Goudsche Courant, dinsdag 28 oktober 1890

nel dat 20 man gemakkelijk raet 1000 stuks op 1 tg gereed komen De geslachte dieren hangen er8t eenige uren in eene groote kamer om te drogen en Torden vervolgens naar de eerste bevrieskamer gebracht Dieren waaraan slechts eenig bewijs an eene wond of ander gebrek te zien is worden echter eerst nog verwijderd en voor de markt der stad bestemd In de eerste bevrieskamer is de temperatuur ongeveer tien graden Fahrenheit onder nul ten einde het vleesch niet te snel aan de oppervlakte te laten bevriezen wat niet wepschelijk is daar meu t beter acht dat de koude van lieverlede naar binnen dringt Na eeoige uren verblijf in de eerste kamer komen de geslachte dieren in eene tweede waar eene koude van 30 graden onder nul Keerscht en blijven daar drie dagen dan zijn zg volkomen bevroren en zoo hard als hout In grof ueteldoeksche zakken genaaid wacliten zy dan op de inscheping in een pakhuis waar plaats is voor 30 000 stnks en waar tot even koud is als in de tweede bevrieskamer Do fabriek te St Nicholas verzendt op deze wyze naar Engeland 300 000 schapen per jaar die gemiddeld 4S Eng ponden per stuk wegen en daar de prys per schaap doorqon vier shilling ƒ 3 10 is en het vleesch togen ƒ 0 20 per pond wordt verkocht wordt eone goede winst behaald ook na aftrek der vracht nog geen 5 cents per pojid en verdere onkosten vooral daar de Regeeriug ook nog eene kleiue uitvoerpremio betaalt Bovendien wordt in de fabriek te Si Nicholas niets onnut weggeworpen want terwijl het vet fzonderWjk voor do pnarkt wordt toebereid wordt het bloed als mest gebruikt terwijl al do afval haar Buenos Avres wordt gezonden De stoomwerktuigen verbranden betrekkelijk weinigkolen nl niet meer dau 2V2 ton dagelijks wat geengeringe besparing geeft in land waar do steenkolen ƒ 48 per ton kosten Zondat sblad Ten einde na de voordracht over een onderwerpde leden beter in staat te stellen met vrucht discussie te voeren werd door het bestuur voorgesteld dat in alle gevallen waar de spreker gebruikwensoht te maken van formulén deze vooraf aanhet bestuur w j ju toegezonden dnt er de ledenmede bekend d B en dat in het algemeen zij dieeenig onderwer Pler behandelen een kort résumébij het bestuur inzenden Dit voorstel wordt aangenomen In beginsel werd verder besloten tot het byeenbrengen van eene bibliotheek en daarbij de wenschelijkheid uitgesproken de schrijvers uit te noodigon een exemplaar hunner werken aan de Vereeniging af te staan Dfl behandeling van het eerste punt dor agenda moest wegens ziekte van don spreker worden uitgesteld Hot tweodo punt het maximum van kapitaal dat de verzekeraar voor eigen risico kan nemen lokte belangrijke discussion uit Elk der sprekers had eene methode maar eene govestigdo algemeene opinie gesteund door eenvoudige wiskundige formules ontbrak Toch bleek dut velen over dit onderworp reeds onistigo studie hadden gemaakt en daarom mag worden verwacht dat in eene volgende vergadering dozo zaak tot een beslissing zal komen Als eerste punt van de agenda voor do volgende vergadering die in Jannari 1 zal plaats hebben werd geplaatst het onderworp do mothodo Continuo in verband niet premie en reserveberekoning Nog werden ter behandeling aangeboden do onderwerpen Invaliditeits verzekering in verband met levensverzekering en hot opmaken van storftetafels uit de ondervinding der maatsibh appijen Na behandeling van nog enkele huishoudelijkezaken word de vergadering gesloten Ferz b mon zich wenden tot den ministei van waterstaat doch wenscht men er onderwijs aan te Verbinden dan heeft men den minister van binnenlandtthe zaken uoodig Nu bestaat er tusschen die bewinnsmannen homogeniteit maar hoe zal hot gaan als er tusscheu hen verschil van gevoelen heerscht Zoo iets oefent ook een overwegenden invloed uit op de ambtenaren en als dozo elkander vliegen willen afvangen dan is het publiek er dupe van Er ten slotte op wijzende dat wanneer eenigezaak lang is verwaarloosd en men dan zoo spoedigmogelijk hel verziimde herstellen wil en door deoverhaasting wel eens gedwaald wordt in de goedekeus der middelen on de wijze van toepassing zegtde schr Hetzelfde verschijnsel hebbon wij oplandbouwgebied De mei de beste bedoelingen bezielde regeoring beeft zich gehaast voldoening tegeven aan de wenken van de eveneens goedgezindelandbonwcommissie boide vorkeerondeu onder dendrang der publieke opinie Welnu wat oenigszinsoverhaast is geschied kan spoedig in de goede richting worden geleid maar om uu te voorkomen dalnoch geld noch tijd minder nuttig zou worden aangewend zij de eersto zorg om Ie verkrijgen oenvast bestuur oen nfgorond stelsel en een degelijken verlrouwbaar toezicht voor en op alle landbonvvaangelegenhedon De taak der landbouw commissio ia trouwens nog niet ten einde en zij is hel b st op do hoogte om goed gemotiveerde voorstellen aan de rogoering voor te loggen Mogo haar dit gelukken en zij daarbij krachtig gestemd worden opdat het vaderland vele vruchten plukke van den ijver en de toewijding van zoovelo zijner beste zonon Buiteoiandscti Overzicbt Do Fransche Kamer zette met ijver de behandeling der begrooting voort Bisschop Freppel hield zijne gewone pleitrede togen de regeeriug en verlangde verlaging vau do bügrooting voor pnderwijs die als oorlog bogrooting tegen de clericale partij wordt beschouwci De krijgslustige bisschop had in dit opzicht geen groote vörwachtfugen van de ropublikoinsche regeeriug maar hot zou wel veranderen zoodra er een conservatieve nioordorheid 111 do Kamer komt De radicale afgevaardigde De Maujan drong aan 0 een geheole hervorming van hot belastingstelsel on do Bouapartist De Soubeyran do Hnancieele specialiteit ter rechterzijdo betoogde dat de begrooting van deu hoer llouvier goon afdoende oplossing geeft van de financioole mocily khoden waana Frankrijk verküorl In plaats van eon leening te sluiten achtte de bankier bet voel beter om de uitgaven te vormiiidoreii en de belastingen te verhoogen Ook sprak de heer Do Soubeyran over de M c Kinleywot Indien men werkelijk een tariefoorlog tegen de Vereeuigde Staten wil beginnen moest men terstond tot eeu wijziging der financioole en handelspolitiek overgaan daar het zeer onzeker is of het voorn tzieJit op een goeden uitslag in 1893 even gunstig is als nu In zijne twoode redevoeriug te West Calder gehouden kil am Gladstone naar aanleiding van deu uitslag der verkiezing to Eccles tot do slotsom dat zijne party bij do eerstvolgende algemeene verkiezing eene nioerderheid zou behalen van ruim 90 Vervolgens weder 01 er de lersche quaestle sprekende protesteerde hij tegen de toepassing van hetrwoord separatist oji zijne liberale volgelingen Hij verklaarde nadrukkelijk on dit was verroiveg het belangrijksts in zijne rede dat er onder de liberalen geen sprake van ivas de lorsche afgevaardigden uit Westminster te verwijderen Zij trachtten niet de Unie te verbreken doch wilden aan de leren het beschikken over zuiver lerscho aangelegenheden overlaten terwijl de rijksaangelegenheden bezorgd zouden blijven door het rijks Parlemont te Westminster De man wions verjaardag te Berlijn zoo schitterend gevierd wordt lloUmutb Karl Bernhard Graaf Von Moltke is een Mocklenbuiger van geboorte geen Doen zooals men wel eens hoort een meeniiig die ontstaan is uit het feit dat Molike iu Deenschon militairen dienst is geivoest en in 1822 ovorging in Pruisischeii dienst Weinig menschen hobbon t zoo ver gebracht Hij was van eenvoudige afkomst en hij schaamt zich daarvoor niet indien hij dat deed zou hij klein zijn Ze er was Moltke iemand van buitongewonen aanleg on hebben de omstandigheden gediend om dien aanleg te ontwikkelen en te doen uitkomen t Gebeurt echter ook wel dat iemand mot oen buitongewonen aanleg t niet ver brengt omdat er geen vas e richting is in den bozitter En de richting was er bij Moltke in het streng gevoel van plicht Het geheim van zyn groothoiil ligt m dat plichtsgevoel onder alle omstandighoden eenvoudig te doen wat de plicht vraagt heeft Moltke gemaakt tot een man dien volken en vorsten om strijd oeren Eeiizeldzame bescheidenheid vergezilt hem daarbij als oen lioiligenkrans zou men haast zeggen Ken der Pargsche couranten deelde dezer dagen mede dat eeu groot huwelijk zou plaats hebben op het eiüde derer maand Msschen den heer W Thompson een bankier te New York en mejuffr Ellen Barben de eenige dochter van dtn reverend J M Barber die nu in Parys woont en te voren in Nieuw Zeeland was werkzaam geweest Den dag rplgende op het bekendmaken van dit bericht meldllte zich een heer als predikant gekleed bij mevr Prévost chef vm een bijouteriezaak in de rue du DaC aan en gaf voor de reverend Barber te zijn Hij onderhield haar over het aanstaande huwelijk vau zijn dochter en verzocht een aantal kostbare bijonterieen aan zijn woning rue Bassaeo te doen bezorgen om zijn aanstaanden schoonzoon daaruit te laten kiezen Hij schatte het geschenk dat hij wilde geven op 25 i 30 000 francs Door het bijzondere gewicht van de opdracht en nog meer door het goedige gezicht van den geestelijke misleid begaf mevr Prevost zich den volgenden dag zelf naar bet aangeduide adres een loeren zakje voor een 40 000 fr aan bijouterieeu en diamanten bevattende meenemende Een heel vriendelijk kamermeisje nam haar kaartje aan en bracht haar daarna in een salon waar ze den geestelijke vond Mijn arme vrouw ligt te bed zei de eerwaarde Zij lijdt aan rhumatiek en kan zich slechts bewegen met behulp van de krukken die u daar ziet staan Als u mij de steenen even wilt afstaea zal Een snuggere getuige Politieagent buiten de rechtzaal Zoo ben jij gotuigo iii de zaak van Arie Snap contra Teunis van Poppelen V Getuige Ik leuf van jao ten meuste ik bin zoovoul as opgeroepen om hier te kommen PolitieagentGa dan maar die deur in daar Maar je pyp weg hoor Getuige Ik zn m n deurrookertje maar in me wammes steken Rechter Je bont opgeroepen als getuige in de zaak Snap contra Van Poppelen Beloof de waarheid en mots dan de waarheid te zeggen Getuige Ik zal alles zeggen wat ik met mijn eigen gezien heb Hechter Zoo steek dan de voorste vingers van de rechterhand op en zeg mij t volgende na Hij valt zich zelf in de rede Mac je staat in brand Getuige Man je staat in brand Hechter Neen maar je staat in brand 1 ietuige Neen maar je staat iu brand Rechter Waarachtig man je staat in brand Getuige Waarachtig mau jo staat in brand Prov Gron Ct gvaraai uvcrueemt zou het natuurlijk veel liever deu Staat verkrijgen raèt dan zonder het recht tot het heffen van invoerrechten Vandaar de bekende bedreiging vau den Franschen diplomaat dio toen Nederland weigerde driftig uitriep ya en cuira aux Pays Bas De nieuwe verklaring dor Press Association zal dan ook wel nergens voor goode munt worden aangenomon Utt Brussel wordt nog gemeld dat de heer Fox de voorzitter van het Eugelsche genootschap tot bevordering van de belangen dor inboorlingen in Afrika nu te Brussel vertoeft De heer Fox werd door koning Loopold ontvangen Na ten paleize gedejeuneerd te hebben had de heer Fox een onderhoud met deu koning over de Congo quaestie Ton slotte weet de ludépondance Beige nog mede te desie 1 dat de mogendheden pogingen aanwenden om de Noderlandsche regeering over te halen het protocol der conferentie met do daarby gevoegde invoerakte te teeken Of dit bericht juist is moot nog blijken In elk geval zullen dergelijke pogingen niet veel baten indien de Congoregeering blijft by haar verlangen om de bestrijding van den slavenhandel als middel te doen dienen oin tevoub een eind te maken aan het vrije handelsvorkeer in den Congo staat In geen land heeft voor het oogenblik het beroep op de kiezers zulk een groote beteekenis als in het koninkrijk Italië Na langen tijd het tydstip der aanstaande algemeene verkiezingen geheim gehouden te hebbeu is thans eindelijk in het officioele blad dor Italiaansche regeering het koninklijk besluit tot ontbinding der kamers verschenen Wel wordt de juisto dag voor de verkiezingen der nieuwe kamer no5 niet uit Rome geseind doch te voren werd gemold dat deze den 23en November en de herstemming den 30en dier maand zullen plaats vinden Nadat de heer Crispi het land maanden lang iu twijfel hoeft gelaten of de kiezers in het voor of najaar zullen geraadpleegd wordeu schijnt hy th ns uu hij voor don drang der omstandigheden heeft moeten bukken de tyd voorde verkiezingscampagne zoo kort mogelyk te willen steUen teneinde de kiezers te overrompelen Wat trouwens zijn eigen meoniiig betreft had hy ze gaarne volgens zijn oigen verklaring aan een afgevaa digde uit Lombardije tot 1S91 uitgesteld omdat het land ouder deu slechion indruk verkeert van do laatste hnancieele maatregoleu van den afgetreden minister Seismit Doda Nu officieel de datum der algemeene verkiezingen Hel Üctobernummor van do Economist bevat onder den titol Do landbouw onquüte een artikel van den heer W J N Landré naar aanleiding van het door de staatscommissie voor don landbouw ingestelde onderzoek omtrent den toestand van den Nederlandschen landbouw Do schr wijst er op dat de indruk dien de landbouwcommissie omtrent dien toestand in hot algemeen heeft gekregen bepaald ongunstig is eu bijna eenparig worden daarvoor gedacht een meisje met zijn aanzoek buitengewoon te verrassen terwijl zij reeds lang met een vriendin om een paar plakjes chocolade gewed had dat hij haar man zou worden Bijna had Fórster zijn verdriet vergeten en gelachen maar hij bedacht zich nog bij tijds en zei boos Wat beteekent dat alles Met zinledige woorden misleidt ge me niet Geloof je dat ik je hand niet ken Als ik nu een neefin Weenen had die vriendelijk genoeg is al mijne schrijverijen te copieeren opdat de geachte heer redacteur zijn oogen niet met mijn gekrabbel behoefde te bederven Mela is dat waar Misschien ziet ge nu in waarom Leopold mij onontbeerlijk was en ik zonder hem verloren zou zijn Het was Fórster of de schellen hem van de oogen vielen Dat was dus Meia s geheim geweest Kan je het mij vergeven Je wilt me immers naar mijn vader terugsturen Mela lieve Mela Alles wil ik je vergeven alleen niet dat je geloofdet dat ik zou gaan als je me hoenstuurdet Neen Eichard in dit leven krijg je me niet meer weg I Hij breidde zwijgend zijne armen uit zï vloog er in en verborg haar betraande oogen aan zijn borst I Maar je was toch een arglistig wijfje vol bedrog 1 zeide Förster toen de eerste aandoening voorbij was Heb je me niet verzekerd nooit te bobben ge te laten drukken getrouw zal houden Daarom lieve lezeres als gij soms van plan zijt oen van uv letterkundige werken onder het kritisch oog van den redacteur te brengen neem dan de gunstige stigegelegenheid waar ik ze aan haar laten zien De verloofde van myn dochter is by haar Zonder eenig wantrouwen gaf mevr Prévost het kostbare zakje aan het kamermeisje dat de geestelyke na oenig nadenken had geroepen Deze nam bet aan en ging er m e naar de slaapkamer van de zieke Vyf miauten later vroeg de heer Barber aan mevr Prc ost verlof ook even zyn idee et o er te gaan leggen Hij gaf haar intusschen eenige boeken met platen om in dien tijd door te bladeren De dame was bezig do platen van een modeblad te bekijken toen het kamermeisje met een grooten diamant binnenkwam om er den prijs van te vragen Terstond daarop ging het meisje naar de naburige kamer terug zeggende dat mevrouw nog oen weinig geduld moest hebben mijnheer de reverend zou terstond terugkomen Een kwartier een half uur verliep maar de reverend verscheen niet Ongerust geworden klopte do dame heel zachtjes aan de tusschendeur Niemand antwoordde Zij wilde vertrekken maar alle deuren waren gesloten Het leed geen twijfel meer zy was in handen gevallen van listige oplichters Na lang kloppen werd eindelijk een dour opengedaan waardoor de portier van hot huis binnenkwam De man was in hel naburige vertrok bezig geweest eu had op bet herhaald kloppen de deur waarvan hij een sleutel bezat opeugcimuikt Eerst wilde de goede portier niet gelooven van het verhaal dat mevrouw Pre vost hem deed Die geestelijke had een veel te eerlijk gezicht En hot kwam hem te vreemder voor omdat een oogenblik geleden mevr Barber vroolyk lachend voorbij was gekomen eu met baar man en het kamermeisj in een rijtuig was gestapt Eindelijk werd hij toch overtuigd eu hij liet mevr Prcvost vrij De arme vrouw snelde terstond naar het politiebureau maar toon de agenten opweg gingen waren de dieven reeds een heel eind verder Het is gebleken dat deze personen leden zijn van een bende die over de heele wereld verspreid is en die reeds in verscheidenen hoofdplaatsen van Europa o a in Kome Berliju eu Londen dergelijke oplichterijen heeft gepleegd Woensdag op 15 October II hield de Veroeniging van wiskundige adviseurs bij Neilerlaudsche maatschappijen van levensverzokering hare eerste vergadering in het tweede jaar van haar beslaan Na de opening werd door den secretaris mededeelmg gedaan van de oprichting eener dergelijke Voroenigiug te Parijs en de correspondentie voorgelezen betrekking hebbende op de aansluiting en de onderlinge wisseling van eventueel uit te geven stukken Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester over het afgeloopen jaar bleek een klein tekort Do vergadering vond hierin echter gcoue aanleiding om den tinancieeleu steun der maatschappijen van levensverzekering in te roepon Wel werd erkend dat de maatschappijen direct belang hebbeo bij de Vereen igiiig maar men achtte hot beter de onafhankelijkheid met ten offer te brengen Mochlcn evenwel de maatschappijen de vereeniging willen steunen door toezending van wöteuscliappelijko bladen en gesehnften dan zou zulks dankbaar worden aanvaard De heer Snoer die als bestuurslid moest aftreden erd als zoodanig herkozen schreven Toen we naar den rothen Igel gingen Hemel ik hield alleen mijn tien vingers onder je neus en vroeg of ze er naar inktvlekken uitzagen Dus was het grijs zijdenkleod Dat welk ik aan uw honorarium te danken heb behalve de laatste strook Daar zou het ook wol voldoende voor geweest zijn als je niet eene van mijne mooiste passage geschrapt had Wat jelui redacteurs in een jaar aan rood potlood moet verbruiken Maar je zeidet toch dat ge het kleed docr handenarbeid had verdiend Ja zeker mot mijne voeten heb ik het verhaal niet geschreven Waarom heb je me reeds niet lang bekend dat je schreef Heb je niet beweerd dat eene vrouw het haren man reeds den tweeden dag na haar huwelijk zou bekennen Ik moest je toch bewijzen dat ze haar geheim zes maanden lang kan bewaren om onze weddenschap te wiunen Onze weddinschap Ben je misschien vergeten waarom we gewed hebben Hij wist het maar al te goed en sloot Mola s mond mat kussen opdat ze er niet te liard van zou spreken Het zou hem niets heipon Mela zal er wel op passen dat hij zijne belofte vier weken lang al do hom door schrijfsters toegezonden manuscripten ongelezen dezelfde oorzaken aangegeven Waar t hier of daar iets beter gesteld is kan dit slechts worden toegeschreven aan bijzondero plaatselijke omstandigheden niet daaraan dat de algemeen gevoelde bezwaren daar niet zouden drukken en dit in aanmerking nemende moet worden erkend dat de Landbouwcommissie in haar oordeel en uitspraken hoogst gematigd en bezadigd is Dit valt vooral op indien men de moeite neemt oenigo der enquête rapporten na te lezen In deze toch hoerscht menigmaal oen veel scherper toon over bestaande toestanden en een krachtiger aandrang tot aangewezen verbeteringen dau in het verslag der commissie zelvo wier loden trouwens op een eonigszins ander standpunt staan dan de rapporteurs dor typeugomeenten Do landbouwcommissie hoeft zegt do heer L een grootschou en moeielijken arbeid tot stand gebracht Thans is de beurt aan de rogoering Wat zal zij er mode aanvangen Het rapport als oen massa waardeloos papier in oen hoek loggen of het aannemen als een program voor dadelijk te ondernemen arbeid Laat ons gelooven on vertrouwen dat zij met de boste bedoolingon bezield is zij dio getoond hoeft het ornstig met deze zaak te meenon dan moet men erkennen dat oen hoogst mooiolijke weg haar is aangewezen want het is uoodig dat bijna alle ministors gelijk gezind zijn en dan nog dat zij gostouud worden door de Ver tegonwoordiging Wat tot nog too is verkregen zijn hoofdzakelijk palliatieven slechts enkele maatregelen zooals de pogingen om muer algemeen volksonderwijs 111 te voeren raken het hart d r kwaal maar die maatrogolon zijn op zicli zolven nog onvoldoende geregeld eu eischen 0011 vollediger organisatie en grooter olfors Do grootste bezwaren echter liggen in do gohoele omwerking van het fiuancioele stelsel in gohoolo herziening dor belastingen en do vrees is niet ongegrond dat het togoiiwoordigo geslacht dat niet zal beleven zelfs niet al worden van stonde aan do handen aan de ploog geslagen Als eerste en voornaamste eisch toch wordt beschouwd afschaffing on vermindering der mutalierochton dat wil zeggon horzioning der wetgevingen op de registratie hypotheken zegel en successie vervolgens herziening dor directe belastingen porsonoel accijnzen en grondbelasting maar die horziüiiiiig zal tangevolgo hebben dat andere bronnon van inkomst voor don Staat moeten worden geopend zoodat oen gohoele omkeer in het belastingwezen noodzakelijk zou zijn Voorts wordt gowonacht een zoodanigo organisatie van het landbouw oiidorwijs dat dit voor allo klassen van landbouwers bereikbaar zij grondige verbetering van het verkeerswezen zoowel te water als te bind maatrogolen tor bevordering van een beter crediotwozen inrichting van een voortdurende officioele behartiging der landbouwbelangen zoo mogelijk ook pogingen tot bohoud en bevestiging van oen eigengeërfden boerenstand on dau schoolplicht 011 loerpliclit regeling van don arbeid van vrouwen en kinderen enz enz Ongetwijfeld zal de rogoering in de oersto plaats er naar streven die ondorwerpon ter hand te nemen waarby ook andere klussen des volks belang hebben of waardoor zij tevens kunnen worden gebaat eu dan zou zij al dadelijk mot de herziening der registratiewet kunnon beginnen maar het is onz J taak niet de rogoering te adviseeron slechts om hier de algemeene aandacht te vestigen op het groote 011 economisch zoo belangrijke werk dat door de Landbouwcommissie is tot stand gebracht en waarvan men alleen zou kunnen zoggen dat het minder breed opgezet en beknopter uitgovoerd had kunnen worden Hot komt den schr in hoogo mate wenschelijk voor dat door hervatting der uitgave va de landbouwstatistiek het werk dor enquête commissie zal worden aangevuld ten opzichte dor samenstelling van die statistiek zouden intusschen eenige meerdere waarborgen voor de verlrouwbaarhoid geeiseht moeten worden Voorts is er meer oenheid en vastheid gewenscht in de behartiging der landbouwbelangen ö meeste andere lauden hebben daarin veel op ons voor Daar waar geen speciale ministeries vau landbouw worden gevonden heeft men althans aldeolingon van openbaar bestuur waaraan alle landbouwbelangen vereonigd zijn Wij verheugen ons tegenwoordig in een goodgezinde regeering met welwillende en hulpvaardige ambtenaren zoodat er zooveel mogelijk samenwerking bestaat ter bevordering van den landbouw maar toch werkt het nog zeer storend dat terwijl de materieele belangen van den landbouw staan onder het bestuur van het ministerie van Waterstaat de zorg voor de intelloctueelo behoeften onderwijs is opgedragen aan Binnonlandsche Zaken Indien die boido belangen aan can kabinet veroenigd waren zoudon vele zaken spoediger gemakkelijker en wellicht ook nog beter tot stand kunnon worden gebracht nil mon tegenwoordig ondersteuning hobbon voor oonige inrichting b v proefvelden proeftuin zuivclberoiding enz dan moet Moltke is gehuwd geweest maar de echt bleef kinderloos Te Itzehoe in Holstein verbond hy zich omstreeks 60 jaren geleden met de 16 jarige dochter van den Engelsohman John Hurt die door zijn We tIndische bezittingen ook Dcensch onderdaan was De leeftijd was dus ongelijk maar Moltke is gelukkig geweest met Marie Burt die op haar omgeving een gunstigen indruk maakte Zij keeft de grootste daden van haar man niet mogen bolevcu in het voorjaar van 1866 stierf zij na eeu kérte ziekte zonder haar man als den bewerker van Sadowa en Sedan te hebben begroet Moltke is voor zyn leeftyd nog een kras man Eeu veertien daag geleden jaagde hij nog van s morgens 9 tot s middags 5 uur Waar zija plicht hem mot or toe roept houdt hij niet van t druk gewoel der wereld en in zoover pleit t niet voor de fijngevoeligheid van don Duitsohen Keizer om den jarige te nopon dien dag te Berlijn door to brengen met een foostprogram zoo woelig en druk dat men meer dan sterk moet zijn om er niet half suf van te worden Dat een vorst en eeu volk een groot man eeren pleit voor hen en by die vereering straalt er op hen af van zijn kracht en zijn gaven maar ook hier kan men overdrijven De ware beschaving brongt zou men zeggen mede dat bij zulk een verjaardag de geest van den jarige niet zoo geheel vergeten wordl Een reusachtige fakkeloptocht een met dia manten bezetten maarschalkstaf zijn dunkt ons niets voor Moltke Al weer iets nieuws over do Congo qnaestie De Press 8sociation i een gentschap te Londen weet mode te deelen dat de Noderlandsche regeoring bij haar weigering om haar toestemming te geven tot het heffen van invoeireohten in den Congo Staat gesteund wordt door Frankrijk Men meende tot dusver hier te lande is echter daarvan nooit iets bekend geworden dat de Duitsche regeering Nederland opstookte maar nu zegt do Press Association kunnen wij modedeelen dat Frankrijk de Noderlandsche regeering in haar verzet stijft Frankrijk aldus wordt het bericht gerechtvaardigd hoeft het recht verworven om don Congostaat over te nemen zoodra koning Loopold den slaat van de hand wil doen en daarom wil Frankrijk verhinderen dat vergunning wordt gegeven tot het heffen van invoerrechten want in dit geval zou de koopprijs hooger worden Hoe deze opvatting echter te rymen is met den ijver dien de Fransehe gezant te Brussjl betoonde om de vorgunning tot het heffon van i ivoerrechtön tot stand te brengen is niet recht duidelijk Indien Frnnkrijk deu Congo staat overneemt zou het