Goudsche Courant, donderdag 6 november 1890

M Donderdag 6 November 1800 aï 4300 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Insending van advertentiön kan gescMeden tot eön nor des namiddags van den dag der oitgave DèvZwitsersehe Pillen van den Apotfièker Rich Brandt Md rt 10 Jarm door 9nt mn L nMtiSMr ii4 OnMakMtaB on ear het PoblUli Oeneea en Hnumiddel B pro r mt frof or B ViMbow B rtijn Proi Dr v Frerielu awiijn m V Gletl MOnchwi t i fc Reelam u ip ia ▼ Nuabaom m ttm Hertz iMt r tam V Korezynskl Knuwi Brandt Klwuwburg bÜ Storingen In de kwAltfB a r X v r luit van mub durend xMmtcvptaM en d d ftabeden zoo lt MoMplJa dais c a3v UrhdO r 1ir k un MtlIUt en Die ZwtUOMkaPlUeii vu den Apotheker Blobftrd Brandt ivorden om hare iftchto tklnf door vroaveaVun InfeDonun en ilJn t verkleieD boveo de leberp verkende Zonten Blttenrnter Droppelj Menrwli eai Jff Om zich by den aankoop te beschermen 9n te en liaffeiaft bt prüparateii vrA e men In de ftpothekeo tteede naar de alleen c hte Zwltserache Pillen van elen Apotheker Kiekard Brandt Pryi per dooa met gebrulk aanwljzlnr 0 cents en lette nauwkenrlg er op ditt hei bicrbowen afgedrukte door de wet beceliermde handeiamerk ot etiket bet witto knifs op het roode veld en de handteekenlnff Rchd Brandt zich op leder doosje bevjnde Hoofddepot P B vnn Hanten Kolff te Rotterdam Wt Amerikaansohe consp es den president heeft verleetid om zoo noodig op eigen getag de invoerrechten to verhoogen of te verlagen Bovendien imes de heer Canovas op de v andige stemming welke sich in de Veroenigde Staten tegen de wet vertoont waardoor naar hy meende de kans op het verkregen van gunstiger voorn aarden vermeerderde Mochten morgen de democraten zegevieren zoodat z j in het Huis van Afgevaardigden eene meerderheid verkrqgen dan zou deze overwinning natuurlijk een krachtigen zedelijken steun zyn voor de beatrijdera der M c Kinley wet Veel meer behoeft men er niet van te verwachten want een geheele jomzettiog der r geering is eerst b j de volgende parlementsverkieiing mogelgk INGEZONDEN Mynieer de Redacteur I In uw qummer van Maandag 37 October wa een bericht overgenomen uit de Sckoonhovaackt Courant waArin vermeld stond dat de onbekende drenkeling die in de nabijheid van Stolwijkersluis onder do gemeente Oouderak was opgehaald door de daarbij aanwezige rijksveldwacht niet geheel uit het water mocht worden gehaald Als ooggetuige kan ik dit bericht ten stelligste legensprekeq daar hy wel geheel en al op het land lag Met dankzegging voor v o opname beu ik H de Bedacteur Ekn tkibnd van waarheid PETROLEUM i OTKERINGE van de Makelaars Caatzlsftr Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 85 Geïmporteerd fust 7 90 Januari levering 8 yovember leveriog ƒ 7 80 December levering 7 90 BnrKerlljke Stand GEBOREN 30 Oct Antonie oadert A ScislenB Smit 1 Nor Ttuoii ouder L Tetloow en O an Syk 2 Getrlrmdj OQden J Boot en L van Willigen 8 HbUds ouden a Nederhotr en C Heelmin Fieler Arnoldni nnders h B Hniimnn en M Burghoorn iJdn Martini oaderi P A Verbrogge en J Scheuk OVERLEDEN 1 Nov J Starreveld bniivr u L J Call 77 j 8 I Nienw eld lm W J Sebarleman 3 m R Tom U m 1 M Belderok 54 j ADVERTENTIËN Voor de yele bewyzen van deelnemiog ondeiTonden bg het overlgden van mgn geWe 8 Kchtgenoot den Heer A SCHOUTEN bet ik iii gne dank Wed A 8CH0ÜTBN NULtHAN Gouda 4 Norember 1890 STRIJKSTER ien spoecfigste UEVBAA6D tegen hoog loon een bekwame 8TBTJK8TEB Scbriflelgk adresseeren motto STEiJKSTBit Borean Goudsche Courant Mevr IJSSEL de SCHEPPER raagt tegen l FEBRUAEI eene tekwame Werkmeid Heeren Dames en Kinder A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Doet SALPs BAARD TINCTUUR 1 geeft de n tnorlgke kleur terng droogt spoedig op en wascht niet af I rijs 1 20 per flacon Verkrggbaar bg I A CATScd J B C BI WF Hz te Gouda Goada Saelpertdruk vin A BaiMHAif k Zoon Openbare Verkooping om contant geld op WOENSDAG den 5 NOVEMBER 1890 des morgens 10 nor aan de Hontmana gracht te Gouda ten overstaan van den Notaris H GBOENENDAAL te Gouda van eene aanzienlgke partg bestaande nit BINDTEN RIBBEN ZOLDBRen VCOERDEELEN DEDB en LICHTKOZIJNEN DEUREN RAMEN LAMBRISEERINGS BRANDHOUT en verdere AFBRAAK van het huis aan de Oosthaven te Gouda afkomstig van Mej HOFFMANN Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris GBOENENDAAL 60 pCt korting wordt verleend op de nog voorhanden Huziekstukken üitg ave van F KOK§MA te Franeker M A BEIITKMAIT LANGE TIENDEWEG UITKOMST voor Igders aan Bhnwatiek daar zg door gebrnik der Abshanbbins of Anti Bhumatiscbe Watten zioh van bovengenoemde ondragelgke pgnen knnnen bevrgden De zekere en doeltreffende werking dezer watten is reeds in zooverre bewezen dat bet plicht is de nog onwetende hiermede bekend te maken Verkrijgbaar 30 ets per pakje bg den Hoofddepdthouder A BBEETVELT Az te Delft en verder bg T A C van 0 tll C B Verheul Oudewater Mej de Wed B0 nMi Gouda W F J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade BoakoAp O J ogendijk Cappelle 8 V d Kraat Bleiswijk A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kaulirig Alpben Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht flebr Kauling Woerden G V d Geur Waddiniveen J C BOLDOOT AMSTERDAM Essence de Lilas blanc I Heiiotrope bianc de Vioiette blanciie Rose bianclie Medaille d Or Paris 1889 Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten ooals het los ivorden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesoh onaangename reujc uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelgks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP s nSater in ainmerkelgk vergroote flessohen voor 60 eenU 1 00 en 1 75 hetwelk gel jkt jdig aangewend met Dr I 0PP Taodpofder of Taadpasta teeda de tanden gezond en schoon houdt Dr POPF s Tandplomheersel l r POPP a Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden POPP I Venog zeep en Zonnebloemenzeep s Gekristalliseerde en TransparantI eiycerlnezeepen zjjn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook e en verwonijerljjken witten tint te weeg brengen g De namsakaels van Aaatherin Hlond wi er verwoesten de tanden binnen korten t d WÊ Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJE Drogist Verder in alle Drogist en Farfumeriewinkeis van Nederland Sociëteit Ons G enoe n 2 AhonnemtnifVoortUlling DONDEBDAG 6 NOVEMBER 1890 Vereenigde Botterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS en HASPELS EEN PASSIEESmi Tooneelspel in 4 bedr nit het Dnitsch V Seanzont wanbunh C Wltt Oopml g n ZdekauOF SLPMnvburg Soederstftdti k mui Lambl WaraciMu FOrSter Birmingham Onderbulks organen b IJ ii trwvB stocliruiv To rt rnlt TOArtiomeDde oore t Id UylialilObMwawdlwUI kortadnn Df ZwltMvN PUUb Tfta den Apotheker Aanvang 7 i twr I0r Gewone bepalingen en prgzen Se nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen iDe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AlMnderlgke Nommers VUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 5 November 1890 By Kon besluit is het bij do Koninklijke besluHen van 6 Deo 1861 Stbl n 149 en van 30 Deo 1866 Stbl n 244 ingestelde eereteeken tot belooning van eervollen langdurigen werkel ken dienst by £ le Bcbutteryen o a toegekend aan Samson Meijer de Wolf muzikant bij de dd Schuttery te Gouda Naar wg vernemen zal den 17n Februari a s het 80jarig bestaan van het Israel Oude Mannen en Vrouwenhuis alhier feestelyk herdacht worden In de zitting der Eotterdamsche Arr Eeohtbank van gisteren werden veroordeeld L V V oud 17 jaar achippersknecht te Gouda wegens vernieling tot 3 boete A W oud 32 Jaar timmerman te Stolwijk wegens beleediging van d yeldwaohter tot S boeto Voorts stond teHfit K C H uit Stolwyk die op 1 Oct ruzie kreeg met W Sloof en met deze aan het vechten raakte Het gevolg was dat Sloof een slag met een schoen op het hoofd en een snede in den bals kreeg Eisch voor H 30 dagen gev Men deelt ons mede dat gisteren op de Varkenmarkt alhier een kind is geboren met een gezicht dat meer op een hondenkop dan op een mensohelqk gebaat gelpt Het Vaderland meldde Benoemd tot directeur der H B S te Gouda dr W J Steenhuis leeraar aan het gymnasium te Zutphen Nu treft het toch inderdaad hoogst noodlottig te FEVILLETOK EEIT FLEEGEIÏÏD Naar het Buiteci II 3 Deze schoone lippen deze verwonderlijk sohoone oogen spraken altijd dezelfde stomme terugwijzende taal Den heeren begon het te vervelen en do dames die het in dergelyke gevallen altijd dieper zoeken waren het er over eens geworden dat er voor dez teruggetrokkenheid een reden moest bestaan Zij kenden haar eigen geslacht beter zij wisten dat een mooie vrouw die mooi wezen wil en dat wilde deze klaarblijkelijk ook want waartoe anders haar prachtig toilet er op uit is om veroveringen te maken En waarom geschiedde dat Mer niet waarom P Honderdorlei onderstellingen werden opgeworpen de ééno nog oug jmder dan de andere Men moet het bygewoond hebben om te weten waartoe het publiek jian een dplaat8 dat den ganschen dag niets te doen heelt en eiken middag tezamenkoml in staat is om de oprekken gaande te houden Intusschen wareol de feiten hier min of meer in vereenstemming met de onderstellingen want deze zamen dat lo te Gouda geen vacature is maar te Schiedam 2o dat er ook t Schiedam geen dr W i Steenhuis benoemd en dat er 3o geen dr W J Steenhuis aan ons gymnasium Zutphen verbonden is Alle factoren die als product het ongelukkige Verschynsel van drukfouten te voorschijn kunnen roepen schijnen zegt de Zutf Ct hier zeldzaam eendrachtig te hebben samengewerkt Het Nieuws v d Dag meldt Hoewel niet in ernstige mate nemen de krachten des Konings toch langzamerhand af al moge van dag op dag schgnbaar geei verandering te oonstateeren zgn Z M is nog dikwijls eenigi ins opgewonden en brengt dan onduidelijk uitgesproken klanken voort voor een enkele maal afgebroktn door gezegden die het gevolg van een momenteelen terugkeer van bewustzijn kunnen zijn Na die vlagen van opgewondenheid welke soms lang aanhouden vervalt Z M in een toestand van volslagen apathie De minister van staat mr J F F baron van Zuyien van Nyevelt lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal is gisteren to s Gravenhage overleden De overledene beeft io vroegere dagen eene niet onbelangrüke plaats ingenomen in de politieke geschiedenis van ons land Hij was aanvankelijk een vurig voorstander van de liberale beginselen en volgde in het eerste miuisterie Thorbeoke den heer Van Sonsbeeck als minister van buitonlandsohe zaken op Later had hij korten tijd zitting in het minis terieHeemstra Van toen af echter begon hij zich meer en meer van zijne vroegere politieke vrienden te vervreemden Gedurende eene lange reeks van jaren is de heer Van Zuyien vervolgens Nederlaudach gezant te Parijs geweest Na wegens zijn gevorderden leeftijd zijn vreemdelinge was werkelijk een avonturierster Dat had men al dadelijk vermoed In zulke zaken laat men zich niet gemakkelijk misleiden Acht dagen na haar eerste verschijning aan de speeltafel haalden reeds enkele dames de schouders op als er over mevrouw de St Vire werd gesproken Zy speelde lederen voormiddag eiken namiddag zij begon zelfs des avonds te spelen Zg moest zich om haar kind in het minst niet bekommeren Het arme SQhaap was geheel aan do zorgen van de bonne overgelaten aar had deze moeder tusschen de uren die zy aan haar toilet besteedde of aan de speeltafel doorbracht tyd moeten vinden om zich met haar kind te bemoeien Telkenmale als zij de speelzaal binnentrad werd zij dodf velen gevolgd De heeren vonden het interessant haar bij het spel gade te slaan te zien hoe hare schoono handen de stapeltjes goudgeld naar zich toe haalden of van zich af schoven terwijl zy slechts oogen voor het spel had en geen dor omstanders met een enkelen blik verwaardigd Men moest de waarheid hulde Won en getuigen dat er op haar levenswandel niets viel aan te merken aangenomen dat er van een levenswandel gesproken kon worden ten opzichte van iemand die hare dagen aan de spe tafel doorbracht Maar welk een bestaan was dff voor zulk een schoone vrouw I Welk een misbruiking van den besten t jd van haar leven l Men zoude het voel verge flijker hebben gevonden wanneer men haar een galant ADVEBTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels ik 50 Centen iedere ragtl meer 10 Centen GBOOTB LBTTKB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ontslag genomen te hebben uit die betrekking aanvaardde hij in 1838 het lidmaatschap der Ëerate Kamer dat hem door de Staten van Gelderland werd opgedragen De herfstvergadering van de Provinciale Staten van Zuid Holland werd gisteren geopend door den commissaris des Konings mr C Pock Hy deed dit geheel onder den indruk van hetgeen in de laatste dagen allen met weemoed vervult den toestand van Z M den Koning die grooten angst baart De Voorzitter hield zich overtuigd dat de Staten van ZuidHolland zeker zullen instemmen met de bede dat zooveel mogelqk in den toestand van den hoogen lijder verbetering kome en dst Z M kan het zijn voor zijn dierbaar vaderland bewaard blijve Teekenen van iiutemming Daarn herinnerde de voorzitter dat sedert de laatste vergadering aan de Staten twee leden dbor den dood oninomen waren in de eerste plaats de heer Van Weel van Oud Beierland de nestor der vergadering die onder de vroegere wetgeving e na 1850 onafgebroken het vertrouwen genoot en ter Staten weid afgevaardigd zoodat hg meer dan 40 jaren lid is geweest Hü huldigde hem als een man van grondige kennis volkomen op de boogie van de onderworpen in wien men een bekwaam en rechtschapen medelid verliest Van de beide Brielsche afgevaardigden ontviel den Staten do heer Van Andel door don dood Gedurende zijn kortstondig lidmaatschap had hfl althans in de Staten geen gelegenheid ten nutte der provincie werkzaam Ie zijn doch elders ijve ds hy voor al wat goed en edel wa En wat den heer mr H Ph de Kantor betreft die door V3randering van woonplaats ontslag heeft genome wees de voorzitter op de warme en on avontuur ten laste had kunnen leggen Dat zou dan een zaak tusschen haar en haren echtgenoot geweest zijn Wanneer zij namelyk een echtgenoot had werd er spottend bygevoegd Men lette er natuurlyk ook op met weJk gevolg zy speelde Zij had geluk en tegenspoed als ieder speler Men vertelde elkander des namidtlags hoeveel de schoone vrouw dis morgens verloren of gewonnen had Men overdreet de sommen wanneer zij had gewonnen en als zij had verloren zeide men dat zij haar laatsten franc had verspeeld Men had Russische prinsen en eigenaars van honderdduizenden lyföigenen Wallachijsche bojaren en t zoovele anderen reeds als groote en ongeneeslyke spelers het maximum zien iwagen men had reed zoo menig origineel aan de speeltafel gadegeslagen maar deze speelster was toch een geheel eenige verschijning Zoo ging het voort tot men de schoone vreemdeUiige gedurende eenige dagen aan de groene tafel miste Er verliepen zelfs acht dagen gedurende welke de beambten van de bank vruchteloos naat hun bekoorlijke cliento uitzagen Vertrokken was zij niet Men had haar ontmoet Men wist dat ij nopiin bet hotel achter de altoos gesloten gordijnen van hare balconkamers op de eerste verdieping vertoefde Men zag ook het kleine meisje met de roodharige lokken nu en dan met de bonoe op de promenade spelen Op eens verspreidde zich het gerucht dat het met