Goudsche Courant, vrijdag 31 oktober 1890

S m x w i van Moltlce nog een asnleininj had kunnen worden tot een verzoening tusschen Bismarck en ilen Keizer Daarop schynt echter geen uitzicht meer te bestaan en de Prins regent van Beieren heeft tevergeefs zyn best gedaan Bij de uitnoodigingen of liever bevelen voor de deelneming aan Moltkes feest had zelfs een afwijking plaats van den gewonen vorm niet de generaals veldmaarschalken werden gekommandeerd want in dat geval had ook Bismark moeten verschynen maar de leger inspecteurs en hieronder behoort Bismarck niet Indien men wil kan men in het slot van de aanspraak van den ICeizer aan Moltke een hateiykheid zien aan het adres van Bismarck nl toen do Keizer er op wees dat Moltke in seiner Grösze es verstanden hat nicht allein dazuslehen sondern eine Schule zu bilden In de Hamb Nachr wordt namens Bismarck gezegd dat hij schoon niet geinviteerd toch uit vriendschap voor Moltke gekomen zou zgu indien zijn gezondheid t had toegelaten De uitslag van de herstemming voor den gemeenteraad te Brussel is dat gekozen werd één cadidsat der liberale liga Lepage mot met 4476 stemmen en twee candidaten der Association Dolonnoy met 4328 en Vandendorpe met 4269 stemmen Do arbeiderscandidaat der progressisten Dolporto verkreeg 4119 stemmen de beide andere candidaten der liga Leurs en Weber bleven met 3939 en 3846 stemmen in de minderheid Kaotongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 29 October 1890 De navolgende personen werden veroordeeld Het dooden van in het wild levende vogels nuttig voor den landbouw gepleegd door een persoon beneden den leeft van 16 jaar met oordeel des onder scheids A K van der T te Moercapelle tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis AU hoofd van een bedrgf lo in zgne werkplaats niet hebben opgehangen oen lijst dor werklieden 2o niet in het bezit hebben van een kaart vermeldende den naam van zijn werkman beneden den leeftijd van 16 jaar S de J te Gouda tot 2 gehlboeten elk van ƒ 5 of 3 dagen hechtenis voor elke boete Het doen verrichten van arbeid door een persoon beneden den leeflgd van 16 jaar op een verbodei tijd K K te Moordrecht tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Kijden met ern kar bespannen met honden niet voorzien van muilkorf A V te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Plegen van straatschenderij H B te Haastrecht tot ƒ 2 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap F J iV te Gouda tot ƒ 2 nf 2 dagen hechtenis J I C S te Gouds en J van D te Alphen a d Eijrf allen tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van één dag BOLDOOT 1 43ö4v 1890 Vrijdag 31 actober BOSGHVIOOLTJES SrOOBTREFFMLIJK REVKWATER Men lette steeds op don naam J C BOLDOOT GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan gescMeden tot 66n uur des namiddags van den dag der uitgave PETR0LEUM N0TEERINGE1 van de Makelaars Caotzlaar Schalkwük te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loeo Tankfuat 7 90 Geïmporteerd fust 7 95 November levering ƒ 7 85 December levering ƒ 7 95 ADVERTENTIEN Getronwd A H HESSING van Armterdam en C M LEEFLANG die namens wederzgdscfae Familie hunnen hartelgken dank betnigen voor de vele blyken Tan belangstelling bg han Hnwelgk ondervonden Gouda 29 Oct 1890 Beste Rook en Pruimtabak SIGAREN EN Wefc C van QUE Gouda Snelpersdruk T n A Bbikkhan Zoon Tlxe lNre w Sro3 3s I SLTroxits zVJn op 11 October per stoomboot Rotteruam van New York te Amaterdam gearriveerd en nu ook alom verkrijgbaar door tusschenkomst van de bekende Depöthouders te ROTTERDAM Hoogstraat 346 en te sBAGE LangePooten 16 uitsluitend in het Boofd Depöt KALVERSTRAAT AMSTERDAM 1 De nieunere soorteu van de Kaainiaciiines der Singer NaatgchappU liebben meer en deuKdeiyker verbeteriniteu dan eeulje andere IVaaimacliine Wederverkoopers gelieven zich te adresseeren aan het Generaal Depot KALVERSTRAAT 62 te Amstbedam Mcy s boorden manchetten en voorhemdjes zijn uit papiw vervaardigd met linnen overtrokken en daardoor van echt linnen niet te ondorscheiden ey s boorden manchetten en voorhemdjes zijn buitengewoon sterit eleeaut in het drajcen voortrefl elüli en iroedliooner dan het waschloon voor linnengoed gey s boorden manchetten en voorhemdjes worden na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altijd nieuwe uitstekend passende boorden manchetten en voorhemdjes draagt modellen J 0 e fe Gangbaarste 1 BUOBT Jongcntkraaa tloztJnB f t y V BOHHiUiiH OOBISII p doiiJii 67 HESZOa p doxgn IZOO l 0O8TALIA f y p doiiJaA i8 yy i f A i i k r3ffl P l iJ rBANKXur p d n ni 44 WAONEB l J OTMBBMS p toUn SO p daz pta l 7t V p di p 4rl 7 IJNOOLN B p dozijn t 89 Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer C A B BANTZINQER Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der FALS Marlet A 107 of direct bij MEY EDLICH Versand Gescliftft Leipzig Flagwitz H H Schilders 15 NOVEMBER aanstaande OPENING der HOUTen MABMERCÜRSUS Leergeld f 15 per maand ê J SIERO Woerden 25 October 90 VAN AF HEDEN ROLPEl Sin t Zuur en VLEESCH voor ROLPENS Verkr gbaar by J W BRAKEL GODWE O 41 Jacob s Winterhandenwater geneest onmiddellijk kloven en bersten in de handen Overal verkrijgbaar in flacons a 20 en 50 ets Bn gros bij JACOB C Amsterdam STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ BoskoopVVaddingsveen Goüda Winterdienst 10 November 1890 UREN VAN VERTREK Van Boskoop naar Waddingsveen en Gouda ZONDAG en DONDERDAG 8 30 2 uuren 5 30 overige dagen 7 10 2 uur en 5 30 Van Gouda naar Waddingsveen en Boskoop ZONDAG 11 uur 4 10 en 9 40 DONDERDAG 12 45 4 10 en 7 45 overige dagen 11 uur 4 10 en 7 45 De laatste VRIJDAG van de maand alléén 7 10 van Boskoop en 7 45 van Gouda Nieuwjaarsdag geen Dienst Namens het Bestuur C VAN JJES Dz Directeur De TiitgBTe dezer Courant geschiedt dagelgkg met uitzondering ran Zon en Feestdagen Oa pr a per drie maanden is 1 25 franco par post 1 70 Aiioaderlöke Nonuners VIJF CENTEN BININTENLAND GOUDA 30 October 1890 Tot buitengewoon hoogleeraar in de natuurkunde aan do gemeentelijke universiteit te Amsterdam is benoemd dr W H Julius te Utrecht Het bevel over het detachement van het 4e Beg Infanterie t welk gedurende de maand November te Woerden gedetacheerd is opgedragen aan den 2n Luit Bark Genoemde heer heeft den 2en Luit Prins wegens ziekte reeds gedurende de laatste dagen der maand October vervangen Voor de vorkiering van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Enkhuizen zijn 3621 geldige stemmen uitgebracht Gekozen is do heer J Zijp Kz liberaal met 1942 stemmen Op den heer W Boa kath waren 1867 op den heer N Sluis antirovol 190 stemmen vereenigd Staten generaal Vereenigde vergaderingvan Woensdag 29 Oct Bij aanwezigheid van een talryk publiek waaronder vele diplomaten is de verwachte beslissing gevallen Met 109 tegen 6 stemmen hebben de StatenGeneraal verklaard dat de Koning buiten staat is geraakt de regeoring waar te nemen De vijf tegenstemmers volgden zeker allen het advies van hun woordvoerder Pijnappel die wel geen bezwaar had tegen het besluit op zich zelf maar die meer inlichtingen gewenscht bad Terecht voerdon de heer Schaepman en de minister Mackay aan dat de hoofdzaak was dat stilstand in a lands zaken werd voorkomen en dat de Kamer FEVILLETOM Coornliert s sterfdag NA DHIE BEUWEN HEKDACHT te GOUDA 1590 29 O C TO BE E 1890 DOGE 3 F D J MOORREES Religie moet zich vrij kunnen bewegen Ooornhertontwikkelt deze denkbeelden in het politiek deel vanzijn Proces tegen het Ketterdooden en draagt hetop aan de stedelijke overheid van Leiden De opdracht werd echter niet aangenomen vermits menzich geen partij wilde stellen tegenover professorLipsius wiens groote geleerdheid de roem van Leiden was Toen schreef Coornhert het kerkelijk deelvan zijn Proces tegen het Ketterdooden en droeghet aan de Stedelijke overheid van Gouda op Dezoschijnt geen bezwaar daarin gezien te hebben en namde hulde van den schrijver aan Van groote krachtwas zijne redeneering Zij klonk als trompetgeschalen doordrong de harten van allen die haar hoorden Zij riep gij die zelven als ketters door de RoomscheKork zgt uitgedreven gij Gereformeerden gijmoogt u niet opwerpen tot kettermeesters van uwemedegeloovigen Pijnappel had bedacht voor art S8 der grondwet werd door den heer Farnoomhe Sanders een der leden der herzienings oommissie afdoende weerlegd De voorzitter der vereenigde vergadering zal nu het besluit der Staten Generaal moeten afkondigen en dan treedt terstond weder de Raad van State op ter waarneming van het koninklijk gezag Men mag vertrouwen dat aan die tusscheuregeering thana spoedig een einde zal komen door de instelling van een regentschap Den len October jl is te Amsterdam opgericht de Amsterdamsche jongelingavereeniging Trou moet blijoken waarvan beschermheeren zijn de hoeren G Vas Visser mr J A Sillem jhr J C den Tex De vereeniging stelt zich ten doel het lichamelijk en zedelijk welzijn van hare leden te bevorderen zij doet dit voorloopig door het houden van wekelijksche bijeenkomsten en wel des Donderdags avonds van 8 11 uur Op deze avonden bestaat gelegenheid te dammen schaken dominoeren enz Eene leestafel met een aantal van 50 boeken een aantal dat zich steeds uitbreidt met platen een atereowoop onz stelt de leilen in staat ook op dezo wijze hunnen tijd aangenaam door te brengen Elk lid mag een boek eene week mede naar huis nemen tegen betaling van 1 cent De contributie bedraagt voor leden onder de 18 jaar 6 cent voor leden boven de 18 jaar 10 cent in de week in sommige gevallen kan het bestuur deze contributie verminderen of geheel doen vervallen Elke jongeling van 16 25 jarigen leeftijd kan als lid in aanmerking komen in sommige gevallen ook van 15 jarigen leeftijd elk candidaat lid hangt eene week vóór Alle leden beslissen over de al of niet toelating als lid Het bestuur wordt elk jaar door de leden der vereeniging uit hun midden gekozen En alsof dat uitgebreide boek nog aiet genoeg was gaf Coornhert kort daarop weer een geschrift uit en wel tegen de Predestinatie Daarin heeft hij ontwikkeld wat er bewust of onbewust leefde in veler geest Menschen die met oordeel des onderscheids niet enkel Kalvijn maar ook den Bijbel lazen gevoolden dat er toch een andere geest uit dat boek der boeken dan uit vele stellingen van den Geneefschen hervormer sprak Zg juichten Coornhert toe die juist zulke uitspraken des Bijbels ontwikkelde en verklaarde als bij Kalvijn op den achtergrond bleven Zulke zelfstandig nadenkende lezers begrepen wel dat men uitgaande van de Soevereiniteit Gods met ijzeren noodzakelijkheid tot Kalvijns gevolgtrekkingen komen moest maar zij vonden toch ook dat Coornhert als een deugdelijk Bijbelkenner daartegen te veld trok en de Uefde Gods als grondgedachte van het Christendom vasthield Er is veel en mei vrucht in dat lijvig boek gelezon Intusschen waren onder al dien arbeid de krachten van Coornhert versleten De dood naderde en rukte hem do zoo ijverig gebruikte schrijfpen uit de hand Tot zijn einde bleef hij zich zelf gelijk Hij was zich bewust zijn leven goed besteed eu Gods geboden volbracht te hebben Met kalmte zag hij daarop terug en met gerustheid dacht hij aan zijn eeuwige toekomst Er was op zijn sterfbed geen sprake van gewetenswroeging Het goede had hij steeds bedoeld Aldus hoopte hij voor God te verschijnen ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere r g l meer 10 Centen GBOOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Op de DonderdagAond bijeenkomsten worden door het bestuur van tijd tot tijd heeren uitgenoodigd om afwisselend nuttige en humoristische vogrleziugen te houden Eens in de 2 maanden geeft de vereeniging eene huishoudelijke bijeenkomst elk lid mag dan introduces vaders moeders familieleden of kennissen medebrengen die 6 cents entree betalen Op deze avonden houden de leden ingestudeerde voordrachten in proza poëzie of muziek ook hebben eenige heeren dilettanten zich bereid verklaard van tijd tot tijd een fraai piano of zangstuk ten beste te geven Hoewel slechts een maand bestaande telt de vereeniging reeds zeventig leden waaronder timmerlieden smeden meubelmakers letterzetters straatmakers kantoorbedienden beeldhouwers instrumentmakers enz mi Ter rectificatie van de jongste onduidelijke b richten in de Duitsohe bladen omtrent de proefnemingen van prof Koch ter genezing van tering deelt thans de National Zeitung mede dat hij na onlangs zijne proefnemingen in de Charité te hebben gestaakt ze in het geheim in andere geneeskundige gestichten heeft voortgezet eu wel met zulk een gunstig gevolg dat thans kan worden gezegd het geneezingsprobleem is opgelost de tering is geneeselijk Nog eenige weken wordt geheimhouding in acht genomen omdat prof Koch bij zijn ijverigen arbeid ter voltooiing en vaststelling zijner methode dien tijd noodig heeft om hare openbaarmaking voor te bereiden Ter volbrenging van dien arbeid heeft hij voor het loopende halfjaar zijne coUegien bij de universiteit gestaakt Intusschen verneemt men nu reeds dat het geneesmiddel niet ia apotheken gereed gemaakt of door scheikundigen samengesteld maar langs anderen weg ongeveer als de lympha voor inenting tegen pokken verkregen moet worden De geneeswijze moet men zichonge Ziedaar Diick Volckertszoon Coornhert als burger een man die pal stond voor de rechten van het geloof des harten en geene heerschappij van menschen over iemands geweten duldde In hem zien wij om met Busken Huet te spreken welk een geest van onafhankelijkheid bij het aanhreken van den nieuwen tijd over de Nederlanders gekomen is Er is iets hartverheffends in een man uit burgerlijken kring tot zulk eene ontwikkeling van geest en gemoed te zien opklimmen Wie zou niet wenschen in ilen strijd voor vrgheid en geloot aan zijne zijde te staani Coornhert schrijver Willen WIJ ons eene voo schrijftaal in de tweede dan moeten wg de talrijb lezen en bestudeeren De voorri stelpend Drie folio deelen als proza II taaivormer en van onze iende eeuw n Coornhert schier oversamen 6844 pagina s wellicht 35 deelen van 200 bladzijden in S Zeker een werk van langen adem maar de moeite van een nadeie kennismaking waard Uit al die grootereen kleinere verh indelingen traktaten eu disputation meestal in den vorm van samensprjikeu wordt ons duidelijk hoe in de veel bewogen zestiende eeuw onder menschen die meer dan voor hunne stoffelijke belangen voor hunne godsdienstige behoeften oor en oog en hart geopend hadden de HoUandsche spreek en schrijftaal is gevormd ijoworden