Goudsche Courant, maandag 3 november 1890

W Sï sr s f ¥ 4r 50 100 Depots IN ELROPA Bodega s OVER de Wereld Onze Port Sherry Madera Tokayer en Malaga twijnen zijn in Ie voornaamste Hospitalen van Europa onmisbaar geworden Verkrijgbaar te Gouda bij de Firma I CREBAS PELTERIJEN GROOTE SÜRTBERING Zwarte en Gekleurde Moffen zoowel in de goedkoopste als fijnste soorten De nieuwste ModeJIen in KRAGEN en BOAS SCflEL K Zn Finale UITVEEEOOP van CASTOR en STROOOOEDEN VORMEN LINTEN BLOEMEN VEEREN Zijde en Patentfluweel Pluce KANTEN enz enz tot ongekend lage prijzen D PUIJK Korte Tiendeweg ▼ exatoire que celle des dioiU u eaLé ea i vens frqu il a appuyé tout d abord dans Ia commission les propositionr tendant a instituer définitivement lo régioie Ie plus liberal Slechts in één afdeeling werd tegenover deze goedkeuring ook nog een ander gevoelen uitgesproken en betreurde men het dat Nederland door zijne houding ter conferentie al mocht dan ook in den Torm die houding correct zijn veler welwillendheid en sympathie in het buitenland heeft verbeurd De volgende vragen werden nog gesteld Welke zijn de termen waarin Nederland tot bijwoning der conferentie is uitgeooodigd Is het der Regeering bekend dat het Belgische Gt uverneraent de mogendheden die aan de conferentie deelnamen behalve Nederland vooral over het heffen van invoerrechtm gepolst heeft Waarom heeft men Nederland niet willen toelaten de slavernij akte te teekenen zoo het niet tevens toestemde in wijziging van de Congo akte ten opzichte der invoerrechten Welke Js de stand waarin het Congo vraagstuk thans verkeert en is het waar dat onzerzijds concessien gedaan zijn door verhoogiug van invoerrechten op gedistilleerd toe te staan Zijn sedert de sluiting dor conferentie de uitvoerrechten in den Cougo staat verhoogd of aldaar andere belastingen ingevoerd waardoor men het doel bereiken wil dat men thans niet heeft kunnen verkrijgen Welke is de omvang van onzon handel met den Congo staat en vergaderzalen voor geleerde genootschappen benevens koffiehuizen en restauraties ingericht worden terwyl in de Noordpool een post voor weerkundige waarnemingen zal worden gevestigd Ook zal men er een bibliotheek aanleggen die alle werken zal bevatten handelende over Columbus en zijn ontdekkingen In een groote rotonde in het postament zal Columbus standbeeld verrijzen omringd door die van zeevaarders veldheeren eu missiouarissen welke door hun arbeid het werk van den grooten ontdekker hebben dienstbaar gemaakt aan do menschheid De ontwerper van dit grootsche plan verklaart dat het monument bestana zal zijn tegen de hevigste cyclonen do kosten voor de uitvoering worden op ongeveer 16 millioen guldon geraamd Gisteren waa het veertig jaren geleden dat de minister vau staat jhr mr F J J van Eysinga zijne staatkundige loopbaan begon Bij deze gelegenheid werd hom door de leden der Korsto Kamer een aandenken aangebo leu bestaande in eono massief zilveren monumentale vaas Het deksel ia versierd met een beeld van de Nederlandsche Maagd eene fraai gemodelleerde fiere figuur met zwaard pijlenbundel en grondwet Op I het corps prijkt in een hoog gedreven eiken en lauwerkrans eene keurig gegraveerde inscriptie luidende De ondste inwoner der gemeente Stolwïjk vierde de vorige week even als Von Moltko zijn yOaten verjaardag Stond echter voor Von Moltke hetrl Duitschland in vlam om onzen oml strijder heeft geloof ik bijna niemand gedacht Toch wel jammer want de man kan het zoo goed gebruiken on t is zoo wèl aan hem besteed Hij is nog eendergenen die indertijd deelnamen aan den liendaagscben veldtocht even als zijn broeder ook nog in Icvrn Schoonh Cï f De Eerste Kamer der Staten Genoraal aau haar medelid en Oud Voorzitter Jhr Mr F J J van j Eysinga Minister van Staat 1850 9 Oct 1890 terwijl aan de andere zijde het familiewapen van den heer Van Eysinga is aangebracht I Kunstig uitgevoerde drijfwerken on gravures vol tooien de rijke ornamoutiek en geven aan dit kost baar geschenk een waarlijk artistiek voorkomen i Het stuk is ontworpen en uitgevoerd in de fabriek van de heeren J M van Ktopon Zonen te Voorschoten I Buiteoiandscti Overzicbt f De Lüsomburgscho Haad van State vergadflrde Er zal in 1892 in het 400e gedenkjaar vau Amerika s ontdekking een gedenkteekeu worden opgericht ter ecre van den grooten ontdekTcer Als antwoord op een prijsvraag uitgeschreven door de Vereenigde Staten in het vorige jaar kwam een ontwerp monument in van den Spaanschen ingenieur Alberto de Palacio te Uilbao dat door do jurie de bekroning werd waardig gekeurd Mqï ontworpen monument lu plaat e ey ien goeft het den intrek vao een kluwen katoen m een breibakje bestaat in een reuaachtigen wereldbol van plaatijzer rustende op een postament van 80 meter hoogte De muidellija van den bol bedraagt 300 meter de omtrok van den equator 1090 meter De geheele hoogte van het gedenkteoken zal bedragen 400 meter en derhalve die van den Eiffeltoren met 100 mete overtreffen De bol wordt aan de buitenzijde als globe beschilderd en bekroond door een getrouwe kopie aan het vaartuig waarmede Columbus lu 1192 de nieuwe wereld bert ikte De ajquator wordt voorgesteld door een gaanderij van 14 meter breedte die voor beWédf re zal dienen Rondom de bovonhelft slingert zich een spiraalvormigc lijn ter lengte van 3000 meter die s avonds door de schitterende lijnen en punten van het vasteladd en de eilantlen helder zal verlicht worden Aan de binnenzijde van den bol zal van af de Zuidpool tot den equator een spiraalvormige weg worden aangelegd van 6000 meter lengte die wellicht als tramweg zal ingericht worden Het noordeijk halfrond zal aan de binnenzijde een getrouwe afbeelding van het firmament met alle hemellichamen te zieu geven Bovendien zullen er musea I gisteren om te beraadslagen over de vraag of de Kamer al dan niet baren arijeid kan aanrangfn zonder voorafgaande opening dor zitting door den regent Volgens het reglement komt do Kamer weder bijeen op 4 Nov a s De algemeene beraadslasjinsjen over do begrootiug in de Fransche kamer zijn eiadelijk afgeloopen l De laatste spreker was de beer Camille I elletan die als woordvoerder dor uiterste linkerz de de tinancieele plannen ¥ an den ministor Rouvier bestreed Xiedwo belastitigen achtte de radicale afgevaardigde niet meer mogelijk omdat Frankrijk dan niet met de andere mogendheden zou kunnen wedijveren Nu reeds betaalt de Pranschman per hoofd 80 fr belasting tegen 20 en 45 fr in andere landen iS u reeds gaan Duitschland en Oostenrijk sneller vooruit dan Frankrijk eu Genua en Antwerpen overvleugelen Marseille en Havre De eenige weg dien ilo regeermg volgens den heer Pellotan moest inslaan was meer bezuinigen ton einde aldus bet evenwicht tusschen uitgaven en inkomsten te herstellen Na een kort incident waardoor de heer Déroulède weer met de censuur werd gestraft word besloten tot de behandeling der begrooting over te gaan Reeds Maandag zal terstond hiermede een aanvang worden gemaakt Tot heden word het drievoudig verbond bij de Italiaansche verkiezingscampagne weinig aangevallen zoodat men meende dat de oppositie dit punt zou laten rusten omdat eigenlijk in Italië al de partijen t over de noodzakelijkheid van dat verbond eens waren Hot schijnt echter nu weer niet zoo te zijn Men moet t althans opmaken uit de redevoeringen goed schepsel Gods waarvan hij vertrouwde God zal zijn goed schepsel niet verdorven Karakteris tieke woorden als in het aangezicht des doods blijft hij bij hetgeen hij geleerd en gepredikt heeft Hot is of hij aan Cornells Willemsz heeft willen zoggen Vis de Dolftache predikanten naar mij vragen en verlangen te weten hoe ik gestorven bon zeg hun dan dat ik niets terugneem van al wat ik tegen den Catechismus heb ingebracht Ik heb mijn leven wèl besteed en geef mij vertrouwend aau God tehjke vormen kleeden en met zijne eigenaardige opvatting van het Christendom samensmelten Eindelijk gevoelde hij zich onweerstaanbaar gedrongen een boek in het licht te geven dat hom als Nederlandsch Humanist doet kennen Dat boek heet de Wellevenskunst en is het fraaist geschreven van al Coornhert s verhandelingen Is het door deze beschouwing duidelijk geworden welk een man Dirk Volckertszoon Coornhert is geweest Hij staat voor ons als een van die stoere Hollanders dor zestiende eeuw zich bewust geworden van zijne kracht niet zoozeer beminnelijk dan wel achtbaar zuiver van zeden forsch van taal burgerlijk in von nen helder van geest edel van hart Geen staatsman maar toch bevorderaar van het welzijn van den Staat naijverig op zijne rechten blakende van liefde voor vrijheid En als de Gereformeerde predikanten openlijk beweren in absoluten zin des woords do ware kerk I te zijn en in het vrij gevochten Holland thuis te I behooren zij alleen als zij dagelijks in macht en aanzien winnen on het vervolgen van andersdonkenden in hunne bedoeling ligt treedt Coornhert tegen hen op door heiligen ernst gedreven Het is hem niet te doen ora zelf groot ea m chtig to worden Dat wol leven te loeren kennen en beoefenen is volgens Coornhert eene kunst Do Ouden beoefenden deze kunst want zij logden er zich op toe goede menschen te vormen uitmuntende door hunnen handel en wandel Het Christendom wel begrepen legt rich ook op wel leven toe want het bestaat niet in de praal maar in de daad niet in den mond maar in den grond In zijn Wellevenskunst toont Coornhert èn als Humanist en als Christen aan dat het zorgvuldig onderscheiden van deugd en ondeugd den mensch brengt tot kennis van zich zelven en door deze kennis tot het welleven Hij handelt daarin over matigheid standvastigheid rechtvaardigheid en wijsheid als over de vier hoofddeugden en prijst het bezit daarvan aan als s menschen hoogste zaligheid Dus buiten het Christelijk geiooven hopen en liefhebben om zonder do Kerk de Schrift de Doop en het Avondmaal Ja want Coornhert was in het diepst van zijne ziel vergenoegd mot zich zelven en met het welleven zonder gemeenschap des geloofs m t Christus Geheel in overeenstemming daarmede sprak hij nog op zijn sterfbed tot zijnen ambtgenoot ComelU Wdlemsz over zijne ziel als over een door de Turijnsohe Afgevaardigden gehouden op een banket te Castagnola en hi n aanval op de triplealliaatie trok te meer de aandacht omdat de heeren tot de ministerieele partij gerekend worden De afgevaardigde Teges zeide dat er onder de tegenwoordig omstandigheden in Italië slechts twee partijen konden z ja namelijk de Duitsch en de Franschgesinde tien jaar geleden toen raeu tegenover Oostenrijk ea de Frausche clericalen op ziju hoede wezen moest was een bondgenootschap met Duitschland noodzakelijk maar nu dit bondgenootschap in plaats van verdedigend aanvallend was geworden was het niet langer rol te houden en moesten daaraan alle rampen worden geweten waaronder het land gobukt ging In gelijken geest voerde het Senaatslid Corte het woord do politiek van don vroegoren minister van Buitenlaudsche Zaken graaf Eobilant steUoude tegenover die van Crispi en verklarende dat do millioenen nutteloos aan ontzaglijke wapeningen uitgegeven vrij wat beter zouden kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van landbouw en nijverheid Men eindigde met te drinken op don Koning on niet op don premier Het overlijden van den Hrusselschen afgevaardigde Charles Simon zal wellicht een wijziging teweeg brengen in het Belgische ministerie Ton minste het gorucht is te Brussel in omloop dat de heer Devolder zal aftreden als minister van binnenlandsche zaken en don heer Simons zal opvolgen als directeur van hot departement tot bevordering der nationale nijverheid Natuurlijk komt nu ook weer do vraag aan de orde wio don hoor Simons als lid der Kamer zal opvolgen Indion do liberalen en radicalen hot eens kunnen worden over oen goiooonschappolijken candidaat staan hun kansen om in de plaats van den clericalen heer Simons oen der hunnen te doen kiezen niet slecht maar naar men weet kunnen de beide afdeelingon der liberale partij te Bruuel het slechts zelden hierover eens worden De gematigde liberalen hebben oen hunner leiders den heer Jraux die reeds meermalen te Brussel in het strijdperk trad tot candidaat gekozen KEXXlSGEt lXG INRICHTI VüEN WELKK GEV VAR SCHADE ÜF HIXDKR KUNNEN VEUOOHZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 on 7 der Wet van ilea 2n Juni 1876 StaaMUul No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van P Diamant ora vergijinoing tot het oprichten eener ververij in het perc el gelogen in do Nobolstrnat Wyk O No 235 Kadaster Sectie D No 2023 Dat op Zaterdag den 15 November 1890 des namidilags teif 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is oro bezwaren tegen do gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vwr dien dag op de Secretarie dor Gemeente van do tor zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genoman GOUDA den 1 November 1890 Burgemeester on Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWKR Hurgernike Stand GGBORE V 30 Oct Johannes ouders an der Znnlin eu M loiiri r Adnana Josioa oudf rt O Karssen en A J Berlijn 81 Margaretha Elizabeth ooders L L vao Dorst en M Moons OVERLHOBN 29 Oct W T Jeu Hiet 28 j 80 L Swancnhur 12 d ONDERTKOL WD 81 Oct T Maasland 26 j en P Ier Berk 21 j P J Bronwer te Dflft 86 j en A M vao der Meer 34 j L o Wolfen te J obith 23 j eo A Janssen 27 J maar spreken wil hij spreken en schrijven voor conscientie vrijheid on togen ketterdoodeo totdat hem de adem bogooft Zijn optreden is van groote waarde Hot brengt de overmoedige ijveraars tot bezinning en wijst aan welgezindon bet spoor Nu is het niet de vraag of wij hot in alles met Coornhert eens kunnen zijn Voor den oenen zal hij te ver zijn gegaan en voor den ander niet ver genoeg Maar hij verdient als HoUandsch burger onze hartelijke sympathie als taaivormer hooft hj groote verdiensten on als monsch en denker vergt hij oprechte achting Wij eoroD hem om lat pal staan voor de rechten van het geloof des harten In gedachten leggen wij na driehonderd jateneenen krans op zijn graf en zeggen laat ons vrijheidliefhebben en daarvoor strijden om eens te kunnenrusten als hy ADVERTENTIÊN Ondertrouwd PETRUS JOHANNES BROUWER EN ANNA MARIA van dek MEER Dein p Gouda 30 October 1890 smm De Heer en Mevrouw J W SCHOUTEN betuigen ook namens de Familie hunnen dank voor de vele bewijzen van deelnelning ondervonden biJ het overlijden van hunnen Broeder en Behuwdbroeder den Heer A C SCHOUTEN Gouda 1 November 1890 Heeren Dames en Kinder A V OS Aa Kleiweg E 73 en 73 Mevr Schim van deb Loepf vraagt tegen 1 FE BB eene P G niet jonger dan 23 jaar die tevens geschikt en genegen is om met kinderen om te gaan DROP uit de blikken Trommel uitmuntend middel tegen hoest scheikundig onderzocht door verscheiden doctoren i in den handel gebracht in nette blikkenTromnieltjes voor 25 cent door N KATER Co Groningen WAARSCHUWING Men gelieve er op te letten dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kut Verk rij i baar bjj H W M STEE V ENS Gouda L ERKELENS Boskoop C RÜELEVEN Zoetermeer De KNIPCURSUS te MOORDRECHT zal beginnen op WOENSDAG 12 NOVEMBER m f 100 belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFRIES LlKVOOnÈ TlHICTUVR nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar bij den Depóthouder L A DU VLETTER a 00 Cent per flacon met penseel NIEUWE KIËVITSBOOKTJES T CRËBAS W O L L E I l Tricot Ondergoederen sterke kwaliteiten in alle grootten JACHTVESTEl J a gf e r Ouderg oederen Solied t bestaande kwaliteiten en Laagste prijzen SCHENK Za Lijders aan maag en darmkwalen ontvangen op hun verlangen gratis een nuttig boek daarover toegezonden door FRITS POPP s uitgevers firma te Heide Sleeswijk Holstein PORTüPORT No 1 2 en No 3 EZm FINE FOST EN Malaga en Tokaijer aanbevelingswaardig voor zieken Verkrijgbaar bij Wed C van QUE In een KAASPAKHUlSwor dtGEVRAAGD eenigzins bekend met het aorteeren van Cerbij en Gondsche Kaas en andere werkzaamheden Brieven letter K Alg Advert Bureau DUCROISSI GOETZEË Rotterdam JACOB S TANDPOEDER is absoluut vrij van schadelijke bestanddeelen Overal verkrijgbaar 10 20 25 en 40 ets En gros bij JACOB C Amsterdam lim DEFOT m THEE Men wordt verzocht op t I£RK te letten UIT HET Magazijn van M RAVE SWAAY ZO Ei GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermfcldiug van Nommer enPrijs voorzien van nevenstaandMerk volgens db Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering tun geëerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Hnagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER St WICOLAAS Een fraaie collectie GOUDEN en ZILVEREN WERKEN JUWEELEN en HORLOGIËN I O eëta leerd voor deze gelegenheid b J v D PAVOORDT I Dubbfle Buurt B 5 NB Reparatiën worden ten spoedigste eu I soliede afgeleverd ook van alle FantasieArtikelen Aanbesteding der benoodigde LEVENS MIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelingbuis te Gou a gedurende het jaar 1891 op DINSDAG 4 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 4 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaris F HERMAN Fz O TVAi GEl Een ruime keuze WIITTEESTOFFEIT voor Goedereu OP MAAT In voorraad deugdzame DEMISAISONS van af ƒ 10 WINTER PALBTOTS van af f 13 en flinke WINTER BROEKEN van af 5 Alles eigen werk g PUIJK Turfmarkt TE HUUR gevraagd zoo spoedig mogelijk een Pakhuis of IVoonhuis LEVENSGEVAARLIJKE HOEST vaii Hindereu Kuelilioest Zoogenaamde Blauwe Hoest daarvoor geschikt liefst aan het water Adrea Bureau dezer Courant onmiddellijke afwending van het gevai r en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren bjj deze kinderziekten eenig goed bevonden DRDIVEN B0RST H0NI6 Alleen echt verkregbaar in flacons van fl 2 die van geele flacons van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte cap sulen voorzien zijn waarop nevenstaand fabrieksmerk Te Gouda bij F H A Wolfl Boskoop bij J van Bergen Haaalyifcht bij J D den Hertog a4f jifJiter bij F Jonker Idenbnrg i Bode tiBven bij P Versloot en G Hijnekamp Stolwïjk bij C G V d Berg Bergambacht bij J v d Dool Hazerswoude bij Wed W Hendriks