Goudsche Courant, donderdag 30 oktober 1890

1890 Donderdag 30 October IN 43Ö3 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Adi ertentieblad voor Gouda en Onistrekenn De Inzending van advertentifin kan gescbleden tot een nor des namiddags van den dag der uitgave De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt d rt 10 Jam door FrofoasoroB PTaotlMoraDdo O weata oroitt on door bot Publiek tooffopaat on aanbovoloa ala yoodJioop aaitffanaam xofcor workond en oasotaadelljk Oeneeih en HalBiniadeL Boproofd door Prof Dr B Vlrchow B riijn V Oietl Mflnchen t Èeclam Leipzig f T Nussbaum MOncben a Hertz Anwterdam V KOPCZynskl Krekau y Brandt Klautenburg b Storingen in de kwalen dor lever laat van aam dnrendo vorat l b £ Blchsrd Braadt worden om har zaebt werking door vronwen g iDffenomeii en vijn ta verklesen boren de leherp werkend Zouten Bittenrater Droppeli Hengielt eni g Om zich by den aankoop te besehermen MI te en naycmaaUte prpparatm vrsf e men in de apotheken iteedi oaftr de alleen ecllte ZwltserflChA Pillen van den Apotheker KIrhard Brandt Pryi per doo met februfk aanwtjzing 70 CentKi fü iHte nauwjc uiig er op i t hfi hitrbutmj ftffrcrtrukii door de wet befcbcnnde bandelftmerk of etiket liet witte kmin op het roode velil en de bandteekenlnff Bchd Brandt zich op lede r doosje b TiQde d r Iloofddepot V K vnn Hanten KollT te Rotterdam 1H Gouda Snelpersdruk in A Bbiskmav k Zoon VEHKIEZING VAN LEDEN VOOE DK KAMER vi N KOOPHANDEL en FABSIEKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS an Gouda doen ta weten dat de Vergadering tot het kiezen T n VIJÏ LEDEN Yoor de Kamer van Koophandel t FaMeiai aldaar ten Raadhuize zal plaats hebben op WOENSDAG den 26n NOVEMBER 1890 welke Verkiezing geschiedt ter voorziening in de vacature ontstaan door de aftreding ran de HU C C H PRINCE D ö VAN VREÜMINQEN A VAN REEDT DORTLAND H STRAVER eu H BEAAT De inlevering der stembriefjes door de kieagereehtigden in de ter veigadering aanwezige stembus zal aanvangen des middaKs ten ticaal ure en voortduren tot des namiddags teis dne ure na welk tijdstip geene stembilletten meer zullen worden aangenomen dan die van de in d zaal tegenwoordige kiezers zullende onmiddelijk daarna met de opening der billetten orden aangevangen Aan ieder kiesgerechtigde zal acht dagen voor den dag der verkiezing een stembiljet worden bezorgd Wanneer oenig kiezer dit niet mocht hebben ontvangen zal b ter bekoming daarvan zich ter plaatselijke Secretarie kunnen vervoegen De lijst der kiesgerechtigden zijnde zg die ter zake van eenig bedrijf van Handel of Fabriekwezen in hei Patentrecht tol eene hoofdsom van m gulden en hooger zijn aangeslagen ligt ter Gemeente Secretarie ter lezing tusachen des voormiddags 10 en des namiddags 1 ure Bezwaren tegen die lijst hetzij die den klager hetzg die andere ingezetenen betreffun moeten by Burgemeester en Wethouders schriftelijk worden ingeleverd vóór of op den 3n Novemier aanstaande na welk tydstip geen bezwaarschriften meer in aanmerking zullen komen Gouda 27 O itober 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Do Secretaris BROUWER PETROLEUM i OTEEHIi GEi van de Makelaars Cantzlaar SebalkwUk te Rotterdam De maikt was heden vast Loco Tankfust 7 90 Geïmporteerd fust 7 93 Novembtrlevering ƒ 7 85 a 7j90 tiargerltjlce Stand GEBOREN 23 Oct Wilbelnlfli Jobaonei juden J Sirre eo C C VlalpooU Antoum Micbitfl oudtr G Kraan en D Nadcrhoff 26 Jacob Martmiii uudtra J tao Veea CD M C ao ¥ liet Pirter oodtra C Zwaoeaburg en J £ van Klavereo 27 Alexander oadera A de Kroon eo S tan HoflteD OVBRLtDEN 25 Oct L J M Houdijck Sm 27 W fUnken wed van A an Loon 73 J 2ie ven hulzen GEBOREN Idt ouder O Kolljn en A ran den Berg O NDEBTROÜWD C n Hnitenborg en A Honweling ADVERTENTIEN Een fatsoenlgk MEISJE goed kunnende Mode en Linnennaaien één of twee dagen disponibel zag die gaarne aangeïnld Brieven onder No 2055 aan het Bureau dezer Coarant H H Schilders 15 NOVEMBER aanstaande OPENING der HOUT en MARMBRCÜRSU8 Leergeld f 15 per maand J J SIERO Woerden 25 October 90 Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAABTJES worden GELEVERD door A Baii KMA en Zn Salie MÜT en VEa MAAR Mardi 4 Novembre 1890 8 heares dn soir Soiree Littéraire et Dramatique donnée par Madame Tbénard de Ia Comédie Franfaise avec Ie concours de Monsieur G de Meij da Gymnase Prix d entrée par ou ription fl 0 99 au guichet fl 1 25 LE COMITÉ Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 15 NOVEMBER a s en de Ballotage Lijst ZATERDAG 1 NOVEMBER gesloten is Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secrelaru Gouda 28 October 1890 S 5t ÏALP7BMRMl¥CTm geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af Prif f 1 20 per flacon Verkrggbaar by IJ CATScnJJ C eLl CO Hz te Gouda IIRP00U S EeHknobbelë MoomvlUa Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel Terwflderd zoudèr de minste pvjn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prifs per flacon met penseel 50 cta Allédn echt bg B SCBOLTEN Coiffeur Ëisch de handteekeniiig ran A v TUIJLL Heeren Pames en Kinder lo voratoppliiff ea d zooftU taoofdpljn dolaoIf beid gebrek aaa eetlnat u A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 COOBNHEHTS STEEFDAa 1590 29 October 1890 Birck Volckertszoon Coomliert Notaris te Haarlem de Libertgn Bestrgdsr der Gereformeerde Predikanten ten tgde van Prins Willem I LEVENS en KARAKTERSCHETS door F D J MOOBSWES Predikant te Vianen Prgs ƒ 2 25 Uitgave van S W N VAN NOOTBNte Sdioonhovtn en in eiken Boekhandel te bekomen Opentare Verkooping om contant geld op WOENSDAG den 5 NOVEMBER 1890 des morgens 10 uur aan de Eloutmans gracbt te Gouda ten overstaan van den Notaris H GROEN ENDAAL te Gouda van eene aaozienlgke partg bestaande uit BINDTBN RIBBEN ZOLDBRen VLOERDEELBN DEUR en LICHTKOZIJNEN DEUREN RAMEN LAMBRISBBRINGS BRANDHOUT en verdere AFBRAAK van het huis aan de Oosthaven te Gouda afkomstig van Mej HOFFMANN Alles daags vóór den verkoop te bezichtige Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL L Stoïlwerck selie Borstbonbons Kefi briceord ua Mjorschrift van den kon UnivCTs t Prof Gelim Hofrad Dr Har 6 s io ii lebben sedert 50 jaren ah verz ichtüri l mi ldel tegen hoesten lieebchhcid en a indoauing der ademingsorpinen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koiido lucht is t bijzonder aanbevelensvTardig een bonbon te gebruiken Prof Dr V Frerlchs aeriijn t V ScanZOnl WÜnburg C WItt Oopenh G i Zdekauer st p ter bura Soederstftdt Kaswi 0 Lambl Werechau FOrSter Blrmlftghêin Onder bulks organen beljen tragren otoelf angr ort ruit TOortkomende on eiiteld Uirhold bonanwdkeld kortaden Dia Zwlteenehe Plllea Tan den Apolfaekcr Vtrpakking Geele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar De uitgave dezer Coarant geschiedt dagel kg met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 izoaderlflke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 29 October 1890 In de bedenmiddsg gehouden vergadering ran den Gemeenteraad die door 16 loden werd bygewoond afwezig was de beer Oudijk wegens ongesteldheid werd de behandeling der gomeente l egrooting voortgezet Vooreerst was aan de orde hersteoiniing over het voorstel van den heer van Vreumingen om den post plaaüelgke directe letaating uit te trekken op ƒ 40000 Yóor stemden de heeren Hoogenboom Straver van dor Garden Lotsy van der Post van Veen van Vreumingen en Jager Tegen stemdjen de heeren Iloefhamer Koning Noothoven van Goor Fortuijn Droogloever IJssel de Schepper Prince van Iterson en do Voorzitter De stemmen staakteu dus weder 8 tegen 8 en alzoo werd het voorstel geacht te zijn verworpen De plaatselijke directe belasting is dus vastgesteld op f 43000 Do bogrooting werd daarop met algemeene stemmen in ontvang en uitgaaf vasts esteld op een bedrag van f 3 4357 34 B en W deden daarop oen voorstel om het maximum tot hetwelk de pi dir belasting zal kunnen worden geheven en dat bij Kon besluit moet worden goedgekeurd te stellen op f 46000 Op voorstel van den heer Fortuijn Droogleevor wordt dit aanstonds in behandeling genomen De heer van Vreumingen vraagt eenige inlichtingen waarom hot maximum op 46000 moet worden vastgesteld terwijl de post pi dir belasting slechts op ƒ 42000 is uitgetrokken De Voorzitter antwoordt daarop dat de Gemeenteraad telken jare by de behandeling der begrooting bepaalt tot wolk bedrag die belasting zal geheven worden doch dat het wenschelijk is het maximum iels hooger te FEVILLETOM Goornhert s sterfdag NA DBIE BEUWEN HEEDACHT te GOUDA 1590 1890 29 O C T O B E E Dooa F D J M00KREE8 Hü disputeerde den 14n April 1578 van 8 tot U en van 1 tot 4 ure en den 16n April van 8 tot 11 nre toen de Commissarissen van de Staten hun te kennen gaven dat het daarbij zou kunnen blijven Had Coornhert de overwinning behaald op de predikanten dat werd niet gezegd maar evenmin dat hij verslagen was Hij had zich krachtig staande gehouden Maar zeiden de predikanten gij hadt u door ons in Gods woord moeten laten onderrichten Als ik leermeesters verkies riop hij uit dan zult gijlieden jonge predikanten nooit mijne leermeesters zyo Voorzichtig vermaanden de Commissarissen der Staten of w j klagen u aan bij de Hoog Mogenden Verbiedt gij mij het spreken hervatte Coornhert dan zal ik naar huis gaan Dat staat aan u was het antwoord Nu sprak hij dnn ga ik Ik disputeer stellen dan het uitgetrokken bedrag van den post omdat het zou kunnen zijn dat een volgend jaar de noodzakelijkheid bleek van eenige verhooging van dien post Zonder hoofdelijke stemming wordt daarop het voorstel van B eu W aangenomep en de vergadering vervolgens door den Voorzitter gesloten In de gisteren gehouden zitting der Arr Rechtbank te Rottordam werdeu de volgende personen veroordeeld A L S zilversmidsleerling te Schoonhoven wegens mishandeling tot 4 dagen gev P H oud 36 jaar arbeider te Gouda wegens verduistering tot 6 maanden gev P B 5 jaar wegons mishandeling van ambtenaren tot ƒ 15 boete J V T 41 jaar logementhouder te Gouda wegens beleediging van een ambtenaar tot 5 boete 3 A K oud 17 jaar pakhuiskuecht te Schoonhoven wegens mishandeling tot 99 dagen gev C V d N oud 22 jaar koopman te Bodegraven wegens eenvoudige beleediging tot f 1 boete V J N J N P V E huisvr van J N en A J H huisvr van F J N wonende te Gouda bekl van wadorspannigheid de Ie bekl tot 15 dagen en de drie overige tot 2 dagen gev ieder Voorts stond terecht de 17 jarige schippersknecht L V V te Gouda die op 2 Aug II in beschonken toestand een ruit ten nadeele van vrouw van Vliet aldaar insloeg Eisch ƒ 10 boete Voorts de timmerman A W wanende te Stolwijk die op 21 Sept in beschonken toestand den gomeentovelrtwachter Mathuijzen de woorden toevoegde dat hij te gemeen was om ergens voor te deugen Eisch ƒ 5 boete Uitspraak Dinsdag e k Wegens heling stond eergisteren voor de Haag niet verder onder zulke dreigementen en onbekende wetten En hij ging en verscheen niet weder De Staten namen het besluit de Disputatie ongedrukt te laten Ongedrukt te laten I dat was zeer teleurstellend voor Coornhert en hü schreef eene verhandeling over den aangheheven dwangh der conscientim binnen Holland In vurige taal wierp hij den Staten hunne partijdigheid voor de voeten Wat vraagt hij wil men in Holland alleen de Gereformeerde Kerk dulden en zal men de van haar afwijkenden vervolgen I Nu op dit oogenblik doet men dat nog niet nu is de tijd er nog niet ryp voor gemerckt dat het van den volcke niet zal geleden worden maar wat zal het later zgn I Er is immers vryheid voor de couscieutie verworven door onzen bloedigeii oorlog of slechts vrijheid in naam een zoete droom een kwade toeverlaat Zoo sprak de verbitterde man die een somberen blik in de toekomst van zijn vaderland sloeg In het volgend jaar schreef hij de Leidsche Eemonstratie een kon ondubbelzinnig verweerschrift opgesteld voor de regeering van Leiden Eechtstreeks ging het Leidsche twistgeding Coornhert niet aan maar eenmaal uitgenoodigd er zijn gevoelen over te zeggen verdiepte hij zich geheel in het onderwerp en besprak het uitvoerig Zijn vijanden vonden die Eemonstrantie ergerlijk Volgens hen had hij zijne pen verhuurd om te schrijven wat de hartstocht der tegensprekers hem ingaf Neen betuigde ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels a 60 Centen iedere regtl meer 10 Centen GEOOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt sche rechtbank terecht een jongmensch die f 400 of naar zijn zeggen ƒ 300 had aanf enomen van zijn vriend die een bankier had opgelicht voor J200 op efitecten van zTjne grootmoeder De eisch is 1 jaar gevangenisstraf Bekl en zijn advocaat beweren dat de beklaagde de herkomst van het geld niet had gekend De afd Amsterdam van het Algemeen Noderlandsch Werkliedenverbond heeft besloten den heer P J Eman als candidaat voor het lidmaatschap voor den gemeenteraad aan de verschillende aldaar gevestigde kiesvereenigingen aan te bevelen voor de aanstaande verkiezing Uit een gesprek dat de redactie van het Hbl gehouden heeft met den anderen werkman candidaat den heer A Eot blijkt dat deze tot den sociaaldemocratisohen bond behoort Op de vraag hoe hü zijn lidmaatschap van den raad met zijn maatschappelijke werkkring zou overeenbrengen wie hem nl het tijdverzuim zou vergoeden antwoordde hij Van de gelegenheid door de wet gegeven om aan do leden van den gemeenteraad presentiegeld uit te koeren zou ik te mijnen behoeve gebruik gemaakt wenschen te zion In geen geval zal ik eenige vergoeding van anderen daarvoor aannemen Voorts gaf hij te kennen dat hij de candidaat is van 25 werkliedenveroenigingen van onderscheiden staatskundige richting en dat hij geen candidatuur van eenige kiesvereerfging zou aanvaarden wanneer hij niet door het vertrouwen der vereenigde werklieden daartoe was gedrongen Een nieuw arbeiderskwartier Door eenige bouwondernneraers is te Amsterdam op hef terrein van de voormalige glasblazerij der firma W iegel aan den Amsteldijk bij het hek oen nieuw arbeiderskwartior gebouwd dat uit 98 afzonderlijke arbeidershuisjes Coornhert maar God bekrachtigt mü om hot willig breekijzer van den moordenden kerker der cousciontie te zijn Van 1581 of is hy aan het wisselen van strijdschriften met de Delftsche predikanten gebleven Het eerste dat hij in t licht gaf noemde hij Bootje Het werd vooruitgezonden het schip met de volle lading zou volgen en is ook werkelijk gevolgd onder den naam van Dupliek op de Eepliek der predikanten Maar of die pennestrijd ook de zwakke punten der kerkleer bloot legde de kerk bleef hare predikanten en professoren tot ondorteekening van hare belijdenis verplichten Verplichten wat zegt Coornhert zal die belijdenis de papieren paus worden dien men zonder naar Eome te gaan deu pantoffel moet kussen Opnieuw geeft bij eene verhandeling uil eene Proeve om te fieratien of de Catechismu tiit Godt dan of htj il de memchen is Nu of nooit denkt Coornhert Voeren de predikanten hunnen Catechismus op scholen en overal in dan zal ik mij daartegen stellen Ik vind in den Catechismus valsohe en schadelijke leer waarvoor ieder zich zal hebben te wachten ais voor venijn t Zou ergerljjk zijn de kinderen op de scholen den Catechismus in te prenten Coornhert bood aan elk lid der Staten een exemplaar van zijne Proeve ter kennismaking aan De Staten stelden het geschrift in handen van een der professoren te Leiden Deze geleerde professor Sa