Goudsche Courant, woensdag 5 november 1890

bncht de geredden naai een logement in het dorp West Terschelling De reddingsboot die ook aankwam behoefde geen dienste meer te doen Vqf uur hadden de mensohen daar op het dek en den gaffel Tan een steeds dieper jinkend vaartuig onder lulke omstandigheden doorgebracht Sedert 7 uur des morgens hadden ti geen voedsel gebruikt ze hadden het dan ook onmogelijk langer kunnen uithouden en met het oog daarop verklaart de schipper dan ook dat hij en de z nen hun leven te danken hebben aan het waagstuk van de Terschellinger zeelieden Hunne namen rijn K SpiU K Bakker G Klein A Engel KJ Spits en J Starrenburg Het vaartuig rit reeds vol aand en zal verloren cqn Het is gedeeltelgk verxekerd maar de opvarenden hebben hunne kleeren geheel of gedeeltelijk Terloren De beroemde prof Du Bois Beymond hoogloeraar te Berlgn heeft z JD meening betreffende hypnotisme en suggestie openbaar gemaakt Dienaangaande zegt hy o a Mijn houding tegenover beide is zeer eenvoudig Van eenigen natuurkundigen invloed van een persoon op den ander is hier geen sprake De verkregen uitwerking is alleen te danken aan den indruk gemaakt op den gehypnotiseerde of op den persoon die aan suggestie onderworpen wordt De bijzondere kracht en de gave van te kunnen hypnotiseeren kan alleen hierin bestaan dat een geschikt sujet dat zwak van wil en zwak van geest is gekozen en in de overtuiging gebracht wordt van de meorderkeid van den hypnotiseur Dat kan onwillekeurig en te goedertrouw geschieden of met bewustheid dat de rol van hooger en machtiger wezen enkel wordt aangenomen De toestand van den gehypnotiseerde of van de personen die door suggestie van zekere denkbeelden en beweegredenen tot bepaalde daden aangespoord worden behoort door den dokter voor krankzinnigheid te worden behandeld De aandrift die zich daarby voordoet indien er werkelijk een is is een Torm van kraukrinnigheid Het zal dikwqls moeilijk ago de grens te trekken tusschen deze storingen en andere afwgkingen in het denkvermogen en de bewastheid Wqlen de hertog van Wellington ontving eens een brief van een dame die bijdragen inzamelde voor ene kerk waarvoor zij veel moeite deed Zij schreef kem dat sq zijn hulpvaardigheid en edelmoedigheid kende en hem genoteerd bad voor 200 pond sterling welk bedrag rij spoeaig hoopte te ontvangen De kertog antwoordde haar per omgaande en dankte haar Toor de goede meeoiug die zij voor hem koesterde Zeker kon rij op ziju hulp rekenen Maar hij was lelf ook aan het inzamelen van bgdragen voor een kerk waarvoor hij veel moeite deed en bij kende kaar bereidwilligheid en gulheid en hij had haar ook Toor 200 pond genoteerd Wg kunnen elkander dos 100 eindigde zgn brief met gesloten beurzen betalen In een brief uit de Hofstad aan de Amh Ct lM t men Ik heb vroeger al eens gezegd dat men in den ganschen loop van sKonings ziekte te werk is gegaan met eene wonderlijke onverklaarbare schroomvalligheid en tsmghou g en deze verkeerde eigen een marokijnen brieventasch in de blanke hand Een van de bedienden haastte zich in zaligen ijver kaar een stoel bg de tafel te schuiven Zij aarzelde zonder hem te b 4anken Den beambte die alleen TOor haar oogen had moest worden herinnerd dat ket tijd was om een nieuwe taille te beginnen Hij riep de medespelers op Tegelgk zagen wij onze aehoone aan het einde van de tafel naast een der cronpiers gezeten die eenige banknoten van hoog bedrag naar de kas toeschoof om die voor hxar te Uten wisselen Hij zette een gezicht alsof hem zijn Tennoeiend ambacht nooit zoo begee rlijk was toege chenen als in dat oogenblik en ik houd het er zelfs TOor dat hg geheel in strijd met zgn ambt en plicht de aehoone speelster het meeste geluk heeft toegewenscht Tot onze verbazing toonde deze een bekendkeid met het spel dat ons een bewgs was dat wq met geen nieuwelinge aan de groene tafel te doen kadden Wij zagen hoe haar schoone handen met gioole geoefendheid met den rateau wisten om te gnn koe zij de stapel es goudgeld toeschoof hoe zq won en verloor zonder een spier te vertrekken koe rij na verloop van een half uur opstond toen de stapeltjes alle in de kas van de bank verdwenen waren en door allen nageoogd de speelzaal verliet Het verhaal van den onden heer was slechts in zooverre pikant als het eenig licht wierp op de veel bewonderde te midden van het luisterrijke gezelschap eenzame vreemdelinge Men was er zoo aan gewoon Trouwen uit de hoogere standen aan de speeltafel te schappen hebben de Nederlandsche Begeering iuhare verschillende organen tot op bet laatste oogenblik niet in den steek gelaten De in een Luxemburgsch blad medegedeelde praa es betrekkelgk betin deze omstandigheden achter den rug der ministersom handelen van verschillende officieele personenzgn te dwaas en hebben te veel innerlijke bewijzenvan onwaarheid en duimzuigerg om zelfs weerlegging waard te wezen maar uit de aan de Vereenigde Yorgadering overgelegde stukken bigkt dat men aan den volke in de Staatscourant berichten over s Konings toestand uitdeelende het ergste en meest onrustbarende van de rapporten der geneesheeren achterwege hield In een verslag vMi de doctorenvan 25 Octobet werd geschreven dat zioh bg denKoning psychische versohgnselen voordeden die zich kenmerkten door algemeeno verwarring van denkbeelden en de onmogelgkheid de aandacht zelfs voor korten tijd op een zelfde punt gevestigd tehouden In de Staatscourant nu wordt wel hetgeen aan deze zinsnede voorafgaat en hetgeen er op volgt vermeld maar het bovenstaande waarop eigenlijk alles aankomt omdat het inhoudt dat s Koningsgeestvermogens gekrenkt zijn weggelaten Na deze ervaring behoeft men niet meer te vragen waarom alleen ongeteekende berichtjes en geen formeele geneeskundige letterlgk afgedrukte bulletins openbaar werden gemaakt De Gids van November bevat een artikel van dr Joh Dyserinck over de zg Nachtwacht van Eembrandt Door een zelfstandig onderzoek naar de lotgevallen dezer schilderij en daaraan de mededeelingen bg vroegere schrijvers gevonden te toetsen is het thans aan Dyserinck gelukt de ware levensgeschiedenis van Rembrandt s meesterstuk van 1642 tot den dag van heden te reconstrueeren Dr Dyserinck heeft zich de beantwoording voorgesteld van twee vragen Hoe is het werk iu zgn oorspronkelijken staat geweest en Wanneer is er de schendende hand aan geslagen die de schilderg niet slechts ter rijde links en rechts maar ook van boven en beneden heett ingekort om haar pasklaar te maken voor den wand tegenover den schoorsteen tusschen de twee deuren in de kleine krijgsrsadkamer van het stadhuis het tegenwoordig paleis op den Dam Aan de hand nu van de volgende beacheiden de oudst bekende schets in het album van Banning Cocq thans het eigendom van jhr D de Graeff en de oudste bekende copie van Lundena 1660 thans in 4e National Gallery te Londen ia het aan dr Dysaliack gelukt De Nachtwacht te recoDstmeeren en te doen stralen in de volle glorie van Bembrandt s genie Naast de schets en de copie bad dr Dyserinck voor zgn onderzoek nog te rijner beschikking de aquarel van dec schilder Jacob Cats eigendom van dr C L Wurfbain te Amhem welke o d het echutterstuk in zgn geheel geeft en waarop eveneens de afwezigheid van het wapenbord bewgst dat het ongemotiveerd ophangen van dat bord aan eene poort nooit het werk van Eembrandt zelf kan geweest zgn Aan hot anders voor menigen leek vrij dor verslag over den dienst der posterijen der Bijksposupaar bank en der telegnüfen over 1889 willen wg een enkele mededeeling outleenen omdat die voor hel algemeen haar nut kan hebben zien i men kende er zoo velen die ieder jaar weder kwamen om grooM of kleine offers aan den Moloch van het spel te brengen er waren zelfs enkelen zooals de bekende Bussische gravin K die ofechoon verlamd in een rolstoel van de eene speelbank naar de andere reisde en die reeds enorme kapitalen verloren had zonder van haar speelwoede genezen to zijn Het opmerkelgke van het eval bestond slechts hierin dat zulk een schoone jonge vrouw wie het leven nog alle genietingen en vreugden volop aanbood juist datgene versmaadde wat voor andere leden van haar sekse bg zooveel jeugd en schoonheid een natuurlijke behoefte zou zijn dat rij ongevoelig acheen voor de stille hulde die haar als t ware op den voet volgde dat zg zelfs de belangstelling welke aanzienlijke families haar betoonden niet wilde opmeiken omdat zij het klaarblgkelgk niet gaarne zag dat het kind zich speelkameraadjes zocht waarnaar het bij haar levendig temperament verlangde De hoogstbelangwekkende omstendigheid dat de schoone vreemdelinge aan de spoeltefel verschenen was maakte dan ook in hoofdek het onderwerp vaa het gesprek in den tuin vaiAet Kurhaoa uit Zooals t gewoonlijk gaatrbleef njni niet stilstaan bg de op zichzelf eenvoudige en onbe idende gebeurtenis die hare belangrijkheid alleen ontleende aan de persoon die er bg betrokken was want wie speelde niet in Ems Het praatje ging van mond tot mond en de laatste die er nog iets van te vertellen had Men weet hoe dikwgls brieven vooral niet aangeteekende quasi verloren gaan waarvan dan aan de post de schuld gegeven wordt terwijl later bjg kt dat niet aan haar maar aan eigen nonchalauoe of aan slordigheid van huisgenooten de niet outvangst is te wijten Zoo bleek ook in 1889 dat menige brief die op de post heette verloren te ziju gegaan behoorlgk was besteld maar door den broer den zoon of de dienstbode van den geadresseerde wuin ontvangst genomen en ter zij gelngd in den zakp stoken of op een verkeerde plaats geborgen Bj anderen had de geadresseerde zelf schuld omdat hij den brief wel ontvangen maar tusschen andere tukken gelegd had om later toen hg dien niet vond bg de post daarvan aangifte te doen dat hij was vermist Zulke zaken zgn vrg alledaagsch maar verschaffen toch den postbeambten noodeloos moeite en onaangenaamheid Eigenaardig en opmerkelgk is wel het volgende feit Een in het begin van 1888 te Leeuwarden tor post bezorgde aangeteekende brief die drie biljetten elk groot ƒ 40 waarvan de letters en num mers genoteerd waren moest bevatten zou zonder de daarin gesloten geldswaarde in handen vaa dea geadresseerde zgn gekomen Uit het onderzoek meli medewerking van de justitie bleek dat geen spoorl van wederfechtelgke schending aan den omslag van den brief was te bespeuren Alle nasporingen hlsven vruchteloos In het laatst van 1889 dus ongeveer 17 maanden nadat de vermissing was aangegeven werden de als verloren beschouwde bankbiljetten gevonden door een sorteerder van papiersnippers in een fabriek te Eerbeek en wel in een vet schreven open omslag waarop de naam van den afzendende firma was vermeld Uit zulk een feit spreekt duidelijk met hoeveel nonchalance sommigen dergelijke zaken behandelen Eenigen tgd geleden deelden wij mede dat inde Kaapkolonie pogingen werden gedaan om de Nederlandsche taal aldaai meer tot haar recht te doea komen en dat er o a uitzicht bestond om met dat doel ie Kaapstad een taalcongres te houden In de ZuidA nkaan van 25 September lezen wij daarover het volgende Wat men hier wil dat zal gezien worden bij hel i Taaloongres dat op handen is en waar men een Taalverbond hoopt op te richten Over weinige dagen zullen de voorbereidende maatregelen tot dit congres genomen warden En wat bedoelt nu die taalbeweging Wil zg verzet tegen de Engelsche taal die hier zooveel jaren de eenige officieele is geweest Waarl k niet De overtuiging is in de Kaapkolonie en zelfs in do Bepublieken vrg algemeen dat men het in ZuidAfrika zonder Engelsch niet kan doen en daarom rijn zelfs dia woordvoerders der Afrikaner partij dis in het Parlement en bij andere openbare gelegenheden zich van het HoUandsch bedienen er op gesteld dat hun kinderen Engelsch zullen leeren Maar kan men het niet best zonder Engelsch doen men vM het niet doen zander HoUandsch en men gevoelt dat thans de tgd daar is om een krachtige poging ten behoeve van het Hollandsch aan te wenden Onze overtuiging is dat die poging alle kans tot slagen heeft nu op dit pant zich een eendracht begint te openbaren die men op andere punten onder de Afrikaner bevolking lang niet altijd aantreft Nu spreekt het van zelf dat men niet al te vee verzekerde het met eigOD oogen te hebben gezien dat zij diostreeks honderdduizend francs verspeeld had zonder een spier van het gelaat te vertrekken Het gerucht is soms de voorbode van op handen zijnde gebeurtenissen Gedurende do laatste helft van het seizoen van Ems hoopen zich de badgasten daar als ti wai op Het zijn niet meer da Igdera aan chronische katarrhe en aanverwante riekten die de badplaats vullen het is de fine fleur van de geheele wereld die zich rendezvons geeft aan de oevers anjtr Lahn het behoort tot den gooden oan to Ems te zgn Beeda waren er eenige weken sedert de komst van mevrouw de 8t Vire verstreken Wel was er onder de vele schoonen die onderwijl waren gekomen gegaan of nog in Ems vertorfden geene geweest die met haar gelgk gesteld had kunnen worden maar het nienwe van den eersten indruk was afgesleten de kofmakera hadden andere tovoorschgn tredende phenomeoen gevonden die hoewel niet schoonSr voor henMnteressantor waren omdat zg zich minder ongenaakbaar hielden Zulk een ongezellig en afgezonderd optreden als dat van mevrouw de St Vire was immers zoo ontmoedigend voor anderen P Men meende een recht ophaar te hebben voor het genoeglijk samen zijn enachtte zioh iu dat recht verkort Een wandelend stendbeeld houdt op belangwekkend te rij i wanneer het niet toont dat er leven in huist Wordt hmlgd op eens moet willen Spreekt men zooals nog onlangs op de openbare verg dering te Middelburg in verband met die van het Boodscomité vau deu N O Cirkel van gelijkstelling van Engelsch en Hollandsch dan bedoeld men daarmede dat niet slechts in Parlement en Gerechtehoven de ene taal evenzeer gebruikelijk zal zijn als de andere maar dat men de Kolonie waarlijk tweetelig wil maken en dus het onderwijs zoo inrichten dat op alle schalen de beide talen gelijkelgk gebruikt worden Dit kan echter niet op eens en als door een tooterslag geschieden Een school volgons het tegenwoordij e stelsel dat zeer op prijs wordt gesteld in stand te houden is geen gemakkelijke taak want het eischt samenwerking tusschen de Begeering en het plaateelijk publiek en als uu hei Parlement maatregelen verordende die dit publiek van het in stond houden van scholen afschrikte dan zou men hier spoedig verkeerde gevolgen van zien De gevolgen van de voorkeur zoo lang om verschillende redenen aan Engelsch op scholen gegeven laten zich niet op eens wegvagen Voor tweetalige scholen ontbreekt nog veelszins het rechte personeel het rechte toezigt en bet rechte begrip bij het publiek Dat alles kan en moet verbeterd worden maar die verbetering moet met zorg en naar het beginsel van langzaam haasten geschieden Wg zeggen dit waarIgk niet om kijud water over het vuur te gieten waarmede menig Afrikaner de zaak rijner moedortaai zou willen behartigen maar integendeel omdat wij geen stroovuur met helle vlam doch de werking van een stadig warmte en louterenden gloed willen Ook op andere wijze blijkt van pogingen om de oudste der twee Europeesoho talen van Zuid Afrika weer in aanzien Ie brengen In Kaapsche bladen komt bv tegenwoordig de volgende advertentie voor Tegen bet einde des jaars zal verschijnen Nederlandscha Spraakkunst voor Zuid Afrika met talrijke oefeningen ten dienste van scholen en de lagere klassen van colleges en onmisbaar voor candidaten voor het examen van den civielen dienst door lA van der Tuuk professor in de moderne telen aan het Zuidafrikaansche College Verder vinden wij vermeld dat iu Kaapland Middelburg onlangs eene Hollansohe Debatvereeniging werd opgericht die reeds 17 leden telt En in de ZuidA rtkaan vnn 30 September kwam het volgende voor Voorlezingen worden hier ter stede Kaapstad heel wat gehouden maar in den regel hebben zij in het Engelsch plante l hans beeft men hier echter voor het eerst na zeer langen tijd weder Hollandsche voorlezingen en dat wel Donderdag om de veertien dagen m de Wioht Zaal Ds Muller heeft hiermede een begin gemaakt door een eerste oorlezing over Egypte die hij overmorgen door een tweede opgeluisterd door gezichten bij kalklicht zal laten volgen en als afwisseling heeft men Hollandsche koorzangen en muriek Dit is een goed plan en nu er moilgen eene bijeenkomst van voorstanders van het Hollandsch hier ter stede ptaate heeft zal het niet moeilijk zgn om van die gelegenheid gebruik te maken tot het uitnoodigen ven lezers uit de buurt En uit Hope Town Brokkies plaatote genoemd blad bet volgende schrijven van een zijner lezers Mijnheer Door het lezen der advertentie van den heer prof Mansvelt kwam het mij te binnen de ondervermelde punten aan te bevelen Dat er voor het elementair examen in plaatsvan Ëngelsohe taalkunde de Hollandsche gebezigdworde Dat de Koloniale geschiedenis voor het opgemeld examen in het Hollandsch moet worden geleerd en er in plaato van Engelsche geschiedenis Hollandsche Bij belgeschiedenis aan toe te voegen Ik geloof wel dat beide punten zeer veel tot bevordering dor HoUandaoha taal sollen strekken Met betrekking tot het eerste punt Wij weten dat er taalkunde vereischt wordt om een taal te leeren en daanm moeten Vy in plaate van Engelsche taalkunde Holhindsom laton leeren om zoodoende de Hollandsche taal opNden voorgrond te krijgen Met betrekking tot het tWeede punt Wjj zijn geene JJugolsohen en waarodl moet onze landgeschiedenis dan in het Engelsch geleerd worden En waarom kunnen er ook niet uit den Bgbel ter bevordering der godsdienstoefening in publieke examens vragen gedaan worden f Soortelijke brieven verschwen ook in de vorige nummers van het blad waarbjj onder meer een schrijver in den breede uitweide over het geruitaen tgd voor hem onvruchtbare elementaire onderricht dat hg in zgne jeugd had ontvangen omdal dit in eene voor hem vreemde taal het Engelsch werd gegeven De verdrietelijkheden dien hij om die reden als jongenhad te doortvorstelen waren inderdaad vele Toenwas het Dutoh de veraohto boerenteal ïivmpreekt men ton minste van gelgke rechten der twee talen Maar strikt genomen ia bet Engelsch nog altijd DE taal Het Nederiandsch strekt tot aanbeveling maar is nog geen vereisohte voor den Kaapsohen londcrwgzer Het beste blijkt dit b v uit de oproeping voor onderwijzers of onderwgzeressen in de Kaapsche bladen Uier is b v eene uit de tMtd Afrttaan van 30 September Gevraagd Een onderwijzeres voor de Jongens en Meitjes Niet Kerkelijke School te Adelaide Salaris £ 120 per jaar Een die Hollandsch kan onderwijzen geniet de voorkeur maar die kwalificatie is niet verplichtend De voorzitter van het schoolbestuur te Adelaide is een dr met een Nederlandsohen naam maar de secretaris is een Engelschraan Door den heer C Paulus is het volgende adres aan den Amsterdamschen gemeenteraad gezonden De Gemeenteritad heeft het besluit genomen tot het nemen van een proef met schoolbadea in do scholen Ie klasse Maar hoe kort zal verfrissching van de kinderen duren als zij in hunne vaak niet frisscbe kleediug moeten kruipen Daarom besluite de Baad aan iedere leerling worden van Gemeente verstrekt twee stel onderkleeren Met den aanmaak OU het onderhoud zijn belast de onderwijzeressen en de onderwijzeressen in de handwerken geholpen door de kinderen van de handwerksschool Maar hoe kort zal die frischlieid duren als de kinderen s avonds in een wie i eet hoe ongelukkig bed moeten Daarom besluite de Baad iedere leerling krijgt van Gemeentewege een eenvoudig maar goed nachtleger £ r wordt een stoomwasschery opgericht voor de wekelijksche reiniging van lijf en beddegoed De onderwijzeressen geven les in het behandelen van de schoone en het innemen van de vuile wasch De hoofden der scholen zullen zich persoonlijk overtuigen of de kinderen een behoolrlg k gebruik maken van het hun verstrekte Maar hongerig naar bed en naar school tis akelig Daarom richte de Gemeente kosthuizen op geve s middags warm eten s morgens en s avonds brood met koffie of thee of krachtig bier Maar na een warm maal in de schrale plunje door de koude bwht dat kan akelige ziekten geven Daarom geve de Gemeente aan ieder kind een stel bovenkleederen etf schoenen of klompen Het best zijn schoonen voor de zwakke voeten Er wordt een werkplaats ingericht voor de kleederenmakerij de schoenenen klompenmakers üe hoofden der scholen zgn de bewaarders der magazgnen en houden de administratie De onderwijzers houden toezicht op maat en snede der goederen en geven les in hot schoonhouden van de kleeding het smeren der schoenen en schuren der klampen Zoo komt op eenvoudige wgze veel goeds tot stand Maar het goede mag niet ten halve gedaan Worden Uit uw goedheid zal jaloezie met a haar ellende ontetaaii Daarom vervolge de Gemeente haar begonnen werk bij de niet schoolgaande kinderen en daar het opvoeden een opgeruimd gemoed en een tevreden hart eischt denke de Baad aan de ouders door die ook te geven wat de kinderen genieten en bedenke tevens dat eene goede woning matige uitspanning en niet te schraal zakgeld zooveel bijdragen om opgeruimd te zgn en dat opgeruimdheid gezondheid wekt En dan Edelachtb is uw taak der volksopvoeding nog niet volbracht Gij zult vinden kinderen die leven in de verpestende omgeving van twistende ouders Hier een man die de moeder zijner kinderen niet meer duldt en haar verschopt Daar een vrouw die den man de kroon van het hoofd rukt Bg kinderen uit zulk een buis wisscben alle duin rivier of zeebaden de slechte indrukken niet weg Daar helpt geen boterham van waar of wie Ook om de gevolgen van de slechte voorbeelden weg te nemen Bedt zulke kinderen Bicht voor hen een asyl op nog eerder dan baden en boterhammen uit te dealen De hooiden der scholen zijn belast met het onderzoek naar het huiaelgk leven waarin de kinderen opgroeien Vrouwelijke hoofden en onderwgzeressen mogen zioh daarian onthoudea De kosten zgn matig berekend Voor u tgavan fan inrichting van 3 tot 5 millioen De jaarlijks terugkierende zijn matig gesteld één millioen gulden Met deze aanwijzing van doel en middelen beveel ik het aan uwe wijsheid Edelachtbaren Buiteolaoilscb Overziclit Zaterdag hebben in Engeland de verkiezingen plaats gehad voor de gemeenteraden De uitsla is gunstig voor de liberale partij maar men kan daaruit geen gevolgtrekking maken betreffende den algemeenen stand der politieke partijen omdat plaatselijke belangen overal den doorsbig gaven Te Sheffield Bristol Cardiff en Liverpool wonnen de liberalen eenige zetels en te Manchester Leeds en Stafford wonnen do conservatieven het Te Newcastle leed de candidaat der werklieden de nederlaag De Duiteche regeering heeft bg den Abndsraad een wetsontwerp ingediend waarbg wordt voorgesteldhet eiland Hetgoland bü het koninkrijk Pruisen inte lijven De bepalingen betreffende deu oorlogshaven tuUee bij keiierlgke verordening worden uitgevaardigd Tot bescherming togen een vijandelgke overrompeling zal het eiland versterkt worden Het eiland büjft buiten het Duitsche tolverbond maar toch zullen invoerrechten geheven worden van spiriius wijn bier en petroleum Bij de onderhandelingen tusschen Duilschland eo Oostenrgk Hongarije over het handelstraclaat is naar uit goede bron wordt venekord het inioerrecht voor tarwe van 5 Mk tot 3 50 Mark verlaagd Deia verlaging komt ook Amerika en alle Europeescbe stoten die met Duitsohbind verdragen hebben gesloten behalve Bulland ten goede Üe Norddeutsche Allgemeine eertijds officieus misschien nog wel deelt mede dat Duitsohland rich met in het geschil tusschen Engeland en Portugal bemiddelend heeft gemengd omdat dit geschil door vreemde inmenging slechte verzwsard had kunnen worden oen bevredigende oplossing van deu strijd zou de Duitsche Begeering intusschen met voldoening begroeten Men ziet t is eigenlijk maar een verschil van naam Duitschland en andere Mogendheden hebben een beleefden wensch te kennea gegeven van bemiddeling kon geen sprake zgn De Duitsche Oost Afrikaansche Maatschappij i geslaagd in haar onderhandelingen met een consortium van bankiers over een leening naar aanleiding van haar overeenkomst met df Duitsche rijksregeering De leening is gesloten voor een bedrag van ongeveer tien mdlioen mark waarvan een gedeelte bestemd is ter uitbetaling der gecontracteerde vergoeding aan den sultan van Zanzibar wegens zijn afstand van zekere rechten terwijl het overige voor andere uitgaven zal dienen De moeilijkheid waarin de Luxemburgsche Staatsraad verkeerde met het oog op het openen van de zitting der Kamer welke in dit jaar la gekozen en morgen door den groothertog moest warden geopend is opgelost door den hertog van Nassau De hertog heeft zich bereid verklaard terstond naW Luxemburg te komen en na den èed als regent te hebben afgelegd de Kamer te openen Heden wordt de hertog in Luxemburg verwacht De ministers zullen den regent te Wasserbillig ont vangen maar feestelijkheden blijven geheel achterwege De hertog denkt een paar dagen in Luxem lurg te blijven en zal ten minste volgens het tegenwoordige plan dan naar zijn buitenverblijf bij Frankfort terugkeeren Heden werden in de Vereenigde Staten de verkiezingen gehouden voor het Huis van Afeevaardigden De verkiezingsstrijd is zeer hevig geweest maar ofschoon zoowel democraten als republikeinen op det overwinning rekenen is de uitslag volkomen onzeker Van beide zijden is niete gespaard en is de laateta man opgeroepen Zelfs president Harrisson is naar Indiana vertrokken teu einde zijn bni rplioht uit te oefenen en zijn stom uit te brongen op deu republikeinsohen candidaat Met de meeste belangstelling ziet men den uitslair te gemoet van de verkiezing in Ohio omdat daar d groote M c Kinley in het strijdperk zal treden De repnbhkoinen zgu volstrekt niet gerust over den uitslag Zelfs de leider der republikeinsche partü de minister Blaine ia naar Okio vertrokken ten einde daar redevoeringen te houden Van Ohio ging de heer Blaine naar Philadelphia waar hiJ zijn verkiazingeveldtocht met een groote rede besloot Of de werking van de M c Kinley wet reeds bU deze rkiezingen den doorslag zal geven wordt bei twgfeld omdat do tgd tusschen de aanneming der wet en de verkieringen te kort is geweest Ook indien dit werkelijk het gejal zal blijken geven toch de steeds toenemende klachten der misleide verbruikers goede hoop dat de Wteluitingswet van majoor M c Kinley met van langetf duur zal zgn Het goederenverkeer tusschen de oude en nieuwe wereld hjdt natuurlijk zeer door die afslaiiingswet maar bovendien beginnen zel6 de fabrieksarbeiders ia Amenta den invloed te ondervinden De eimmaars der groote staalfebrieken to Cleveland die nu geen mededingers met de Engelsche en Duiteche abrieken te vreezen heb oen ijn begonnen met de weekloonen met 80 pCt to verlagen De werkUeden zijn hierover natuurlgk zeer verstoord en meerdert eiken dag het aantal der ontovredenen Zeer ongunstig is ook de toestand op het eüand Cuba W ens e verhooging der invoerrechton opde tabak hebben aUeen op dit eUand ongeveer 40 kleine tobakspbmters hun zaak moeten riuiteu en 4 da rdoor zgn natuurlgk vele werklieden broodelooe geworden De benadeelde tabakshandelaar hebben zich nu gewend tot de Spaansoho r geering maar deze kan er niet veel aan doen In een ministeAad onder leiding van koningin Chriatina te Madnd gehouden werd de saak onUnes ter sprake gebracht Do ministeivpresident de heir Canoyas verklaarde dat hg nog hoopte opveriagine der mvoerrechten op de voortbrengselen va7het eüand Cuba krachtons de machti ng welke het