Goudsche Courant, vrijdag 31 oktober 1890

veer aldus voorstellen Poor de stof welke Kochheeft ontdekt wordt b teringachtige menschen ofdieren het lichaam in zoodauigeu toestand gebracht dat de téring bacillen zich niet meer kunnen ontwikkelen maar wegkw nen en te gronde gaan Daardoor komt het teringproces tot stilstand en volgt ergeheole genezing Door het eigenasrdige der methodeis het lichaam tevens tegen een nieuwen inval vanteringbacillen beschermd immunn geworden zonderzelf daardoor nadeul te lijden H R Ct Het dertigste verslag van den staat der kweekschool van onderw zeressen te Arnhem is in druk verschenen Het aantal kweeketingen bedroeg hoogste cijfers 78 inwonende en 32 uitwonende Voor het examen van onderwijzeres slaagden 30 dames Kene afeonderlijke akte voor de nuttige handwerken voor meisjes verkregen 22 dames Het examen voor de Fransohe taal l o werd met goed gevolg afgelegd door 7 dames Slechts eene bijzonderheid van gewicht deelt het verslag mede In antwoord op het request tot herstel der rijkssubsidie sinds 1 September 1889 aan de school ontvallen vrueg de minister van binnenlandsche zaken verscheidene inlichtingen blijkbaar met het doel om wederom een post voor aan de kweekschool te verleenen subsidi op de begroeting te brengen in verband met art 12 der nieuwe wet op het 1 o Het bestuur vleit zich dat in dezen de steun der hooge regeering wederom zal verleend worden aan de zoo nutfige inrichting Met dankbaarheid vermeld het verslag het legaat ƒ 250 door wijlen mr H Vollenhove te s Hage aan de school vennaakt In den heer mr H J Kronenburg verloor de school door diens dood een warm bevorderaar Uit sGravenhage wordt aan het ü D geschreven Het denkbeeld dezer dagen door den Koning ran België bij zijn afscheid van het gemeeutebestuur van Ostend e uitgesproken om die zeebadplaats ook tot een winterherstellingsoord te doen inrichten heeft hier de aandacht gevestigd op Scheveningen als daarvoor in velerlei opzicht oneindig beter geschikt Het klimaat van beide zeeb lplaatsen is gelyk terwijl de veel fraaiere ligging en omgeving de bekoorlijke Scheveningsche boschjes die zulk een vriendelijk gezond en uitgestrekt wandelpark vormen waar men tegen den scherpsten wind beschut is toodat men daar nagenoeg altijd herstellenden kan zien vertoeven de nabijheid van erne aanzienlijke aan veelzijdige amusementen rijke stad als s Gravenhage Scheveningen tot een veel aangenamer en gelelliger verblijfplaats maken dan bet stille afgelegen Ostende waar het hoog gebonjmte schaars en ijl i en een wezenlijk wandelpark nog zou moeten worden aangelegd Daarenboven biedt het zeldzaam grootsche badhuis welks weêrgade men op eene andere badplaats vruchteloos zoekt en dat no den ganschen winter renteloos staat gelegenheid met betrekkelijk weinig kosten het ook tot wicterverblijf uitnemend in te richten Dubbele deoren en ramen verwarming tot gelijke temperatuur van alle lokalen en gangen breede vtttibnlen die de gangen van de dadelijke aanraking met de buitenlucht scheiden zijn voldoende om hel badhuis ook als winterverblijf in alle opzichten geschikt te maken Dat de menseben in die nw oor en oog en hart inzonderheid voor hunne godsdienstigB belangen geopend hadden is bekend Zij waren allen in meerdere of mindere mate theoioganten en Coomhert ofschoon een burgerlijk ambt bekleedende was op end op een theologant Daaruit volgt dat zijne geschriften hoofdzakelijk van theologischen aard zijn ofschoon tniver letterkundige eu dichteriijke voortbrengselen Tin zgne pen niet geheel eu al ontbreken In zijne jongelingsjaren behoorde hg tot de Amsterdamsche Eederijkerskamer wi liefde bloeiende en oefende zich in het rijmen dichten en opstellen van dnnespelen Hij hield veel van zulke studie en noemde het Nederduitsch eene van de rgkste talen dei wereld Gaarne worstelde hij met zijne gedachten om er de passende uitdrukking voor te vinden Daaromtr t schrijft hij aan een vriend voor zoover de taal hierin gebezigd mag beroeren ben ik gedrongen geweest in t handelen van nieuwe stof bg wijlen ook nieuwe woorden te gebruiken als die al in mijne d theid daar ik kon vermeden heb vreemde ellappen te brodden op den rijken mantel der Nederlandsche taal Dichterlijke uitdrukking voor xgn ernstig streven naar een zuiveren stijl De rijke mantel van onze taal heeft geen vreemde lappen noodig en Coornhert was wel do man om zich dezen mantel in behagalijke plooien om de schouders te werpen Willen wij iets van zgne dichtstukjes hooren dan daan wij zgn Liedtboeck op Vooraan vinden w Daarbij zou de linkervleugel moeten worden verbouwd en ingericht als een flinke wintertuin waar men de verfrisschende geuren van heesters en bloemen kan genieten zander aan koude te zijn blootgesteld terwyl de badinrichting aan den rechtervleugel Zoodanig zou moeten worden uitgebreid dat daar naast de gewone baden ook zwembaden kunnen worden genomen zoowel van zee als van gewoon water verder zouden daar inrichtingen moeten komen voor massage heilgymuastiok enz gelgk aan die in het Prederiksbad te Baden Baden VVy meenen zeker te weten dat het bekwaam on volijverig bestuur van de Maatschappy Zeebad zijne aandacht aan deze voor do ontwikkeling harer Maatschappij zoo gewichtige zaak reeds sedert lang heeft gewijd en het afscheidswoord van den koning van België aan üstende s gemeentebestuur wellioht aanleiding kan geven dat het om zich niet door Ostende den loef te kten afbteken met zijne plannen vroeger te voorsehgn komt dan anders het geval zou zijn geweest Bij den gunstige financieolen toestand van de Maatschappij Zeebad zal het aan haar bestuur niet moeielijk vallen het kapitaal dat voor dergelyke uitbreiding mocht noodig zgn en dat wij op hoogstens drie ton schatten op billgke voorwaarden te bekomen De uitvinding van hot stoomrytnig Noviomagum door den heer P van Kiju werktuigkundige te Nijmegen mag all algemeen bekend worden beschouwd Men zal zich nog wel herinneren hoe voor een Stal jaren do algemeene aondacht van werktuigkundige ingenieurs gevestigd wits op deze practisohe vinding om een rijtuig te fabriceeren dat door stootn gedreven werd en tegelijk bestuurbaar was alle couranten hadden woorden van lof voor het vernuft van den eenvoudigen man zelfs werd hg op zijn rijtuig gezeten in een onzer geïllustreerde tgdschriften afgebeeld Maar verder dan kgken bewoederfn eu ophemelen kwam het niet niemand was bereid den uitvinder te helpen in het eiploiteeren het bekendmaken en verknopen van zijn werk waarvan hij behalve veel geld zijn halve leven met toewijding had gewerkt nu eens deze en dan weer die verbetering aanbrengende Na tal van vergeefsclie pogingen om het stoomrgtoig te verknopen heeft hij oog beproefd het door verloten van de hand te doen doch het mocht niet baten er waren te weinig deelnemers Hij heeft nu eindelijk den meest praciischen weg ingeslagen en de dubbele stoommachine met ketel getransformeerd iu eene locomobile verkocht waardoor bij althans eeuigzins schadeloos gesteld it voor al zijn moeite eo onkosten De overige gedeelten van het rgtuig als de assen wielen en r tuigkap had hij reeds sedert laag te gelde gemaakt Uit Londen schrgft men aan de A R Ct In eene wereldstad als Londen zijn moorden helaas niet zeldzaam maar in de laatste jaren heeft geene moordgeschiedenis grootere sensatie verwekt dan die welke thans dag aan dag in do breede kolommen dor Engelsche peis tot in de fijnste bijzonderheden ontleend wordt Het i niet dat juffrouw Hogg en haar meisje van 18 maanden tot de upper ten thousand behoorden Deze twee slachtoffert an éénen zelfden dader bewegen zich in den groeten kring van den kleinen burgerstand want Frank Hogg it wat wg zouden bijbelsche stoffen uit het Leven van onze Heer Jezus Christus Deze liederen toegewijd aan den Zaligmaker vangen aan met de bede U zoete harp o Davids Zoon Gesteld op uwer waarheidstoon Leen mg om dankende te zingen Vw lijfsgeboort en wandelingen Uw dood door wreede handeling Van die Gij t leven zelf kwaamt brengen De verdere inhoud is ontleend aan den Bijbel en strekt tot roem van den Zaligmaker Tot Hem ziet de zanger op als tot de fontein van heil voor de ziel In Zgne gemeenschap voelt hg zich bevredigd en zalig Wij treffen een lied der haUingen aan Het zgn da Nederlanders van allerlei rang menschen die evenals Coomhert en zijne vrouw in de jaren 1567 tot 1572 een kommervol leven leidden maar tot wier aantal ook baanderheeren behooren De zanger betreurt het dat sommigen hunner in de ballingschap een weelderig leven voortzetten en spreekt als boetprediker die heeren aldus aan Ghij baanderheeren t hert tot Gode keert Belijt u sont met harten kleijn vomeert Onder Gods hand en hem ghelaten staat Staat na Gods liefd verUet des duyvels haat God sal ons door die van de Maagd geboren werd Ontfermen en helpen als syn verkoren he Opmerkelijk komt om een ander lied voor in d inhoudsopgave vermeld als op eent hruygmu me noemen een uitdrager Het is het even geheimzinnige als wreedaardige karakter der dubbele euveldaad wat de openbare nieuwsgierigheid in de hoogste mate geprikkeld heeft Wat haar gaande hield en houdt is de reeks van verrassingen Men zou kunnen denken aan een drama van Sardou waarin de ééoe sensatie nog niet uitgewerkt heeft alvorens eene nieuwe en nog aangrijpender haar vervangt Eerst hadden wg het vinden vau het ontzielde lichaam van juffrouw Hogg Vrgdagavond laat op eeiien straatweg in Hampstoad dan hft viuden van haar kinderwagentje in St John s Wood ledig en met bloed bevlekt vervolgens de aanhoudiug der verdachte moordenares in haar eigen domicilie en eindelgk als voorloopige climax de ontdekking van het Igk van juffrouw Hogg s kind door eenen Zigeuner in een veld te Kinchley Misschien zg n wg nog niet aan het slot der sensation maar mij dunkt de liefhebbers eu liefhebstors van het akelige en tragische kunnen vooreerst tevreden zgn Allengs worden er meer bgzonderheden bekend en die welke wg heden voor den Coroner hebben vernomen werpen een schel licht op het gebeurde De Bchuldvcrmoedcns tegen do zich noemende juffrouw Pearcey wier werkelgke naam Wnoeler is en wier broodwuining als femme galante aan geen twijfel onderhevig schijnt te zijn kunnen kwalgk anders dan verpletterend worden genoemd Juffrouw Hogg ging haar Vrgdagmiddag bezoeken en het is gebleken dat dit bezoek is afgelegd op de schriftelijke uitnoodiging van juffrouw Wheeler die ip haren brief schreef Uon t forget the darling baby Ongelukkig voor hoar voldeed juffrouw Hogg aan deze gruwelgke invitatie eu deze kostte haar hel nog jeugdige leven De politie hoorde van die theevisilie bg juffrouw Wheeler en ging haar toon ook een bezoek van anderen aard brengen Dit gebeurde Zaterdag Destijds had inspecteur Bannister nog geen kwade vermoedons tegen juffrouw Ellen Wheeler Hg kwam eenvoudig om inlichtingen vragen Maar in de keuken van haar buis zag hg dingen die hem veel te deuken gaven Alles de gebeele toestand van bloedige wauorde welken hij aantrof wees op eenen strijd op leven en dood Daar waren gebroken vensterruiten bloedvlekken overal twee groote messen waaraan bloed eeh dikke pook waaraan bloed en haar kleefden Juffrouw Wheeler woonde deze inspectie niet bg Zij zat zegt inspecteur Bannister midderwijl te fluiten in hare tgkamer alsof de geheele zaak haar niet aanging eu zij zette dat fluiten voort ofschoon de bebloede messen baar voorgelegd werden I Gearresteerd liet zij van geen aandoening blijken Ge hebt u vergist leelijk vergist zoo sprak zij Ik vrees echter dat er geen vergissing mogelijk is Alles wgst er op dat juffrouw Hogg naar de woning van juffrouw Wheeler in de Priory slreet la in eene hinderlaag gelokt en daar vermoord werd zij het door laatitgenoemde alleen die verdachte schrammen aan handen en gelaat heeft zij het met ééa of meerdere medeplichtigen Daarna heeft de beklaagde naar getuigen verklaren die haar met het kinderwagentje gezien hebben het lijk in den perambulator gestat vermoedelijk met het kind nadat mea dit eerst geworgd had om liet eerste in Hampstead het tweede in Finchley op den grond te werpen Wat zonderling mag heeten is dat de moordenares toen doorgegaan is met het leege en bloedige kinderwagentje naar St John s Wood waar 2g bet liet staan vel d i op het sneuvelen het gewelddadig omkomen van eenen bruidegom Het lied is opgedragen aan eene maagd wier aanstaande op reis jammerlijk was vermoord Dit lied is even als al de overige liederen bestemd om gezongen te worden De amu diep beklagenswaardige bruid wordt sprekende ingovoerd Al sterf ick alle vreugbde lek sterf mgn droefheyt niet t Ghedenken van liefs deughden Is my een doods verdriet Kond ick myn hert so wachten Voor tschadigb treuren fel Als van des vreugbds ghedachtan Gheëind waar mijn gequel O wrede handen bloedigh Die deerlyck hebt vermoert Mgn bruigoms herte goedigh Ën mij in hem vermoert Mocht ghy oock so vermoorden Mijn liefde als mijn lief Ick socht in zuijd en noorden Solck dood waar mg gherief De coupletten zgn inderdaad schoon Hier spreekt diep gevoel De arme bruid zij i aan alle vreugd afgestorven maar aan de smart neen daaraan kan zij niet afsterven Zg moet blijven leven en lijden en kruisdragen ffordt venolgi Hoewel oprecht miiselman is bij hom geen spoor van onverdraagzaamheid aanwezig De Grieksche en Armenische patriarchen worden dikwijls door hem met kostbare geschenken bedacht en de lijfmedicus en de minister van financiën zijn Christenen Een gevolg van die gematigde denkwijze is des Sultans liefde voor beelden en schilderijen welke neiging geheel in strijd is met do voorschriften van den koran Hij heeft een museum opgericht voor de klassieke standbeelden die in zijne hoofdstad opgegraven zijn en wier aanblik volgons den koran reeds eene doodzonde is daarenboven heeft hij een programma over vrouwenopvoeding uitgegeven waarvan in den koran ook niets te lezen staat Vambery verzekert ons dat de Sultau geen principieele bezwaren heeft tegen de invoering van het parlementaire stelsel in Turkije maar dat die installing vooralsnog ondoenlijk acht omdat zooals hij het uitdrukkelijk zoide de historische ontwiKkeüng van Turkije zoo sterk verschilt met die van Ruropa alwaar door eeuwenoude instellingen het begrip van vertegenwoordiging zich langzaam ontwikkeld heeft terwijl in het Oosten van iets dergelijks nimmer eenig spoor geweest is Hot vegetarianisme schijnt veld te winnen De laatste bekeerde is een jonge kat die naar een oorrespondent van eon Eogelsch blad mededeelt merkwaardigor wijze aan plantaardig eten boven dierlijk de voorkeur geeft Op zekeren dag werd opgemerkt dat Damon zoo heette liet dier een groeten komkommer van tafol pakte en medesleepte terwijl hij een lamsboutje dat er dichtlig lag onaangeroerd liet Op een andoren dag zag men hem met een eetbaren paddestoel loopen die hij uit den kelder geroofd had Hij houdt meer van rauwe aardappels dan van vleesch en eet hard geroosterd brood met smaak Hoewel de muizon weg zijn blijft de kat dank zij dit welbegrepen opportunisme gezond en vel Onwillekeurig wekt het woord reisbolasting schrik bg sommige lezers meenende dat er sprake van is den druk der hun opgelegde belastingen te verzwaren Verre echter van daar de reisbelasting wordt vrijwillig en met liefde gegeven want zij bevordert een werk van zuivere mensohenliefde Velen weten toch ook uit een vroeger kort verslag in dit blad dat de dames Valeton Voorhoevü en Wesselink Van Eossum to Utrecht op t goede denkbeeld zijn gekomen eene kleine bijdrage eene reisbelasting te vragen van hen wier middelen het toelaten in t sehoone jaargetijde vermeerdering van levensgenot of herstel van gezondheid te gaan zoeken in streken elders om uit t gezamenlijk bedrag dier belasting eenige onbemiddelde zieken en zwakken te zenden naar plaatsen waar ook zg versterking van lichaamskrachten kunnen vinden Thans is reeds het tweede jaarverslag van Iteisbelasting over 1890 versohenen waarin bovengenoemde dames met dankbaarheid melding maken dat zij in haar streven zoo ruimschoots door de belastingbetalende reizigers gesteund zjJD Gedurende 1889 en 1890 kwamen aan giften in uit de meest onderscheiden doelen des lands ƒ 1748 43 j Van deze giften worden 43 personen in de gelegenheid gesteld naar buiten te gaan waaronder uit Amsterdam 16 uit Botterdam 4 uit s Gravenhage 2 uit Utrecht 20 uit s Bosch 1 De verblijfplaatsen waren Heideheuvel te Hilversum Canton te Baam de badhuizen te Zandïoort en Wijk aan Zee Bethanie Zeist en Klein Loo te Driebergen zg werden gezocht overeenkomstig de behoefte der lijders De De wgze waarop juffrouw Hogg is vermoord kan naunelgks betwijfeld worden Zij heeft vermoodolvk met den pook eenen slag op het hoofd ontvangen en toen is haar de ke l afgesneden Moeielijker valt het een motief voor de daad te vinden of de drijfveer was minnennijd Het blijkt toch dat Hogg eene minnarg met juffrouw Whoeler had hetgeen zijne vrouw onbekend was Uit Weenen schrijft men aan de N R Ct De bekende reiziger Vambery die elk jaar desSultans gaal is publiceert allerlei bijzonderheden omtrent do gewoonten en levenswijze van den behoersoher der gtloovigcn waaruit blgkt dnt men zich vsndezen eeuo geheel andere voorstelling moet makendan de gewone Abdul Haraid II die onlangs 48 jaar geworden is leeft Op Europeesche wijze en wel zeer eenvoudig Hij staat zeer vroeg op neemt s morgens een koud bad eene verrichting die geheel in strijd is met de Oostersche gewoonten moakt vervolg ens in hot om Yildis Kusk gelogen park eene groote wandeling Ten half zit hg in zijne werkkamer geflankeerd door twee stapels papier waarvan de eene uit Turksche couranten en uitknipsels van buitenlandsc ho binden en de andere uit administratieve stukkou bestaat Hij gaat eer eenvoudig in eoiio luiige tot aan den hals gesloten jas gekleed zonder dat daaraau eenig versiersel van Oostersche pracht zooals diamanten en edelgesteenten te zien is daarbij is zijne lovenswgze zeer eentonig eu ondergaat zoo goed als geene verandering Zij bestaat lioofdzakeigk in vroeg opstaan en met uitzondering van don tijd bestemd voor eten wandelen en het doen van lichaamsoefening in werken Deze manier van loven wijkt dus sterk af van de voorstelling onzer jeugd volgens welke do Sultan mei een tulband geilost in een met edelgesteenten bezet gewaad en mei een pofbroek in een weelderig vertrek ligt met Oostersche gemakzucht en omringd door oen anntal prachtige slavinnen Trouwens Konstantlnopel met zgne talrgke christelijke bevolking en uitgebreid verkeer met Europa verliest meer en meer het kenmerk van Oostersche levensbeschouwing en do Sultan ondervind in de eerste plaats bij zichzelvon don invloed der Westersche denkbeelden Hat factotum van Abdul Ha id is zgn onvermoeide secretaris Sureya Pacha die zijnen meesterde stukkon brengt on ze gezamenlijk met hem doorloopt Want hoe ongelooflijk het ook moge klinken zoo verzekert Vambery ons dat de Sultan geen stukonderteekent zonder het van het begin tot het eindedoorgelezen te hebben In het gebruik van wijn blijft hg een trouw aanhanger van den Profeet want die drank verschijnt nimmer op zijne tafel Heeft hij christenen bij zich ten eten dan wordt er wel is woar wgn voorgezet maar de Sultan zelf gebruikt er niets van Zijne uitspanningen bestaan hoofdzakelgk in jagen en rijden van den bok Het park rondom zijn paleis is zóó groot dat hij binnen de omheining uitgestrekte rijtoeren met zijne Arabische dravers kan maken en op het in de talrijke vijvers huizonde waterwild ongestoord kan schieten Yildis kiosk met zgne prachtige tuinen is eene soort von vrijwillige gevangenis welke de Sultau slechts eenmaal in de week verlaat om zich naar de moskee te begeven De harera heeft in Abdul Hamid s leven met de minste beteekenis Trouwens de polygamie sterft in Turkge steeds meer en meer uit en is aldaar geen sociale inrichting meer zooals vroeger Wel is waar is de Sultan verplicht 4 vrouwen te hebben maar feitelgk bemoeit hij zich slechts met eene en al worden hem ook bij zekere gelegenheden slaviunoW ten geschenke gemaakt welke attenties hij als trouX ï n l e verblgf buiten was gemiddeld 6 weken Gaat men de bgzooderheden na welke omtrent de uitgezonden personen gegeven worden dan blijkt dat bijna allen voor de heenreis door zwakte niet in staat om te werken of wel door bloedarmoede en klierachtigbeid in weinig hoopvollen toestand na hunne terugkomst hersteld en veel krachtiger waren De resultaten zgn dus heerlgk te noemen Een veertigtal menschen in het bezit van nieuwe levenskrachten van nieuwen levansmoedr gesteld eu tot oprechte dankbaarheid gestemd door de verwezenlijking van een denkbeeld dat aan niemand iets kost dan aan de dames oprichtsters die er veel moeite en zorgen voor over hebben Immers voor niemand die eene reis gaat maken kan t een last genoemd worden één gulden of meer als belasting aan genoemde dames op te zenden Ziet men de Igst der ingekomen giften dan ook na dan ontwaart men dat de meeste gevers ingenomen met t doel ruime giften gezonden hebben Zijn maar enkele bij den gev raagden gulden belasting gebleven de meesten verreweg hebben zich gaarne belast mot ƒ 10 ƒ 25 ƒ 40 ja zelfs ƒ 100 en ƒ 125 Zgn ze welkom zulke bijdragen ze zouden niet eens noodig zgn als meerderen en hoe talrgk zijn s zomers do reizigers niet eene eenvoudige bijdrage schonken muzelman met mng weigeren verzekert Vambery ons toch dat hg die dames vrijwel links laat liggen De kennismaking van Abdul Hamid met den Hongaarschen geleerde dateert reeds van bet oogenblik toen Vambery vo ór 16 jaren geroepen werd om aan de dochter van Abdul Meschid onderwijs in het Fransch te geven Natuuriijk mocht de professor zgne leeriinge nooit zien en moest haar achter een gordgu verborgen de geheimen der Fransche verbuiging en vervoeging worden ingewgd Met Abdul Hamid toenmaals een jongen van 16 jaar die ook de lessen bgwoonde was het anders hij mocht ignen onderwijzer wel van aangezicht tot aangezicht aanschouwen Op deze wijze werd de grond der kennismaking gelegd die thans nog voortduurt De professor verzekert ons dat de Sultan die zijne regontenphchten zeer streng opvat het beklaagt dat hij in zgn jeugd zulk slecht onderwgs heeft genoten en 00 weinig heeft geleerd De nadeelige gevolgen daarvan ondernndt hij dikwijls bij de behandeling van zaken lot zgne troonsbestgging verkeerde de Sultan in den naieven waan dat de Padischah de machtigste vorst ter wereld was tegen welke alle andere potentaten met vrees opzagen Uit die illusie werd hij door den oorlog met Husland zeer onzacht wakker geschud Overtuigd niet het minst door de resultaten dat genoemde dames te Utrecht een gelukkig denkbeeld hebben gehad en een uitstekend werk verrichten bevelen wij haar streven dan ook gaarne in zeer ruimen kring aan Mocht men er mee instemmen en zich gaarne onder den zacbteu en ajngenamen druk dur reisbolasting willen stellen maar vreezen dat er in den volgeuden zomer door toebereidselen voor do reis of andere oorzaken niet aan de opzeuding zou kunnen gedacht worden dan richte men nu reeds zijne gave aan de Utrechtsche dames wier kantoor van liefdadigheid ten allen tgde geopend is OU steeds voor t geven van nadere inlichtingen bereid zijn Juist door spoedig te geven helpt men hier dubbel wam hoe eerder de dames over eene voldoende of ruirao som kunnen beschikken hoe eerder zij hare schikkingen en maatregelen voor uit te zenden personen kunnen nemen BDiteDiandscb Overzicbt Bij de voortzetting der algemeene beraadslaging over de begrooting heeft do Fransche minister vau financiën de hoer llouvier gezegd dat het bgzondeie kenmerk van dit budget is dat de buitengewone begrooting van oorlog daarin opgenomen is als gewoon liet is een naar waarheid opgemaakt en duidelijk budget waarop be uinigingon die eene noodzakelijkheid zijn aangebracht zijn De Kamer zal door het aan te nemen hot evenwicht verzekeren tot aan het einde van het dienstjaar De begrooting beantwoordt aan de behoeften van het oogenblik In de couloirs der Kamer wordt de rede van den minister als zijn triomf beschouwd daar zij een groeten indruk heeft gemaakt De aanneming van de begrooting wordt dan ook zeker geacht De heer Gladstone heeft zijn politieken veldtocht in Schotland geëindigd De laatste rede welke Gladstone hield werd gehouden te Elinburg on was voor een gedeelte aan de buitenlandsche staatkunde gewgd Slechts enkele punten werden door den liberalen staatsman behandeld vooral het zonden van sir Liutorn Simons als bijzondere gemachtigde der Engelsche regeering naar het Vaticaan en do berichten uit fiusland dat de Uussische regeering voornemens is strengere maatregelen legen de Israëlieten te nemen Het eerste werd door Gladstone zeer afgekeurd omdat lord Salisbury door zijn handelwijze den Paus stijfde in zijn aanspraken op woroldlijk gezag en wat de Jodenvervolgingen betreft geloofde Gladstone dat de plannen der regeering niet zoo erg zijn als de berichten luiden Natuurlijk sprak Gladstone ook over Armenië In dit opzicht beschuldigde de leider der oppositie lord Salisbury van te weinig ijver daar de Engelsphe regeering niets had gedaan om aan de mishandelingen der Armeniers een einde te maken Over Afrika en Newfoundland sprak Gladstone niet ten einde de moeilijkheden waarin de regeering zich ten opzichte van dit werelddeel bevindt niet te verzwaren Gladstone eindigde met een herinnering aan Bulgarije In dit opzicht kon de grand old man mot voldoening op zijn werk terugzien want sedert de bevrijding van Bulgarije van de Turksobe heerschappij heeft dit vorstendom groote vorderingen gemaakt Geen wonder dan ook dat prins Ferdinand toen hij dezer dagen de Sobranje met de gebruikelijke plechtigheid opende in de troonrede den gunstigen toestand van het vorstendom op den voorgrond stelde Vooral het afgeloopen jaar was zeer gunstig want behalve de uitbreiding der spoorwegen en het sluiten der handelstractaten met Duitschland Oostenrijk Frankrijk en Zwitseriand verkreeg de Bulgaarschè regeering in dit jaar van don sultan de erkenning der Bulgaarschè bisschoppen in Macedonië hetgeen reeds lang tevergeefs door Griekenland en Servië voor hun geloofsgenooten was verlangd Prins Ferdinond verzuimde dan ook niet in zgn troonrede vooral te wgzen op de verbetering van de betrekkingen tusschen Bulgarije en Turkije De verkiezingen voor den Nationalen Baad in Zwitserland blijken ongunstig gewerkt te hebben op de gemoederen die te voel verhit zgn geworden om vrede onder elkander te houden Clericalen en liberalen staan tegenover elkander als hond en kat en op enkele plaatsen bleef t reeds niet bij blaffen eu blazen Nu de Bondsraad en dat nog wel met algemeene stemmen de clericale bezwaren tegen de Tessineesche stemming van 5 October heefl verworpen zal t er niet beter op worden De clericalen voelen zich omdat zij bij de algemeene verkiezingen zijn vooruitgegaan terwijl de liberalen zich sterk maken omdat zg in den Nationalen Baad nog steeds een flinke meerderheid hebben De stemming voor de leden van den Nationalen Raad in Tessino bevestigt weer het gevoelen dat het eenige middel om den vrede te honden zal zgo het kanton in tweeën te splitsen want de partijen houden zoozeer het evenwicht dat zg wel nimmer voor elkander zullen bukken In de vertegeowoor