Goudsche Courant, maandag 3 november 1890

1890 Maandag 3 November N 4366 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van adrertentiön kan geschieden tot 66il uur des namiddags van den dag der oitgaTe Arnhemsche PULP Biedt nog een klein partgtje aan groote lading levering Not en Dec tegen concarreerende prgs Onnoodig aan te berelen Spoed D aan mgn adres De Agent W den HERTOG deugd volbrengen kan als hij haar ernstig en stand met het schuldbesef voor God heeft hy niet geworvastig zoekt Op den wil den eigen wil des men stelden mitsdien den troost der verlossing niet bêschen kwam het naar zqne meening aan Hij hield zich overtuigd dat een achtbare onberispelijke levenswandel den mensch volkomen bevredigt en aanspraak geeft op den zegen van Boven Wedergeboorte kan niet anders zijn dan verstandelijke en zedelijke ontwikkeling des menschen en de Zaligmaker behoeft daarbij geen anderen dienst te bewijzen dan als Leidsman tot zulk een leven Bovendien kon Coomhert zich volstrekt niet vinden in del er van Kalvijn die verkondigde dat God den mensch tot wedergeboorte predestineert Dat leerstuk krachtens hetwelk God door een onpeilbaar onherroepelgk raadsbesluit voor alle eeuwigheid genomen den eeneu mensch tot geloof en zaligheid den anderen tot eeuwige verdoemenis bestemd heeft beide even onverdiend naar geen anderen maatstaf dan dien van eene absolute willekeur dat leerstuk der prsdestinatie boezemde hem een onweerstaanbaren afkeer in Hq kon niet anders dan het bestrijden met al de kracht van zijne kennis van zijne overtuiging en van zijn gemoed Hij begon daarmee in 1572 door de uitgave van een geschrift over de loelatingh ende decrete Oodta en zette den strijd voort achttien jaren lang tot op zijn sterfbed toe Lichtzinnig of luchthartig was Coomhert volstrekt niet veeleer een man van strenge zeden die ook aan zijn tegenstanders achting afdwong maar gevoel van zonde heeft h j slechts oppervlakkig gekend Het viel hem dan ook niet zwaar levenslang buiten alle kerkelijke gemeenschap te leven en een eigen standpunt in te nemen En daar hij het zgne roeping achtte de eenzijdigheid van ieder stelsel aan te toonen kwam hij in botsing met allerlei theologanten en werd door allen voor een Libertijn ja voor den Prins der Libertijnen gehouden Hij is een der eerste en felste bestryders van de Gereformeerde leer geweest en tevens een voorlooper van de Remonstranten Coornhertisten zyn zg genoemd omdat zij zich van zijne schriften bedienden en zich daar door vormden en ontwikkelden Maar om Coomhert geheel te karakteriseeren moeten wij hem niet alleen als Libertijn maar ook als Humanist leeren kennen Wij merkten op dat hij op zijn dertigste jaar de Latgnsche taal is gaan leeren Verlangen om zelfstandig inzicht ta verkrijgen in de vraagstukken der theologie moge de eerste drijfveer daartoe zijn geweest het was hem tevens te doen om de oude Romeinsche dichters en prozaschrijvers t leeren kennen Immers de ontwaakte liefde voor oude letteren en kunst had ook zgne ziel aangegrepen en de smaakvolle er heerlijke gesAiriften van Erasmus hadden hem op dat gebied den weg gewezen Weldra gevoelde hij zich aangetrokken door de studie van de oude wijsgeeren Cicero Seneca en poethius Op de wijze van de JHumanisten ging hg de zedenleer der Ouden in Chris 60 pCt korting wordt verleend op de nog voorhanden Huziekstukken Uitg ave van F KOKSMA te Franeker lij A EHIÏÏKICAIT LANGE TIENDEWEG Gouda Snelperedruk van A Bsikkmak 85 Zoon kant te doeA en anderen die dat niet willen doen weten niet hoe z den winter moeten doorkomen Alleen te New York worden daardoor meer dan 26 000 personen werkeloos terwijl wellicht nog 100 000 personen in de provincie hun levensonderhoud van deze importeurs verdienen en das hetzelfde lot ondergaan Op grond van dergelyke feiten bleven de democraten goedsmoeds en vertrouwen zij dat ook by de verkiezingen van Dinsdag a s de invloed der Mc Kinleywet op de kiezers zich reeds te hunnen gunste zal doen gevoelen GEVONDEN VOORWERPEN In de maanden September en October 1890 zgn da volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 gouden belletje met bloedkoraleu onderstuk 1 zilveren zuurvorkje 1 phantasie armband 1 spoormandje inhoudende een blauw katoenen sakje en een B C gebedenboek 1 groene reiszak inhoudende eenige nagels en krammen 1 koperen ring 1 portemonnaie inhoudende eenige oude munten 1 onderstuk van een gouden oorbel 1 snuifdoos I portemonnaie inhoudende ƒ 0 04 s 1 notitieboekje 1 idem 1 rozenkrans 1 duimstok 1 bronzen medaille metalen kruis 1 blauw wollen omslagdoek 4 stukken verschillende manufacturen 1 parapluie 1 koperen deksel eenig losgeld ten bedrage van 1 6S 1 doos met spons 1 wit rokje gemerkt K K 1 varken biggetje 1 zilveren knipje met stalen beurs inhoudende ƒ 0 01 1 gouden doekspeld l portemonnaie inhoudende ƒ 1 98 i en 2 sleuteljes 1 rozenkrans 1 idem 1 Duitsch E C kerkboek 1 iwart doekje 1 kindersohoeotje 1 zilveren armband 1 zilveren oorknopjo De gevonden voorwerpen in de maanden Maart en April 1890 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter beschikking van de respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogeIqk geopend van U 1 uur s morgens De Commissaris van politie te Gouda W N V GAEDEREN PËTROLËUM IVOTEEaiNGËN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 90 Geïmporteerd fust ƒ 7 95 Novemberlevering 7 80 a ƒ 7 85 APVERTENTIÈN Heden overleed te Armterdam onze hartelgk geliefde Zuster en Behowdznster W C WARNAAR8 Caldemehïb J W HAVERKAMP BEGEMANN M E HAVERKAMP BEGEMANN Caldehiuee Gouda 31 Oct 1890 Eenige kennUgming Voor de vele blgken van belangstelling bg gelegenheid onzer 25 JARIGE ECHTVER EENIQING ondervonden betuigen wg onzen hartelnkea dank C BORST M BORST VAS Dwt Gouda 31 Oct 1890 De ondergeteekende betuigt zgn hartelgken dank aan den WelEd Heer Dr W JÜLIÜS Directeur der R H B 8 voor de bewgzen van tevredenheid hem gegeven bg gelegenheid zgner VIJF bnTWINTIQLJARIGB AMBTSVERVULLING Ook aan Heeren Leeraren FeestCommissie van oude en tegenwoordige Leerlingen voor de waardeering bg gelegenheid van het Vgf en Twintig Jarig Bestaan der E H B S hem bewezen J BIK Concierge ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandse u Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda VRAAG het merk CAPRIVP ONOTEBTBBFBABB 2 C e zi t s S I O Verkrggbaar voor GOODA bgKORTE TIENDEWEG Sigarenmagazjii GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao ca l ig DoBlmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Ëere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Beeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous voua déoemons une Hedallle d or première elMse en oonBldërfttion de votre exoellenta fabrication de Ohooolat bonbons varies etc eto Stollwerek t brlkaat is verkrijgbaar bij U H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlinjs Mattenlilodt Amsterdam Kalverstraat 103 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt MA rt 1 Ju n 4Mr PrafMwrn vt UM mmt OaoMakMrm b Aan h t PnbUak ta put uik Talm ala dkoop uiBMnMua nk r w rk n m oaMhMUUJk do r mi Dr T Frerlehs SMiijn m T SeanZOnl WOnburg C Wltt Oop nh B i Zdekaner at PMOTtixirg SoedentAdt kmm Lambl wiraciHiu FOFSter BIrmIngluun Onderbutks organen Oeneea en HnlanlddeL to a Prof Dr B VlrOhOW B rlljn T Gletl Manchm t Beclam L ip ig t T Nossbaum ManchM HartZ AmMmlain T KorezTUskl Kmuui Brandt kiuismiwv bU Storingen In de feaUaa tiacaa ataalsaas Toert rnlt Toortkomande onfeeteld Invatoa d r l T r laat vaM aam dvrwiAa varatevplav b d da beden isoali hoaïIpliB 4alx mjimjm llckaM bwunwdlMld kortadam IfbelA fabrak aaa atlact na Pi ZwitMlMba Pillen van den Apotbeker Hicbard Brandt wordeo om hara aachta wartlaf door Trovwaa ffiana iBfeooBaD es ilJn t TCrklexen bOTen de leberp werkaada Zontan Blttarwater Droppela kenfaala nM BV Om xich by den aankoop te besehermen IHI teffeo aasciBaabta preparaten vrase men in de apotbekea itceda naar da allaan eekte Swltaersche puien van d Apstheker BIcharA Brandt Prra per dooi met ebnlk aanwljiinl 0 Canul en lette nauwkeurig er op dat bet hlcrboweo affadrukte door da at beiebermde bandalamerk of atlkal bet witte krnia ap bet raade veld ea de handteekealns Bcbd Brandt iieb op lede r dooije berinda MV Hoofddepet F E Tan anten KelK te Botterdam m 1 Algemeeo erkend als het MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los tronlen der tanden tandpqn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reak uit den mond kalkrorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S nSater in aanmerkelijk vergroote flesgchen voor 60 cents 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktydig aangewend mot Dr POPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venns zeep en Zonnebloemen zeep POPP S fiekrUitalllseerde en Transparant Cilycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet on gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen BV De namaaksels van Anatherin Mond watet verwoesten de tanden binnen korten tijd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alzonderljke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 November 1890 Het onderzoek van het water der Waterleiding is aldui 3 Oct 12 3 Mg permanganas Icalicus per 1000 cc 10 4 6 16 1 10 7 83 I 7 3 t II II II II II Tot ons leedwezen vernemen wy dat voor de Soiree littéraire et dramatique te geren door Madame Thénard nog niet veel ingeteekend wordt Hot zou jammer zgn als zij door gebrek aan voldoende deelneming geen voortgang kon hebben Het geldt hier toch een kunstgenot dat hier zelden voorkomt eene Parysche artiste in ons midden te zien optreden die met de geestige voordracht van amusante tukjes allerwege veel lof en byval inoogstto Sommigen meenen dat meu opziet tegen de Fransche taal als vreezende daardoor te veel van de voordracht te zullen missen maar Mad Thénard spreekt een zoo gemakkelyk te volgen Pransch dat niemand die een beschaafde opvoeding genoot daarvoor behoeft thuis te blijven Wij wekken daarom onze lezers op die nog niet inteekenden dit alsnog te doen Niemand zal zich dit beklagen Wij brengen nog in herinnering dat voor jongelieden beneden 18 jaar een verminderde entriSeprijs is vastgesteld In de Rijkspostspaarbank aan het postkantoor te Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand October 1890 ingelegd 3169 B6 terugbetaald ƒ 2372 69 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2437 Heden had op het Bureel van den GarnizoensKommandant de aanbesteding plaats van vloesch spek en brandstoffen benoodigd voor het garnizoen alhier Ingeschreven werd voor Vleesoh door v d Wolf voor ƒ 0 70 vet ƒ 0 62 W de Jeu voor ƒ 0 67 en de wed Dongelmans voor f 0 65 Spek door H Brunt voor ƒ 0 61 gezouten en ƒ 0 82 gerookt Brninel voor ƒ 0 595 Koers te De W FEVILLET01 Coornliert s sterfdag NA DKIE BEUWEN HEÏDAOHT te GOUDA 1590 29 OCTOBER 1890 Dooa 8 F D J MOOREEES Ernstig on gestreng is de levensbeschouwing die er van do Gereformeerde leer uitgaat eonigszins zwaarmoedig getint en volstrekt niet levenslustig Zij stelt op den voorgrond dat de mensch onbekwaam is tot eenig goed en geneigd tot alle kwaad alleen te redden door wedergeboorte geheel en al het werk van den Geest van God In menig opzicht was Coomhert afkeerig van deze opvatting Door eigen nadenken en door lectuur begonnen andere gedachten in hem te rijpen Dat de monsch van nature geneigd is Gods geboden met gedachten woorden en werken te overtreden dat wilde er bij hem niet in Hij nam volstrekt niet aan dat het s menschen eerste en dringende behoefte is een zedelijke en godsdienstige wedergeboorte te ondergaan noch dat die wedergeboorte in den meest beslisten zin een werk van God is Hij was van gedachten dat de mensch uit zich zelven de venter voor f 0 B8 en de wed Dongelmans voor ƒ 0 52 Brandstoffen door D van Stavel voor f 0 88 en J Zwart voor ƒ 0 86 de 100 K G Steenkolen Turf door D van Stavel voor ƒ 0 75 lange ƒ 0 40 zware en ƒ 0 26 lichte per 100 Ds J A F van der Meer van Kuffeler te Moordrecht heeft bodankt voor het beroep bij de Herv Gemeente te Twisk De ontworpen spoorweglijn Gouda Schoonhoven Utrecht zal op circa 40 minuten O waarts van Gouda de lijn Gouda Utrecht Bhijusp verlaten dan met overbrugging van den IJsel bij Haastrecht Z waarts loopen op korten afstand van Stolwijk en BergAmbacht en nab laatstgenoemd dorp bij den Viersprong zich O waarts wenden tot Schoonhoven alwaar de sectie Schoonhoven Utrecht zal aanvangen De Stct bevat het volgende bericht omtrent den toestand van Zijne Majesteit den Koning Sedert do laatste dagen is er in den toestand van Zgne Majesteit den Koning weinig of geen verandering waar te nemen Ofschoon de lichamelijke toestand vai den Hoogen Lyder bevredigend is blqft de afw king in de haraa nctién bestaan De kantonrechter te 2utfen heeft den schipper J van Dijken die op 23 Sept jl getuige zijnde van het oogenblikkelijk levensgievaar waarin H J V verkeerde toen deze bij zijn schip in den IJsel viel naliet dezen hulp te verleenen of te verschaffen die hij hom zonder gevaar voor zich zalven of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten verleenen of verschaffen kon tengevolge waarvan genoemde H J V toen aldaar verdronk veroordeeld tot 2 maanden hechtenis Donderdag deed de Utrechtsche rechtbank uitspraak in de voor 14 dagen behandelde zaak tegen Ph M aannemer van het wegbreken eener brug verbindende het BHoogeland met den Biltschen straatweg beklaagd van in de uitoefening van zijn beroep door schuld den dood on lichamelijk letsel van werklieden te hebben veroorzaakt ADVEUTENTIEN worden geplaatot van 1 5 regela a 50 Centen ieder regel meer 10 Centen GE 00 TE LETTBR8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De beslissing luidde dat de rechtbank lettende op het verschil der meening der reeds gehoorde getuigen het wenschelijk aoht dat het onderzoek worde hervat en daarbij nog andere deskundigen zullen worden gehoord Als nieuwe deskundigen zullen worden opgeroepen de heeren P H Kamper ingenieur van srgks waterstaat en K van Eijn hoofdingenieur van den prov waterstaat beiden te Utrecht terwijl de reeds gehoorde deskundigen opnieuw zullen worden gedagvaard De hervatting van dit onderzoek zal plaats hebben Donderdag 13 November Bij het afdeelingsonderzoek der begrooting van Buitenlandsche Zaken is in de Tweede Kamer het volgende verhandeld over de Congo conferentie Door de groote meerderheid werd instemming betuigd met de houding door de Eegeering aangenomen bij de internationale conferentie te Brussel De minister had meenden zij het juiste standpunt ingenomen en men drukte het vertrouwen uit dat hij in die richting zal voortgaan Immers niet om te beraadslagen over het heffen van in en uitvoerrechten was de conferentie te Brussel bijeengekomen maar uitsluitend ter bespreking en wering van den slavenhandel Niet de handelsbelangen van daa Congostaat of een der mogendheden die den Congostaat ter conferentie te Berlijn in 1884 erkenden konden het onderworp van beraadslaging te Brussel uitmaken maar uitsluitend de raenschonteerende handelingen waartegen men maatregelen beramen wjjde En het ging dus niet aan van die gelegenheid gebruik te maken om incidenteel een der meest beteekenende bepalingen van het Berlijnsoh traotaat van 1885 daaruit te lichten Men wees er op hoe in de zitting der conferentie van 15 November 1884 de voorzitter prins Bismarck den vrijen invoer van alle handelsartikelen den grondslag noemde ter verwezenlijking van het denkbeeld om aan alle handeldr jvende natiën den toegang naar Midden Afrika gemakkelijk te maken en hoe hij daarin door verschillende sprekers werd gesteund niet hel minst door den Belgischen afgevaardigde baron Lambermont die uitdrukkelijk verklaarde La perception de droits do sortie est d ailleurs beaucoup moins S