Goudsche Courant, donderdag 6 november 1890

Loeo Tankfust 7 86 Geïmporteerd fust ƒ 7 90 Januanen Pebruari levering 8 yovemberlerenng ƒ 7 80 December levering 7 90 1890 VrUdag 7 November N 4370 ADVERTÉNTIÊN GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Socisteit Ons G enoegen Commissarissen der Sociëteit cOnsGenoeosm brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het fieglement dat bg gelegenheid van de 2 Abonnements Tooneelroorstelling op DONDERDAG den 6 NOVEMBER 1890 de SOCIËTEIT van des avotida ZES UUB af ttal GESLOTEN xijn Namens het Bestaur J C IJSSELSTIJN SecretarU Gouda 5 November 1890 Door delgke ziekte zoo spoedig mogelgk een zin DIEIVSTBODE GEVRAAGD Adres BLAAÜWSTRAAT 5 De inzending van advertentiën kan geacMeden tot öön uur des naWddags van den dag der uitgave dediging der Regeering Br wordt gewezen op eene reeks van wetten die in dit legislatief tijdperk in behouden haven zijn gebracht Niemand zal dat ontkennen maar waar n de wetten die den stemj el dragen van den nieuwen geest die ons staatsbestuur zou doordringen De pensioenwet lag gereed en zou door ieder minister zijn aanvaard omdat zjj berustte op een langdurig onderzoek dat de meest practische oplossing had a Sn de hand gedaan De arbeidswet was niet dan Je voortzetting van een door de liberalen met sue aangevangen werk dat in denzelfden geest werd verbeteid en uitgebreid De spoorwegwetten zijn een belangrijke economische maatregel maar staan geheel buiten de staatkundige beginselen van het kabinet dat ze voordroeg of liever zij zijn het werk uitsluitend van een uitnemend deskundige die wist wat hij wilde en de kracht bezat om zjjun meeuing door te zetten Alleen de schoolwet hii ft eenigermate voldoening gegeven aan he zoogenaamd christelijk volksrbewustziju schMn ze lang niet heeft gegeven wat men ziclt aan die zijde had voorgesteld Toch draagt deze het merk der tegenwoordige meerderheid en daarom zijn dan ook de gemoedsbezwaren der tegenstanders van de openbare school voorloopig opgelost Daarmede is de lijst gesloten Het overige kan allerminst gezegd worden de beginselen te belichamen van de tegenwoordige meerderheid Dit droevig resultaat was te voorzien en is door ons gelijk door zooveel anderen voorspeld bjj het optreden van dit ministerie Het verbond van Rome en Dordt moest vanzelf met Bekroond metZllreren en Gouden nedailleg Aattbmolen door HH Gmea en Scheikundige Kraepelien Holm s Eikel Cacao voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen Alom verkrggbaar in bussen ii V s Kg KRAEPELIEN HOLM ZEÏST Jacob s Winteriiandeuwater is verre te verkiezen boven glycerine en vasiline preparaten Overal verkrggbaar a 20 en 50 cU En gros bg JACOB 8i C m ter ain Uey s moorden mancbetten en voorbemdjes x zijn buitengewoon sterk eleg ant in het draden voortreffelijk en gojcdkooper dan het waschloon vqibr linnengoed ley S boorden mancbetten en voorbcmdles 1 L l I M W worden na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altqd nieuwe uitstekend passende boorden manchetten en voorhemdjes draagt JJey s boorden mancbetten en voorbemdjes x zijn uit papier vervaardigd met linnen overtrokfcui en daardoor van echt linnen niet te ndAscheiden 6i Gangbaarste kon zij urenlang den loop van het spel volgen luisterend naar het rollen der goudstukken en den klank van het zilver op het groene kleed Zenuwachtig trilden hare verbleekte lippen wanneer het toeval zijn dolste luimen den teugel vierde begeerig rustten de weggezonken oogen op de winst waarmede nu en dan een gelukkig speler triomfèerend de speelzaal verliet Ten laatste zag men haar niet weder in de al meer en meer verlaten speelzalen Niemand zocht haar Memand miste ook het kleine meisje dat aan dë hand van een onzindelijk gekleed dienstmeisje door een dun verschoten en hilf gescheurd zomeijurkje niet voldoende tegen den koelen berfstwind gedekt aan den oever van de Lahn de speelgenootjes zocht die of reeds vertrokken waren of haar ontK bken Op zekeren avond was de schoone vieemdelinge uit het onaanzienlijfc logement vertrokken waar zij gedurende de laatste weken met haar kind gehuisvest was geweest Niet lang had de nood met haren trots beTioeven te strijden toen zij na honderdduizenden in den muil der onverzadelijke hyena s van het spel te hebben geworpen de bank om het gebruikelijke reisgeld joor geruïneerde spelers ging vragen Met eenige weinige goudstukken in de bevende handen had zjj bij nacht en duisternis de badplaats verlaten waar zij met zooveel glans was gekomen en waar haar verschijnen zooveel opzien had gewekt JI01f p dc iJn U 4 WAGNBB p doz purll 76 N Lnrcour B p dozijn n 8 Verkrggbaaï te Gouda bij Heer C A JB BAJMTZIÏJQER K te Tiendeweg D 17 3 W P vap EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MET B DLICH Versand Geschitft de i Gouda Snelpersdruk y iB A Beiskman feZoON irWg vestigrn de bgzondere uadacht op dit belaagrijke verslag waaruit zonneklaar bl kt wat w j steeds hebben betoogd dat zelfs in Nederland de houding der regeering ten opzichte van de Coogo reohten niet eenstemmig wordt goedgekeurd Mocht werkelijk de arbeid der antialaverngcon ferentie vrachtelw Uqren dan 4 tt de verantwoordelgkheid hiervoor alleen de Congo regeering welke te kwader ure en zonder eenige noodzaak de bestrijding van den slavenhandel te baat nam om da opheffing van den vrgen handel in den Congo staat te verkrijgen Men wil politieke beteekenis hechten aan de wgze waarop de Bussisohe Kroonprins te Weenen wordt ontvangen Die ontvangst geschiedt namelijk officieel De Kroonprins wordt daarom aan het station ontvangen door den Keizer de Aartshertogen de grootwaardigheidsbekleeders en door officieren van zijn eigen on zyns vaders regiment De Kroonprins hottdt gedurende zyn oponthoud dat ééa dag duren zal verblijf op den Hofbnrg Een keizeriijke trein met een oerewaoht zal hem tot de grens tegemoet gaan Sommigen zeggen dat het bezoek aan Konstantinopel is afgesprongen nmdat de Sultan niet wist of hij toestemming zou kunnnen geven dat een Bussisch oorlogschip de Dardanellen passeerde Dat zal echter wel een praatje zijn In Italië staat men reeds je midden van da verkiezingscampagne die ditmaal met buitengewone hartstochtelykheid van alle zijden gevoerd wordt Meer en meer worden by dezen strijd de eigenlijke quaestieo waarom het loopt de financieele ongelegenheid des lands de koloniale politiek de triple alliantie op den achtergrond gedrongen om zich slechts in die éene op te lossen voor of tegen Crispi Onder deze leuze trekt rechter en linkerzyde conservatief liberaal en radicaal ter stembus op Gelijk Imbriani van de uiterste linkerzijde verklaart er moet geborsteld worden tegen de dictatuur door Crispi uitgeoefend die het parlement tot een eenvoudig werktuig ter uitvoering zijner wenschen vernedert Onder de tegenstanders van den minister president worden yverige bemoeiingen in het werk gesteld om alle groepen der oppositie tot een gemeenschappelyk optreden tegen don heer Crispi te vereenigen Men begrijpt dat eendracht ook hier macht is terwijl indien geen overeenstemming wordt verkregen dit slechts den ministerieelen candi ten ten goede kan komen Manifesten en program redevoeringen volgen elkander dagelijks op Naar gelang de politieke kleur van den strijder nuanceert tnsschen middelpartjj en uiterste linkerzijde richten zich de BBnvsUen heftiger tegen de triple alliantie maar scherp vooral wordt Crispi s houding ten opzichte van het irredentisme en izijn welwillendheid tegenover h t gehate Oostenryfc gewraakt Van weerszijden beijvert mei zich om het nationale element in den stnjd te mengen De radicalen verwijten Crispi ontrouw aan de nationale idee zy stellen tegenover zijn huidige Oostenrijksch gezinde politiek zijn vroegere irredentische agitatie Op haar beurt stelt de regeeriugspartij de sympathieëu der radicalen voor Frankrijk als een onpatriotische gezindheid voor want even goed als de leuze ia voor of tegen Crispi kan men beweren dat zij heet voor of tegen Frankrijk daar Crispi gedurende do laatste jaren aan zijn politiek een altijd meer vijandelijk karakter tegen Frankrijk heeft gegeven Dat juist dezer dagen in Frankrijk plannen beraamd worden voor de oprichting van een 6aribaldimonument te Dijoa ls hulde van de Fransohe republiek aan den grooten Italiaanschen patriot voor zijn grootmoedige hulp in de moeilijkste dagen welke Frankrijk doorleefde komt den heer Crispi zeer ongelegen Door zijn persorganen binnen en buiten Italië haast hij zich dit voornemen te laten voorstellen als een weloverlogd doch onhandig verkiozingsmanoeuvre door Cavallotti en andere Italiaansche radicalen in bondgenootschap met hun Fransche vrienden beraamd ten nadeele der Italiaansche regeering Even a s bij iedere eieuwe verkiezingscampagne in Italië lag ook thans de vraag voor de hand hoe zal de houding van het Vaticaan zijn P Zal het den getrouwen geloovigen ook thans onthouding bij de stembus opleggen of zal de paus dit oogenblik van algemeene onlovredenheid der bevolking tegen de regeering gunstig achten om een slag te slaan Door den Osservatore romano is deze vraag te bevoegder plaatse gedaan doch het blad ontving ten antwoord dat ook bij deae politieke verkiezingen het verbod tot deelneming voor de katholieken van kracht blijft Officieel alzoo blijven de clericalen het parool van paus Pius IX getrouw noch kiezers noch gekozenen PETROLEUM INOTEERIIVGIÉ van de Makelaars Cantzlaar Schalk wijk te Rotterdam De iiaikt vgas heden onveranderd 0 TVAI GE NIEUWE GEDROOGDE ABBIKOZEE Pninellen T CREBAS Roede Witte en Zwarte BESS EN WIJN PramTjozen Wijn 50 cent per fle ph 0 90 ƒ 1 20 en 1 50 de flesch 0 65 0 70 per flesch en hooger Wed C van OIJE Kleiweg No 2 te GOUDA DIENSTBODE Door oqgesteldheid der tegenwoordige wordt zoo spoedig mogelgk eene nette DIENSTBODE gevraagd Niet beneden de 18 jaar Adres HUINCK Hoogstr Gouda Alom te bekomen DE soüssonE mm of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen Van de GroQte of St Janskerk te Ter Goude benevens de gescttedenis der St Janskerk der Glazen der cartonfeekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Woater Crabetli DOO CHRISTIAAN KRAMM Cents A BRINEMAN CHB © S modellen IPB TBPHAN p dozynS p doz paarlL 7 $ Leipzig Plagwitz Prys 80 De uitgave dezer Coarant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlflke Nommers VIJF CENTEN De anti liberale bondgenooten De algemeene beschouwingen die over deStaatsbegrooting zijn gehouden dragen de duidel ke sporen van teleurstelling ook bij deministerieele leden over hetgeen tot stand isgekomen gedurende den tjjd dat het tegenwoordig kabinet het roer in handen heeft gehad Drie jaren van ongestoorde werkzaamheidis een geruime tjjd doch wat is de oogst opwetgevend gebied vergeleken bjj het vele dataan de kiezers in 1888 is voorgespiegeld Brzou een tijd aanbreken van ongekende werkzaamheid verzekerde men want de mannender rechterzijde hielden steeds voeling met hetvolk en kende dus zjjn nooden De liberalenvormden een zekere kliek van thourgeow sati faiUa die alleen voor zich zei ven zorgden alle politieke actie ging eigenlijk om buitenhet volk Dat zon wel anders worden alsmaar de mannen van de Standaard zichkonden wflden aan de tenuitvoerlegging van hetprogram van actie Boe geheel verschillend isechter de werkelijke loop van zaken geweest Zelfs de organen der regeeriugspartij weeklagensomtijds in hun buien van oprechtheid datz zich de dingen zod geheel anders haddenvoorgesteM De beginselen den Eegeering rakenbeklemd m het raderwerk der administratie ende partjj in de Kamer is eenvoudig gewordeneene ministeriijele partjj die geen andere roeping schijnt te kennen dan het kabinet bovenwater te honden En inderdaad er is redente over om te klagen Wat wordt er in dezelfdealgemeene beschouwingen aangevoerd tot ver FEVILLETÓJM EEIT PLEBGEIUD a iet Duitach II 4 Wel verscheen mevrouw de St Vire nog aan despeeltafel doch onQ gemerkt door de weinigen diehaar in haar glans en grootheid hadden gezien engemeden afe eene verlorene Slechts twee maandenwaren yoldoende geweest om eene der meest schitterende eene der meest époque makende verschijningente doen afdalö tot het duistere bestaan dergenen die roofgierig de bank tot het uiterste belegerdenen werden afgeslagen Vervlogen was de glans die nog zoo ko eleden deze zeldzaam schoone vrouw omgaf Èen versleten zwart gewaad omhulde de eens zoo vorstelijke gestalte een eenvoudige dunne mantel beschutte haar vopr dei kouden wind die door het iTahndal blies Onachtzaam was het schoone donkere haar onder een smakeloos hoedje weggestopt mager bleek d or den haar verterenden hartstocht verhjt met ingezonken en blauw omrande oogen vermagerde handen en gescheurde handschoenen zich aan de blikken der omst ndi r8 onttrekkend en schuw voor zich heenziende ADVERTENTIEN worden geplaat t van 1 5 regels i 5 Centen iedere regal meer 10 Centen GEOOTE LBTTBR8 worden berekend naar plaatsniimte Bovendien worden alle Advertentiea gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt lamheid zgn geslagen als het aankwam op gemeenschappelyk handelen Haat tegen al wat liberaal is was de eenige band die hen samensnoerde en bleek een uitstekend middel om de kiezers aan te vuren tot een verwoeden en onweerstaanbaren aanval op de liberale veste maar toen de overwinning behaald was moesten de moeilijkheden voor den dag komen Bepaalde afspraken waren niet gemaakt en konden ook niet gemaakt zgn want over geen enkel groot volksbelang is men het eigenlflk onder de beeren ter rachterzgde eens Alleen is men er met kunsten vliegwerÈ n geslaagd de eenheid in de gelederen te bewaren b de beUlindeling der onderwijswet daarmede schgntvalle wetgevende kracht der bondgenooten uitput te zijn Meö klaagt thans dat de liberale meerderheid in de Eerste Kadier belemmerend heeft ge erkt doch dit is niets dan eene lafite uitvlucht wier onwaarheid den onnadenkendste in het oog valt Heift de Eerste Kamer zich verzet tegen de schoolwet heeft zij niet aan de spoorwegwet haar zegel gehecht Geen enkel bewijs ia er voor de stelling dat ons hoogste staatslichaam f en beletsel is geweest voor de geregelde werking onzer staatsinstellingen ook nadat de meerderheid in den anderen tak der volksvertegenwoordiging was verplaatst De fout zit eenvoudig in de regeerjngspartjj zelf waarin eenheid ontbreekt zoodat werkel k krachtsbetoon onmogelgk is Deze overweging is voor ons liberalen de beste troost Hoe grooter de verwarring in de gelederen dec tegenpartij hoe gunstiger onze stelling wordt bij de stembus van den volgenden zomer III Brand huüde de torenklok van het stadje aan den Bjjn over da in diepe rust onder den grauwen nachtelyken hemel aan zijn oevers gelegen omgeving Brand wees de lantaarn aan de pal naar het westen uitgestoken ijzeren stang Brand I bonsde en dreunde het tegen de flanken der bergen die het geluid gebroken en verdubbeld afschudden en neerwierpen in de kloven en afgronden aan hunnen voet Brand loeid het door de bosschen die alom de oevervlakte bedekten Brand schreeuwde eindelijk nadat de groota klokzich reeds een kwartier uur lang had doen hf n de kleine klok wier schelle keffende stem en C maaifslag verloren gingen in de diepe geweldige basgalmen die met plechtige statigheid door de luchtweerklonken Brand gy slaapkoppen daaronder riep een stemwanneer de stdrm voor enkele oogenblikken bedaarde uit bet open gebindte van den toren waar de klok hare alarmkreten naar het oosten en het westen uitLTt j ef g het metalen verhemèlte Brand naklonk het ten laatste door de enge straten van het stedeke en honderden hoofden vertoonden zich slaapdronken voor de kleine vensters en zagen met ontsteld gelaat op naar den roodge tinten hemel en den door een vuurgloed beschen kerktoren In het licht van dien gloed wierp de I l A