Goudsche Courant, zaterdag 1 november 1890

ij Op het eilsnd Xessel is iemand in de weer om de erfenis van Neeltje Pater los te maken Deze vrouw moest in 1789 te Broek in Waterland gestorven zyn en wel zes millioen hebben nagelaten De Held Ct brengt in berinnering dat een praktiz o en zaaktvaomemer te Haarlem reeds lang overleden wel 25 jaren heeft geteerd van de liohtgolooTigheid van personen die vermeenden te behooren tot de familie van bovengenoemde erflaatster Tot opheldering het volgende Een net gekleed heer vervoegde zich jaren geleden b j een bewoner van den Helder voorzieii van een stamboom m et zorg geteekeod Uit dien stamboom kon men uagaan dat verscheidene measchen in die gemeente erven konden van een schatrijk familielid in Oost Indie gestorven De erfenis beliep millioenen dus verzekerde de net gekleede heer en 100 binnen een half jaar loskomen daar was h j zeker van Na die verzekering gaf de burger tot wien hij zich vervoegd Uiad in tegenwoordigheid van andere familieleden het volgende antwoord Mjjnbeer dan willen w j u een vierde gedeelte van de te wachten erfenis afstaan en van onze belofte oen bewgs geven op zegel geschreven en geregistreerd De heer verlangde echter ƒ 500 om te beginnen zonder geld kon hij niet werken Wel nu was het antwoord indien u zeker zijt van de zaak kunt u op ons bewijs geld genoeg ter leen krygen De heer vertrok van de erfenis is nooit iets terecht gekomen en de personen in den Helder op den stamboom vermeld behielden hun geld Eergisteren is de algemeene vergadering van don Nederlandscheu Protestantenbond te Bolsward gehouden Prof W van der Vlugt voorzitter van het hoofdbestuur leidde de vergadering Omtrent den toestand van den bond werd medegedeeld dat het aantal afdeelingen sedert Juni 11 met 5 vermeerderd is terwijl éia werd ontbonden en het aantal correspondentschappen met 3 zoodat het aantal afdeelingen bedraagt 157 dat der correspondentschappen 6i het lodental ongeveer 16870 In de plaats van mr Th de Haan Hugenholti treedt als penningmeester op de heer J G Broower Nijhoff te Utrecht Tot lid van het hoofdbestuur is gekozen mr J tf Gleichiran lid van de Twee le Kamer voor de vacature van mr van der Vlugt Tot secretaris werd herkozen dr I van den Bergh te Zwolle welke mededeeling met luide toejuichingen werd ontvangen Besloten werd den wetkkring der commissie voor de maatschappeiyke belangen uit te breiden in dien zin dat zij bevoegd wordt om door het geven van adviezen eu door geldelgken eu iedehjken steun de toepassiqg der zedelijk godsdienstige beginselen van den Boud op maatschappelijk gebied in eu door de afdeelingen te bevorderen daarvoor werd op de begrooting een crediet van f 350 nitgeirokkcn Als pluts voor de volgende vergadering is Dordrecht gekozen Staten keneraal Eebste KitMER Zitting van Donderdag 30 Oct Aan de orde waren behalve de interpellatie van den heer Wertheim over Suriname een paar kleine wetsontwerpen waarvan de regeling van de nieuwe spoorwegtoestanden wel het voornaamste was De van kindsbeen af zijn denkbeelden zich kleedden Vandaar dat het Latijn geen hinderlijken invloed op de vorming van zijnen stijl heeft gehad Van een slechten stijl was Comhert niet gediend Onkonstig te zijn was in zijn oog een groot gebrek In den stijl van zijnen tijdgenoot David Jorisz haatte en verfoeide hij de gedurige herhalingen Breedsprakigheid zeide Goornhert is woordvette maar zinmagere welsprekendheid Had David Jorisz een dropje kennis gehad van de klare bron der echte welsprekendheid hij zou zijn geschriften niet beklad hebben met den modder van zijn knoeiwerk Het schrijven van zijne populair wetenschappelijke boeken heeft Goornhert groote inspanning en worsteling met de taal gekost Opmerkelijk is het woord dat hij daarvan in zijn werk over de Predestinatie schrijft mij is niet onbekent hoe swaerIgck het valt de gbedachton eggentlijck met woorden uyt te beelden lek bekenno oock gaarne dat in dese schilderije myn ongheleerde penne noch noyt mynes herten verbeeldingh so eygenthlyck heeft connen afmalen dat des pincels verven mynen sinne ghenoegh deden veele min dat het werck den voorbeelde ghelyck was Maar my is oock wel kont dat de aldergheleerdste mannen oyt daerover gheklaegd hebben namentlyck dat sy de saecken beter bedenken dan bewoorden conden Goornhert was overtuigd do kristal heldere doorzichtigheid van den stijl die hij veriangde niet altijd verkregen te hebben zoodat er in dit opzicht heer Van de Putte verweet bg de discusaio aan den minister van financiën dat hg het gunstige oogenblik oni voor 3 te leenen had laten voorbijgaan De Minister slaagde er niot in zich volkomen te rechtvaardigen Het was waar dat het kasgeld hem in staat stelde de vareischte betalingen te doen zonder de kosten oener geldleening reeds terstond te beloopen waar ook dat dezen zomer niemand voorzag dat het geld zoo spoedig duur zou worden maar de vraag bleef of de Minister zich tegen deze mogelgke kwade kansen niet ha l kunnen vrijwaren door een contract op termijn toen het geld nog goedkoop was Thans moot hg wachten op de onzekere kans dat het geld weer goedkooper wordt zoo niet de staat van s lauds kas hem eerlang dwipgt op ongunstig tgdstip te leenen De spauning tusschen den gouverneur en de bevolking van Suriname was het onderworp der interpellatie die door den heer Wertheim met eeoe uitvoerige rede werd ingeleid Hjj betoogde dat de toestand aldaar langzamerhand onhpudbaar wordt en dat de verhouding tusschen de Staten en s Konings vertegenwoordiger stellig nndeelig is voor s lands belang De Minister van Koloniën kon natuurlijk de gespannen toestand niet ontkennen maar pleitte verzachtende omstandigheden voor den gouverneur Volgens hem was de heer Lohman bits scherp soms teriigstootend geworden tengevolge van het tergeode en sarrende optreden dor Staten Zeer van pas herinnerde de heer Wertheim dat de goede verstandhouding de eerste 9 maanden van zijn bestuur niets te wenschen overliet maar de strgd door hem zelf was begonnen met zgn antwoord op de Purainter pellatie en zijn berisping vau de Statenleden Sints dien tijd ontbrandde de oorlog waarin de driften van weerszgden hoog zijn gestegen en dio zeker niet bezworen zal worden zoolang de Gouverneur voortgaat de Staten van zich af te itooten en het met recht en waarheid zoo nauw niet te nemen Dat er ernstige spanning bestaat is eenvoudig niet weg te cijferen ook al zwegen de couranten wat de Minister blijkbaar zoo gaarne zou willen Dat rassenhaat en godsdiensthaat worden aangewakkerd is niet te ontkennen en zoo daarvoor de Gouverneur niet in die mate verantwoordeigk is als zijn vijanden beweren laat de Minister die West Indisch courantengescbrgf zoo diep afkeurt dan zgn ontevredonoeid eens in de eerste plaats doen gevoelen aan het verfoeilijke blaadje dat door den Gouverneur gepatroneerd wordt en dat een kruistocht tegen do Joden is begonnen een in een land als Suriname dubbel gevaarlijk be lrijf De heer Wertheim sielde geen motie voor maar trok toch de volgende conclusie uit het debat Terwijl het vroeger zeldzaam voorkwam worden thans telkens verordeningen verworpen Wat is daartegen te doen Ontbinding der Staten is onmogelgk wijziging van t kiesreglement is verworpen i wijziging van het Begeerings Reglement baat niet een enquête is niet mogelijk het ecnig mogelijke is dus dat de Beg den Gouv dwingen zich binnen de perken van t recht te houden en zoo niet dat op hem worde toegepast het gevleugeld woord van Gambetta se soumettre ou se démettre Het antwoord dat de beer Van de Putte omtrent de grensregeling den Minister nog ontlokte schijnt te toonen dat wij nog steeds het kind van de rekening zijn en bigveo te wenschen overbleef In zijne eerste voortbrengselen is wel degelijk onbeholpenheid op te merken Ook later blijft de stijl Dog wel eens stroef en gedrongen Men meene niot dat de lectuur van Goornhert eene soort van uitspanning is Integendeel men moet er zich voor inspannen en ter deeg toe zetten Maar dan leert men er behagen in scheppen en krijgt smaak voor het zaakrijke hot degelijke het juiste van taal en stijL Men begrijpt dan ook dat zijne werken zooals hij zelf zegt berekend zijn voor de gemeone verstanden d i voor het groote publiek Hg zou anders ook niet zooveel lezers onder het volk gevonden hebben Men zou hem uitsluitend als gids der geleerden hebben beschouwd En dat wilde hij niet Volksschrijver wilde hij zijn en volksschrijver is hij geweest wiens werken veertig jaar na zgnen dood nog in eene compleete editie hebben kunnen verschijnen Zelfs zijne felste tegenstanders hebben moeten getuigen dat hg geen onbekwamen stijl had en alles met menrehelijke en politieke redenen voortreffelijk wist in te kleeden ni Goornhert als Libertijn en Humanist Om zich goed voor te stellen welk standpunt Goornhert heeft ingenomen moet men bedenken dat hij optrad toen bet eerste tijdperk der Reformatie reeds geëindigd was Van de pau elgke Kerk faa In de Landbouwoourant worden de gevolgen der mutatiereohten in verband met den druk op den landbouw geschetst door den heer P Heidema Sr te Westernieland De schrgver wijst er op dat in Nederland in het algemeen vastgoed b r land niet in den handel is Er drukt op den handel in land een tware belasting die den omzet van den grond zooveel mogeljjk beperkt zooveel mogelgk tegenhoudt Voor den zeer gefortuneerde is dit geen groot bezwaar Indien hg gelden moet gebruiken tot een of ander doel is hij zelden genoodzaakt zijne vaste goederen van de hand te doen dewijl zijne middelen ruim genoeg zijn om zich op andere wijze van kapitaal te voorzien Geheel anders is dit echter met den minder welgestelde wiens geheele bezitting bestaat iu niets anders dan zijne bezitting in vast goed t zg boerderij t zij woonhuis winkel bergplaats of fabriek en vooral wordt het hutig als dit bezit nog is bezwaard met op hypotheek genomen gelden gelgk veelal t geval is Mocht zoo iemand door omstandigheden genoodzaakt worden zijn bezitting te verkoopen hetig door verandering van bedrgf hetzij dat hij niet meer in staat is zijne zaken met voordeel te drgven of dat veranderde omstandigheden het noodig maken dat hg van plaats verandere dan kan hij die zware belasting niet vermijden maar is hg in de noodzakelijkheid dien beolen zwaren druk van dit bedrag aan overgangsrechten te dragen Hg ziet dan met de kosten die hij aan den notaris moet betalen wellicht 10 pCt of meer van zgn kapitaal teloorgaan bezit hij zgne goederen onder hypothecair verband en heeft hij da helft der waarde er op beleend dan verdient hg geen 10 maar 20 pCt dat is an zijn geheele vermogen Deze belasting drukt dien stand dus in ernstige mate en t is te denken dat in dergelgke gevallen niet dan in de uiferste noodzakelijkheid lot verkoop wordt besloten en de zaken zoo goed on zoo kwaad het gaat worden aangehouden Vandaar dan ook het spreekwoord vernestelen kost bedstroo De minder gefortuneerde eigengeerfde landbouwer is dan ook geheel in zijne bewegingen belemmerd terwgl de overgangsrechten op vastgoed een uiterst vruchtbaar mid lcl zgn dat de eigengeerfden boerenstand doet verdwgnon en dat krachtig wefkt den grond te brengen in de handen van meer gefortuneerdeu Hg die een dergelgke belastingregeling voor het eerst hoorde zou zie misschien zeer verwonderen dat een belasting die jaarlijks eenige millioenen aan de schatkist opbrengt voor het grootste deel word betaald door de mindere bezittende klasse Do gewoonte heeft ons mot dergelgke heffing echter geheel vertrouwd gemaakt zoodai wij het onbillgke en tot verarming van den middenstand leidende er volstrekt niet moer van inzien maar integendeel deze belasting nog gansch niet kwaad vinden Bracht da Bakkerscourant onlangs aan het licht dat onze soldaten niet aleoht minder brood ontvingen dan die van andere legers maar bovendien ongobuild dus weinig voedzaam biDod van bevoogde zgde ontvangt thans het Hbl eenb mededeeling van nog ernstiger aard Eene van de grootste afnemers van tarwe voor men zich losgemaakt Men gevoelde zich van de knellende banden der priosterheerachappg ontslagen Ook bet tweede tijdperk dat der Wederdoopers was voorbij gegaan Zij waren van het tooneel verdwenen die onstuimige dweepers en oproeriga geesten die met omverwerping van al het bestaands het nieuwe Godsrijk hadden wjllen stichten eu wat er in gewijzigden vorm van de Wederdoopers Sis Doopsgezinden was overgebleven droeg wel eene edele kiem in zich om maar bleef in kleinen kring beperkt De aandacht werd in do tweede helft der zestiende eeuw vooral geboeid door de Kalvinisteo De predikers uit de school van Kalvgu vielen in den smaak van velen uit ons volk hunne opvatting van de Christelijke leer schoot in Holland en Zeeland wortel en kwam dagelijks krachtiger te voorsehgn Kennelijk ras het Kalvinisme bestemd om de heerschappij te voeren on zijn stempel te drukken op het leven van ons valk Onder den naam van Gereformeerde Kerk is zij de volkskerk geworden Hare belijdenis is aan de jeugd geleerd hare psalmen zijn door de gemeente gezongen hare predikanten hebben aan de opvoeding van ons volk gearbeid haar geest is in de harten doorgedrongen De Prins van Oranje zelf heeft zich bij haar aangesloten begrijpende dat hij niet anders kon en mocht Slot volgt eigen consumtie is het Departement van Oorlog dat in zijne bakkerijen voor het geheele leger enkele kleine garnizoenen uitgezonderd brood doet bakken Instede nu dat hot Departement daarvoor bg voorkeur neemt de iulandscbe soorten worden bij voorkeur genomen de buitenlandsche Dat is zoo waar dat men bijna overal op do graanzolders der militaire bakkerijen de roode buitenlandsche tarwe vindt De zware blanke tarwe nu is beter dan de buitenlandsche die gewoonlijk bovendien zeer vuil aan de markt komt en afgekeurd wordt Men beeft zelfs naar middelen moeten zoeken om de massa vuil klei enz die aan den buitenlandschen korrel zit te verwijderen De landbouwschool fabrikanten uit Goes of olders zijn in don arm genomen om een z g trieur die het vuil wegzift te verkrijgen Men kreeg er een die zelfs 7 kilo vuil uit een bektoliter haalde zoodat men een verlies had van 10 pet Bovendien is bg een golgk gewicht do voedingswaarde van inlandscho tarwe grooter dan die der buitenlandsche Werd de voedingswaarde in geld omgezet dan zou allicht do balans ten gunste van de inlandscho tarwe overslaan Het 18 niet elk een zelfs in de kracht van zgn leven die het wagon zal om den geheelen weg van Kimberiey af tot aan Klerksdorp eene distantie van 200 mijlen te loopen en toch kwam verleden Woensdag alhier een oud man van 84 jaren genaamd Van Vuuren die den geheele distantie en alleen van Kimberley af tot hier geloopen heeft Bovendien is hg van plan dfze reis te voet voort te zetten tot a n Pretoria alleen om te gaan kuieren bij president Kfnger aan wiens zijde hij meer dan eens gestaan en gevochten had legen de zwarte vijanden van de Transvaal De oude man vond vele hier die niet alleen met hom medelijden hadden maar zijn dwazen moed om ulk oen lange en gevaarvolle reis alloen te ondernomen bewonderen en die met gulhartigheid middelen bijdroegen om hem op zijne verdere reis te ondersteunen Moge hij veilig te Pretoria aankomen en die ontvangst genieten die hij verdient Klerhdorp Jdvertuer Het Centrum deelt een stuk mee uit de Eeichanzeiger waaruit blijkt dat de Pruisische Staatsspoor het als oen zijner voornaamste plichten beschouwt om het regelmatige dagelijksche verkoor van de arbeidersbevolking tusschen haar woonplaatsen en do groote fabriokssteden te bevorderen Voor ongeveer twintig jaren is men daarmee begonnen en zgn kaarten uitgereikt togen l j pf per persoon en per kilometer op hot geheele spoorwegnet Later is deze zeer geringe prijs oog verlaagd en op 1 pf iets moor dan een halve cent gesteld Deze kaarten golden voor de vierde klasse maar geven den arbeider het recht om in do derde klasse plaats te nemen wanneer geen vierde klasso wagens voorhanden zijn De voor Berlijn en omstreken uitgegeven arbeiderskaarten zijn Ifs nog lager in prijs gesteld nl s pf per man en per kilometer Herhaaldelijk is er van overheidswege bij de directe dor spoorwegen op aangedrongen de gelegonheden voor den werkman om zich gemakkolgk van zij huis naar zijn werk en omgekeerd t6 begeven zoo geriefelijk mogelijk te maken En dat van die gelegenheden een druk gebruik wordt gemaakt blijkt wel hieruit dat in 1889 niet minder dan 12 millioen arbeidskaarten ign uitgegeven daarvan komen er op rekening van Berlijn alleen 7 s millioen Op de thans afgeloopen algemeene tentoonstelling te Keulen worden de van de Singor maatschappij geèxpoeeerdo origineele Singer naaimachinos wederom met den hoogston prijs bet eere diploma bekroond en deze onderscheiding werd nog daardoor verhoogd dat genoemde firma buitendien ook nog den van de stad Keulen uitgeloofden eereprijs bestaande in eene zilveren medaille ontving Deze dubbele onderscheiding moot als welverdiend beschouwd worden aangezien de tentoongestelde Singer machines door menigvuldigheid en doelmatigheid ten opzichte van de verschillende doeleinden zoowel voor legorbohoefte als voor industrieele bedrijven on huishoudelijk gebruik moeilijk zullen kunnen worden overtroffen De machines worded meerondeols door stoomkracht gedreven en haar productievermogen door onafgebroken vervaardiging van practische goederen aan het publiek geloond Do expositie der Singermaatschappij was dan ook een dor grootste aantrokkingspunten der geheele tentoonstelling Twee jonge mannen de hoeren Besanpon luchtreiziger en Hermite sterrekundigo zijn voornemens een reis per luchtballon aan de Noordpool te ondernomen om te zien of er aan de magnetische pool water land of ijs is Van hetgeeu zg zien zullen zij photographieeh maken en verder weerkundige waarnemingen doen De ballon welke de hoeren Besan on en Hermite laten maken zal met 15000 meter water tofgas gevuld worden en 16600 kilo s kunnen opheffen Het luchtschip zal gemaakt worden uit een dubbele laag Chineescho zijde welke een drukking van 1000 kilo zal kunnen weerstaan Het omhulsel zal bedekt worden met een bgzondor vernis dat volkomen ondoordringbaar is gemaakt door een smeerselolio en collodion Aan het schuitje zal een zware kabel bevestigd worden die over het ijs zal sloepen of door het water en den ballon op een vaste hoogte houden Het schuitje zal gesloten voor de koudo en gemaakt worden uit teen beslagen met stalen platen Behalve de reinigers en hun instrumenten zal het bevatten acht honden een slede een reddingsbootje en levensbehoeften voor een maand De kosten van dezen buitengewonen ballon worden op 500 000 francs begroot De duur van don tocht die niot voor 1892 zal plaats hebben zal zes maanden zijn Het schimmel of klok en hamerspel is van zeer ouden oorsprong Uit een lezing van den Berlijnschen hoogleeraar Reuleaux is onlangs gebleken dat het den wedstrgd tusschen Wodan den Hemflgod eu beschermer van den adel en Thor den god der boeren on van den oogst om het bezit van Walhalla voorstelt Het zinnebeeld van Wodan was de schiiumel het zinnebeeld van Thfer do hamer Bij de invoering van hel Christendom zocht men het oude spel met de omstaf digheden in overeenstemming te brengen door et iliMIHrijd tusschen hot nieuwe en het oude geloof van te maken In plaats van den schimmel kwam de klok Nog tegenwoordig heeft Wodan echter in het volksgeloof zijue macht behouden in den schimmelruiter die hij de feestelijkheden dor Zuid Duitsche boeren eene rol spoelt on in Beieren zelfs het recht heeft de kerk binnen te rijden nog tegenwoordig wordt het witte paard met voorliefde tot uithangbord gekozen Ook de hamer van Thor heeft zich in de zedon en gebruiken gehandhaafd De afslager slaat nog mot den hamer don koop toe even als Thor zijn zegen moest geven bg do verdoeling van land en veldgewassen Buttenlandscb Overzlcbt Lord Salisbury heeft zich bereid verklaard do onderhandelingen met do Portugeesche rogeering over een nieuw tractaat botreffeiido Oost Afrika te openen Zoolang deze onderhandelingen duren zal oen voorloopige schikking wordeu vastgesteld welke van kracht zal blijven totdat een definitieve rogoiing der qunostio zal zijn getroffen Do Portugeesche regeering heeft te Londen de voorwaarden medegedeeld waarop een dergelijk voorloopig modus vivondi kan getroffen worden en de iCngeiseho rogeering heeft d t voorstel in overweging genomen Dit is op het oogenblik de stand van het Engelsch Portugèesche geschil Dat do Engelsche regeering de onderhandelingen weer hoeft begonnen is het gevolg van de bemiddeling der Duitsche Oostenrgksehe en Italiaausche regeeringen op wier steun door Portugal een beroep ie gedaan De drie regeeringen zullen haar best doen een vergelijk tot stand te brengen zoodat indien ten minste de Portugeesche regeering niet te veeleischend is de kansen op een minnelgke schikking tusschen beide regeeringen aanmerkelijk gunstige zijn geworden Het nieuwe Portugeesche ministerie is begonnen met den gezant te Londen Sonor Freitas terug to roepon Vermoedelijk zal nu de hoor Martens Ferrao tot zgn opvolger benoemd en met de leiding der nieuwe onderhandelingen belast worden Hoe meer het tijdstip van do hervatting der parlementaire werkzaamheden in het Britscho rijk nadert hoe ijveriger alle partijen zich beginnen te weren Terwgl de lersche afgevaardigden Dillon en O Brien na de Britscho regooring door hun onverwachte escapade gefopt te hebben de reis naar Amorika aanvaardden om aldaar nieuwe propagande voor de lersche zaak te maken begaf do heer Balfour zich zelf naar Ierland waarschijnlijk om stof te verzamelen voor zgn aanstaande redevoeringen in hot parlement waar hg hoog op zal geven van de zegeningen van zgn dwangbestuur voor de Ieren Tegelgkertgd kan hij zich met eigeu oog overtuigen welke ellende en honger onder de bevolking geleden zullen worden dezen winter tengevolge van de mislukking van den aardappeloogst Intusschon volbracht Gladstone ondanks zijn een en tachtig jaren mot hot vuur der jeugd zij i nieuwen Midlothianveldtocht In de achtereenvolgens door hem gehouden rodoroeringen hield hg zijn gehoor met alle quaestién welke op het oogenblik don Britschen politieken kringen belang inboezemen beüit In de eerste plaats bospiHk hij de lersche quaestie waarbij hij zich thans onomwonden verklaarde voor het behoud der lersche afgevaardigden in Westmin ster verder behandelde hg Home Rule voor Schotland scheiding van kerk en staat in dat deel van het rijk de Britsche vertegenwoordiging bg den paus de jodenvervolging in RusUnd en de mishandeling der Armeniers door de Turksche overheid Hoezeer de Old Man Eloqueut nog de kunst verstaat ziji gehoor door de macht de jeugd en den glans van zijn woord mode te sleepen bewijst het volgende over zgn rede to Dalkeith aan de Times geschreven eer blad dat niemand van Gladstonoadoratie zal durven betrichten Niet alleen was er in da geheele uitvoerige rede helderheid van gedachte vlugheid van voorstelling en gevatheid in het rangschikken der feiten en argumenten maar er was bovendien die goraakkelijkheid die beheersching van den geheelen toestand in welke aanduidt dat do spreker zijn onderwerp geheel onder de knie heeft Alle kunstgrepen van overredende welsprekenheid het kenmerk van den ervaren rodenaar werden met volmaakte gevatheid aangewend Teedere gevoelens oorspronkelijke huneor vroolijke scherts scherp sarcasme en duidelijk onvoorbereide tusschenvoegsels werden om do beurt gebruikt en altijd met den besten uitslag Hg speelde bij afwisseling met zgn onderwerp en met zijn gehoor en somwijlen ook mei zijn tegenstanders on hij wist altijd de vergadering mede te sleepen Was de uitslag der algemeene verkiezingen in Griekonland niet eerst bekend geworden dan nadat Gladstone zijn kruistocht ten einde gebracht had zoo zon hij voorzeker ook nog deze quaestie van den dag ten aanhoore van zijn volgelingen in Schotland besproken hebben want in Engeland trekt de nederlaag van don Griokschen ministor Tricoupis bg de stembus ten zoorste do aandacht on wordt daar algemeen betreurd Ook in de overige toonaangevende Europeesche staten zal dit bet goval zijn wijl men met Iwzorgdheid Delyannis in Griekenland wisselen de kabinetten Tricoupis en Delyannis elkander geregeld af aan het hoofd der regeering to Athene ziet optreden Met hot oog op vele smeulende kraters welko in het oosten van ons werelddeel een oortdurend oorlogsgevaar opleveren vreest men dat Delyannis minder omzichtig dan Tricoupis zich in de Kretischo kwestie of eenige andere moeilgkheid voor hot Turksche rijk waorliij Griekenland nauw betrokken is tot een lichtziunigon stap zal laten meeslepen en daardoor den vrede van geheel Europa op het spel zet Over eenige dagen zullen de kiezers in do Voreenigde Staten ter stembus gaan om de loden voor het Huis van Afgevaardigden to kiezen De democraten noch republikeinen worden kosten eo moeite gespaard om hun candidaten de meerderheid te verschalTen en natuurlijk vormt de M c Kiniev wet schering en inslag bg dezen verkiezingsstrijd Er schijnt inderdaad kans te bestaan dat de ontwerper der wet majoor M c Kinloy niet herkozen zal worden Voor oenigon tijd is in dan staat Ohio de verdoeling der kiesdistricten eenigszins gewijzigd en hot toeval hoeft gewihl dat daardoor m het district dat den heer M c Kinley afgevaardigde do democratische partij aanmerkelijk i versterkt Vandaar dal de republikeinen hun uiterste krachten inspannen De maatschappijen die door de Mc Kinleywet bevoordeeld zijn verschaffen met milde hand het uoodige gold voor den strijd Gelgk do NewYorker Handelszeitung mededeelt heeft alleen do Voroeniging van vensterglasfabrikanten voor welko do nieuwe wet bijzonder voordeelig ia reeds groote sommen ter beschikking gestold van het verkiezingsoomité Op deze wijze vertrouwen de republikeinen dat zij met behulp van den dollar de ongunstige omstandigheden toch over de democraten zullen zogeprahn De New Yorker Handelszeitnng gelooft echter niet dat de M c Kinley wot bij deze verkiezingen don doorslag zal geven omdat de tijd tusschen de inwerkingtreding der wet en de verkiezingen te kort 18 geweest om de nadeelon der hooge invoerrechten duidelijk gonoeg te doen gevoelen Eerst in 1892 bg de presidentsverkiezing zal de invloed der nieuwe wet haar geheelen invloed doen gevoelen Eveuwel denken allen er niet evenzoo over Een ander onaf hankelgk handelsorgaan te New York dat tot geen vnn de beide partgen behoort de Commercial Advertiser betoogt dat indien nu in plaats van leden van het Huis van Afgevaardigden een president dor republiek moest worden gekozen de democraten zeker de overwinning zouden behalen Do stemmen der werklieden die nu moor moeten betalen voor hun lovonsbenoodigdheden en die der kooplieden te New York en hun ondergeschikten zouden alleen reeds de schaal ten gunste van de democraten doen overslaan want president Harrison werd slechts met een meerderheid van 25 000 stemmen gekpzen Voor de New Yorksche invoerhandolaart is de Mc Kiuleywet natuurlijk oen groote slag Groote handelshuizen zijn gedwongen bun zaken aan den