Goudsche Courant, maandag 27 oktober 1890

l Dl WÏÏËR IN L Groenendaal L Groenendaal Cfaron Sand Saijet en Mode Artikelen Prima sorteering in ZWARTE en GEKLEURDE BREI en HAARWOL Onovertroffen KWALITEIT Met NOVEMBER gevraagd eene DIEIVSTBODË van de P G als MEID ALLEEN Zich aan te melden Gouwe No 195 GEVRAAGD voor dadelijk een P G omstreeks 18 jaar om in het huishouden behulpzaam te zgn goed kunnende naaien en ook genegen om met kinderen om te gaan Adres mèt fr brieven onder No 2054 aan het Bureau dezer Courant plaatwerker voor vast werk bi J W VERWEIJ Magazijn van IJzerwaren Kleiweg Gouda nitz ontkende dit Dr Marshal gat toe maar na 6 verdere zetten wilde h niet voortgaan omdat h j naar hy verklaarde van een zet beroofd was Steinitz vroeg hem daarop of hg aauteekeningeu van de partg had gehouden en op het ontkennend antwoord plaatste hg de stukken in de oorsproukelgke positie en speelde de geheele partg van den len tot den 19en zet geheel na ten bewgze dat hg gelgk had In aanmerking nemende dat Steinitz te voren gedurende den avoad 26 partgen gespeeld had wordt dit stuk beschouwd als een der merkwaardigste blgken van een goed geheugen welke ooit bij het schaakspel vertoond zgn Iemand te Gorichem had aldaar een huis gehuurd en betrok bet met zijn gezin Doch toen hij daarin een paar dagen woonde bespeurde hg dat het huis lich in alles behalve goeden staat bevond Hg sommeerde nx den verhuurder tot het doen verrichten van de noodige reparation en toen deze er niets san deed dagvaardde hij den verhuurder tot ontbinding van de gesloten overeenkomst op grond van niet voldoende oplevering in goeden staat Bechtbank en hof verklaarden beiden deze vordering niet ontvankelijk omdat de huurder door het huis feitelijk te befiliken met de levering zoosls die was geschied genoegen had genomen en dus igne actie doordoor had verwerkt Mr Vlielander Hein beweerde gisteren in de zitting van den Hoogen Baad optredende voorden eischer in cassatie den huurder dat deze beslissing in beide vorige instantien was onredelijk en onjuridiek Onredelijk wijl de huurder het gehuurde huis moet meubileeren en bewonen en wanneer hij dat niet doet de verhuurder eene schadeactie tegen hem heeft waartegen hij zich niet kan verweren op grond i van wanpraestatie van den verhuurder de huur j der volgens de leer van het arrest door zijn plicht te doen zou verwerken zijn recht om ontbinding te vragen van de huurovereenkomst tegen een verhuur der die zijn plicht niet had gedaan Onjuridiek omdat waar in het algemeen in het arrest wordt gesproken van huurder en verhuurder ergo een algemeene regel wordt vooropgesteld waarnaar dan in eene volgende overwoging dit speciale geval wordt beslist en die vooropgestelde algemeene regel uitgaat van een rechts ver noe len dat niet op de wet is gegrond Mr A M van Stipriaan Luiscius voor den verweerder meende te kunnen volstaan met te verwijzen naar de terminologie van het arrest daardoor reeds sprong duidelijk in het oog dat niet een algemeene regel was vooropgesteld doch alleen was gejugeerd over hetgeen in casu feitelgk was geschied Jonclusie O M 7 Nov a s Ken nieuwe manier van schilderen maakte dezer dagen in de Academie ie Berlijn de schilder Gerhard uit Pusseldorf aan zijne collega s bekend Hij schilderde ij één der lange gangen van de directeurswoning met een volgens zijn sjsieem toebereide verf Zijn bindmiddel is geen olie maar kaseine en was en tot verdunning gebruikt hij water Opmerkelijk is het dat men er met olie kan over schilderen Volgens den uitvinder hebben reeds de oude Ëgj ptenaren dit mengsel gebruikt evenzoo de latere kunstenaren tot Kubens Prof Woldemar Friedrich kon meedeelen dat bij zelf een doek op deze wijze had beschilderd en dat er veel voor te zeggen viel £ r zullen terstond verdere proeven meegenomen worden en het laat zich aanzien dat de uitvinding goede vruchten zal afwerpen De Standaard zegt Is hel niet opmerkelijk dat niet alleen deDuitsche keizer maar nu ook generaal Booth aanhanger toont te zijn van het denkbeeld om de groote steden van haar overbevolking te ontlasten door verplaatsing van bet armer deel naar het platteland i Hij wU ook kolonisatie en gelijk reeds uit ons opnemen indertijd van de artikelen over Transvaal en na weer van den heer Schot blijkt ligt ook hierin Toor onze overtuiging iets rationeels Maar verplaatsing van een deel van onze overbevolking naar buiten op een afstand van 3 4 uren gaans van de groote steden is toch wac het meest en het eerst voor de hand ligt Daarom steunt ook generaal Booth dit denkbeeld Kn hij vat het op in gelijken zin als wij het deden Ook hij wil stichting van nieuwe dorpen niet aanbouw bij het oude En ook hij wil de stichting van meet af onder religieusen invloed Weder heeft een lid der vereeniging voor lijkverbranding de storting in het fonds voor lijkovens gedaan recht gevende op crematie voor rekening dér vereeniging en wel f 275 volgens de Sste klasse van het tarief boven 60 tot hoogstens 70 jaar In het geheel is nu f 3925 door 20 leden gestort of gemiddeld 196 25 per lid Het fonds bezit thans ƒ 27 600 nominaal aV pot Nat Werk Schuld of ongeveer 21 800 effectief Voor drie crematies die in December 1887 en in Januari en April 1890 te Gotha plaats vonden werd door dü vereeniging betaald 1232 18 of gemipdeld f 410 73 per crematie De barones Alphonse de Rotschild is op reis van Keulen naar Pargs op Belgisch grondgebied van al de juweelen die zij bg zich had bestolen Zg bevond zich alleen in eenen slaap wagon en was even vóór Aken ingeslapen Des morgens wakker wordende nabg Hrquelinnes niet ver van de Fransche grens miste zg hare kloinoodién tot eene waarde volgens één bericht van 50 000 volgens een ander van 300 000 frank Men vermoedt dat de diefstal tusschen Verviers en Herstal gepleegd is In de te Amsterdam gehouden vergadering van het hoofd beituur der vereeniging tot bevordering van de Nederlandsche visscherij werd besloten een verzoek te richten tot den Haagschen gemeenteraad ter verkrijging van eene visschershaven te Scheveuingen voorts een verzoek van den minister van justitie waarbij gewezen wordt op de onjuiste toepassing door vele waterscbouten enz van art 550 W v K met betrekking tot het vinden en aanbrengen van genummerde haringnctten enz in en uit zee Het kon besluit van 5 September 1890 SM No 152 luidt Ëenig artikel In plaats van de in art 1 van Ons besluit van 26 Mei 1888 Stbl No 86 voorkomende woorden 9 Augustus 1878 Stbl No 24 wordt gelezen 28 October 1889 Stbl No 146 Art 1 van het kon besluit van 26 Mei 1888 let wel verwijst dus voortaan naar art 2 van de Wet van 28 October 1889 Het klinkt vreemd W kU V h R I=OSTEK XJ BlSr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand October 1890 welke door tusschenkomst van het postkantoor te Gouda kunnen worden terug verkregen J de Jong Amsterdam G van der Aven Rotterdam Van der Wielen Woubrugge Th Jansen Wed R Hanus Ijonden Joh Kootz Manchester Gouda 25 October 1890 De Directeur van het Postkantoor VOKSTEH PËTR0LEUM V0TEËRII 6ËN van de Makelaars Cantziaar SehalkwUk te itotterdaoi De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 95 Geïmporteerd fust ƒ 7 95 Xovemberleiering j 7 85 Daoember levering 7 95 tiurgeriijke Stand GEBOREN 24 Oct Adrltni ouden l Schenkel en U rao der Kiat JoblQDa ouden W Hood eo M iouner Mam ouders T Verbleit eo F Braooi OVINKLEDEN 23 Oct S Uazebrjek CO j P van Scbendereo 4 m O NDtKTHOUWD 24 Oct C au Reyer te Hilcerium 23 j eu F de Kuijtcr 24 j J Jougkoen 25 j eu U boot 23 j J itu d r Burg 24 J eo J M Uuuoik 24 j H Prang 18 j en Henrich 18 j Haastreobt OEBOREN AdriBua Eliaabetfa ouders O eau der Graaf CD S Slijk Aoua Sopbia ouden G Kompeer en R M aider OTERf EUEX k btechouner 5 m ONDKHTROt WD C Knolipera eu M Oom ADVERTENTIÊN Ondertrouwd ADRIANUS J0HANNU8 IJSSELSTIJN EN JANSJE CHRISTINA BLANKEN IJ T u 24 October 1890 Knmpen a d Lek UEIB HUISHOnSSTEL GEVRAAGD in een klein gezin om zoo spoedig mogelük in dienst te treden een MEIDHÜI8B0UDSTBR P G middelb leeftyd Franco brieven onder No 2052 aan hetBureau van dit Blad gevraagd 600 a 700 W Rivier of Duinzand te leveren te Gouda Houtmansgracht of bg de R K Begraafplaats Inlichtingen te bekomen bjj L BROUWER Karnemelksloot te Gouda D B OHANDS UAOA SIN8 DV Frinteinps TE PARIJS Zenden gratis en franco de Kcnoi ile fri iilustreei cle catalogus in de hollaiKlsclie en fransche talen bevattende nieuw ito modes voor bet Winterseizoen tegen gefrankeerde aanvrage genclit aan MM JULES JALUZOT C PABIS De st ilen der nieuwste modestoffen in voorraad bijil iPrlntemps worden eveneens kostiiions toecpznnden doch men gelieve duuleliik do verlanRde soorten op te geven en onjjsveor lU pn zeii ta bepalen Verzendingen naar all Landen dorWereld tie pat ili fus lievat do Voorwaarden der veraeiiilinuen voor Kranco Vrachten Rechten Correspondentie In alle talen BfiANBASSUMTIE Directeuren der Onderl Brandw UaatachappiJ de JOyO © Comp Amsterdam geven hierdoor kennis dat wegens ziekte van den Correspondent de Heer G A OUDIJK men zich voor voorkomende zaken de assnrontie betreffende gelieve te wenden tot de andere Correspondenten de Ueereu JM PEmCE c = Kantoor Turfmarkt H 101 JACOB S TANDPOEDER wordt door geen ander Tandpoeder overtroffen Overal verkrjjgbaar in cartonnen doozen a 10 en 25 et in metalen doozen a 20 en 40 et En gros bg JACOB Co Amsterdam OJNTVANGEN de nieuwste Demi Saison en Winterstoffen J HOOGEl IBOOAI NB STALEN in alle prgzen worden ter bezichtiging gegeven Heeren Dames en Kinder A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Fatsoenlijke EOSTGANOERS GEVRAAGD Adres We i SCHOUTEN h aan een fatsoenlijk RMEISJE Raam O 217 Geg arandeerd zuiver LET OP DEN NAAM VRAAG CBOCOLAAD f n AAjrC Fabriek te Westzaan UIlUU 1 fjiJ Opgericht 182S M R DE VRIE8 Dames Handwerken K DE VRIES ontvangen eene groote SORTEËKl G WOLLENGOEDfiREN Nieuwe Echte Singer Naaimachines Fabrikaat van de Singor Maatschappij te New York voor Familiegebruik en licht Confectiewerk Bijzondere Voordeelen Hoog e arm eu dientengevolgo flinke doorgangsruirate ondor don arm Do naald kan hooger opgolioht wordon dan bij de gewone Singor Familie Naaimaohinea en is veel korter dan die van elke andere schuitje naaimachine Het spoeltje is bet eciivoudijtste hetwelk er bestant Do draad behoeft niet ingestoken to worden maar is alleen onder oen veertje door te halen Elk Klaren kan als oudardraad gebruikt worden aangezien breken van den draad bijna onmogelijk is Do wrijfpunten dor hoofddoelen kunnen zoo noodig bijgedraaid worden Hierdoor wordt do machine groote duurzaamheid verleend eu belangrijke reparatien zullen wel nooit noodig zijn Hot naaidltreken komt in het geheel niet voor wegens den ronden vorm van het spoeltje Elke bcwcginff fs positief en zeker en niet eene is van eene veer afhankelijk De Ongelioord zachte gMtg der machine ia verkregen door toepassing van eene as ter vervanging van de kamraderen waardoor de beste garantie gegeven is dat deze machines ook nog na jaren zacht zullen loopeu Eenig Depot te AMSTERDAM 62 KALVERSTRAAT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Lange Pooten 16 Eenig Depot te s HAGE Verkrijgbaar Nieuwe Bruine BOONEN CAPUCIJNERS Witte BOONEN Witte KROMBEKKEN Groene ERWTEN Split ERWTEN van prima qualiteit bij P i OIEREIJlER Peperstraat 241 Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaria G C PORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 18 NOVEMBER 1890 des morgens te 10 uren aan het Huis Wp R No 335 aan de Karnemelksloot te Gouda van eenen netten goed onderhouden INBOEDEL bestaande in een Zwarthouten AMEUBLEMENT met rood trgp bekleed Mahoniehouten MEUBELEN Eikenhouten LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED PIANINO CILINDERMANGEL HUISRAAD enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te bezichtigen e De Pirma M Mol beveelt zich beleefd aan voor het VEGEN der SGHOORSTËËNËK ROOKVERDRIJVEN en METSELWERK Korte Tiendeweg D 4 Tricot Ondergoederen ALLE GROOTTEN SCHENK Zn Roode Witte en Zwarte BESSENWIJN FRAMBOZEN WIJN 50 cent per flesch 0 90 ƒ 1 20 en 1 50 de flesch ƒ 0 65 ƒ 0 70 per Flesch en hooger Wed C van OIJË Kleiweg No 2 te GOUDA Finale UITVERKOOP van CASTOR en STROOHOEDEN VORMEN LINTEN BLOEMEN VEEREN Zijde en Patentfluweel Pluce KANTEN enz enz tot ongekend lage prjjzen D PLUK Korte Tiendeweg TR DE MARK van Gebrs Si EL AmsterdamVerkrijgbaar te Gouda bn P OUDSHOORN Kleiweg G H LAKERVELD Gouwe C va n VLIET Markt B van WINGERDEN Crabethstr te Schoonhoven Wed F G VERDONKA C FIJN VAN DRAADT Oudewater W VERHOOREN J C VERHEUL Woerden J GROEN Alfen a R J KOOLE Probeert s v p de SOÜCHON THEE No 3 ji 1 25 per kilo PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbasr bij M NB Jz PEETERS Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE