1 eene zinstorende zetfout ingeslopen De op regel 8 tot 10 van onderen voorkomende zinsnede UiH er dhar de hegrooUiuj reedt te eti morgen aan de orde gefield in behoort op regel 6 van onderen te staan zoodat gelezen wordt In finaneieele beschouwingen zullen wij ons nu maar verder niet verdiepen temeer enz PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 7 95 Geïmporteerd fust S yovember levering ƒ 7 1 0 Burger üke StandMoordrecht ONDERTROUWD H Fobtr 33 en A van den Dool 23 j GRHCWD R van Wijk 2S j wonende te Capelle aio den Use en C tan Mnllein 22 j 25 J A R I G E © efitv r nigtn VAN CASPER BORST i ES MARIA VAN DIJK Hunne Stiefmoeder De Wed BORST Gouda 25 Oct 1890 ADVERTENTIËN Heden overleed na een langdurig en smartelgk Igden mijn geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader den Heer SIMON HAZEBROEK in den onderdom van rnim 60 jaren Wed W HAZEBROEK DE LeEDE K HAZEBROEK J HAZEBROEK Ruijs J HAZEBROEK G HAZEBROEK A ÜRAVESTEUN Gouda 23 October ISdO Gouda Snelpersdruk v in A Beinkman Zoon StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon Üniversiteita Prof Gehm Hofrad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bg Spoedige afwisseling van warme en koude luclit is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 4 25 cent Alom verkrijgbaar STEENKOLEN Binnen kort wachtende eene lading Grove Rubr Kachelkolen waaruit w tot 7ö Cent per Heet contant zonder korting afleveren vr in huis bezorgd mits by 2 of meer Heet gelyk genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 24 Oct 1890 Bestellingen worden tydig ingewacht om voor eene geregelde uitvoering te kunnen zorgen SAUES SANBWEIIEEN By het naderend St NICOLAASFEEST bevelen wy ons minzaam aan Firma Gez SCHOUTEIT De ETALAGE is van af heden geopend Doct SALF sEAARD TIlICTTO geeft de natuuriyke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af Prijs f 1 20 per flacon Verkrygbaar bg U CATScDJ H C eCIlKF B te Gouda Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpijn af tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie hersonberoerte toe trotseerOD nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangeiveud Eerst aan den nieuiven tijd komt dt eor toe dat zij door het gebruik maken van den eeovoudigsten weg namelijk langs de huid oene physiologisohe ontjlekking godaan heeft die na honderde proefnemingen thans over de gebeele wereld vorbreü is en terwijl zjj in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aau zenuwkwalen lijdende menscliheid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Otlicier van Gezondheid Roman VVeissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door wasscUag van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesobikte stoffen door de buid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Wet deze geneeswijze werden werkelijk sahittcronde resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeds de 2le druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor bet groote publielr verstaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nieuwore therapie en de daarmede zelfs in wanhopigi gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswgze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hoogi eplaatstc geneeskundigen onder welke P Meniere med dr prOfesSOr aan d0 polyklinlek te Parys rae Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend g eneesheer aan bet krankzinnigen gesticht te Cbarenton Sanitfitsratb Dr obn te Stettin üroBsmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Porestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qebeimratb Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano tberapeutisohe inrichting voor zenawlijdêrs te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaon med dr te Corfu i Dr Busbacb arrond arts te Zirkaitz Ober stabsarzt Jeobl med dr te Weeben Dr C Bongavel te La Parrière Eurej lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Prankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kentookenon zijn cbronlsobe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken chedoor beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen GD vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door do bokeode middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriseorcn stoom looi of zeebniloii geen gonezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ton slotte zij die vrees gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende ptjn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorien van zenUWlijders als ook aan jonge meiSJeS lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan Jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wUlun voockomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk gp aanvrage kOStOlOOS en franco verzonden wordt door LEMAIEE 8t Co Apothekers te Parijs me de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAN WEISSMANN Oud OfBcier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits ordo van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLEBAX Co Heiligeweg 4 3 Arnhem i de BEYER Agent der Scheepvaart Courant Eijnkade 71 Rotterdam F B van SAHTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRr PORTO V Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste bygienisch medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sche genees wgze door de medische jury met de Zilveren Medaille bekroond De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prflg per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 A izonderiyke Nommers VIJF CENTEN liU deze Coorant behoort een Byvoeesel BINNENLAND GOUDA 26 October 1890 VBRGADEEING VAN DEN GEMBENTEEAAD Dinsdag den 28 October 1890 des namiddags ten 1 ure Voortzetting der behandeling van de Gemeentebegrooting dienst 1891 Gisterenavond werd door de politie aangehouden en naar het huis van Bewaring te Kotterdam overgebracht zekere C v d B die gesignaleerd hij Alg Politieblad nog 2 dagen hechtenis moest ondergaan Naar wij vernemen is uit het door de politie gedane onderzoek nog gebleken dat een der jeugdige dieven waarvan wij in ons nummer van gisteren melding maakten zich ook heeft schuldig gemaakt aan den diefstal van een paardendeken uit een der op de Markt alhier staande wagens op Donderdag jl De deken is door de politie in beslaggenomen De volgende week zal de hoer A J Krieger ingenieur een aanvang maken om vbb f Schoonhoven den ontworpen locaalspoor Gouda Sohoonhoven Utrecht uit te bakenen Hoewel men alhier reeds menigmaal getuige is geweest van soortgelijke voorbereidende werkzaamheden zoo kan toch niet anders gezegd worden dan dat ditmaal de zaak levendig wordt gehouden en een goede toekomst is te verwachten Schoonh Cl Door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland ia dezer dagen te Leiden aanbesteed Het dempen van slooten en het maken van een binnenberm langs den IJseldijk nabij Gonda Ingekomen 13 biljetten H Jongenhurger Waddingsveen 27 400 L Brand Giesendam ƒ 23 468 J Volker Heemstede f 22 800 A Leeuwens Keeuwijk 21 600 C P W Dessing Gouda ƒ 21 038 L Brouwer idem 20 826 A de Borst Papendrecht ƒ 19 987 J van Noordenne Utrecht ƒ 19 960 W H SweU Hardingsveld f 19 792 J van der Plas idem ƒ 18 800 C Zanen Hz FEVILLETOK EENE WEDDENSCHAP Uit iet DuiUch 8 Zij vloog heen om het gewenschte voor hem gereed te maken Hij bemachtigde den brief Ge hebt koorts Bichard zeide zij de thee brengend Ik heb hoofdpijn het zal wel overgaan als ik volkomen rust neem Ik verzoek je dus me alleen te laten Mag ik niet by je blijven Ik zal me heel rustig houden Ik heb liever dat je heengaat Met tranen in de oogen keerde zij terug Hij las Lieve Leopold Het valt me van dag tot dag moeilijker myn man te bedriegen Bijna was mijn laatste brief aan je in zijn handen gevallen Denk eens wat zou er gebeurd zijn als hij hem had gelezen I Gaarne zou ik de geheime briefwisseling op willen geven maar ge weet dat het onmogelijk is Wat zou ik zonder je beginnen ik zou verloren zijn Ammerstol ƒ 17 460 H de Jong idem 17 394 P Zanen Cz idem ƒ 17 340 Aan den laagsten inschrijver is het werk gegund Uit Stolwijk schrijft men aan de Schoonh Ct In de afgeloopeu week werd tuKoheu Gouda en hier een drenkeling in de vaart opgevi cht Dit feit op zich zelf is reeds door andere bladen genoegzaam bekend minder bekend is het zeker dat naar ons door een ooggetuige werd medegedeeld by dat vinden een rijksveldwaohter tegenwoordig was die er zich tegen verzette dat het lijk geheel werd uit het water gehaald 11 Onze nieuwe vaart wordt schrijft men uit Stolwijk veel drukker dan men had gedacht door allerlei riviervaartuigen bezocht zoodat hier thans de overtuiging meer on 6eer veld wint dat we onzen dijkgraaf don heer Van t Hoff Stolk niet genoeg dankbaar kunnen zijn dat hij deie voor onze gemeente onwaardeerbare verbetering heeft tot stand gebracht Op de 2e vrije Najaarsveemarkt te BergAmbachtwerd gisteren besteed voor Vaarskoeien ƒ 180 a ƒ 220 Gulste vaarzen 90 a ƒ 140 Kalvera f 404 70 Donderdag jl werd te Berg Ambacht de reeks der Winterlezingen heropend met eene voordracht van den heer J G Bettink Spreker droeg de causerie Hoogmoed van Dr C E van Koetsveld voor en gaf na de pauze nog enkele bijdragen ten beste t welk alles met ingenomenheid door het talrijk publiek werd aangehoord Naar wij vernemen is in de zaak van den heer Dorhout Mees te Groningen tegen de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen eisch tot schadevergoeding wegens verminking bij het ongeluk te Buinerwold door de deskundigen welke door de rechtbank te Utrecht zijn benoemd verklaard dat de verminking welke den heer D M heeft getroffen van dien aard is dat hem eene schadevergoeding van 2000 s jaars behoort te worden toegekend Hier hield de brief op Fórster slingerde hem op den grond Verraden en bedrogen Hij sprong op en balde de vuisten Bedrogen door de vrouw die ik vol liefde aan mijn hart heb genomen Wee haar die eer en plicht zoo met voeten durft treden Hij liep met groote schreden in de kamer op en neer meer en méér echter verdween zijn woede ouder het gevoel van de bitterste smart Hij wierp zich op een stoel en bedekte zijn gezicht met beide handen Is het mogelijk dat Mela dat geschreven heeft mijne Mela Wat heb ik haar liefgehad Kan het zijn dat haar hart zich van mij heeft gekeerd dat ik het misschien nooit bezeten heb Heeft zij mijne liefde niet vrijwillig beantwoord is zij niet met vreugde mijne vrouw geworden Heb ik ooit kunnen denken dat ij zich ongelukkig voelt aan mijne zijde mijne Mela mijn vrouw Gloeiend heet rolden de tranen uit zijne oogen Intusschen ze was nog zoo jong zij kende mij eerst zoo kort misschien bedroog zij zich omtrent haar eigen hart Maar dat zij dezen Leopold boven mij kan verkiezen dien onbeduidenden flegmatieken kerel Doch ik ken hem immers nauwelgks en heeft Mela zelfs niet van lieve herinneringen gesproken die haar met hem verbinden Toen werd er aan de deur geklopt Mag ik binnenkomen Neen ik wil alleen zijn Zijn stem had een heeschen en vreemden klank Gij zijt ziek Bichard laat me bij je zijn ADVEETENTIEN worden geplaatot van 1 5 regels a 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het A DVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Men zegt dat op deze grondslag de zaak tusschenpartijen in der minne is geschikt P B C Maandag en Dinsdag zijn in de Texelsche kreupelboschjea ruim 6000 lijsters gevangen en naar elders verscheept In die twee dagen leverde de vangst dus tusschen de ƒ 600 en ƒ 600 op Het Leidici Dagblad maakt melding van het volgende geval dat dezer dagen te Leiden plaats had Een winkelier leende aan zijn buurvrouw ƒ 2 50 om gelden voor vracht aan het spoor te kunnen betalen Deze gaf hem een zakje met 200 centen en een rolletje van 60 centen welke bedragen hü uitstortte in een zakje waarin reeds 2 60 aan kopergeld aanwezig was Aan het station gafliij dien zak tegen 5 in betaling en paste het tekortkomende met zUvergeld hq Den volgenden dag bemerkte de buurvrouw dat zjj in plaats van centen een bedrag van 60 aan dubbeltjes had gegeven Hierover gevraagd ontkende de buurman en in haar goed recht meenende te verkeeren werd de vrouw boos en deed hem ten aanhoore van het publiek verwijtingen De buurman deed daarvan klacht bij de politie en procesverbaal werd tegen de buurvrouw opgemaakt In afwachting nu of de buurvrouw al dan niet strafrechtelijk vervolgd zou worden komt de directeur van het spoor mededeelen dat in het ter betaling gegeven pak ruim ƒ 40 aan dubbeltjes was gevonden welk bedrag ter beschikking van den eigenaar werd gesteld Die ontdekking werd toevalligerwijze gedaan daar in de meeste gevallen de pakken centen niet geteld en later aan het werkvolk in betaling gegeven worden Hoewel door een en ander de verdenking van den buurman wordt weggenomen blijft het altijd nog een raadsel waar de overige ƒ 20 aan dubbeltjes gebleven zijn De vermaarde schaakspeler Steinitz gaf Zaterdagavond in de Manhattan Chess Club te New York een merkwaardig staaltje van zijne bedrevenheid in een partij roet Dr Marshall uit San Francisco wa Steinitz op het punt een zet te doen toen de eerstgenoemde verklaarde dat het zijne beurt was Stei S Nu niet ik verlang niets dan rust Verontrust je niet over me O de bittere glimlach waarmee hg deze woorden sprak Hoe had hij zich kunnen laten misleiden door haar vriendelijke teere verschijning Hij sloot de oogen en legde het hoofd op de tafel alleen om niets meer te zien en niet meer behoeven te denken Maar hij kon haar beeld niet wegkrijgen Hij zag haar voor zich in al de bekoorlijkheid van haar jeugd zooals hij haar het eerst gezien had zooals q tegenover hem zat en hem zoo ondeugend aankeek terwijl hij de groene erwten dopte hoe zij aan zijn arm den berg in Murzzuschlag afvloog de b onde vlechten over haar rug vielen en het zijden kleed op dennenaaldon ritselde Hij sprong op en leunde met het brandende voorhoofd tegen de vensterruiten maar haar beeld week niet van hem Zij stond beschroomd en verlegen onder de myrthentakken zij glimlachte gelukkig tegen hem toen hy haar over den drempel van zjjn huis droeg dat nu haar tehuis zou worden en ie zat aan zijne zijde met haar hoofd tegen zijn schouder rustend Hij zuchtte diep De ongelukkige brief had met een slag al zijn verwachtmgen verwoest Mela de moeder van zijn kind Hoe zou hij het kind om harentwille en haar om der wille van het kind liefgehad hebben En nu en nu Eer geluk en hoop alles voorbij Ik wil Mela niet ongelukkig maken moge zij den drang van haar hart volgen ik laat haar vrij Slot wtyt