Goudsche Courant, dinsdag 28 oktober 1890

OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwitserSChe HorlOgeS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af ƒ lo Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 11 Gouden Heerea 25 Kene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage No 12 B J A VAN DIJK 1890 Woensdag 29 October I 4362 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 60 pCt korting wordt verleend op de nog voorhanden Muziekstukken jDe inzending van advertentiön kan gescliieden tot ddn uur des namiddags van den dag der uitgave is vastgesteld kan de groote campagne beginnen Crispi zelf zal te Turijn binnenkort eene nieuwe groote politieke redevoering houden Behalve over het pro ramma der regeeri ngspartil jal hij over de jongste onderhandelingen met Engemnd betrekkelijk de Afrikaanache bezittingen sprekenV Ton opzichte van het eerste hoopt hg de algomeette bezorgdheid in het land over Italie s financieele toekomst te bezweren door de aankondiging van bezuinigingen 14 millioen op do begrooting ran oorlog 6 millioen op die van marine en 13 mill op die van openbare werken De dag voor deze redevoering is nog niet bepaald daar Crispi nog pogingen aanwendt om Engeland tot concessies op het punt van Kassala te bewegen Voor den minister president ware het niet onverschillig met een nieuwen kolonialen triomf voor de kiezers te treden Het is echter twijfelachtig of Engeland hem daartoe in de gelegenheid zal stellen De correspondent van de Times te Xew York deelt eenige byzonderheden mede over de poging van eenige democraten om de M c Kinley wet voor ongeldig te doen verklaren op grond dat de afgekondigde wet niet in lle opzichten strookt met het ontwerp gelijk het door het Huis van Afgevaardigden en den Senaat is aangenomeii Een artikel waarbij deu tabakshandelaars eenige voordeden werden toegestaan is bij vergissing niet in de officieele wet opgenomen en daarom beweren de senatoren Carlisle en M c Pherson dat de geheelo wet ongeldig is De Kew York World deelt zelfs mede dat importeurs te NewYork op grond van dit protest voor een aanzienlijk bedrag aan verschillende waren uit Europa hebben ontboden Voor millioenen dollars aan goedoren zijn reeds besteld en voegt het blad er bij welk uur worden per telegram nieuwe bestellingen gedaan Dit geschiedt in de hoop dat de wet ongeldig zal verklaard worden maar deze hoop zou zeker gering zijn de Minister van Financien Windom althans deelde als zijn meeiiing mede dat de wel nu ze eenmaal is afgekondigd ook uitgevoerd moet worden De New ork Times heeft nog andere bezwaren en soms een reeks van verzuimen op welke by de afkondiging der nieuno tariefwet zijn begaan De republikeinen hechten niet de minste waarde aan deze laatste poging der democraten Trouwens de bewuste bepalingen betreffende de tabak zouden eerst den len Jan 1891 in werking treden zoodat het Congres indien het in December bijeenkomt de vergeten bepaling weer kan intasschen In geen geval zou dus eenig gevolg van het verzet der democraten te verwachten zijn Aan het politie burcau te Gouda zijn inlichtingen te bekomen omtrent een grijze hond freu waarschijnlijk voor den eigenaar van veel waarde PETROLBUM NOTEERINGEN van de MaVelaare CaotzUar Scbalkwijki te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 7 95 Geïmporteerd fust 8 ovemberlevering ƒ 7 90 ADVERTENTIËN H T BBC belichten dat de nieuwe Zaak in Dames Handwerken GEOPEND en voor St NICOLAAS geëtaleerd is Stedelijke Gasfabriek Gouda VOORHANDEN afnemers van groote patN öen genieten belangrgke prijsvermindering H H Schilders 15 NOVEMBER aanstaande OPENING der HOUT en MARMERCÜRSUS Leergeld f 15 per maand J J 81ERO Woerden 25 October OQ Zoet en fijn vaii su h k lu Geut het Pond extra kwaliteit BLME mmmi J GEIUIITSEIV Een varc schat voor de ongelikkigc lachtoffers der Zelfbevlekking Oiiauiel eu geheime uitspattingen is het berpemde werk Z Or Retau s e 1 f I e w a r i n gf Uitg ave van F KOKSMA te Franeker lïÓ A BEIFKMAIT LANGE TIENDEWEG HoUandsche uitgaxe met 27 afb Prjs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelflke gevolgeii van deze ondeugd Ijjdt moet het lezëii de oprechte leering die het geeft redt jaarliiks duizenden vaneen zekeren dood Te veikriigcu bjj het Verlags Magazin te Lei zig Neumarkt 34 franco tegen iuzeudiug van het bedrag ook in postzegels eu iu eiken boekhandel in HollEud Hel groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofrfiiijr t lot e voorafgaande kenteckenen van apoplexie hersenboroerte toe trotseeren nog steeds alle naddekn oor le medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zy door het ïcbruik maken van den eenfoudigsten weg namolak langs de huid eene physiologische ontdekkiui irtdauu heeft die na hoiidcrde proefnemingen thans over de geheele wereld b eid is en terwijl zij iu eteiisctianpelyke kringen de hoogste belangstelhng wekt tevens eene weldaad blyitt te zijn voor de fan emiwkw len lijdende menschhoid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier vnn t ariliei l Koman Weissmann te ViUhofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigc j n i tik Door wasschlng van het hoofd eenmaal per dag wordon daartoe geschikte stottön door de huid onmiddellijli aan het zenuwgestel medegedeeld At t uc e geneeswijze werden werkelijk s hittereude resultaten verkregen en zij maakte zooveel o iM Jat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tij rcti s e ila druk verschenen is Dit boekje bevat niét alleen voor het groote publiek verstaanbare verkbruiiei omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfo in wanhopige gevallen verku e tiiiwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen ut r t u deze geneeiw ze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften an hoog epiaat t i h t ui digen onder welke P Meniere med dr profesBor aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 8teinKreber med dr prakti8eerend geneesheer aan het kx ankzinnlgen gesticht te Charenton Sanitatsratn ur Cohn te Stettiii Grossmann med dr arrond arts te J Ii restier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath ur Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dJKö öesheer aireo Kö öesheer aireoteur der galTano therapeutische inrichting voor zenuwiijders PMijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Cortu Dr öusbacn arrond arts te Zirkuitz i Ober stabsarzt Jechl med dr te Wöf sp h Bongavel te La Farriere Eure lid van den Conseil Central d hygiene et de Santé in PraBkrijk vele anderen Aan allen wiei zeuuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuvirachtigheid lijden waarvan de koutuekonon zijn cnroni Kshe hoofdpijn migraine fschele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid licliaiKehjke onrust en onbehagelijke toestand verder allo zieken die door beroerte getrolfeu iveiMOB en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselilke zwakte verzwakking van geheugen enz 0 r j 6 u eds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen als oi liiou ni ï en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoom looi of zeebaden geen genezinz of lenig i a hui nc r kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreeS gevoelen VOOT beroerte en jonoe reden hebben wegens verschijnselen als zlCh aanhOUC na angSUg voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met dmzeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder Het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten ai i deze drie categoricn van zeuuwlijders als ook aan jonge meisjes lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelts aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geestelijke reactie willep voorkomen wordt dringend aanfierm c i ch het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage KOSieIOO8 en franco vcreor i en wordt door LESIAIRE 5 Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneesïiijze i ROMAIM WEISSMANIN Oud Ofiicier vuu ge dkeid eere lid der llaliaansohe Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Aiastenlatu door M CLEBAX Co lieiligeweg 42 Arnbeui J de BEY£R Agent der Scheepvaart Courant Kijnkade 71 Betterdaiü F E van SAIV TEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdstoeg 1 Itinhl LOBRV PORTOX Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann abe geneeswijze door de medische jury met de Ziiveren Medaille bekroond Gouda Snelper druk vnti A BiiilKMAX k Zoon De nitgare dezer Coarant geschiedt dagelijks met aiizondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Alïoaderlflke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 October 1890 VEKGADEHING VAN DEN GEMEKNTEEAAD Woensdag den 29 October 1890 des namiddagsten 1 ure j Voortzetting der behandeling van ds Gemeantebegrooting dienst 1891 In de heden middag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig was de heer Oudijk wegens onge teldhsid was aan de orde de herstemming over het in de vorige vergadering gedane voorstel van den heer Van der Garden om den post Opbrmgü van de belasting op de vaart door de gemeente van ƒ 61000 te verhoogen met ƒ 6000 waarover de stemmen hadden gestaakt Vó 5r stemden de heeren Jager van Veen van Vreumingen van der Post Lotsy van der Garden Strarer en Hoogenboom Tegen stemden de heeren Prince Koning Hoofhamer van Iterson Fortuyn Droogleover IJssel de Schepper Noothoven van Goor en de Voorzitter De temmen staakten dus weder 8 tegen 8 en alzoo werd het voorstel in volge de voorschriften der wet geacht te zijn cerKorpen De heer Hoefhamer deed daarop een voorstel om genoemden post te verhoogen met 4000 Nadat de vergadering eerst had uitgemaakt met 15 tegen 1 stem die van den heer Portuijn Droogleever dat dit voorstel in behandeling zou worden genomen werd het aangenomen met 9 tegen 7 stemmen die der hh Koning Portuijn jjroogleever Noothoven van Goor IJssel de Schepper Prince van Iterson en de Voorzitter Daarop werd in herstemming gebracht het tweede FEVILLETOM Coornliert s sterfdag NA DEIE BBUWEN HERDACHT te GODDA 1590 29 OCTOBER 1890 DOOS 1 F D J MOOEEEES Men schreef 29 October 1690 In de woonkamer van een eenvoudig burgerhuis te Gouda lag een acht en zestig jarig man met deu dood te worstelen Kindlief sprak hij Schud m n kussen nog eens op Het meisje deed het en vroeg medelydend is bet zoo goed beste Oom I Ik dank u nicht luidde het antwoord terwijl hij haar vriendelijk aanzag en de hand drukte Het zou dienZelfden dag met hem afgeloopen zijn Twee dagen te voren had Cornelis Willemsz openbaar notaris te Gouda en secretaris van de Weeskamer aldaar hem aangetroffen gekleed zittende op het voeteinde van zijne legerstede ter zyde van den haard met kussens ondersteund Toen had hij nog druk gesproken en onder anderen gezegd iü heb van God eene ziel ontvangen die behoort Hem toe Indien ik mijne ziel bezit als mijn eigen zoo doe ik kwalijk maar bezilte ik die als Gods eigendom voorstel van den heer van der Garden waarover in de vorige vergadering de stemmen staakten nl om den post t Opbrengst van de gabel voor het bevaren van de rivier de Ooume van ƒ 22000 te verhoogen met f 2000 en alzoo te brengen op ƒ 24000 Vóór stemden de heeren Hoogenboom Straver van der Garden van der Post van Veen van Vreumingen Jager en Lotsy Tegen stemden de heeren Koning Hoefhamer Prince Noothoven van Goor Ponnen Droogleever IJssel de Schepper van Iterson en de Voorzitter De stemmen staakten dus opnieuw 8 tegen 8 en alzoo werd het voorstel ingevolge de voorschriften der wet geacht te zyn verworpen Door de aanneming van het voorstel van den heer Hoefhamer waren alzoo de ontvangsten met ƒ 4000 vermeerderd Daar in de vorige vergadering de uitgaven roet ƒ 1150 waren verminderd brachten nu B en W de eldleening op de begrooting voor ƒ 80000 uitgetrokken op 25000 De hoer van der Garden stelde daarop voor de geldleening uil te trekken op ƒ 28900 Dit werd aangenomen met 9 tegen 7 stdiameu Vóór stomden de heeren Jager van Veen an Vreumingen Hoefhamer Lotsy van der Garden Straver van der Post en Hoogenboom Tegen stemilen de heeren Prince Koning Noothoven van Goor Portuijn Droogleever IJssel de Schepper van Iterson en de Voorzitter B en W telden daarop voor den post plaatselijke directe belasting uit te trekken op f 42000 De heer van Vreumingen stolde voor dien post te brengen op ƒ 40000 Nadat daarover eenige discussie was gevoerd werd dit laatste voorstel in stemming geliracbt Vóór stemden de heeren Hoogenboom Straver Van der Garden Lotsy Van der Post Van Veen Van Vreumingen en Jager Tegen stemden de heeren Hoefhamer Koning zoo doe ik recht Het is mijn eigendom niet God kan baar verwerpen of behouden zoo het Hem behaagt Ik heb geen klagen maar God is goed Hij doet niet dan goed en zal mitsdien z jn goed schepsel niet verderven De man die in October 1590 op zijn sterfbed deze wooraen sprak was DIECK VOLCKERTSZOON COOENHEET Slechts de twee laatste jaren van zijn leven had hy te Gouda doorgebracht Hij is er ook gestorven en begraven In de Sint Janskerk ligt nog altijd zijn grafsteen met het opschrift Nu rust Diens lust En vreught Was deught En t waer Hoe swaer tOock viel Noch sticht Sijn dicht Geschrijf Maar t lijf Hier bleef t God heeft De siel Doch waarom over Dirck Volckertszoon Coornhert gesproken en na drie honderd jaar zijne gedachtenis verlevendigd Hij was geen man van hel zwaard In staatszaken blonk hij niet uit Een geleerde van naam was hij ook niet evenmin een beroemd kunstenaar Onder de helden en martelaren des geloofs mogen wij hem niet tellen Tot den bloei van de Gereformeerde kerk droeg hij niet bij De belangen van eenige andere kerk lieten hem onbewogen Hij was Dirck Volckertszoon Coornhert een man die buiten allo kerken stond aan wien vele ADVEETENTIEN orden eplaat van 1 5 regels i 50 Centen tedere regel meer 10 Centen GROOTE LETllEUh worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien rati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De stemmen staakten dus opnieuw 8 teg n 8lt ïiZng Wy vestigen gaarne de aandacht onzer lezers o n d rr rxr ±ïï S ringen achter zoodat wij er niet n twljWenTd z zi ed Het programma der Soire e luidt aldus 1 Causerie par Mad Thónard Pari fin de cle Le romam et lee romanos a la mode Le bleus et les noirs Mad T ónard P actt e en 1 defr i XiTrt rö i ƒ 2233 13 en terugbetaald f m Tl f Jl bedragen die cijfers 390 88 en 213 68 Een Hagenaar die jl Zondag de gemeente Zeven huuen met een bezoek vereerde en zeer el 1 in de Zevenhuizeusche jenever betoonde vond tÏ noodig eenige blijvende teekenen van ijn beziMt achter te laten en gaf daarom den arbeidTl v H gemoedelijke menschen aanstoot namen en die door uZu l zr Waarom do gedachtenis van zulk een man verie vendigdf waartoe na drie honderd jaar zgn sterfd gevierd Juis omdat hij alleen stond aïlee1 durfde staan en zijn eigenaardig standpunt moe verdedigde Juist daardoor i hii merW J heeft hij iuvloed op zijne tijdg noö teT e S ee invloed die IS blijven doorwerken tot laSg nTzkTn dood De geschiedenis van Hollands ge tXke ontwikkeling gedurende de tweede helft der 3de eeuw kan met beschreven worden zonder zlü voo L Sn Co ert als onafhankelijk en vrijhoidlievend buiïer as taaivormer dichter en prozaschrijver 8 als Libertyn en Humanist Coorahert als onafhankelijk en vrijheidlievand Iu 1522 te Amsterdam geboren bracht hij alechU zijne jeugd en jongehngschap in zijne geboortepUaU door Zijne woonplaats werd Haariem Daar is hü onder vele wederwaardigheden eerst als plaatsnüder laler als notaris en secretaris werkzaam gewec t Wat ons zijn leven en streven bijzonder opmer