Goudsche Courant, donderdag 6 november 1890

stsnd der Vereeniging in het algemeen en van de Kolonie in het byzonder en mot genoegen voldoen wy aan die opdracht omdat we hoofdzakelyjf goeds te zeggen hebben Dat veronderstelt niet weinig maar het is ook niet op eenmaal dat een dergelijke gunstige toestand vorkregen wordt slechts langzamerhand groeit hot planljo tot een boom en zoo heeft de Vereeniging Nedorlandsch Meltray ook vele jaren moeten doorworstelen die tal van moeilijkheden zoo van finantioelen als administratioven en opvoedkundigen aard hebben opgeleverd die jaren hebben hare krachten en ondervinding doen toenemen en thans nadert zij het tydperk waarop zy hare vleugelen verder zal kunnen uitspreiden indien dit noodig of wenschelyk mocht blijken Het bovenstaande worde niet opgevat als eene uiting van zelfgenoegzame tevredenheid want in velerlei opzichten moet aanhoudend hot oog gevestigd blijven op vorboleringen en op wegneming van belemmeringen maar er zij mede te kennen gegeven dat de grondslag thans hecht is bevestigd en het daarop verder kan worden voorigewerkt Want voorwerken zal wol het wachtwoord blijven Zoolang Mottray er niet was moge al by sommigen hot bewustzyn bestaan hebben dat ulko inrichtingen reden van bestaan hadden of zelfs wenschelyk waren nu de Vereeniging eenmaal bestaat en door hot verrichte werk bewezen beeft groot nut te stichten nu mag zij voortaan als onmisbaar worden bosohouwd want er zullen wel altyd vele jongens overblijven die aan de daar gegeven leiding behoefte hebben en naarmate de Kolonie en haar arbeid moer bekend zal worden naar dio mate zullen de aanvragen tot plaatsing toenemen In vele gevallen schrikken thaus nog do verploogkosten die Mottray niet kan ontberen den vader of do moeder af om den zoon die ihuis de vSrte leiding of tucht mist daarheen te zonden of noopt tot vroegere terugvordering dan voor den jongen wenscholijk is mnnr desniettemin is in de laatste jaren het aantal kweekelingen belangrijk toegenomen en het schoon wel in het vorige jaar dat de tyd niet verre meer verwijderd was waarop aan vermeerdering van familiewoningen zoude moeten gedacht worden Sedert is het aantal wel weder iets gedaald maar we kunnen het ons niet ontveinzen dat de vraag naar uitbreiding ons niet zal loslaten eh dat er eeniger tijd nieuwe bouwplannen aan uwe goedkeuring zullen moeten onderworpen worden Eenerzijds moge het te betreuren zijn dat deze behoefte aan meer gelegenheid op hot feit wijst dat het aantal verwaarloosden niet vermindert anderzijds is het een voorrecht moer nut te kunnen stichten moor jongens op den goeden weg te brongen meer ouders in de moeilijke taak der opvoeding to gomoet te komen Wie du talonten daartoe bezit moot ze bezigen Mottray gevoelt hare kracht en behoort die zooveel mogelijk in te spannen en aldus spreken wij het vertrouwen uit dat wanneer uwe Commissie zal gevraagd worden naar haar oordeel omtrent eene uitbreiding der Kolonie dit gunstig moge zyn De klacht ovor achteruitgang van ledental is voor u niet nieuw want do laatste jaren moot steeds holzelfde gezegd worden die eentonigheid is voor u als hoorders niet aangenaam maar nog veel verdrietiger voor ons om altijd te moeten herhalen en mij dunkt opk voor de lezers von dit verslag want zy die als leden het verslag ontvangen en lezen zijn juist niet degenen die de klacht doen ontstaan en zich haar behoeven aan te trekken ten zij om hen tot y ver aan te sporen in het vinden van nieuwe leden Die aansporing is ook dit jaar weder zeer noodig want opnieuw moet op een achteruitgang van ƒ 192 36 in de bijdragen gewezen worden waardoor dezen tot ƒ 8576 67 ii daalden Do 40jarige rogeering van Z M den Koning den Besohermheor der Voreeniging ging niet onopgemerkt voorby De bydragon van eenige vrienden hadden deu directeur in staat gesteld om do jongens te onthalen en kinderspelen om pryzen te doen plaats hebben terwijl het muziekkorps den heor Burgemeester an Zutpheu aau den avond van den daarvoor vastge stelden dag eene serenade bracht Behalve deze gaver en ondersteuningen in geld bleven ook andere geschonken in boeken vruchten enz niet uit Voor een en ander brengen wij den govers hiervoor bij dezen onzen dank met de verzekering dat die goede gaven zeer op pnjs worden gesteld Een woord van instemming met het doel der Vereeniging is veel waard maar meer waarde nog heeft de daad die met dat woord gepaard gaat omdat het ems eph bewijst dal men bereid is zelf daarvoor een offer te brengen maar ten anderen ook omdat die daad allicht navolging vintit en daardoor de Vereeniging in staat stelt om de ondernomen taak naar behooren te vervullen De fdeeling Gouda lelt 13 Leden in da zaal Nut en Vermaak Madame Thénard is nog dezelfde geestige causeuse die zonder te vee van uw aandacht te vergen u aangenaaos en gezellig bezighoudt met eena beschouwing over de litUrature ctmtemporaine en u alleen onvoldaan laat doordien zy te spoedig eindigt Althans zoo ging het ons Het kwam ons voor wy geven het alleen als een persoonlykon indruk dat do spreekster niet alles gaf wat zy over haar onderwerp te zeggen heeft Hetzij zij nog eenigszins vorkeerde onder den invloed van de vermoeienissen dor reis ook de stem was min of meer heesch het zy de halfgovulde zaal eenigszins doprimeerend werkte Mad Thénard scheen ons toe spoediger aan haar slottirade te zijn dan oorspronkelijk in haar plan moet gelegen hebben Daaraan schiyven wij het b v toe dat goen ander auteur van do psychologische of de naturalistische school eenigszins uitvoeriger geschetst werd dan Paul Bourget Daarnaast was stellig plaats voor enkele andere auteurs ƒ de iele Uit het bovenstaande bemerken onze lezers reeds dat wij genoten hebbon immers wij kennen goen beter compliment aan een spreker dan hot tot hem gerichte verwijt dat het ons bereide genot te kort geduurd heeft Het is dan ook voor ons goen dagelyksch gerecht die onberispelijke Fransche voordracht waarin gezond verstand en ondeugend vernuft on den vooriang dingen waarin een pikant gezegde wordt goillustreerd door mimiek of handgebaar waarin oen talentvolle Parijsche actrice haar perseonlijke indrukken mededeelt omtrent de letterkundige omgeving waarin zij leeft en de schryvers die zij ook in den dagelijkschen omgeving bespiedt Natuurlijk is er eenige overdryving in haar schetsen van de jongelui Jin de siècle pleius de désespéranceii van de romanschrijvers la mode waarvan de jongere niets doen dan triturer du mir on do oudere nager dam Ie bUni van de romanlezeressen die vooral den omslag en het prentje daarop bostudeeren en voorts slechts even do liuitste bladzijden inzien van den romanlezer die vijfmaal hetzelfde boek koopt aan het station zonder dat bij het merkt omdat hy bij het dorde station al in diepe rust is Doch eenige schelle kleuren op het l Jialet doen by zulke gelegenheden geen kwaad in de hoofdzaak had zij gelijk Een verslag van een dergelijke causerie wacht zeker niemand van ons veel minder nog een critisoh overzicht Vorm inkleeding en voordracht zijn hier onafscheidelijk van don inhoud welke zonder die allo geur en fleur verliest Het gaat er mede als met de uit schuim opgebouwd wonderen der bakkunst die niilt bestand zyn tegen ruwe aanraking of critische belasting zonder ineen te storten de verspreide scherven laten niets meer vermoeden van het vroegere schoone geheel Daarenboven zou hot voor de thuisblyvers al te gemakkelijk zyn den hoofdinhoud in de courant te vinden tot hun straf zij hun eenvoudig medegedeeld dat zij eene zeldzame gelegenheid tot letterkundig genot ongebruikt hebben gelaten Misschien leidt deze maatregel tot hunne beterschap De overige comedies en monologues van M Thénard en M de Mey Srune et £ londe Ie Tour Eiffel l n franc par vera waren zeer amusant Behalve de geannonceerde stukjes gaf de verdionstelgke heer de Mey van het Gymnase een paar vermakelijke monologues lo Pourquoi il n y pas do bancs dans la promenade de Béthise 2o Un solo do flute beide eoht Erftnsche charges die veel succes hadden In ééa woord de aanwezigen vermaakten zich kostelijk Buitenlanüscb Overzicii t In do gisteren do0t de Luxemburgsohe Kamer gehouden zitting heeft do minister van staat eene boodschap van den hertog van Nassau voorgelezen vau den volgenden inhoud üe opening der Kamer door den koning groothertog of zyn gevolmachtigde is onmogelijk wegensden toestand van den koning groothertog die volgen sverklaring der gonoosheeri n buiten staat is zich metdo staatszaken to bemoeien Derhalve hebber deStatenGeneraal op 28 October jl het regentschapingesteld v Deze feiten leggen u en mij pijnlijke plichten op Ik stel er te moor prys op de pp mij rustende plichten te vervullen daar van hunne spoedige nakoming de aanvang hunner gemeoiischappelijke werkzaamheden afhangt My aan de wetten van het groothertogdom en het Huis van Nassau willende onderworpen bfti ik bereid ovarwpkomslig hel advies van don BalW van State on Van de Regeoring don bij de Grondwet voorgeschoven eed af te leggen iDor Kamer wordt verzocht de door de Eegeeriiig medegedeelde stukken te onderzoeken en daaraau de veroischte uitvoering te geven HoHENBUBö 1 Nov 1890 ADOLF Deze boodschap is gecontrasigneerd door den minister van staat Eyschen ïCürnsrsTisriEij ws Wij hebben met getioegen gjfeleronavond eene oude bekende weergezien o p io Sop e htféraire et dramatique V dubbelzinnige wqte waarop hij steeds zijn geroslea itt fnk En al werd hjj niet alt d begrepen of werd de trekking van zqne betoogen niet alt jd juist opgevat toch keurde h j onbewimpeld goed of af wanneer hü meende de belangen van allen te bevorderen Van harte hoopte de voorzitter dat het den heer De Kanter in zijne nieuwe wiionplaats in alle oprichten goed moge gaan De ter vervanging van de Brtelsohe afgevaardigden gekozen leden de heeren Hein van Bockanje en Loeff werden nadat op voorstel der commissie tot onderzoek van hunne geloofsbrieven tot hunne toelating was besloten beeedigd en namen zitting Na mededeeling van de ingekomen stukken werden gesteld in handen van eene commissie bestaande uit de heeren van Houweninge Boonzayer van Bergen Uiendoom leden der vroegere commissie ad hoc I Wot on Conrad Dugnstee Sluiter en Blussé lid van Ged Staten de voorstellen tot verbetering van den waterweg tusschen den IJssel en de ringvaart van den HaarlemnrermeerpoMer Aan den heer Kemink werd verlof verleend staande deze vergadering tot Ged Staten eene vraag te richten omtrent den toestand van het vaarwater in Allen de £ qn De herhaalde ongelegenheden door de scheepvaart in de kom der gemeente Alfen ondervonden door bet aan den grond varen van vaartuigen wegens onvoldoende diep e ran het vaarwater en de daardoor ontstaande noodzakelijkheid tot vaartverbetering gaf interpellant aanleiding te vragen Is de aandacht van Gedeputeerde Stalen gevestigd op de onvoldoende diepte van het vaarwater den Bijn binnen de gemeente Alfen Trachten zij deze belemmering voor de scheepvaart spoedig weg te nemen De heer Blussé lid van Ged Staten antwoordde dadelijk dat de opruiming van een vastgeraakt schip nmiddellijk was bevolen en voorts dat dezer dagen Kqnland dat verplicht is tot diephouding van dat gedeelte van den Bijn bericht heeft dat dit hoogheemraadschap zal overgaan tot verdieping van den Bijn over eene lengte van 300 M met het voornemen het vaarwater te brengen op een diepte van 3 M beneden A P Nadat de heer Kem ok voor deze z i alleszins afdoende inlichtingen dank had betuigd is de vergadering uiteengegaan tot Dinsdag 18 Nov vm 11 ure Onderstaand schrijven is door den heer jhr Henry Tindal te Amsterdam ontvangen Amsterdam 3 Nov 1890 Het Algemem HandeUblad verzekert in zijn nummer van 26 Oct jl opnieuw dat gij de sympathie van alle loyale Nederlanders voorgoed hebt verbeurd en wel uithoofde van het misbaar dat gq maakt by het ziekbed van den bejaardeh Koning Deze vernieuwde verzekering doet ons de pen opvatten Wij gevoelen behoefte u mede te deelen dat terwijl wij de keus der middelen waarmede gij werkt niet hebben te beoordeelen uw werk zelf het wakker schudden van uw volk onze blijvende sympathie heeft Wij huldigen in u den man die rondborstig voor rijn overtuiging uitkomt die zich een groot volksbelang dat hij beoordeelen kan aantrekt die onmisbaar blijkt te zijn in een Land welks Vertegenwoordiging en Pers het bevorderen van wenschelijke de betaling van de rekening van hot hotel niet in don haak was Die rekeuing had nogal iets te be duiden want daarop kwam een zeer aanzienlijk bedrag aan champagne en lekkernijen voor waarop zij zich in hare eenzaamheid onthaald had Er viel niet aan te twijfelen zij had de groote som die zij bij haar komst den hotelhouder in bewaring had gegeven verspeeld Zoo gingen acht dagen voorbij Op het onverwachtst verscheen zij weder aan de speeltafel een dik met banknoten gevulde brieventasch voor zich leggend Zij zag blocker dan vroeger haar gelaatstrekken getuigden van afmatting onder hare groote oogen lagen blauwe kringen Overigens was er niets in hare manier van doen veranderd haar optreden was nog zekerder nog zelfbewuster dan vroeger Zij imponeerde een ieder De beambten der bank zeer ervaren in do gelaatkennis hunner klienten die het zieleleVon der spelers naar tijdperken berekenen wierpen elkander heimelijke blikken toe die hoofdzakelijk do gezwollen brieventasch dor scboone vroomdelingo golden Geen twijfel Zij moest verbazend rijk zijn Hierover waren ook de badgasten hot eens toen hun de wederverschijning van mevrouw de St Vire in de speelzaak bekend werd Het badsoizoen begon teneinde te loepen De herfst openbaarheid al te zeer overlaten aan het initiatief van bijzondere pertonao Wy huldigen in u den man di royalist genoeg is om zelfs met teuijdestelling van de gewichtigste bedenkmgen onderzoek te verlangen zoodra hij ernetigen grond meent te hebben voor en pliohtaverzuim te vreezen dat zoo het plaats greep het koningschap moet verzwakken Wy vragen u de uitdrukking van deze onze gevoelens te willen aannemen Prof Allabd Piebson Mr F H Van Noxten Mr J A LïVï 1 P N Muileb Prof dr W M Gunning JULIiJS BüNGE Miyoor Kellebmann Dr A W Van Rentebohïm Dr A W C Beens B G J Bikken Den heer jhr Henry Tindal te Amsterdam Het is niet de eerste keer zegt de Weener correspondent van de iV R Cl dat de bekende prof Nothnagel gelgk onlangs weder in de dagbladen tegen de gevaren gewaarsoKuwd heeft waaraan menzich door het likken van honden blootstelt Totillustratie vertoonde hij op zijn kliniek eene damevan goede huizen die aan eene pgnlijke leverziekteleed veroorzaakt door een soort lintworm die nietanders dan door het likken van een hond in hetmenschelijk lichaam kon geraakt zijn De hoogleeraar had in den laatsten tijd ve l soortelijke gevallenbehandeld en was daarbg tot de gevolgtrekking gekomen dat juist op don snoet van de overigens zoozindelijke schoothontjes vele parasieten voorkomen welke ten getolge van lief kozingou door keel en slokdarm hun weg naar maag ingewanden of lever nemen waar zij pijnlijke gezwellen kunnen doen ontstaan De gewoonte der honden om zich aanhoudend metde tong te belikken is eene bron van gevaren voorden mensch welke men niet licht mag schatten Daarjuist vrouwen en kinderen veelal met honden plegente spelen achtte de hoogleeraar zich verplicht opdit gevaar nogmaals de aandacht te vestigen Nietalleen te Weenen maar ook te Koningsbergen en teJena hebben zich naar de hoogleeraar meaedeelt soortgelijke ziektegevallen voorgedaan Zaterdag jl hebben de keuriqeesters bij een paardenslager te Arnhem ongeveer 400 kilogram paardenvleesch afgekeurd dat grootendeels in vergevorderden staat van ontbinding vorkeerde en blijkbaar afkomstig was van aan ziekte gestorvenen paarden Beeds lang bestand het vermoeden dat bedoelde slager knoeide tot de keurmeesters eindelyk vernamen dat den vorigen nacht wederom een kar met ziek vleesch was aangevoerd waarna het gefaeele huis werd onderzocht en drie tonnen met dit schadelijke vleesch gevonden werden Bij nader onderzoak bieek dat het vleesch gezonden werd door een vilder te Wapeningen dezelfde die gepasseerden zomer zulk heerlijk ruudvleesch aan een varkensslager had gezonden Düor de zorg der politie t alles onschadelijk gemaakt en van een en ander proces verbaal opgemaat A C was in aantocht Vele gasten pakten hunne koffers Mevrouw de St Vire bovond zich nog altijd te Ems doch ook haar golukster was aan het dalen Menzag haar in een minder prachtig zelfs eenvoudig hoewel altijd smaakvol toilet aan de speeltafel Zijvergenoegde zich met kleine inzetten mot een enkelgoudstuk Alleen wanneer de kans haar gunstig wasgeweest liet zij de gouden Napoleons weer eensrollen De groote juwoclon oorknoppen die vroegertusschen bare lokken schitterden en de kostbare ringen aau hare vingers waron verdwenen Do handenwaren er te fraaier om mau B waren do ringengebleven tÊKSSÊt De badgasten bokomm diu ii M giiet meer om want het waren niet meer dezelfde personen die zich iif den natijd van hot seizoen te Ems ophielden Ook in het hotel bogen do bedienden niet meer tot den grond voor mevrouw do St Vire die een kleiner logement van den tweeden rang betrokken had zonder dat iemand zeggen kon dat zij den hotelhouder een penning was schuldig gebleven Eene andere bonne vergezelde het kind op de promenade De kloeding van het kleine meisje was veronachtzaamd zooal niet vdrwasrloosd en vuil Ook by het wtrento et quarante had mevrouw de St Vire nielJ meer den zetel binnen den kring die vroeger voor haar onbezet werd gehouden zij nam plaats onder de overige gaston JJe beambten bemoeiden zich nauwelijks meer met haar dan mot de andere spelers en met verachting keken zij soms naar een bejaard heer Door de Gymnastiek onderw zers vereeniging in Nederland is besloten een adres te zenden aau de Begeering omtrent de zeer onvoldoende regeling van het gymnastiek onderwijs aan de Bijksnormaal scholen zoo wat betreft het getal uren daaraan besteed als het gezameniqk beoefenen der gymnastiek door de kweekelingen der heide seksen Wenschelyk werd het tevens geacht dat aan de hoogste klaaw dezer scholen ook onderwgs werd gegeven in hit theorolisch opvoedkundig gedeelte van leervak Het plan bestaat dat de Tweede Kamer na hare terugkomst op 11 November terstond in do afdeelingen zal gaan tot onderzoek van verschillende belangrijke ontworpen als de bolastingsvoorstellen es het ontwerp tot voorziening tegen besmettelijke ziek ten Ook zal dan waarschijnlyk in de afdeolingen worden behandeld het wetsontwerp van den heer Vu Houten tot uitbreiding van het recht tot onteigening ten algemeenen nutte Onder de ontwerpen die het eerst in openbai behandeling zullen komen behoort dat tot splitsingder dubbele kiesdistricten Vod Door de Haagsche politie zyn eergisteren naarDordrecht overgebracht en in handen der politiegesteld twee knapen van omstreeks IZjarigon leeftijd waarvan de oudste jl Zaterdag een bedrag van omstreeks f 60 ten nadeele zgner ouders had ontvreemden in gezelschap van een jongeren makker naar deresidentie was gereisd Laat in don avond kwamende jongens die zich te Dordrecht eerst elk een horloge hadden aangeschaft daar aan en zochten in eenedor achterbuurten eene slaapgelegenheid op Daardeze slaapstede den jongste niet beviel liep hj nachts te 4 uren de straat op door den oudoraagevolgd alwaar zij door de politie werden aangotrsffen die van hare ontdekking bericht zond naarDordrecht hetgeen met een verzoek om overzendingder jongens beantwoord werd De griSotste helft va het ontvreemde geld was nog in hot bezit van jenoudste D C Het vakblad De Horlogemaker vermeldt de uit vinding van oen nieuw soort remontoirhorloges Uit horloge la crémaltière genaamd onderscheidt zich van andere remontoirs hooftakelyk in de opwinding ep wijzerverzettiug die beide door llen beweegbaren glasrand geschieden Daartoe is de glasrand over een daaronderliggenden draaibaren rand geklemd naar binnen van tanden voonien welke op do remontoirraderen werken Draait men den rand naar links dan werken de raderen niet maar draait men den rand naar rechts dan wordt het horloge opgewonden In den bougelknop is bij dit horioge een drukker zooals die ook bij gowone remontoirs savonnet horlogos voorkomt om do kast te openen Drukt men op dit stiftje dan kan men door voorof achteruitdraaien van den rand de wijzers verzotten Overigens gelijkt dat horioge op alle andere behalve dat het ieta vlakker is Wij ontvingen het Verslag van deo toestand dar Landbouwkolonie Nederlatukch MeUrag De Commissarissen zoggen daarin o a het volgende Het reglement schrijft in art 18 voor dat Commissarissen jaarlgks een verslag geven over den toe die sedert korten tijd steeds achter haar stond en haSr souffleerde Het was oen aan de speeltafel bekende persoonlykhoid een profosseur de jeu een van die jakhalzen die den zieken stervenden leeuw nasluipen Het zija meestal geruïneerde spelers zij hebben onfeilbare systemen uitgevonden waarmede zij de rijke spelers verlokken of hun wien de fortuin den rug toekeerde den treurig n moed inblazen om hun laatsten Napoleon met de bank te deelen Monsieur Legrand was bij alle speelbanken aan den Bijn berucht Een paar gulden daags te snappen daarin slaagde hij altijd en wanneer liem oen enkels maal een goudvinkjo in hel net vloog ging hij he om zijn hoogen hoed te laten opstrijken en kocht B zich lichtgele handschoenen Hom was het gelukt de eenige te zijn die zijd scboone Inndgenoote durfde naderen die zelfs haar vertrouwen genoot omXhaar met zijn onfeilbaar systeem den genadeslag tbe te brengen Ten laatste vériiep er fkort voor het sluiten van hot baden spoelsoizoen nog eene week De badgasten waren bijna allen vertrokken Monsieur Le grand Werd niet meer a n de zijde van mevrouw de St Vire gezien Hij had zyn verblijf naar Wiesbaden verlegd waar de bank tot Nieuwjaar geopend ftleef Dank zij de onfeilbaarheid van het systeem wa zijne schoone beschermolingo totaal geruïneerd Wordt vervolgd Ter uitvoering ran de bevelen des bertogs ontwerpt de minister venchillende stokken aan de Kamer en ver lssrt zich ter beschikking ta slelJeo voor verdere inlichtingen De Kamer verzendt de stukken naar de afdeelingwi en vraagt ds medewerking der Regeering De zitting wordt daarop geschorst om in de afdec lingen over te gaan tot het oudereoek der gèlooftbrieven van de nieuw benoemde leden Bij da heropening der zitting wordt bekend gemaakt dat de geloofsbrieven zijn goedgekeurd en worden benoemd tot voorzitter de heer De Waeqoant en tot onder voorzitter de heer Simons De Kamer begeeft zich opnieuw m de afdaelingen tot onderzoek der stukken betreffende het regentschap Na heropening der zitting wordt met algemeene stemmen het voorstel aangenomen van don president waarin wordt verklaard dat do koning groothertog in de onmogelijkheid verkeert de regeeringszaken waar te nemen en het regentschap rechtens toekomt aan den hertog van Nassau Voor het afleggen van den eed door den regent wordt da zitting van Donderdag bepaald Nog heeft de Kamer haar leedwezen ta kennen gegeven tot bovengenoemde maatregelen t moejan overgaan tegenover een vorst die gedurende 8ek tydsverloop van veertig jaren aan het land voorspdxilp geluk on vrijheid hoeft geschonken De Franscha Kamer van Afgevaardigden beeft heden na aanneming der begroeting voor koloniën de beraadslaging aangevangen over het budget van buitonlaadsche zaken Do hoer Ferronays laakte nadriikkelyk de EngelschFransche conventie van 10 Augustus omtrent Afrika welke daarop door den minister Bibot warm werd verdedigd Do heer Lamarzelle vroeg opheldering over da Engelsch Duilsche conventie en den toestand van Frankrijk op Madagascar De minister Bibot antwoordde dat Frankryk by die conventie 800 kilometer grond heeft gewonnen Door aanneming der overeenkomst botrefl onde de Egyptische schuld heeft Frankrijk do sympathie van Egypte behouden en zekere waarborgen varkregop Engeland erkende hot beschermheerschap van Fr likrijk over Madagascar In antwoord aan den heer Dóroulèda zeida de Minister dat de Fransche rogeering niet denkt aan eene expeditie togen Tripoli eene Tnrksche provincie vooral niet na do ontvangst ütOn dagen aan de Fransche vloot te Konstantinopol bereid Do Borlijnsche correspondent der KolnUche Zeitung die zoolang prins Bismarck aan de regeering was goed op de hoogte placht te zijn van do meening in do Duitsche rogeeringskringon spreekt nu ook over de jCongoquaestio Wellicht is deze mededeelmg niet zonder beteokenis na het bezoek dat koning Leopold van Belgia te Berlijn heeft gebracht Do correspondent verzekert dat de Duitsche regeering in geen geval deel zal nemen aan de uitkeering van jaarlijksche subsidies aan den Congo staat Do Duitsche regeering heeft alle moeite om het strikt noodigo voor haar eigen koloniën van den Rijksdag te verkrijgen en kan er dus niet aan donken ook nog iets voor andere Staten lo doen Als eenige oplossing van de moeilykheid wordt aanbevolen dat do oonfereutio die heden te Brussel wordt geopend lage invoerrechten vaststelt waarmede ook de Nederlandscho kooplieden zich even goed kunnen vereenig en als do Duitsche Engolscho en Fransche Dat de Duitsche kooplieden die betrekkelyk weinig belang by den handel in den Congo staat hebben nu het invoerrecht op alcohol toch eenmaal bepaald is geen overwegende bezwaren gevoelen togen hot heffen van algemeene invoerrechten laat zich begrijpen maar de Engelsohe en Fransche kooplieden denken er even zoo over als do Nederlandsche Dit blijkt wel uit do inloruationalo saragnkomst welke Ide Congohandolaars uit verschillende landen heden te Londen houden en waarin er uitdrukkelijk tegen wordt geprotesteerd dat do Congo regeering die zelve ftnodol dryft door het heffen van invoerrechten den haudel der buitenlaudscho kooplieden in haar gebied trachtjte belemmeren Vandaar dan ook dat niet alloen la Nederlandsche pers maar ook da Fransche bladen gelyk het Journal des DSats op de handhaving der oorspronkelyke Congo akte blyven aandringen Volgons do Indépendance Btlge heeft ook Portugal reeds geweigend zg n deel tot da onkosten hij te dragen Het Brusselsche blad vindt dit natjjfr ïk zeer aangenaam en voegt er bij dat Nedifflands voorstel als vervallen kan beschouwd worden nu slechts een der mogendheden weigert zich hiermede te vereonigen Het Journal dea Smxellea maakt melding van hetgeen in het afdeelingsverslag van pnzo Kamer over de Congo quaeslie gezegd is Hot blad slaat natuurlijk munt uit de opmerking van oon der le len jii het betreuren dat do anii slavomijconferentie mislukt i en komt dan tot do onbejrypelyko slotsom