Goudsche Courant, donderdag 30 oktober 1890

beataat en binneckort kant en klaar zal worden afgeleverd Hen beeft bier gebroken met het systeem vankazernewoningen eu de oud Hollandsche amaakriehting ieder gezin eene eigen vr je woning gehuldi Natuurlqk zijn de huisjes eenvoudig ingericht maartoch ziju zij g riefelyk en hebben alle tuintjes Straten van 12 en 14 Meter doorkruisen het kwartieren Btullea het in gemeenschap met den Amsteld ken het Verwersjiad De hoofdstraat is reeds gedoopten heet do Ruijterstraat Echo Staten generaal Vereeoigde zitting der beide Kamers van Dinadag 28 Oct In de vereenigde vergadering van de beide Kamers der StatenGeneraal heeft de Minister van Kolomen Voorzitter van den Ministerraad namens dezen mededeelingen gedaan omtrent den toestand van Z M den Koning deels gegrond op eigen onderzoek deels op geneeskundige verklaringen van prof Kosenstein en de geneesheeren des Konings Na mededeeling van het advies van den Uaad van State heeft do Minister aan de Staten Generaal te kennen gegeven dat Z M buiten staat is de Regeeriug waar te nemen en derhalve haar tusschenkomst bij de Grondwet voorgeschreven ter verzekering van den gang der Begeeringsaangelegenheden gewenscht is De Voorzitter sprak hierover het leedwezen der Vertegenwoordiging uit en stelde voor de bealisaing tot heden 2 uur te verdagen De heer Pynappel lid der Eerste Kamer achtte onderzeek van het rapport in de afdeelingeu wenschelijk opdat er meerdere inlichtingen konden worden gevraagd vooral omdat de toestand een andere schijnt dan in 1889 Na bestrijding van dit denkbeeld door den heer Beelaerts van Blokland werd het voorstel van den Voorzitter aangenomen met 85 tegen 36 stemmen De verklaring die de Minister van Koloniën namens den ministerraad aflegde omtrent s Konings toestand ten einde te komen tot de uoodzakulgk gebleken Toorzieuing in de Kegeering was zeker van hoogst treungen aard Men moet er zelfs uit afleiden dat s Konings toestand ongunstiger s dan de buUeiius kadden doen vermoeden Immers werd 13 October in de Staatscourant door de geneesheeren verklaard dat zieh sedert 14 dageu de verschijnselen der vroegere ziekte weer badden vertoond die vermoeidheid dei hersenen ten gevolge hadden de lichaamskrachten werden echter voldoende genoemd en de volgende bulletins deden eerder van eenige verbetering dan van achteruitgang blijken Den 17n werd zonder van de lichaamskrachten te preken gewaagd van een iets mindere lusteloosheid den 21n van eenige meerdere belangstelling bij onverzwakte lichaamskracht terwijl eerst 25 October eenige verzwakking werd geconstateerd Thans blijkt echter uit het advies van den Baad van State van 18 Oct dat de verklaringen der geneesheeren aan de Ministers van Kolomen en Justitie die intnsscben ook persoonlijk bij den Koning waren toegelaten behelsden dat de algemeene toestand steeds achteruit gaande ivas terwyi het laatste schriftelijke advies der medici van 25 October getuigt van een langzameii achteruitgang der pbysieke krachten De geneesheeren hebbeo ich niet gewaagd aan een verklaring of beterschap te wachten zou kunnen zijn al dan niet maar belgeen zij mededeeleu omtrent de psychische verschijnselen bij den achteruitgang ravia moest dan maar eene openbare Disputatie met Coomhert over den bo fel aangevallen Catechismus houden Dat 18 geschied te s Gravenhage in October 1583 even plechlig en even vormelijk als te Leiden in 1678 doch zij werd afgebroken door de ernstige ziekte van Coornh erts huisvrouw Weder aangevangen dreigde zij spoedig veel te uitvoerig te zullen worden zoodat men eindelijk tot schriftelijke gedschtenwisseling de toevlucht nam Dat schriftelijk werk doofde het vuur des geestes uit en de Disputatie werd gestaakt Het was Coomhert niet naar genoegen Is het waar vraagt hij in een rekest aan den Prins van Oranje dat de Overheid zich met eede verbonden heeft alleen de Gereformeerde leer toe te laten en mij te eiecuteeren is dat waar Welk schandaal voor het oog van geheel Europa welk schandaal voor de Gereformeerde religie zelve Haasten wij ons er bij te voegen dat Coomhert niet geëxecuteerd is maar onverhinderd heeft kunnen voortgaan Hij is steeds onder de bescherming van den Prins van Oranje veilig geweest De Prins hield vee van hem en achtte hem een bekwaam i schrander en zelfstandig schrijver Door hem hoopte hij de burgeriijke overheid te doen inzien hoeveel bedenking er tegen elk leerbegrip kan ingebracht worden en hoe dwaas het is de belijdenis van zijne eigene kerk als de absoluut goddelijke zijn medemen schen op te dringen Maar als de Prins van Oranje rich zooveel aan Coomhert liet gelegen liggen geen I der lichaamskrachten naast de stellig uitgesproken overtuiging dat in de naaste toekomst daarin geen verandering te wachten is doet het ergste vreezen De Koloniale Staten in Suriname hebben met elf tegen 1 stem de door gouverneur Lohmau ingediende verordening tot wqzigiug van het kiesreglement verworpen de heer Van den Broek het laatatelyk door gouverneur Lohman benoemde lid stemde er voor Het voorstel had ten doe den census thans van ƒ 40 op het bij het regeerings reglement gestolde minimum van ƒ 20 te brengen Ken amendement om de kiesbevo gdheid te geven aan hen die 30 betalen werd met zeven tegen vier stemmen afgestemd Bij de behandeling van voormelde vorordening heeft de heer Barnet doen uitkomen dat de gouverneur hot onbeschaafde en niethezittende deel der bevolking opruit tegen de bescHaafde eu bezittende klasse o a door opruiende artikelen in eene courant De procureut girueraal mr Kalff on de administrateur van financiën godelegeerden van den gouverneur sommoerden den heer Barnet om het bewijs er van te leveren Hierop zal door den heer Barnet later worden teruggekomen Algemeen wekte het bevreemding dat de derde gedelegeerde de gouvernementssoore laris mr Tonckens geeu enkel woord tegen de ingebrachte beschuldiging heeft gesproken niettegenstaande hij uitvoerig het woord heelt gevoerd Wanneer daarbg in aanmerking wordt genomen dat in den laststen t d de verhouding tusschen mr Tonckens en mr Kalff den grooteu voorvechter van mr Lohman van dien aard is dat de eerste niet geschroomd heeft in het openbaar den laatste de hand te weigeren eu ondubbelzinnig bjj de behandeling der genoemde verordening van die bestaande slechte verhouding blijk heeft gegeven dan is het te vreezen dat het door de folisiode zoo hoog geroemde triumviraat Lohman Tonckens Kallf tot bet verleden behoort Het schijnt dat ook mr Tonckens nu tot het besef is gekomun dat de grieven tegen mr Lohman niet i ondor grond ziju Verder werden verworpen do ontwerpverordeniu gen houdende wijziging der verordening van 10 Mei 1887 omtrent de heffing van in ea uitvoerrechten en van baak en los of loadgelden en die betretfende toelating eu uitzetting De hoer Barnet diende terstond een nieuw ontwerp betrekkelijk het laatste in De ontwerp verordening houdende bepalingen omtrent het bewaren en vervoeren van faecalien werd na de verwerping zonder discussie van art 1 door het bestuur ingetrokken Het was bij de Memorie van Beantwoording over deze verordening dat de gouverneur het deed voorkomen aUof het doel der Staten was den minderen man te bezwaren ten voordeeie der meergegoeden Aangenomen werd de verordening houdende bepalingen omtrent den accijns op het binnenlandsch gedistilleerd De voorzitter en mr Barnet Lyon stemden er tegen op grond dat de raad van bestuur niet wettelijk er over was gehoord Voorts werden aangenomen do ontwerpen betrefl ende wijziging van de artt 98 en 99 Wetboek van Strafrecht betreffende de op plantages en gronden werkende en gevestigde BritschIndischo immigranten en houdende bepalingen op begraafplaatsen enz Gouverneur Lohman heeft zijnen adjudant luitenant Koene aangeschreven zijn eervol ontslag te vragen wonder dan dat Coomhert diep verslagen was toen de groote staatsman in 1584 zoo noodlottig aan het vaderland ontviel Ook voor Coomhert een onherstelbaar verlies des te schokkender daar het achtervolgd werd door den dood van zijne vrouw Van dien tijd dagteekeut zijn begeerte zich aan zijne drukke bezigheden als notaris te onttrekken en zich uitsluitend aan ziju studiën te wijden Hij verliet Haarlem en besloot zich te Delft bij zijn vriend Boomgaard te vestigen Maar Delft was de standplaats van de predikanten Coraelisz en Donteclock zijne tegenstanders Hoe kon Coomhert er toe komen juist daar te gaan wonen Kort voor zijne verbuizibg ontving hij nit Delft een brief meldende dat hem het verblijf aldaar ontzegd werd Coomhert gegriefd en geërgerd wondde zich tot de burgemeesters van Delft met de vraag wie zgne aanklagers waren wat zg hadden in te brengen of hij zich niet verantwoorden mocht en of men soms de Spaansche inquisitie hier te land ging invoeren Als autwoord op die vragen brachten de stadsboden de boodschap dat hij binnen vier en twintig uren de stad moest verlaten Waar nu heen indien Delft hem gastvrijheid weigerde wie zou hem de poort openen Hij beproefde het te Gouda en het gelukte hem Te Gouda waar de magistraat een vrijzinnigen leeraar bg voorkeur aan zich verbonden had was hij welkom Daar vond hij eene woning en werd zijne huishouding bestuurd door de dochter van eene zijner zusters Teruggetrokken van de en als zoodanig benoemd daq luitenant P C A Kuger In 20 maanden tyd werden aldus 3 adjudanten genoodzaakt hun ontslag te nemen i Een geneesheer van den ouden stempel schrijft aan het Utrechttch Dagblad Wg kunnen niet genoeg waarschuwen tegen het gebruik dat algemeen in ons land heersoht om zich bij koude te verwarmen door met de armen kruiselings over elkandat hard op borst en schouders te slaan Dat is voor iedereen ongezond voor borst en hartl ders zelfs een zeer gevaarlijk middel Wie zich het lichaam verwarmen wil in koude vertrekken of in de open lucht doe dit door 1 dii beenen beurtelings heen eu weer van voren naar achter on vau achter naar voren te zwaaien 2 de beide armen recht langs het lijf insgelijks heen en weer van voren naar achter en van achter naar voren te zwaaien Men zal den weldadigeu invloed van deze bewegingen onmiddellijk ondervinden In de afdeelingen der Tweede Kamer hebben vele leden hun teleurstelling uitgesproken over het gemis aan inliohliugen van llegoeringswege omtrent verschillende belangrgko punten als uiteenzetting van s Ministers beginselen van koloniale politiek en voorts 9mtrent herziening van do comptabiliteitswet regeling van het minwezen wijziging van het Kegeeringsreglement het financieel beleid de Atjehquaestie de koffiecultuur do opiumpolitiek Die leden achten den Minister verplicht gevolg te geven aan de toezeggingen nopens het Indisch Bestuur iu de openingsrede van I Mei 1888 gedaan De begrooting telve had een ongunstigen indruk gemaakt Daartegenover ontkenden vele andere leden die evenwel ook op uiteenzetting van s Ministers plannen aandrongen dat men het recht zou hebben aan den tegenwoordige Minister wegens de in de openingsrede van 1888 gedane toezeggingen dezelfde eischeu te stellen ais aan zijn ambtsvoorganger Een derde groep wilde zijn oordeel over s Ministers beleid opschorten totdat nadere verklaringen zouden zgn gegeveq omtrent Indie s financieele toekomst Men kwam tot bet besluit dat het tekort denkelijk veel grooter zal zijn dan de Minister verwacht en niet door de bestaande saldo s zal kunnen worden gedekt Zoo vroeg men of wel gerekend was met het feit dat de opbrengst van den koffieverkoop op Sumatra s Westkust ongeveer 2 250 000 onder de raming zal blijven en op welke gronden d meening berustte dat die verkoop in het aanstaa ida jaar weder ƒ 1 300 000 meer zou geven dan di veel te hooge raming Vorder betoogde men dat niet 190 000 maar hoogstens 72 000 picol in Nederland verkocht zou kunnen warden en vroeg men wereld is hij daar blijven arbeiden en voor het lezend publiek de vruchten van zijnen geest gereed maken Die vruchten waren twee lijvige geschriften dat tegeti het ketterdooden en lei itn de predeatinalie Tegen het ketterdooden Maar was er dan spraks van dat het vrijgevochten Holland in I6S9hetdooden van ketters zou verordenen Dat nog niel maar er was iets in t licht verschenen dat zorg baarde De Leidsche professor Lipsius had geleeraard dat er slechts ééa godsdienst in het land mocht onderhouden worden en dat het dooden van hen die daarvan afweken als maatregel van verstandige regeeringakunst moest worden aanbevolen Neen dacht Coomhert dat ia niet de leer die aan de Leidsche Academie mag verkondigd worden en al ben ik een oud al ben ik een wetenschappelijk gebrekkig gevormd man professor Lipsius daarentegen een geleerde van naam ik zal tegen hem optreden en 4 vrgheid der conscientie in bescherming namen Godsdienstdwang is s lands bederf en professoren als Lipsius weten niet wat de Hollandsche burgerij eigenlgk verlangt De Hollandsche burgor is bereid da vrijheid van zijne medeburgers te eerbiedigen maar dan verlangt hij ook dat men hem in zijn geloof niet krenke Religie is niet te beschermen met vuur en zwaard Komt het zoover dat zij daardoor moet beschermd worden dan ziet het er wanhopig uit Ifordt vervolgd nadere aanwijzing van hetgeen ten verkoop beschikbaar zou zijn In verband verder met vermoedelgk te hooge ramingen van tinverkoop en met te lage schattingen van uitgaven kwam men tol de conclusie dat het tekort 4 ii 10 millioen meer zou bedragen terwgl na 1891 geen batig saldo van vroegere diensten verwacht werd Maatregelen ter verzekering van de financieele toekomst waren dus hoogst noodig Met het oog ook op de afhankelgkheld der Indische huishouding grootendeels van de kofiiecultuur drong men er op aan dot de Begoering haar denkbeelden omtrent het koffierapport de oorzaken van de achteruitgaande oogsten de opbrengst van de kolfiecultuur en de toekomst voor de schatkist onverwijld zou kenbaar maken Ook meenden vele leden dat zoolang omtrent de toekomst der Indische financiën niet meer zekerheid bestaat geen nieuwe uitgaven tenzij productieve of urgente mochten godaan worden Graaf Leo Tolsloi als horder Hot betrof de verkiezing van een dorpsherder de boeren van het dorp waren tot het houden van oen vergadering opgeroepen Daar graaf Leo Tolstoi do beroemdste van alle levende Russische belletristen zich eens vooral het recht had voorbehouden alle beraadslagingen over het volksbelang van zijn dorp bg te wonen wilde bg ook uatuurlgk deze bijeenkomst bezoeken Men kon het niet eens worden over de keuze van een mon die zoo n gewichtige betrekking naar behooren kon waarnemen Plotseling trad de graaf die tot nu toe zeer opmerkzaam had toegeluisterd naar voren maakte eene diepe buiging voor de Mir dorpsvergadoring en vroeg of men hem tot dorpaherder wilde benoemen hg zou dan zeker het in hem gestelde vertrouwen niet tot schande maken Het kon hem niet schelen of men hem er voor wilde betalen of niet Hoewel de boeren zich reeds lang met de excontriciieiteu van hun graaf hadden kunnen vertrouwd maken worden idj toch door dit voorstel verrast De ouden krabden zich bedenkeIgk achter de ooron en zwegen verlegen EindeIgk klonk er uit een der achterste rijen een stem Maar vadertje Lew Nikolajewitsch is dat nu een betrekking die jou pastP Ben jg daar nu wel voor berekend P De daardoor in zijn eer gekrenkte graaf begon nu zijn tegenstander te betuigen dat hij uitstekend voor de betrekking van herder geschikt was en hg deed het zoo schoon zoo wegsleepend en bij smeekte zoo dringend dat de vergadering hoewel hoofdschuddend toestemde Als hi i er nu eenmaal op staat moeten wij hem zjjn zin maar geven Want het is toch ook een goede kerel die altijd tot helpen bereid is Als dat nu eenmaal zoo n gril van hem is Wanneer we hem daar nu mee genoegen mee kunnen doen Wij zullen hopen dat onze Icudde er niet onder zal Igden Ik denk wel niet dat hij lang voor herder zal spelen Deze en dergelijke aanmerkingen maakten de boeren onder elkander en eindelijk besloten ze graaf Leo Tc ïtoi de teugeis van het bewind over de gemeen cbappelgke kudde in banden te geven Er waa er slechts één het enfant terrible van de vergaderden die toen de beraadslagingen af eloopen waren pathetisch uitriep Broeders wij hebben een fout begaan Wij hadden voor het inwilligen van Leo Nikolajewitsch s wensch een paar emmers brandewijn moeten eiscben dan hadden we ons ten minste op zgn gezondheid een zaligen roes kunnen drinken We hebben een groote fout begaan broeders En graaf Tolstoi trad den volgenden dog in zijn nieuwen dienst met den hem eigen ijver doch ooals men licht begrijpen kan met vrg zonderlinge gevolgen Men kan een beroemd romanschrijver een diep denker en philosoof zgn en toch niet voor herder deugen en het minste boertje kan op dat gebied den wijste van de gohoele wereld overtreffen Bovendien had de graaflijke herder de slechte gewoonte laat op te staan waardoor de belangen van do hem veld te drijven Daar dergelijke tooneelen niet zelden voorkwamen raakte bet geduld der boereit eindelijk uitgeput temeer daar de vrouwen in het vervolg weigerden het vee naar het slotplein te voeren Er werd weder een vergodering belegd waarop ToUtpi ook uitgenoodigd werd We hebben een dringends bede aan je Low Nikolajewitsch zoiden de oudsten terwgl ze diep voor den graaf bogen en we hopen dat uwe genade ons die niet weigeren zal Wat is dat Ik ben steeds bereid den Mir te dienen Gij hebt maar te spreken Doch de oudsten durfden hun verzoek niet te uiten en de een school weg achter den ander Eindelijk vatte één van hen een zeker negentig jaar oude grijsaard moed en sprak Bevrijd ons heer wees ons genadig We zullen je eeuwig dankbaar zijn maar kwel ons niet langer Wat wilt ge eigenlijk vroeg de graaf verbaasd waarvan moet ik u bevrijden Lew Nikolajewitsch bevrijd ons van dat krankzinnige idéé van jou is het een grd voor ons een ruiue En de vrouwen die heksen laten ons geen rust I In één woord de Mir smeekte den graaf zoo onderdanig mogelijk van zgn post als dorpsherdor afstand te doen Tolstoi trok zich dit votum van wantrouwen sterk aan Hij begon zicb te verdedigen on vroeg waardoor hg zich zoo de ongenegenheid van het volk op den bals had gehaald dat ze besloten hadden hem te ontslaan Waaraan heb ik toch uw misnoegen uw ontevredenheid verdiend vroeg Tolstoi met tranen lu de oogen Daar liet zich aan de achterste rg een stem hooren Je deugt daarom niet voor onzen herder omdat we jou Lew Nikolajewitsch toch niet kunnen uitschelden Je bent toch immers een borin heer En wnt is dat nu voor een herder dien we niet uitsoliimpen of als het noodig is duchtig toetakelen kunnoul En de geheele Mir drukte door een goedkeurend gebrom zijn instemming uit Het tandeloos oudje met den op de borst hangenden zilvorwitten patriarchalen baard zei Het ia wtrkelijk waar Lew Nikolajewitsch je deugt niet voor ons Wij moeten onze herders kunnen uitschelden en uitjouwen Dat moest je zelf begrijpen Och vadertje bevrgd ons Wat bleef den graaf anders over dan zich aan de uitspraak van de Mir te onderwerpen en van den post vau gemeenteherder af te zien Generaal Tcheng ki Tong militair attaché aan de Chinoeache ambassade te Parijs eu aldaar welbekend geeft m eeif boek gelileld Les Plaiairs en Chme eu iu het zuiverste Fr ansch geschreven een aantal verhalen en bgzonderhedeu over het huiselijk leven der Chirieezen die zoowel zeer intiem als nieuw zijn De quaeatle voedsel speelt de groole rol in hel bestaan van dit vreemde volk Ziehier b v wat de thee betreft Zelfs in de magazgnen terwgl gij op het uitvoeren uwer bestellingen wacht begint men met u een kop thee 111 te schenken om u geduldig te roaken Des zomers bij groote hitte plaatsen weldadige lieden altijd een bak thee vóór hunne huisdeuren waarin de thee dikwerf ververscht wordt en waaraan het publiek zijn dorst mag lesschen dat zijn onze fonteinen Wallace In de werkplaatsen en overal elders waar werklieden bij elkander zijn is altgd gelegenheid om thee te krijgen het is de eenige drank dien het volk drinkt Wat de hoogere standen betreft vindt men onder die vele liefhebbers van thee en houdt men het er voor dat deze drank het denkvermogen verheldott De thee die door de gegoede klasse gedronisen wordt is altijd de groene thee ui de jonge spruiten of eveu uit de knop ontloken blaadjes die men in de zon laat drogen dat is onze Chateau Laffitte Zwarte thee zijn tol de rijpheid gekomen bladen bij het vuur gedroogd Thee kan alleen goed zijn als men die trekt op regen of bronwater welk water men tot zekeren groad verhit de opborreliug mag niet langer dan eenige minuten duren zoodra luchtblazen zich aau de oppervlakte verschgnen hseft het water genoeg gekookt Het vaatwerk waarin men het water verhit moet liefst uit zekere bepaalde stof bestaan echte liefhebbers gebruiken alleen vaatwerk van m hing een soort gebakken aarde van binnen niet verglaasd Aldus toebereid is de thee een lekkere goedkoope en gezonde drank Men drinkt de thee voortdurend zelfs als mennaar bed gaat on altgd zonder suiker Een mijnerlandgenooten heeft mg medegedeeld dat de Europeanen bepaaldelijk de Engelscheo geen thee kunnen toebereiden lo laten zg haar koken 2o vermengen zij haar met alkohol waardoor de smaakverloren gaat en met suiker waardoor de geur verdwijnt Thee moet niet langer dan vgf minutentrekken en eene heldere slechta een weinig gelekleur hebben Zondagiblad Bultenlandscb Overzicht De heer Léon Say heeft in de Pransche kamer zgn groote financieele redevoering gehouden Gelgk hij reeds in een reeks van artikelen in het Journal de VéaU had betoogd verlangde de heer Say hervorming van de alooholbelastiag en wel door invoering van het alcohol monopolie Overigens vond de heer Say de begrooting gelgk deze door den minister Bouvier was ingediend beter dan gelijk deze door de begrbotings commissie is gewijzigd Toch zou dit hem niet verhinderen iu dit geval zgn stem voor de begrooting uit te brengen De heer Jamais had weer andere weoschen In pfaats van het alcohol monopolie verlangde deze op portunist de invoering van een beursbelasting Door de redevoering van deze beide afgevaardigden werd de geheele zitting iu beslag genomen Indien er niet wat meer spoed wordt wordt gemaakt zal het nog geruimen tijd duren voordat do Kamer tot de eigenlijke behandeling der begrooting kan overgaan De rode van den heer Say was zoo lang dat de president den spreker een pauze moest toestaan om uit te rusten De oommissie tot regeling van de bijzonderheden betreffende hot heflen van invoerrechten in den Congo staat zal den 5den Nov te Brussel bijeenkomen onder voorzitterschap van baron do Lambermont Tot dusver heeft de Nederlandsche regeering haar toestemming tot het hefi en van invoerrechten nog niet gegeven en men gelooft dat Nederland lot het laatste zal volhouden Mocht dit het geval zijn dan blijft het werk der Brusselsche conferentie vruchteloos want de commissie heeft geen bevoegdheid om vooretellcn in overweging te nemen betreffende hot verleenen van een jaarhjksche subsidie anu den Congo staat door de Europeosche mogendheden De Independence beige heeft gemeld dat Frankrijk een der voornaamste Europeosche staten zou zijn die traohten zouden Nederland te bewegen de algemeene acte der Brusselsche conferentie en de Verklaring betreffende het heffen van invoerrechten in den Congo ataat te teekenen Wij weten niet schrijft het Journal des Débats of Frankrijk werkelijk tot die staten behoort Het komt thans aan op de vraag of Frankrijk deel behoort te nemen aan de nieuwe Brusselsche conferentie die naar luid van de Indépendance welke altijd zoo goed ingelicht is als het de aangelegenbeden van den Congostaat betreft weldra zal bijeenkomen Wat toch is de taak dier tweede conferentie Volgens den tekst der Verklaring zal zij binnen de grens van het maximum van 10 pet der waarde het tarief vaststellen Maar vervolgt het Journal dea Débata het komt ons voor dat de onafhankelijke Congo staat als hg de mogendheden met dit doel te Brussel bijeenroept gelijk in de fabel de huid wil verkoopen vóórdat de beer geschoten ia Hoe men geeft aan Nederland zes maanden lijd om toe te treden tot Belgie s voorstel betreffende het heffen van invoerrechten in den Congo en nog vóórdat die quaestie opgelost is terwijl er nog aan beide kanten levendig over gediscussieerd wordt wil men weer eene conterentie bijeenroepen om de te beften rechten vaat te stellen Deze manier van doen achten wij even onhandig als onjuist Nederland is in zijn recht ala het weigert deel te nemen aan het werk dat beraamd wordt juist met het doel om drang uit te oefenen op zijn eindbealuit Eu waarom nu het zoo gesteld is zou Frankrijk deelnemen aan eene bijeenkomst waarbij de voornaamste belanghebbende niet tegenwoordig zou zijn en waarvan de uitslag in elk geval zoo twijfelachtig is Moltke heeft goed geslapen na zgn feest en was zolfa a avonds niet eens üijzonder vermoeid Dat voorrecht heeft hij te danken aan zijn deels aangeboren deels door oefening verkregen kalmte Het is dikwgls niet zoozeer de arbeid of de drukte welke de menschen vermoeit dan wel de te groote spanning of overspanning waarmee hel werk wordt gedaan de opwinding of zenuwachtigheid welks daarmee gepaard gaat Daar Moltke eenvoudig wil zijn en blijven heeft hij honderd bekommernissen minder die het tegenwoordige geslacht agileereu en afmatten vóór het eigenlijke werk of de drtkte begint Men vertelt verschillende gezegden dojkr den jarige gebezigd bij de vele ontmoetingen v n Zondag Toen de beroemde hoogleeraar Momn sen in naam dar Akademie van Berlgn zijn gelukwensch had uitgesproken zeide Moltke Ja ich bin auch Mitgliad der Akademie abor das faulste Herhaalde malen sprak hij zgn ingenomenheid uit met het feest en verheugde zich vooral dat er nergens een wanklank was gehoord Bij het Prunkmahl in het Nieuwe Paleis te Potsdam zat Moltke naast de Keizerin links rechts de Koning van Saksen De Keizer sloeg gelukkig geen langen toost slechts een paar woorden en klonit met den held van het feest Een Keizerlgke extra trein haalde Moltke 6 uur te Berign af en bracht hem 9Vi uur weer terug Jammer dat Bismarck er niet bij is dacht menig Duitscher Sommigen hadden gehoopt dat het feest