Goudsche Courant, vrijdag 7 november 1890

Is er Toel voornitiicht dat de Yrede onder de beide fractiën der rjegeeringsparljj in zoo ver zal worden hersteld dat in 1891 bj de stembas weer genieenschappelgk kan worden gestreden tegen de liberalen Voorshands is daarop niet veel kans De legerwet is op het oogenblik de groote twistappel en het Igkt er nog niet naar dat een der T andige broeders dsarbg den ander iets zal toegeven Dit is dan ook moeilgk De katholieken zgn in hun verzet zoo ver gegaan dat terugtreden haast ondenkbaar is Geschiedde dit toch b T op hoog bevel dan zou er nu reed zooveel kwaad bloed gezet z ju dat de naweeën niet zonden uitbigven De antirevolationairen kunnen niet toegeven omdat de persoonlgke dienstplicht is een artikel van hun program uitstel van beslissing zou hun weinig baten daar zjj dan voor de kiezers zouden moeten komen met de verklaring dat de eenige wet die voorgesteld is om voldoening te geven aan het rechtsgevoel van dat deel des volks waaronder zg hun meeste aanhangers tellen niet door dit ko8telgke kabinet is gehandhaafd Het is dan ook bij de Standaard reeds zoo ver gekomen dat dit blad onomwonden de vraag stelt of het voor de antirevolutionaire partij geraden is de gemeenschappelgke actie met de Roomsche staatspartg voort te zetten Het artikel waarin deze quaestie wordt behandeld is belangrgk genoeg om in hoofdzaak hier te worden medegedeeld De gang der redeneering ia als volgt Beide partijen hebben elkander ontmoet op een weg die denzellden kant nitliep de bestrgding van de heerschappij der liberalen Men wist dat de dagen dier heerschappg geteld war Uj zoo beiden samengingen Maar tëVens wist men van elkander dat een enkele blik in ons historisch verleden genoeg was om gewaarwordingen van antipathie op te wekken Daarom was samensmelting tot ééne partg onmogelgk Er werd ook geen compromis gesloten maar ieder vunrde op eigen commando en in 1888 heeft die spontane actie uit gemeenschappelgken nood geboren evenals indertgd de Chassepots wonderen verricht Maar znlk een gemeenichappelgke actie zegt De Standaard baat het land niets tenzij ze minstens 12 a 16 jaar kon aanhouden Het helpt niet of de Tweede Kamer is omgezet zoolang de Eerste Kamer niet is veranderd Daarvoor moeten echter de Prov Staten om en deze wordt men geen meester als men niet eerst de gemeentelgke invloeden aan zga zg trekt Terwgl die arbeid nog niet half voltooid is en nog ten minste 10 jaar noodig z n zal de gemeenschappelijke actie vrucht dragen uitgestoken lantaarn schommelend aan de ijzeren stang onder de dreunende slagen nauwelijks meer dan een matgelen weerschijn om zich heen De groote klok wier stem anders slechts op zonett feestdagen vernomen werd en de kleine die dagelijks het Angelus luidde werkten iteeds driftiger en heftiger samen en al rosser werd de glans die de torenspits omstraalde Terwgl het zweet hem langs baard en haren droop bracht de koster en torenwachter slechts in hemd en broek gekleed met bloote voeten de trapbalken van de groote klok in beweging twee teedere kinderhanden trokken met koortsigen ijver aan het touw der kleine klok Zoo had bet een kwartiemurs geduurd Hetklokgebrom begon te verstommen de maatslag werd trager en onregelmatiger ook het geluid van de kleine klok verflauwde allengs De torenwachter was genoodzaakt zijn beenen eenige rust te gunnen Hij meende dat er voor het oogenblik alarm genoeg gemaakt was om de slapenden te doen wakker worden Het hoofd tusschen de draagbalken van den toren uitstekend keek hij een rimpelig perkament gezicht met in den wind fladderende grijze haren naar omlaag over de stad Beneden hem stak een meisjeshoofd uit den toren dat met glinsterde oogen staarde naar den weerschijn van het vuur op de leien er pannen daken der huizen t Ia al genoeg vader met het gebombsm riep komt van Roomsche zgde een storm opsteken die de leiding van zaken wil ontiukken aan de vroede handen waarin ze berust En waarom wil men heel de politieke toekomst op het spel zetten Om iets waarbg geen Ro msch beginsel in het spel kan zgn immers het Roomsche Oostenrgk heeft evenals het Roomsche Beieren persoonlijken dienstplicht ingevoerd bijna zonder verzet Het geldt bier niets dan de technische vraag hoe de veiligheid vin ons vaderland op afdoende wgze te verdedigen en alzoo een ondergeschikt punt van staatsbeleid bij een enkel departement De Katholieken zullen allicht eischen dat De Standaard zgnerzgds toegeve op dit ondergeschikte punt van staatsbeleid bg één departement Sfaar dat blad verklaart dat als de heeren die nu storm liepen tegen het Kabinet ten einde toe blgven zwenken dat voortaan van eene gemeenschappelijke actie geen sprake zal kunnen zgn Want de antirevolutionairen hebben in 1888 in hun program van actie den persoonlijken dienstplicht geschreven en van Roomsche zgde is de eisch tot schrapping van dit punt niet gesteld En thans een kabinet af te vallen dat indient wat ons program eischt ware een daad van te laaghartige félouie en te kruipend opportunisme dan dat het door wien ook van ons mag worden gevergd ja zelfs niet mag worden ondersteld Van toenadering is blijkens deze verklaring nog niets te bespeuren BINNENLAND GOUDA 6 November 1890 Tegen een drietal alhier wonende jongens die in den avond van Dinsdag 11 ten nadeela van vrouw V D wonende in de Aaltje Baksteeg diefstal pleegden van een flesch met snoepgoed is door de politie procesverbaal opgemaakt Zondag 9 November a st des middags ten 1 ure heeft op het terrein aan de Oude Gouwe naast de boomkweekerij van den heer Hooftnuui een Footballmatoh plaats tuaschsn de Goadaohe Cricket and Football Club nOl mpia en de Botterdamsche Club Donateurs hebben toegang tot ima match In de K K kerk is naar wij vernemen aan de gemeente leden ontraden vooral met hunne kinderen hedenavond naar de tooneel roorstelliug in Ons Genoegen t gaan Dit geschiedde met het oog op zekere vrij gewaagde scène die in he tooneeUtuk Een ïabriekiihnd moet voorkomen en waarvan de A Bott Ct in hare beoordeeling vau dat stok melding maakte Van wege het Bestuur van den EendracÜtspolder de kleine tarwgl lij het door den vurigen schijn bloedrood geverfde hoofdje omdraaide naar den ouden man boven haar Zg slapen daar beueden zoo vast dat men gerust een kanon langs hunne ooren zou kunnen afschieten Zij sprak deze woorden in zuiver middenduitschen tongval met een door inspanning en opgewondenheid stokkende ademhaling d armpjes uitstrekkend het van zweet gedrenkte hemd ter verkoeling heen en weer wuivend en de blanke borst in den vlammengloed badend Het is bij den overste riep de oude man met heldere stem naar beneden Ik zie heel duidelijk den uitkijk op het dak branden het geheele dak zal spoedig instorten Hoor je niet boe de meiden door elkaar schreenwen en de honden janken Bij den overste Bg den overste herhaalde het kind met bevende lippen terwijl het strak langs den Egnoever op eene hofstede staarde die op nauwelijks duizend schreden van bet stadje verwijderd lag En niemand verieent hulp Alles moet verbranden en misschien ook Georgine en die ondeugende Jan en Het door de inspanning van het luiden rood geworden gelaat van het meisje verbleekte bij de gedachte die haar mond niet waagde uit te spreken Met de handen op het houten raamwerk gevouwen stond zij daar alleen gedekt door een wollen rokje en het grove hemd angstig gade te slaan hoe de vlammen het dak van het huis lekten hoe de vurige is dezer dagen afgekondigd een Keur op het inwendig beheer van dien polder en op de met de ringvaart van den Zuidplaspolder gemeen liggende wateren bezuiden den Tweemanspolder onder de gemeente Zevenhuiseu Naar aanleiding van de pogingen van particuliere zijde gedaan om te zorgen voor de ridder der Milit Willemsorde beneden den rang van officier en hunne nabestaanden meldt men het volgende overzicht van hetgeen de wet voor die dappere strijders doet De wet van 1816 houdende instelling van de Milit Willemsorde bepaalt De militairen te water en te lande die geen officiersraog hebben krijgen wanneer zij tot ridder 4e klasse benoemd worden eene verhooging van inkomen gelijkstaande met de helft der soldij welke door hen op het oogenblik hunner benoeming wordt genoten En bij de wet van 1864 houdende wijziging van die van 1816 is nader bepaald f Hij die ter zake van eene uitstekende daad door hem als militair te water of te lande benedenden rang van ofticier verricht tot ridder 4e klassewordt benoemd erlangt van de dagteekening zynerbenoeming riddersoldy volgens den graad bekleedop het oogenblik dat hij zich de ridderorde waardig heeft gemaakt Die riddersoldijen nu bedragen adjudant onderofficier 230 sergeant majoor 190 sergeant 140 korporaal 80 soldaat of matroos ƒ 65 s jaara De broeders van den Ned Leeuw ontvangen een toelage van 200 per jaar en hunne weduwen een pensioen van 100 Van daar dat in de afdeelingen der Tweede Kamer de billijkheid is betoogd om de ridders der Willemsorde met de broeders gelgk te stellen Broeder van den Ned Leeuw wordt men meestal ter belooning van langdurigen burgerlijken dienst an de broeders zijn meest allen personen die een g e burgerlijkej kekking bekleeden zonder dat zij zooals de rid Wk der Willemsorde hun leven voor het Vaderland behoeven gewaagd te hebben Dat Gra Moltke bU zijn eenvoudige levenswijs waarop zoo raak de aandaeht gevestigd werd toch Ung niet schriel is bewijst de manier waarop hij voor de inwoners van Kreisau waar hq zijn l uiten heeft zorgt Hü heeft daar een spaa bank voor kinderen gestieht die door zijne mildheid ieder kind op zijn veertiende jaar het dubbele van de ingebrachte gelden met ae rente van die som uitkeert on voorte een kinderbewaarplaata waar arbeidersvrouwen als zij op het veld gaan werken hare kleinen in veilige iMwaring kunnen brengen Een groot deel van zijn vruchtenoogst geeft hy jaarlijk aan de inwoners van het plaatsje Voor de armen is hij zeer mild maar het is hem ook wel gebeurd dat hij beetgenomen werd Zoo heeft hij eens een vrouw die hg s morgens vroeg bezig vond met grassnijden en die hem haar nood klaagde om haren ijver geprezen en haar wat geld gegeven en later bleek het dat die vrouw betig was geweest zgn gras t stelen I Het Maandblad van November van da HoUaudsche Maatschappij n landbouw is in een rouwrand verschenen wegens bet overlijden van den heer zuilen dooraderd met donkere walmen al hooger en hooger opstegen naar den grauwen hemel waaitan zich ook de maan vertoonde die bleek alt een meloenschijf verschrikt aan den horizont staan bleef De oude bromde iets voor zich heen iets goddeloos ongetwijfeld dat wel allerminst aan deze plaats paste want een boosaardige trek vertoonde zich op zijn gelast Tusschen de balken hangend wischte hg zich het zweet van het voorhoofd en tuurde voor zich uit Daar komt de brandweer op de proppen Nu weer met het luiden begonnen vader e De menschen kgkan naar boven ep meenen dat de brand al gebluscht is Met bevende handen greep zij weder naar het touw Schriller nog dan te voren weerklonk het klokje in de stilte van den nacht Bg den overste bij den overste fluisterde het over hare lippen Hare oogen waren wgd geopend op den vunrpoel f gericht haar oor luisterde naar het gegons der stemmen dat nu van beneden opsteeg tot ook de oude man de groote klok weder in beweging bracht pnder wier geweldige slagen de toren dreunde en de balken trilden Bij den overste bromde de oude terwijl hij met het been een telkens heviger stoot aan de balken gaf bij den overste Zoo krggt ieder zijn loon Ëer er hulp kan komen is alles reeds in de asch gelegd en dan baat geen luiden of blusschen meer ffordt vervolgd mr D Visser van Hazerswoude voorzitter der Maatschappij en tevens de man die het initiatief nam om in een periodiek geschrift van de Maatschappij uitgaande de landbouwers voor te lichten Van da oprichting van het Maandblad af was hij daarvan de hoofdredacteur en met zeldzame energie maakte de overledene er een dor beste periodieke geschriften van op landbouwgebied DiV wordt in dit nummer dankbaar erkend door het hoofdbestuur der Maatschappij dat in een uitvoerig artikel hulde brengt aan de nagedachtenis van den overledene als mensch bevorderaar van den landbouw en als schrijver In het bijzonder wordt er in gewezfln op zijn onverflauwde toewijding aan de belangen der Maatschappij hoe vooral door zijn steun een vakschool voor zuivelbereiding in het leven is geroepen en de ZuidHollandsche leerhoeve van zuivelbereiding is gesticht en hoe nog in de laatste algemeene vergadering die hij presideenle hij den stoot gaf tot het oprichten eener afdeeling Onderlinge Brandwaarborg maat schappij in het belang vau de verzekering van laudii bouwrisioo s Immer werkzaam hulpvaardig ateeaf gereed zijn persoonlijke en finanoioele steun te geve aan alles wat hg in het belang van don landbouw achtte zal zijn nagedachtenis bij den landbouw en allereerst bij de leden der Mnalsohappij onvergetelijk blijven De ondergrondsohe spoorweg te Londen die eergisteren door den pr ns van Wallis ia geopend en binnenkort voor het publiek in gebruik zal worden gesteld gebruikt als beweegkracht eloctriciteit zoodat men geen Jast van steenkooldamp heeft £ r worden twee van elkaar gescheiden tunnels gebezigd een voor de gaande en een voor de komende treinen tengevolge waarvan in eiken tunnel de lucht steeds in dezelfde richting wordt ververscht De geheele Ig n die een uur lang is wordt in een kwartier afgespoord De reizigers betalen niet met kaartjes en er zijn geen verschillende klassen Ieder betaalt een dubbeltje als hg het draaihek doorgaat om per lift of langs gemakkelijke trappen in den tunnel te dalen en stapt dan in de wagens die veel op trams gelijken Van het Tijdschrift voor posterijen en telegrafie is een foestuomraer verschenen ter gelegenheid van het SOjarig ambtsfeest van den beer J P Hofstede die op 5 Nov 1840 tot surnumerair der Kon Ned Posterijen werd benoemd en thans aan het hoofd staat van dien tak van dienst en van de telegrafie Dit nommer bevat een portret van den feestvierenden hoofdambteuaar en een artikel waarin de redactie een warme hulde brengt aan zijne verdiensten De heer Hofstede werd blijkens do opgaven in het artikel eerst werkzaam gesteld bij bet hoofdbestuur der posterijen bureel controle in 1347 werd hij benoemd tot 5e commies aau bet postkantoor te Amsterdam waar hij achtereenvolgens opklom tot 2o commies In 1852 werd hij met den rang van commies bij het departement van financiën waaronder de posterijen toen behoorden belast met de zaken het vervoer en het personeel betreffende Die titel werd in 1867 verwisseld met dien van buitengewoon inspecteur welken rang hij behield tot 1864 toen hg bij besluit van 10 Maart tot opvolger werd aangewezen voor den in die rpaand overleden hoofddirecteur der posterijen mr J Pols Binnen het thans afgeloopeu tijdvak van 50 jaren valt de geschiedenis van de eerste degelijke inrichting van het Nederlandsche postwezeo die onder het bestuur van den jubilaris werd uitgebreid en geheel op de hoogte van den tijd gebracht terwijl het feit dat wg aan den vooravond staan van oen nieuwe herziening pleit voor zijne onverdroten werkkracht Van hetgeen belangrijks onder zijn bestuur tot stand kwam verdient vermelding de geheele afschaffing van het bestelgeld ten platten lande in 1866 en de belangrgke Verbeteringen in de plattelandspost waardoor deze eene rgolijking met hetgeen elders gevonden wordt schtkerend kan doorstaan de nieuwe hervorming van het Nederlandsche postwezen hg de wet van 1870 nader gewijzigd bij de wetten van 1872 1876 en 1881 de invoering der rgkspostspaarbank bij de wet van 1880 de invoering der pakketpost bij de wet van 1881 waardoor de uitbreiding van dien dienst ook toi het buitenlandsch verkeer werd mogelgk gemaakt de medewerking tot daarstelling eener algemeene postvereeniging voorbereid op de conferentie te Parijs in 1866 in het leven getreden uitgebreid ea verbeterd op do congressen te Bern in 1874 te Parijs in 1878 en 1880 en te Lissabon in 1885 Als hoofd ook der telegraafadminislratie besprak en behartigde hij de belangen van dien dienst op de conferentien te Berlijn in 1886 en te Parijs in dit jaar op eene wijze dia aantoont hoe zeer hij zich ook daarvan geheel op de hoogte had gesteld De heer Hofstede is ridder van da Ned LeeuV en draagt onderscheiden grootkruizen en ridderorden van andere mogendheden De Standaard geeft het volgend verslag van de rede waarmede jhr mr W H De Savornin Lohman A Fzn het Professoraat aan de Vrije Universiteit heeft aanvaard over de Verhouding tusschen het Hecht den Staat en de Overheid Na een korte inleiding over de keuze van het onderwerp schelste spreker den strijd tusschen eenheid ea vrijheid die vooral onder de Germaanscha volkoren sterk op den voorgrond treedt Daarop ging spreker na hoe het dogma van den sourereiueu staat ontstaan is en zich ontwikkeld heeft daarbij wijzende aan den eenen kant op de miskenning van do aan des vorsten souvereiniteit gestelde perken aan den anderen kant op de verloochening van de aan die souvereiniteit ten grondslag liggende beginselen Spreker noemde do leer der ataatssouvereiuitoit gevaarlgk voor vrijheid en voor rooht en toonde aan hoe da opvatting dat het recht in zijn ontstaan en zijn bestaan van den Staat afhankelijk is zoowel uit theoretisch als historisch oogpunt onjuist is In dit betoog vestigde spreker de aandacht op het ware karakter van het recht hetgeeu te zoeken is in de eigenschappen door God den mensch ingeschapen Nadat spreker ook met voorbeelden uit het Eomeinache en Germaansche recht had aangetoond dat het recht in zgn bestaan niet van den Staat afhankelijk ia schetste bij de ware verhouding tusschen het recht en den Staat waarbij da aandacht gevestigd werd op de sterk uiteenloopende beginselen van het Romeinsche en het Germaansche recht Vooral in het individualistische der persoonlijkheid van het Bomeinscha recht en de tuaschen de verschillende menacben en kringen beataande banden van het Germaansche recht kwam dit duidelijk uit Eu deze onderscheidenheid in beginsel had wederom haar terugwerking op do opvatting van den Staat in deze beide rechten Spreker zich stellende op het standpunt der Germaanschrechtelijke staatsleer wijst nochtans op het gevaar dat ook hier dreigt zoo men Gods Woord verlaat waardoor men uitkamt op de verloochening van den Koning toekomende souvereiniteit van de verantwoordelijkheid aan God van het immers door Hem ingestelde gezag Na nog met een enkel oord gewezen te hebben op de verwantsch tusschen het in den Staat bestaand gezag en h zag in het huisgezin gaf spr vau zijne rede df VfWende resumtie Ik heb dus J forte woorden het gesprokene tezamen vattend tracht het zelfstandig bestaan van het recht tegenover de Staatssouvereiniteit te verdedigen en betoogd dat een revolutionnaire Staat die bewust van ygn alvermogen met één peunestreek verkregen rochben zou vernietigen even rechtmatig zou handelen Is de roover dio zijn prooi met het pistool op de borst den geldbuidel ontwringt Ik heb U wiileu aantoonen dat beeft al het recht om ziju handhaving en vorming den steun v@u de overheid noodig het niet in zgn wezen ligt opgesloten dat de Staat het scheppe en dat uit de geschiedenis en het karakter der rechtsinstellingeu de waarheid van dit gezegde blijkt Den grond van het recht heb ik gezocht in de door God dan mensch ingeschapen eigenschappen Ik zocht daarna de tegenstelling tusschen de twee groote beginselen waarvan het eene alle recht onder dan Staat plaatst en het van hem afhankelijk maakt eu bet andere do inwerking van het recht op den Staat erkent eu in den Staat niet riet een traiiscedente levenlooza eenheid maar een levend organisme met levende leden die elk wederom met eigen onschendbare rechtei i bekleed zijn Terwijl ik ten slotte de vraag besprak of men waar men zich plaatst op het juister standpunt der Germaansche rechtsidee genoodzaakt is met wegcijfering van het persoonlijk gezag van den vorst het gezag in dan Staat toe te kannen aan de gemeenschap en heb mede met een beroep op Gods Woord deze noodzakelijkheid ontkend au het gezag gezocht bij den alleen tegenover God verantwoordelijken Vorst Moge het door s Heeren gunst aan deze Universiteit geschonken worden aan de opsporing en ontwikkeling der op de Heilige schrijft rustende beginselen te arbeiden opdat bet volk van Nederland het besef weder levendig worde dat om onzer zwakheid wille ons overheden gegeven zijn en deze moeten gehoorzaamd worden om Gode daardoor te dienen en Hems de eere te geven In het vasthouden daaraan Js het duurzame en heohtste bolwerk gelegen voor wfjlvelvaart van een volk voor zijn vrijheid eu voor dl handhaving en zuivere ontwikkeling van zijn recht I Onzu lezers herinneren zich dat ongeveer een jaar geleden aartshertog Johann afstand gedaan heeft vau zgne voorrechten waardigheden en ambten als lid der keizerlijke famihe en onder dan burgelij keu naam vau Johann Orth is gaan zee varen als gezagvoerder van een koopvaarder St Margarelhai Dit schip nu is naar het Wiener Tayblatt meldt vermoedelijk met man en muis vergaan De eerste haven welke Johann Orth mat zijn bodem aandeod was Buenos Ayres waar hij juist aankwam om getuige te kunnen zijn an de omwenteling gericht togen president Celman Daar laadde hij naar meu gelooft guano met bestemming naar Valparaiso waartoe Kaap Hoorn moest omgezeild worden wat steeds voor eene gevaarlijke reis gehouden wordt Den Hen Juli lichtte de St Margarethen voor Buenos Ayres het anker en daar de reis per zeilschip gewoonlijk 50 dagen eischt had omstreeks 1 September zijne aankomst te Valparaiso kunnen gemeld zijn Sedert zijn nu reeds twca maanden verloopeu en te Weenen is zegt het Wiener Tagblatt van Johann Orth noch van zijn schip iets vernomen Te aarder vreest men dat schip en bemanning verloren zijn daar in de eerste dagen van Augustus toen de St Margarethen omstreeks bij Staten eiland geweest moet zijn in die streken hevige stormen gewoed hebben Baitenlandscl Overzicht De eerste berichten uit Amerika over den afloop der tprkiezingon waren gunstig voor de democraten doch later bleek dat ze wel wat overdreven waren Eerst heette het dat M c Kinley was gevallen doch thans meldt men dat in Ohio alle republikeinen dus ook de groote tariefman verkozen zijn Ook de andere roorloopige berichten luiden gunstig voor de democraten maar of zij werkelijk eeu voldoende meerderheid zullen behalen zal wellicht eerst over eenige dagen met volkomen zekerheid blgken Evenwel ook al veroveren de democraten de meerderheid zoo is daarom toch vooreerst nog geen omzetting der rageering te verwachten Da repubiikeioon hebban nog de meerderheid in den Senaat en daarbij blijft de rapublikeinscha president nog twee jaren aan het bewind Eerst in 1892 bij de volgende presidentsverkiezing kunnen de democraten weer aan de regoering komen De kiezera hebben dan ruimschoota gelegenheid gehad om de nadeelige gevolgen der M c Kioleywet in bun beurzen te ondervinden De hertog van Nassau is aan de Luxemburgsche grens begroet door de leden der regeering en hield eene inspectie over het daar geposteerde detachement gendarmerie Hg droeg dezelfde uniform als verleden jaar namelgk dio van Nassausoh generaal de erfprins droeg de uniform der Oostenrijksohe huzaren Aan het station stond eene groote menigte welke den hertog toejuichte deze groette minzaam Aan het station aangekomen hielden da hertog eu de erfprins waponachouwing over eene compagnie vrijwilligers Vuo r bet station waa het zwart van de menacben evenals in de straten tot aan het paleis an overal werd da hertog eerbiedig begroet of klonken onophoudelijk jubelkreter De hertog vertoonde zich op het balkon van het paleis an toen defileerden de troepen en achter hen da muziekkorpsen van verschillende gezelschappen Da menigte op het plein en in de aangrenzende straten toonde veel geestdrift en hief aanhoudend juichkratan aan Bij de receptie verklaarde de hertog aan den voorzitter der Kamer dat hij zich te midden van zijn gezin gevoelde en tot den voorzitter van den Raad van State zeide de hertog dat hij zeer getroffen was door do hartelijke ontvangst Na afloop van de aanstaande volkstelling moet in Belgié het aantal leden van den Senaat en van de Kamer in overeenstemming worden gebracht met de vermearderde bevolking in de verschillende reohterI Igke arrondissementen die tevens de kiesdistricten zijn voor de wetgevende verkiezingen In verband met de opgaven der bevolkingscijfers in de verschillende provinciale verslagen is nu reeds berekend dat bet aantal Senaatsleden met 6 dat der Kamerleden met 12 zal moeten vermeerderd worden De Kamer zal dan 150 de Senaat die de helft van dit aantal aan leden telt 76 leden hebben Brussels vertegenwoordiging zal met 1 Senaatslid en met 3 Kamerleden vermeerderd worden waardoor het aantaUdar afgevaardigden van het arrondissement Brussel tot 19 zal stijgen Meer nog dan ooit te voren zal dan de uitslag der verkiezing aldaar over de richting der rogeering boalissen als Brussel liberaal of clericaal kiest zal dit in de Kamer een verschil van ès stemmen ten gunste van de eene of andere richting geven Antwerpen krg gt 1 Senaatslid en 2 Kamerleden meer Luik en Charleroi elk een 1 Senaatslid en 1 Kamerlid Leuven en Turnhout elk 1 Senaatslid Gent Mechelen Brugge St Nicolaas eu Verviers elk 1 Kamerlid Waarschijnlijk zal de wet deze vermeerdering van het lejlental der t ee Kamers bevelende