Goudsche Courant, zaterdag 1 november 1890

1890 Zaterdag 1 November N 4305 Hurgerlljke Stand GEBOREN 28 Oct ilhtlmu Pelras oudin G Slokkiri en M E Vlekke OVERLEDEN Oct M H pnel 4 m C J H zeabrork 10 m GKHUWD 80 Oct H F dca Riet ea C C n der Klei H Hooimeyer ea i Raliouw A H Heuing in 0 M Leeflaug C Broer au H Locadoriloot StolwUk GEBOREN Adriaoa ouders J Anker en W van Erk OVERLADEN K Vonk 63 j C beheer 9 w Reeuwijk GEBOREN Teunie ouder B Perd jk en C Uithol Teunu ouders A de Groot en A Veiitoep Jan ouder C Jocgeueel eu A van Es GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsofie Couranten worden dadelp opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Oe inzending van advertentiön lian gescMeden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Blocker s Cacao t üptemerk diging van het kanton is op zichzelf geen verandering gekomen en de aftredende leden zyn herkozen maar de twee liberale leden in Sottocenere verkozen hadden slechts een meerderheid van 900 stemmen en de clericale afgevaardigden van Sopracenero daarentegen een meerderheid van 2200 stemmen De president van het revolutionair voorloopig bewind Simen heeft de nederlaag geleden Het kanton als geheel nemende hebben de liberalen ditmaal 1200 stemmen minder gehad dan hun tegenstanders hetgeen zij toejchrijven aan de omstandigheid dat er veel minder buitenslands vertoevende Tessineozen rjn overgekomen om te stemmen dan toen het de beslissing gold over de constitutieherziening De Italiaansche Kamerverkiezingen zullen zooals men weet plaats hebben 23 November Er komt leven genoeg in de brouwerij De oppositie waaronder men de bekende namen vindt van Magliani Tajani Nicotera en Brauca heeft reeds een manifest gepubliceerd waarin hot beleid van den ministerpresident Crispi wordt veroordeeld als nadeelig voor de grootheid des lands en de welvaart der ingezetenen Do zoogenaamde groote politiek de afschaffing der differentieele rechten het zenden van een eskader naar Toulon ter eere van President Camot de politiek tegenover Abyssinie al deze en andere punten worden in het manifest aangevoerd ter bestrijding van den Minister Van het Drievoudig Bondgenootschap daarentegen wordt niet uitdrukkelijk gewag gemaakt Daarentegen wordt Crispi verweten dat alle macht in zijn hand is samengevat Bij de belastingheffing beweren de onderteekonaars heerscht alleen willekeur De organisatie der Banken laat nog steeds op zich wachten Voor de toekomst laat de te Florence gehouden rede van Crispi enkel vrees voor het buitenland het Vaticaan en de radicalen doorstralen Italië echter moet zelfstandig weten te handelen Het manifest eindigt met de kiezers op te roepen om te beslissen of de Regeering nog hun vertrouwen verdient PETROLEUM NOTEERINGEI van de Makelaars Caotzlaar Scfaaikwük te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfuat f 7 90 Geïmporteerd fust 7 95 Xdvemberbvering ƒ 7 85 December levering ƒ 7 90 HARE TBERICHTBN Gouda 30 October 1890 Granen heden met goeden aanvoer Prijzen voor bijpa alle artikelen meer of minder lager Jarige Tarwe komt zeer weinig meer voor zoodat hiervan geen noteering meer te geven is Tarwe Jange Zeeuwsche ƒ 9 25 a ƒ 9 50 Mindere dito ƒ 8 50 a ƒ 9 Polder ƒ 7 75 n ƒ 8 25 Afwijkende 6 50 a ƒ 7 Uoode 6 75 a 7 Angel ƒ 7 25 a ƒ 7 50 Rogge Zeeuwsche ƒ 6 25 a ƒ 6 75 Polder ƒ 5 a ƒ 6 30 Buitenlandscbe per 70 kilo ƒ 5 10 a ƒ 5 60 GerstWinter ƒ 4 50 a ƒ 5 10 Zomer ƒ 4 25 a ƒ 4 76 Chevalier ƒ 5 25 a ƒ 5 60 Haver per Heet ƒ 3 a ƒ 4 25 per 100 kilo ƒ 7 50 i ƒ 8 25 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Buitenlandsch ƒ 5 90 a ƒ 6 25 Kanariezaad ƒ 7 50 a ƒ 8 60 Bruine boonen ƒ 11 ïi ƒ 12 50 Witte boonen ƒ 10 50 a 11 60 Kookorwten ƒ 9 75 ii ƒ 10 Mesting dito ƒ 7 50 a Z 7 75 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 60 ü ƒ 6 65 Cinquantine ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen vlug Vette varkens tamelijke aanvoer handel flauw 21 a 23 et per half KG Biggen voor Engeland tamelijke aanvoer handel gewoon 19 a 21 et por half KG Magere Biggen goede aanvoer handel traag ƒ 0 80 a ƒ 1 30 per week Vette schapen tamelijke aanvoer Handel redelijk Lammeren groote aanvoer handel redelijk Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlag Graskalveren groote aanvoer handel vlug Fokkalveren ƒ 40 a ƒ 85 Aangevoerd 72 partijen kaas Handel matig 1ste qualiteit ƒ 26 a ƒ 28 2de qualiteit ƒ 23 a ƒ 25 Noord Hollandsche ƒ 25 a ƒ 28 Boter redelijke aanvoer Handel vlug Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 25 a f 1 40 STEE ïliOLEi Aangekomen de lading Grove Ruhr Kachelkolen waaruit wy tot 7Ö Cent per Heet afleveren vrg in huis bezorgd contant zonder korting mits bfl 2 of meer Heet geljjk genomen JAi PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 30 Oct 1890 Heeren Dames en Kinder Getrouwd Gten u ge October 1890 A J J VOS en A M NOORDMAN die mede namens wederzydsche Familie hun harteiyken dank betuigen voor de vele bewezen van belangstelliug ondervonden Gouda e zfln op 11 Ootober per stoomboot ttkrrrKBDAM van New York te Amaterdam gearriveerd en nu ook alom verkrijgbaar door tusschenkomst van de bekende Depóthouders te ROTTERDAM Hoogstraat 346 en te sBAGE LangePooten 16 uitsluitend in het Hoofd Depot KALVËRSTRAAT AMSTERDAM Ig De nieuwere soorten van de IVaaimaciilnes der Sliigrer Maatscbappd iieblwn meer en deugdeiüker verbeteringen dan eenige andere iVaaimacblne Wederverkoopers gelieven zich te adresseeren aan het Generaal Depot KALVËRSTRAAT 62 te Amstbkoah Jlederl Kaenollet en HoolzuuMIaatschappIJ systeem BEINS Fabriek NASSAUSTEAAT ROTTERDAM Telephoonnummer 745 BEINS Chemisch zuiver VLOËIBMR KOOLZUUR In cylinders inhoudende 10 kilogram Deze Cylinders zijn g östempeld met den naam van den Heer IBIBHtTS die als Chemicus aan onze Fabriek verbonden is AGENTEN GEVRAAGD De nitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Ifzoaderlpe Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 81 October 1890 Donderdag 6 November al et heeft de 2e abon nementstooneelroorstelling plaats in de Sociëteit l Ons Oenoegen Het gezelschap der hh Le Gras en Haspels zal dan opvoeren Een Tabriektkitid tooneelspel in 4 bedr van Ernst ron Wildenbruoh De titelrol daariv tol worden vervuld door Mej Alida Klein die eerst onlangs van de Tooneelschool kirani doch al aanstonds met groot succei optreedt Over baar spel in het bovengenoemde stuk schrijft de N Sotl Cl het volgende Wij zouden mejuf ouw Alida Klein ongaarne bederven door overdreven lof die menig beginnend artist slecht bekomen is Maar heden nu wij het eant in de gelegenheid zijn haar op het Kotterdamiohe tooneel te begroeten wagen wij het er op en getuigen dat haar spel in de titelrol ons ocuilsprekelijk bekoord heeft Zij mag den dichter dankraar zijn hij heeft haar een karakter betooverend door reinheid en onschuldige schalkheid voor te Stelten gegeven Maar ziJzelve door de fiischheiJ Die de gelukkige eigenschap is barer jeagd door bet zuivere gevoel dat haar aanleg haar geschonken heeft door den goeden smaak dien eene zorgvuldige opleiding bg haar ontwikkeld heeft belichaamt Wildenbnich s gedachte op eene wijze welke hem gelukkig maken zou Aan het einde van het derde bedrijf werd mej Klein met De Vries tweemaal teruggeroepen Stormenderhand verovert zij zich dus de gunst van het publiek eene scboone triomf maar eene geduchte verantwoordelijkheid Behalve Mej Klein treden in het stuk op de dames Marie Vink en Burlage Verweert en de hh J Haspels Tartaud Henri de Vries en Van Eijsden FEVILLETOIX Coomliert s sterfdag NA DEIE BEUWEN HEEDACHT te GOUDA 1890 1590 29 O O T O B E E DOOB F D J MOOEEEES 4 Dan volgt de bespiegelende gedachte waartoe dit lijden Om eene menschenziel los te maken van de wereld Daarom legt de dichter het in rouw gehulde meisje deze woorden op de lippen Ghij hebt o Heer met smerteU zoon mijn lief ghebaalt Treek oock mijn liefd en herte Tot U twelck was ghedaalt Van U op d aarsche mensche W Met aardsche liefd verzot Wort ghij alleen mijn wensche Mijn hoop mijn troost mijn God Uit het godsdienstig gestemde slotwoord van dit lied blijkt wat de grondtoon van des dichters ziel is ernst heilige ernst Zoo behelst dok een liedje met het opschrift da nslieèye dit couplet Heden morgen is door de politie in een der slaapsteden aangehouden G v d B gesignaleerd bij Alg Pol blad Deze persoon die nog S dagen hechtenis moest ondergaan is heden naar het huis van Bewaring te Botterdam overgebracht In het StaaUhlad n 156 is opgenomen het volgende BESLUIT van den SOsten October 1890 waarbij door den Baad van State krachtens art 45 2 van de Grondwet waarnemende het Koninklijk gezag ter algemeene kennis wordt gebracht dat hij de waarneming in naam des Konings van het Koninklijk gezag aanvaard heeft In naam van Zunk Majestiit WILLEM III BU DE ORATIE GoDS KoNING DEK NeDEELANDEN Pbins van Oeanje Nassau Geoot Heetog van lxixembübg enz enz enz De Baad van State krachtens artikel 46 2 van de Grondwet waarnemende het Koninklijk gezag Op de voordracht van den Baad van Ministers van 29 October 1890 Gezien het besluit van de vereenigde vergadering dsr StatOBGeoeraal van i Qolober 1890 dat te dien zelfden dage is afgekondigd Staatsilad b 155 Gelet op de artt 40 en 45 van de Grondwet Brengt ter algemeene kennis dat hy de waarneming in naam des Konings van het Koninklijk gezag aanvaard heeft Last eu beveelt dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en afschrift daarvan zal worden toegezonden aan de beide Kamers der StatenGene raal aan ieder der Ministerieele Departementen aan de Hooge Colleges van Staat en aan het Kabinet des Konings s Gravenhage den SOsten October 1890 De Mmiater van Staat Fice Fresident van den Raad van State Van Bïenen De liefde kan de kracht bederven En maackt den mensch een schimme kranck De wijn doet zwieren ende zwerven Oock dolen met een slimme ganck Hier trekken ééne lijn Zoet zijn ze in t aanschijn En loonen na met pijn Coomhert besloot het Liedboeck van 66 nommers met een lied op de zinspreuk verkiezen doet verliezen Daar was voor hem eene diep ingrijpende geschiedenis verbonden aan deze spreuk Hij had in zijn jeugd een meisje liefgekregen dat niet in den smaak zijner ouders nel zoodat hem de keus gelaten werd tusschen afstand doen van het ouderlijk erfdeel of van het meisje zijner keus Hij hield zich aan het meisje Cornelia Symonsdochter die dan ook zijne vrouw geworden is en hem jaren lang ofschoon in kinderloozen echt eene allerbeste vrouw is geweest Hoe hij deze vrouw zijne Neeltje vereerde bleek genoegzaam uit een lied dat op kunstige wijze in de aanvangswoorden der coupletten de onderscheiden lettergrepen van haren naam vermeldt Gor ne li a Symons doch ter Hij bezong hare hartelijke liefde eu hoe zij zich had willen opofferen toen hij door den hertog van Alva een tijd lang was gevangen gezet Hij bezong haar met hooge ingenomenheid en legde haar ten dage zyner Haagsche gevangenschap deze woorden in don mond ADVERTENTIEN worden geplaaM van 1 5 regel i 50 Centen iedere ngd meer 10 Centen GROOTE LETTSBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Se Mmuier van buiteiilandache laken HAETSEN De Minuter van lutitie BUYS Van beeeenbeoïk De Uinüter van biaMnlandeche zaken DE SAVOENIN LOHMAN De Mmieter van marine DYSEBINCK De Minisier van financiën OODIN DE BEACPOET De Minister van oorlog J W BEBGANSIUS De Minister van waterstaat handel en nijverheid HAVELAAB De Minister van Koloniën MACKAY Uitgegeven den dertigsten October 1890 De Minister van justitie EBYS VAN BEEBENBBOEK In de vorige week brandde onder verdachte omstandigheden te Hillegersberg een timmermanssohuur en werkplaats af gisteren nacht ontstond onder Schiebroek p dezelfde wijze brand in een hooiberg bij den bouwman D van den Berg terwgl de brandweer daar druk bezig met blusschen was ontstond er tevens brand in een hooiberg bij den bouwman Winterswijk op een kleinen afttand van den eersten brand Bij deze gelegenheid gelukte het eenige mannen die toesnelden om den brand aldaar in het begin te stuiten den vermoedelijken dader aan te houden die met lucifers van die werf afkwam Met veel moeite en niet dan na hem geboeid te hebben werd h j aan de politie overgegeven en gisteren ochtend naar Rotterdam getransporteerd en ter beschikking van de justitie gesteld Ter nood magh ick u niet verlaten Mijn getroude man en uitverkoren hert Sweer ick u God zal my haten So ick breeck de trouw myns echts bezworen hert Geen ghelds aanschouwen en sal my houwen Van myn lief hert Dat volgh ick in zyn smert God helpt met trouwen al die Hem betrouwen Het ontbrak Coornhert niet aan dichterlqk gevoel maar zijn smaak voor theologische vraagstukken trok hem naar andere geestes oefeningen Op z jn dertigste jaar begon hij de Latijnsohe taal te leeren en zich het recht verstand daarvan eigen te maken En dat waarom Om de Latgnsche kerkvaders te kunnen lezen en de Latijnsche werken van Eraemus en die van Kalvijn En h j is zoo ver in da kennis van het Latijn door gedrongen dat hij als vertaler van Cipero Seneca en Boethius is opgetreden en dezen moeitevollen arbeid loffelijk heeft volbracht Het is opmerkelijk dat Coornherts Latijnsohe studiën zijn HoUandsch niet bedorven hebben Hoe licht had de bewondering die hij voor Seneca koesterde hem kunnen verleiden om diens styl natebootsen Daarvan is evenwel niets te bespeuren Ook na zijn dertigste jaar is hij HoUandsch blyven schrgven als had hij met het Lsty n mets te maken gehad Wel was de taal der Ouden hem aangenaam en leefde zijn hart in hunne wijsgeenge schriften maar zijo geest had zich gevormd voordat bij Latijn is beginnen te leoren Het HoUandsch was de taal waarin Gouda Snelporsdruk van A Bei skman Zoon