Goudsche Courant, maandag 27 oktober 1890

ADRESBOEK 60D0A JAARGAIVG 1891 Bij her ter perse gaan verzoeken de Uitgevers beleefd opgave van elke misstelling verandering ot gewenschte toevoeging G B YAFf GOOR ZOrVEI GOUDA October 1890 Kantoor Kleiweg E 91 Pirma J WELTEH HOOGSTRAAT 130 Specialiteit In CORSËTTEIV Ruime sorteering in DAMES en KINDER ONDERGOEDEREN Flanellen Hemden LUIERMANDEN KOUSEN HANDSCHOENEN maandag 27 October 1890 m lOü Bodega s OVER de IVereld Depots IN EUROPA Onze Port Sherry Madera Tokqyer en Malaga vyijnen zijn in de vournaamste Hospitalen vao Europa onmisbaar geworden Verkrflgbaar te Gouda bp de Firma T CBEBAS iJey s boorden manchetten en voorbemdjes zijn uit papier vervaardigd met linnen overtrokken en daardoor ran echt linnen uiet te onderscheiden € J cy s boorden manchetten en voorbemdjes zijn buitengewoon sterk elffant in het drai eu voortraffelOk eu g oedkooper dan het waachloon voor linnengoed Ifey s boorden manchetten en voorhemdjes c rBABELIN STEPHAW p dMlJii p doz paarS Tt ALBIOV p do2 Jn 44 WAONEB p doz iaar fl 70 worden na bet gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altijd nieuwe uitstekend patsende boorden manchetten en voorhemdjes draagt LINCOIiN B p dozijn 1 89 Verkrygbaar te Gouda bij den Heer C A B BAMTZINQEB Korte Tiendeweg O 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MEY EHLICH Venand Gescbilft Leipzig Flag witz De MUTUAL Leveasverzekering Maatscliappij van New York OPGERICHT in 1843 RICH ARP A MC CCJRDY P resident Uit het JAARVERSLAG eindigende 31 DECEMBER 1889 Aantal polissen in omloop 182 310 met een verzekerd kapitaal van 1 414 874 834 80 waarvan alleen in 1889 zgn uitgegeven 44 577 met een verzekerd kapitaal van 379 006 208 43 Ontrangsten Beulingen aan Polishonders Waarborgfonds Extra Reserve ƒ 77 797 549 05 of vermeerd laatatejaar 12 257 71 7 75 38 001 520 95 1 182 645 40 341 003 330 05 38 797 996 18 24 143 121 10 4 292 962 03 Directie voor NEDERLAND en BELGIË 73 Rue de la R ence Brussel Generaal Agentuur voor NEDERLAND 747 Prinsengracht Amsterdam Vertegenwoordiger voor ZUID HOLLAND C P DOLK 89 Nieuwe Haven Rotterdam ROLPEITS in t Zuur weder voorhanden b W DE JEU Vleeschhouwer Lange Tiendeweg Lijders aan maag en darmkwalen ontvangen op faun verlangen gratis sen nuttig boek daarover toegezonden door FRITS POPP uitgevers firma te Heide Sleeswgk Holstein STEENKOLEN Binnen kort wachtende eene lading Grove Ruiir Kacliellioien waaruit wg tot 75 Cenl per Heet contant zonder korting afleveren vr in huis bezorgd mits bjj 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 24 Oct 1890 Bestellingen worden tgdig ingewacht om voor eene geregelde uitvoering te kunnen zorgen evy Vraag normaal ondergoederen het beste voorbe l hoedmiddel tegen l verkoudheden en f tegen onvoldoende huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk ge1 stempeld met heti opschrift W BengerSOhnel if H en onder de handteeltening Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D BoogenI Oon Cz Wfldstraat te Gouda Een HEER vraagt ROST en INWONING met VRUE KAMER Brieven met prysopgave onder No 2053 aan het Bureau van dit Blad Aanbesteding der benoodigdeLBVENSMIDDELENen STEENKOLEN t n behoeve van het Bestedelinghuis te Gou ij gedurende het jaar 1891 op DINSDAG 4 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 4 November van de morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaris F HERMAN Fz Gouda Snelparsdrok van A Beiskman U Zoon VERGADERING V4PeNGEIIIEEN EMAD ZITTING van VRIJDAG 24 OCTOBER Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig 16 leden Afwezig ia de heer Oudgk met kennisgeving wegens ongesteldheid üe notulen dor vorige vergadering worden voorgelezen un onveranderd goedgekeurd De by den Raad ingekomen stukken wier voorlezing daarop volgde werden reeds in het vorig nr dezer courant vermeld Aan de orde was daarop de gemeentu begrooting dienst 1S91 Ue Voorzitter opent de algemeone beschouwingen De hiwr Straver verlangt oen enkel woord in het midden te brengen Bij inzage van de begrooting viel dadelijk spr s aandacht op het voorstel om den hoofdelijkén omslag met ƒ 12000 te verhoogen Naar spr s wijze van zien ia de toestand onzer gemeente finantien niet z 5ódanig dat deze verhooging noodig is Met genoegen ontwaarde spr dat oqk de Begrootings CommisBie er zoo over denkt Zg stelt nl voor den post der pi dir belasting met ƒ 4000 te verminderen en spr wil nog iets verder gaan en den hoofdelijkén omslag in t geheel niet verhoogen Waarom niet F Vooreerst wijl het niet noodig is en voorts omdat vreemdelingen daardoor zullen worden afgeschrikt bier te komen wonen Het was steeds bet streven van den Baad om hen hierheen to trekken o a door goed onderwijs waartoe spr steeds gaarne medewerkte maar w j zullen thans door de voorgestelde verhooging aan te nemen afbreken met de andere band wat wy met de oeno hand opbouwden Spr verklaart zich dus teften het voorstel De heer Jager deelt het gevoelen van en vorigen spr Bij het tien van den eersten post op de begrooting deinsde spr terug en vroeg zich af wat voor ongelukkigs is er toon voorgevallen dat die post welke verleden jaar ƒ 88156 66 bedroeg thans slechts 4H1 30 bedraagt P De Goudsohe Raad is gewoon de uitgaven £ 00 ruim te begroeten dat e3n leening die meestal op do begrouting voorkomt zelden behoefde te worden aangegaan Uil de memorie van antwoord van B en W op het begrootingsrapport is spr gebleken dat do uitgaven voor do uitbreiding der 2e Kostelooze school en voor inrichting van het Gymnasium het vorig jaar bestreden werden uit de geuone inkomsten terwijl de rekening toch nog met een klein saldo loot Dat geeft spr geen ongunstig denkbeeld van den toestand en als het ons niet ongelukkig legenloopt zal ook op deze begrooting wel een niet onaardig overschot komen Spr is dus eveneens tegen een verhoogde pi dir belasting De Voorzitter zegt dat het voor de hand ligt dat als moet worden overgaan tot vermeerdering der lasten men tracht dit öf geheel te ontgaan of althans tot een minimum te reduceoren Die bedoeling was op te merken bij beide sprekers van zooeven ook bg de Begrootings Commissie en eveneens bij B en W Do beide heei en die zooeven het woord voerden zeiden wol dat de voorgestelde ver kooging niet noodig wna maar zij toonden niet aan dat zulks het geval wa3 Niets is gemakkelijker dan te zeggen die begroeting ziet er nogal goed uit en l het zal zoo n vnart niet loopen maar men moet aanwijzen welke posten dan verminderd kunnen worden 8pr zeido dat ook bij B en W die bedoeling bestond Zg toch hadden lang geaarjiold om het voorstel te doen nl in dien zin dut z j de vraftg haddon o erwogen of niet een nog hooger bedrag moest worden voorgesteld Ten slotte meenden zij echter niet in eens een al ten grooten stap te moettjn doen in de hoop dat de inkomsten ruimer zouden vloeien dan in den laatsten tijd het geval was en een en ander op de uitgaven kon bespaard worden Enkele werkelijk noodige uitgaven zijn dan ook van deze begrooting achterwege gebleven De pi dir belasting niet te verhoogen zou een oustaatkundige stap zijn De Commissie voor de Begrooting zei le toch terecht met de minder gunstige tijden voor oogen mag evenwel geen tijd verloren gaan met noodige werken nu niet tot stand te brengen en daarom moet tot de voorgestelde verhooging worden besloten Daarop worden de posten afisonderlijk in behandeling genomen Begrooting dér Uitgaxmi Bij den post Jaurweide mn de kmriers wegers meier rooimeeuers enz vraagt do hoor Prince inlichtingen aangaande oen paar klachten dio onlangs in hier verschijnende bladen stonden aangaande den waagmeester De Voorzitter antwoordde daarop dat wat aangaat de eorste klacht als zoude de waagmcoster op een zoogon groote kaasmarkt niet op de waag tegenwoordig zijn geweest geheel ongegrond was Het was een Israelietische feestdag geweest en de waagmeesfer had vergunning gehad zich door een ander te dpen vervangen nl door den hoer de Graaf Ofschoon dus niet verplicht was hij echter toch op de waag geweest Wat de tweede klacht betreft het volgende Een van de landbouwers had kaas laten wegen doch meende dat men zich vergist had met het gewicht Hij had daarop gevraagd dit gowioht te mogen zien Dit werd toegestaan en ondertusschen was de waagmeester weer met andere personen bozig toen eerstgenoemde landbouwer zeide kijk daar ligt een stukje ijzer bij hek gewicht De waagmeester erkent dat do man hem dit stukje yzor getiond heeft maar het is hem onverklaarbaar hoe het er kwam De schaal is juist Bij het wegen van de varkens wordt wel eens zoo n stukje ijzer gebruikt als die nl aan een natuurlijke behoefte voldoen wordt de schaal zwaarder eu dan wordt bij t gewicht een stukje ijzer gevoegd De heer Prince dankte voor tie gegeven inlichtingen Bij den post i Ondorhoud on aankoop van meubelen voor gemeente geboijwon was 100 uitgetrokken voor kleeden onder de tafels in de Raadzaal De BegrootingsCommissie stelde voor dat bedrag te schrappen De Voorzitter zeido dat verscheidene raadsleden vaak hadden gt klaagd over kou aan de vooten en van daar het voorstel De heer Straver rereouigde zich mei het voorstal der Commissie de kloeden die er thans liggen zyn z i voldoende De heur Fortuijn Droogieever acht ze daarentegen wel noodig ook om het gevaar voor vallen op de gooireorde vloer te voorkomen De hoer IJssel de Schepper voegt B en W een woord van dank toe voor hun voorstel om f lOO voor dergelijke kloeden uit te trekken en verwondert zich dat de BegrootingsCommissie daartegen is Spr schrijft dit hioraan toe dat do loden daarvan allen aan de rociiterzijde zitten Zij die de linkerzijde in de raadzaal vormen hebben wel degelijk behoefte aan meerdere verwarming aan de voeten Spr doet een beroep op het menschekjk gevoel van do roohtorzijdo en goeft haar in overweging om als zij niet kan besluiten de voorgestelde lüO toe te staan afstand te doen van hare kleeden ten behoeve van de linkerzgde De heer Hoefhamer stelt in het licht hoe een streven naar zuinigheid de Commissie er toe bracht voor te stellen de 100 te schrappen Na nog eenige discussie wordt hot vooretel der Commissie verworpen met 11 tei on 5 stummen die der hh Hoogonboom Hoefhamer Straver van Iterson en Jager Bij don post ff Onderhoud van straten en piemen vraagt de hoer Prince waarom het noodig is ieder jaar zooveel Ben Ahin keien op de bogrooting te brengen Zij zijn al weer duurder geworden en langzamerhand krijgen wij er zooveel dat de heele stad daarmede kan ivorden bestraat De Voorzitter merkt op dat verleden jaar 20000 van die keien op de begrooting stonden thans slechts 10000 Dat is niot veel zij worden trouwens alloon gebruikt om in te boeten Ue heer Hoogonboom vindt het onnoodig don Bloekerssingel te doen vernieuwen Zoo slecht is die niet Eene verlegging ware voldoende De Voorzitter zegt dat de bedoeling is dien singel geheel te verstraten voor de helft met nieuwe steenen voor de helft mot oude De singel moet trouwens verhoogd worden hij is waterkeering van Rijnland en de polders en moet daarom op zekere hoogte liggen Ue bedoeling is hem wat hooger te brengen dan pohler peil Bij den post Onderhoud van bruggen en overzet veeren betoogt de heor van Veen de wenscholyk beid om aan de brug Achter de Vischmarkl zoo weinig mogeUjk ten koste te leggen alleen voor de I hoogst noodige reparatie Al wat daaraan meer wordt gedaan is geld weggegooid Spr hoopt dat daar duor den tijd oen tlinke straat zal komen en het water zal worden gedempt Do Voorzitter meent dat van domping d iar geen sprake kan jijn D t water is een onzer groote aderen waar onze spniing door gaat die terecht door luder bewonderd wordt Bij dezen post wordt voorts door de hh Straver en Hoogonboom in overwogiiig gegeven bij de ponten reepen van staaldraad te doen gebruiken zij zijn sterker eu verslijten miniler Uo Voorzitter meent dat die voor bedoelde vooren minder doelmatig zijn De heer van der Post geeft in overweging bij de vernieuwing van de toogbrug achter de St Janskerk waarvoor ƒ 850 is uitgetrokken het dek te bestraten evenals in de Molenwerf dat uit een oogpunt van soliditeit z i de voorkeur verdient Ds Voorzitter wijst er op ilat de brug in de Molenwerf bereden wordt door zwaro vrachten terwijl op deze op zijn best een voetganger passeeren kan dank sjj den genomen maatregel door regenten van het Oudemannehuis die dat trouwens deden met da beste bedoelingen Bij den post Onderhoud mn vaarten Havent etu stelt de heer van der Garden voor de 1100 uitgetrokken voor het maken van een perkoenbeschoeiing Ie doen vervallen Ook de Begrootings Commissie stelde dat voor en spr vereenigt zich daarmede Spr beschouwt dergelijke beschoeiing op de Hout mansgracht als luxe De heer Straver deelt het ge voelen van den vorigen spr De heer Hoogenbooai meent dat als dergelijke beschoeiing daar noodig wm dit niet alleen met de Houtmansgracht het geval wai maar ook met den kant bij de Zwemsabool an b de Kazerne Het is echter uiet loodig da iwk veel meer op den Turfsingel De Voorzitter zegt dat de Turfsingel besohoeid is de Houtmansgraobt daarentegen met de Zwemschool en Kazerne lijn geea publiekf ixegen en daar is het dut niet noodig da kanten brokkelen af en tegenwoordig wordt daar veel gelost zoodat de voorgestelde beschoeiing ba paald noodig is De heer van Iterson zegt dat dit laatste argument hem beweegt v 5dr tie beseboaiing te stommen in plaats van daartegen en dus ofschoon lid der Begrootings Commissie zal spi voor den post stemmen Het voorstel om de 1100 voor de beschoeiing te schrappen wordt daarop aan genomen raet 10 tegen 6 stemmen die der hh Prince van Iterson Koolhoven van Goor Koning Fortuijn Droogieever en de Voorzitter Bij den post i Kosten der rioleering van ZylenH stolt de heer Straver voor de rioleering dor Zijl tusscheu de Vrouwensteeg en de Nieuwe Haven niet te doen plaats hebbeu en dus de daarvoor uitgetrokken f 6000 to doen vervallen Het gevolg van deze en andere besparingen zal zgn dat de hoofdelijke omslag niet behoeft te worden verhoogd De heer Noothoven van Goor betoogt daarop dat de schrapping van de ƒ 1100 voor een perkoeubeschooiing waartoe zooeven werd beslaten evenmin als het doen wegvallen van deze 6000 ten gevolge zal kebl eu dat do hoLifdehjko omslag met behoeft verbooïd te worden Alleen de goldleening op deze begroeting uitgetrokken zal dan zooveel lager kunnen woroen geraamd De heer Jager ofschoon wel willende medewerken tot vermindering van sommige poston de Voorzitter zeido daar straks terecht dat zij die tegen verhooging van den hoofdelijkén omslag waren posten moesten aanwgzen die verminderd konden worden maar i ij de algemeene beschouwingen was daarvoor de tijd niot wel thans bij de behandeling der verschillende artikelen zal niet tegen de voorgestelde rioleering stemmru In deze kan spr dus niet medegaan met den heer Straver Daar het den hoer Straver blgkt dat zijn voorstel geen ondersteuning vindt trekt hg dit in Bij don post Onderhoud van het Jaagpad langt de Qoutee vraagt de heer Prince waarom de post onderhoud der schoeiingen te ffaddinxveen Botkoof en Oouwduit en van den bazaltmuur te fFaddinxveen thaua op ƒ 1600 is geraamd on verledeu jaar op slechts ƒ 5U0 waarop de Voorzitter antwoordt dat de bazaltmuur geheel vernieuwd moet worden Bg den post Dag en leeekgettten der werklieden en bedienden in dienst der gemeeme klaagt de heer van der Post over het onvoldoende reinhouden der goten Ue Voorzitter belooft de aandacht ran den gemeente bouwmeester daarop te sollen vestigen