Goudsche Courant, maandag 27 oktober 1890

Da heor van Veen zeide met gonoegan gezien te hebben dat een tweede ommiintoldo urinoir waa geplaatst Spr zou er gaarne ook een zien aangebr ichl op de sluis bij de Gouwe en vestigt ook do aaudaclit op den toestand vau iliu iu de Patursteeg De Voorïitter deelt mede dat et bij de Kerkstueg een geplaatst ml worden Bij don poet OnderkouJder latttaain e verdere koêteu der verlicitituf goofi de heer vau der iarden m overweging aan de Jan Kattenbrug steeds de i lantaarns te doen branden Uet oprydeii op die brug is gevaarlek en om ongelukken te voorkomen zou betere verlichting aanbeveling verdienen Ook voor de scheepvaart zou dat goed zijn Ue heor van Vreumiagen beveelt betere vorlichtinit van do Stoofsteeg aan Ue Voorzitter meent dat dit laatste door verplaatsing van een lantaarn is te vinden en wat betere verlichting van de Jan Kattenbrug betreft de noodzakelijkheid daarvan is spr niet grbleken doch une lal hg daaromtrent een onderzoek instellen Kif den post KoUeu van het m stand houden va sckoöüokaUn vu onderKyzersKonitiifen zegt de heer iJSsol de Schepper met genoegen gezien te hebben dat B en W binnen kort een voorstel zullen doen tot verbouwing van do 2e Burgerschool voor meisjes Spr heeft daaruit afgeleid dat B en W aonilor o k gebleken is dat de toestand van die schoollokalen veel te wenschen overlaat Deze school dis door een toenemend aantal leerlingen bezocht wordt voldoet niet aan billijke eiachen Spr wenschte gaarne de aandacht van B en W in verband met het verbouwen der voormalige Ga thuiskerk t vestigen op het gebouw der Bnrgeravondschool dat zoo n groot gedeelte van het jaar leeg staat Wellicht zou eene verwisseling van schooUokalen aanbeveling verdienen Zou bet niet mogelijk zgo vraagt spr om de 2o Burgerschool voor jongens te verplaatsen naar het gebouw der Burgeravondschool de e Burgerschool voor meisjes naar de school van den huer Leopold in de Groenendaal en hot gebouw op de Turfmarkt ta bestemmen voor Muziekschool Deze is nu gevestigd in 3 of 4 lokalen wat in meer dan ééa opzicht verkeerd is zoodat daarin dan verbetering I kan worden gebracht Da Voorzitter zegt d t dit dontbeald ook by B es W ter sprake is gekomen Het is niet onmogelijk dat zoo n verwiasaüng zal worden voorgeateld maar en bepaalde verklaring daaromtieat li nu nog niet t geven By den post tfotten va verliekting e vtnearming n va het tchoonh uden der ïokaltrn vestigt de heer ÜskI ds Schepper de aandacht van B en W op het gebrekkige reinhoudeu van urinoirs en privaten op ae openbare scholen I pr is gebleken dat diar ia hooge mate lucbtbederf beerscht b v is dat het geval in het gebouw van de bewaarschool in de Patenteeg waar ook muzieklessiin wonlen gegeven De Voorzitter ba oft daarop de aandacht te zullen vestigen vso hen die net het schuonhotidin belast zijn By deo pust nBeleggmg der gelde afkmutig uU de hoedel va tcglea Uej U H Hoffmann op het Groothoek der Rationale Schuld ell de heer an der Garden in overweging het bedrag van dezen post op ta nemen by de gewone ontvangsten De Voorzitter merkt op dat dit zon strijden met den nhoud van bet taataoant van Hej Hoffman Zoolang de gestichten in het testament genoemd er niet zyn moatan dia geklen belegd worden De beer van IterBon betoogt de wenschelykheid be loeld leststnent wat meer nakend te maken V ela meuschen hebben daarover vreemde ideeën en meenen dat met de gelden op minder goede wijze gehandeld wordt Door bekendmaking van het testament zal veler opinie beschaamd worden De Voorzitter merki op dat da J fdinhoud van het testament bekend i en indertijd in da Verslagen werd opgenomen Spr heeft echter geen bezwaar dit testament b v 14 dagen voor de raadsleden ter visie te leggen Xadat de begrooting der uits aven is afgehandeld an de post voor jifOnvuorziene Uitgaven is aangehouden tot na de vaststelling der begrooting van inkomsten is aan de orde De Begrooting der Inkomsten By den post flaatselvjke Directe Belasting stelt de heer van der Garden voor dezen uitgetrokken op 46000 te verminderen tot 38000 Op voorstel van den heer Prince wordt de behandeling van dezen post echter aangehouden tot na do vaststelling der inkomsten De heer van dor Garden stelt daarop bij den post lOpirengtt van brug kaai luwen kraan sluis dok boom en veergelden voor de belasting op de vaart door de Gemeente te verhoogon met f 6000 en dit in verband met zijn voorstel tot vermindering van den hoofdelyken omslag De heer Koning betoogt dat als men ernïtig aan de toekomst denkt dit vooratel onmogelijk kan worden aangenomen daar op die wijze f nze Unantieele toestand afhankelyk wordt gesleld van toevallige balen Men wil dan faoofdelijken omslag niet verboogaa walau men moet watan wat man doet maar 1890 4361 Dinsdag 28 October De vaststelling der begrooting kan alzoo eerst in eene volgende vergadering geschieden Do Vergadering wordi daarop door den Voorzitter güsloten BuiteulaiKlscï Overzlcbl De uitslag der Engelsche verkiezing in het district Eoclos dat tot dusver door eenen conservatief vertegen woordigd werd on waar thans dotiladstoniaauRoby mot ociie ineordorhoid van 205 4 i OI tegen 4696 op don conservatief Egerton dozoge boliaiilile wordt door de peis lor oppositie als eene aehittoronde overwinning begroot Öoiiittorend of niot zij lieoft opnieuw de toch olroeda geringe raoerdurlioiil van het KabinetSaliabury in het Laiforhois doen afbrokkelen on zy verstoflft de vorwacliting dat thans voor de partij van üliidstone do beun van a n liot roer te staan weder oplmndon is Herhaaldelijk hoort men door tugonstandera aan Gladstone lonvijten dat hij oousoquont in zijn incoii8 quenties is on zijn politieke begjuselen als zijn kleoren verwisselt In geen geval kan mon dit verwijt toepasaon op de poli iek sedert vele jaren door hem ten opziolite van Ierland gevolgd Aan het banket op do korenbeurs to Edinburg wns dau ook do lersche quaesiie do kern zynor redevoering waarin hij overigens allerlei zaken ook het sociale vraagstuk aanroerde Volgens hem veisperde de lersche quaostie den weg voor elke nuttige wetgeving zoolang Ierland geen autonomie was geschonken moest hot parlement alle overige voor Engeland en Schotland gewichtige vraagstukken het politieke ea sociale gebied betreffend laten rusten Vervolgens onderwierp Gladstone het lersche bestuur der tegenwoordige regeering aan een scherpe ciitiek Niet de Ieren zoo verklaarde de gryze staatsman maar de rogoering maakte zich dagelyks feitelijk aan vorgrypen togen do wetgeving schuldig Hy hekelde het ministerie wyl het tot nu toe in gebreke is gebleven de zoo dringend noodzakelijke hcal government bill voor leriand in te dienen rDe weltaart van het rgk zoo eindigde hy zijn rede is met de oplossing der lersche quaestie nauw verbonden Deze oplossing waaraan niets in den weg moest staan zou bet ryk van een ondraaglijken last en den diepsten smaad bovrydeo en mot schitterender glans dan ooit te voren de katsta jaren eeoar roemryke rogeering bekronen Zooals men weet bescliouwt Gladstone het als zyn laatste levenstaak dit werk der bovryding van bot lersche volk door te voeren Ook voor hem zou dit da schoonste kroon zyn op een roemvolle staatkundige loopbaan Da Fransohe Kamer is eindelijk mot de behandeling der begroeting begonnen evenwel niet dan nadat eerst nog eenige pogingen waren aangewend om dit te verhinderen De radicale hoeren Barrès on Madier de Mautjeau hadden eerst elk nog een interpellatie Do be r Barrès klaagde over hot monopoliu dat de boekhandelaars Haohette bezitten tot ileu verkoop van boeken aan de spoorwogstatinna en waarvan zy misbruik maken Volgens hem weigerde llacbette de werken van vele goede schryvors o a van Zola Catulle Mendès en den anti semiet Drumont daar it laten verkoopen maar do minister van openbare werken ves Guyot verzekerde dat daartegen niets is te doen De radicalen en conservatieven waren achter niet overtuigd en stomden tege toen het voorstel werd gedaan om over te gaan tot de orde vaa den dag Toch word dit voorstel ten slotte met 281 tegen 204 stemmen aangenomen Zonderling was het voorste van den heor Modiar de Moujean Deze bejaarde radicale afgevaardigde wolke voor do afgevaardigden naar willekeur te kunn on afzetten zoodra de helft der kiezers dit wenschelyk acht eenige discussie waarbij het onpractische van een derg lijkplaniu hetlichtwerd gesteld werdnatuuriijkookdit voorstel verworpen en wol mot 326 tegen 123 steramen Toen eerst kon men beginnen mot do begrooting De voorzitter stelde da algcmcene beraadslaging aan do orde en vtrioande hot woord aan den beer Boudinot die vrrscbiilende hervormingen verlangde Verder kwam men echter niot doch nu de Kamer eenmaal met de begrooiing is begonnen kan de behandeling geregeld worden voortgezet By het ontwerp voor het nieuwe tarief voor in voorrecbton in Frankrijk wordt vrye invoi r toe e I staan voor ruwe zijde wol onbewerkte huiden on I katoen vlas en hennep Ijjndbouw voortbrengselen I worden onder twee nfdeeliugen gebracht Graan le vond vee en vleesch komen onder het mazimumta rief on blyven bij allo ondorhaudolingen inet buiton j landsche mogendhodon buiten beschouwing Alle andere producten behooreu tot de 2de afdoeling en komen onder het minimumtarief dat uitaluitend toegepast wordt voor landen dio bereid zijn van hun kant aan Frankrijk concessies te doen Vor 1 scheidene afgevaardigden zyn voornemens aan te dringen dat het minimum tarief nordt geiohrapt GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön kan geschieden tot öön uur des namiddags van den dag der uitgave spr moet ronduit zeggen hoe hij er over denkt Als men de toekomst wegdenkt ja dan kan men hier nu wol besluiten de opbrengst der scheepvaait hoog op to voerou uii do pi dir belasting iiiot to vorhoogen niiuir voor itdor die ornsiig de zaken nagaat ia zulks onmogelyk Men moet Gouda niot gelijk stellen mot andere gemoenton die vaste inkornston bobben en ivion geen gevaar bovon het hoofd hangt als ons Godurende den tijd dat spr raadslid w ts hoorde luj telkens met blijdschap zeggen de opbronijst van de suhBepvanrtroohteu was deze maand zóu veel die maand zo o veel enz enz Spr zeidednu sloods daarop ik condoleer do goineente met die hooge opbroiigst Hoo hooger zy is hoe verkeerder rekening gemaakt wordt VVij moeten alles doen om ilegolyke fiinko vorbetoriugon aan te l rün on maar niet besluiten noinon die ons wol uou uitstokund goed uitiieudo rokeniug over 1891 bezorgen maar do toekomst veel donkerder maken In hot belang der gomoonte is bet derhalve het voorstul van den hoer van dor Garden niet aan to nemen Do hoer van der G iidöu beantwoordt den vorigen spr en zegt juist met hot oog op de toekomst zyn voorstel gedaan te hebben Als men ziet hoe verleden jaar belangrijke werken worden uitgevoerd zonder dat do leening die op de begrootiiig stond word aangegaan dan is het duidelijk dat de inanoieele toestand der gemeente zoo slecht niet is De heer Prince is een onder gevoelen toegedaan als de vorige spreker en betoogt dat de gemeente zoo weinig mogolyk moot leenen De eenige gezonde oplossing dor 2aak is dat wy ons zelf een verhoogde belasting opleggen en spr is dus voor het voorstel van B en W De beer Jager zegt dat alleen dit de vraag is zijn wij vóór of tegen verhooging van den hoofdelyken omslag P Om dia vraag te beantwoorden moet men Ata stand van zakan nagaan on doet men dat dan komt men tot het resultaat dat onze finantieele toestand zeer gezond is Is het geoorloofd den post der opbrengst van de vaart door da gemeente met 6000 te verhoogenP Spr beantwoordt die vraag bevestigend Verschillende BegrootiügsCommisaien hebban daar jaren achtereen al op aangedrongen en daar de opbrengst ieder jaar veel aanzienlijker is dan da daarvoor uitgetrokken som is oen verhooging taar gerechtvaardigd De heer IJssel da Schepper vraagt aan den Voorzitter of hem de opbrengst van de vaart door de Gemeente over de V maanden van 1890 ook bekend is w j weten dan de vooraitziohten voor dit jaar Ue Voorzitter antwoordt dat du opbrengst van de 9 maanden van dit jaar ongeveer gelyk is aan dia van het vorige jaar maar de ongunstige maanden staan voor de deur en derhalve ia daarover thans weinig te zeggen De heer Jfootboven van öoor merkt den heer vaa lier Garden op dat B en VV blijkens andere uitgetrokken posten niet schromen hoog te raraen maar moü moet niet uit bet oog verliezen dat by eenigen tijd sterke vorst de opbrengst aanzienlijk minder zat zijn dan vorige jaren Bovendien eene verhoogiug van dezen post zal nooit kunnen dienen om den hoofdelyken omslag te verminderen maar alleen om de leening te verlagen Door den hoer Jager werd gezegd dat de eenige vraag i voor of tegen den hoofdelyken omslag Dat is niet juist als men zich verklaart tegen verhooging daarvan moet men aantoonen hoe men daar buiten kan De heer van Iterson ofschoon lid der Commissie die verhooging van den post opbrengst van de vaart door de gemeente voorstelde verklaart door hot antwoord van B e ïV op het rapport der Commissie overtuigd te zyn en I zal daar nu de uitgaven vastgesteld zyn tegen het voorstel stemmen De uitgaven waartoe daar straks besloten is moeten toch gedekt zyn Spr is het volkomen et ns m t hen die zeggen voor gewone uitgavfn mogen wij niet leenen I Nadat nog eenige sprekers het woord hebben go I voord wordt het voorstel van den heer van der Garden in stemming gebracht Foor stemmen de hb van der Garden Lotsy van Vreumingen Hoogenboom van der Post Jager I Straver en van Veen Tegen stemmen de hh Fortuijn Droogleever Koning Noothoven v m Goor Prince van Iterson Hoefhamer IJssel de Schepper on de Voorzitter I De jtemraen staakten slzoo en de beslissing was I aangohoudon tot enne volgende vergadering By den post Opbrengst van de gabel voor het bevaren van de rivier de GouKe st It do beer van der Garden voor dezen mot 2000 te verhoogen en I te brengen van f 22000 op ƒ 24000 Dit wordt in stemming gebracht met denzelfden uitslag als de hier boven gehouden stemming zoodat I wederom de stemmen staakten en ook de beslissing I hierover is aangehouden tot da volgende vergadering 1 In verband daarmede wordt ook de beslissing over den post Geldleening ter voorziening in de kosten van openbare werken die op 30000 uitgetrokken is aangehouden en eveneens de post der Plaatselijke directe beUuUng De uitgave dezer Courant geschiedt da l ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Wzóaderlake Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 October 1890 Gaarne voldoen wg aan het verlangen der Tergouwsche door te vprmelden dat zfl haar bedrag vau de Rijkssubsidie voor het Gymnasium niet uit haar duim had gezogen maar rehaald had uit den toelichtenden staat van aoofdstuk V der Staatsbegrooting Hiermede echter geeft het blad een nieuw bewfls van haar zonderlinge manier om met c fers om te springen Wanneer men redeneert uit de eyfers der begrooting voor de gemeente Gouda die toch al niet meer zgn dan eene raming dan behoort men die te aanvaarden als vertrouwbaar of daaraan alle vertrouwen te ontzeggen Men heeft niet het recht sommige cyfers door andere te vervangen omdat die beter met het betoog strooken Overigens is bet een feit dut de gemeente van het r jk als snbaidie terugontvangt de helft der werkelijk gedane uitgaven Op het overige antwoorden wg niet na hetgeen w j in ons tweede artikel aanvoerden Alleen meenen iVfl in herinnering te moeten brengen dat wjj allerminst openbaarheid schuwen ook waar het de kosten van het onderwas geldt het geld dat daaraan wordt besteed behoort tot de meest productieve en daarom het best te verantwoorden uitgaven Hedenmiddag ten 12 ure viol op de Gouwe do heer ƒ B van af een daar liggend schip in het water Gelukkig kon hij zwemmen en kwam dus spoedig weder op den vasten wal FEVILLETOM EENE WEDDENSCHAP Uit het Duitsck 9 Dat was l órster s laatste gedachte voordat de doffe loodzware slaap op hem neerdaalde die hem tot den morgen gevangen hield Mela was reeds lang vóór hem opgestaan Met gewond hart zag hij hare lieve huiavrouwelijko zorgen aan Werktuigelijk gaf hij gehoor aan hare uitnoodiging om te komen ontbijten Do woorden brandden hem op de tong maar het is niet gemakkelijk om als iemand ona vriendelyk koffie inschenkt en de broodjes meert te zoggen Het ga je goed ga maar heen ik wil je niet ongelukkig maken Maar wat hij aan Mela moest zeggen kon niet worden uitgesteld Ik moet je spreken klonk het eindelijk met inspanning van zijn lippen Zij keek hem angstig aan Waarom verzwijgt ge mij dat je je ongelukkig met my voelt Mela Ik begrijp jo niet Richard Als jo hart aan een ander behoorde zou het dan niet beter zyn geweest dat je het mij bekend l adt voordat je mij zoo ongelukkig maakt Het Zaterdagavond door de heeren prof Bosenatein dr Vinskbuijzen on dr Vlaanderen afgegevenbulletin luidt De lichaamskrachten des Koninga zijn boezeer oen woinig verzwakkende voldoende De stoornis der geestverme ens blijft aanhouden Het plan tot oprichting van een nieuwen schouwburg in do Plantage Midd Blaau te Amsterdam gaat uit van den heer Louis Bouwmeester Het theater zal zijn genaamd Bouwmeeater s Theater met ruim 1000 zitplaatsen De koaten van dezen schouwburg it clusief grond decoratien tooneelinventaria ameublementen is begroot op ƒ 180 000 Hiermede rekening gehouden dat nimmer de uitgaven de begroeting overtreffen wat het minder zoude kunnen zijn zal aan kunstig aangebracht decoratief worden besteed Aan hypotheek als aan obligatién is geplaatst ƒ 120 000 Er zijn dus nog te plaatsen 60 obligatiën a f 1000 rentende 4Vs pet onder hypothecair verband af te lossen binnen 16 jaar by uitloting van ieder jaar 5 aandeelen beginnende 1 October 1896 Zaterdag is do als schrijver van oen beleedigeud artikel tegen den minister Lohman vervolgde rar J W Spin op een geneeskundige verklaring dat hij zich in staat van krankzinnigheid bevindt op bevel der Justutie ter verpleging opgezonden naar sEijka krankzinnigengesticht te Medenblik Twee rijksveldwaohters waren met zijne overbrenging belast In zijn toestand van verstandverbeistering bad mr S zich giateren vervoegd bij een hooggeplaatst rechterlijk ambtenaar die zich verplicht zag hem uit zijne woning to doen verwijderen Op straat gekomen maakte hij kabaal voor het Wat zegt ge riep ze de handen krampachtig samendrukkend ik heb je ongelukkig gemaakt Hij ging verder zonder haar aan te zien Ik wil je geen verwijten doen daarvoor houd ik te veel van je Wees gelukkig wanneer ge het zonder mij kunt zijn Eichard riep ze verschrikt uit Keer terug naar jo vader en ik zal probeerente vergeten dat ik een vrouw gehad heb Zij stond voor hem de oogen strak op hem gericht Mijn God zeide zo eindelijk met beide handen naar baar hoofd grijpend ben ik dan krankzinnig geworden Je atuurt me naar myn vader terug Of wilt ge verder bij mij leven met de leugen in het hart Ik weet van geen leugeii Niet Loochent ge misschien dezen brief te hebben geschreven Dezen brief Mela trofc hot papier naar zich toe Of ik dezen brief geschreven heb Op dozen brief grond je je beschuldiging Is het niet duidelijk genoeg En daarom wil je mij wegsturen Dat is het wat je ongelukkig maakt Zij viel ann zijne voeten neer en legde baar hoofd in luid snikken uitbarstend op zijne knie O stoute atouto man hoe kon jo mij zoo vorscbrikken Ze sprong op en holde naar de achterkamer om dade yk daarop een pak brioven voor hem neer te leggen AD VEIITENTIEN worden geplaatit van 1 5 regel il 50 Genten tedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt huia van bedoelden magiatraat waaraan de politie een einde maakte Men schijnt bet zeer merkwaardig te achten dat de Kotterdamsche gasfabriek eleotrisch verlicht wordt Maar dit is zoo vreemd Ken gastmotor kost aan voeding in een gaafabriek niet veel geld en do machiniat is er toch Alleen het aanschaffen van het eloctrisch toestel oiacht eene betrekkelijk geringe uitgave en daar staat tegenover dat het veel helderder is en in de localen eene friasche atmosfeer is Bedriegen we ons niot geheel dan werden ook te Amsterdam de bureaux der gaatabriek electrisch verlicht Men maakt van bet gas gebruik niet omdat hot beter maar omdat het goedkooper ia dan electriciteit Kan men nu in een gasfabriek met weinig koaten electriciteit bekomen dan zou men wel dwaas doen om uit ingenomenheid met eigen waar aan bet gas de voorkeur te geven Jrnh a Het Journal de Genèoe bevat eene van haar oorrespondent in La Plata ontvangen belangwekkende beschrijving van de fabriek voor do bereiding van bevroren vleesch te St Nicholas aan de Paritna Eeno gewichtige voorwaarde vau de goede werking van zulk eeno fabriek schijnt te zijn dat de inrichting toelaat het bevroren vleesch dadolyk aan boord van het stoomschip te kunnen brengen zonder dat het ook maar enkele minuten aan den zonneschijn is blootgesteld Genoemde fabriek nu bezit eene werf aan den rivier oever waar schepen van 2500 ton kunnen ankeren lederen dag worden verscheidene honderden schapen door geroutineorde inkoopera aangekocht in de weiden nabij het slachthuis gebracht Men laat hen daar eenige uren ruston opdat zij in goeden toestand kunnen geslacht worden Hot slachten on verder toerichten geacbied zóó Ken je deze brieven Dat is mijn schrift zeide Forater verwonderd Wat moeten die brieven Bekijk ze eens van nabij Aan wie heb je ze geschreven Forater herkende de brieven die hij op verachillende tijden aan zijne correapondento in Weenen had geachreveu Aan wie heb jo ze geschreven herhaalde Mela ademloos Aan eene schrjfster wier naam ik niet eens weet Zal ik hem je zeggen Jo kent bom dan Zoo goed als mezelf O lieve domme man is het nooit bij je opgekomen dat hef je Mela zijn kon Forster staarde haar ongeloovig aan Dat kan niet zeide hij eindelijk je kendet mij in hot geheel nog niet toen de briefwisseling begon wat had je voor belangstelling voor mij kunnen hebbon Zoo goed als nu kende ik je ten minste nog niet Maar datje een zeer interessant aangenaam jongman waart wist ik door eene vriendin hier in Berlijn en daarom Hot ik mij door je barbaarscbe brieven in het geheel niet uit het veld slaan on aan je lieve vrouw geloofde ik reeda in het geheel niet Dus ge waart eigenlijk met opzet er op afgegaan om mij te veroveren Juist mijnheer de redacteur dat heb ik naar alle regelen der kunst gedaan Keeds menig m in hoefl r I i m m r m tm mmmm t