Goudsche Courant, zaterdag 8 november 1890

mat dwarsstuk de orm van een teekenhaak Og het dwarsstuk zyn knalseinen geplaatst Geeft nu de seinpaal onveilig aan dan ligt bet dwarsstuk op de spoorstaaf waardoor de daarop geplaatste knalseinen zullen ontpoffen indien een trein er over rgdt Wordt het sein eohter op veilig gesteld dan wordt het dwarsstuk teruggetrokken naast de spoorstaaf Ook moet door den heer Van der Drift het bezwaar zijn opgeheven dat dit toestel niet zou kunnen dienen voor banen met enkel spoor waarbij sommige seinpalen op onveilig blaten staan Door eene wyziging werkt het toestel alleen dan wanneer bet noodig is Het moet geschikt zijn voor alle treinen terwgl het daarby zeer eenvoudig en weinig kostbaar is Eene der dames chefs in het magaz n Hirsch aan het Leidscheplein te Amsterdam is in bewaring gebracht wegens diefstal van vele voorwerpen uit het magazijn die in hare woning terug zijn gevonden Haar echtgenoot ook bij de heeren Hirsch werkzaam klaagde voortdurend over vermissing van goederen Een rechercheur kwam ongemerkt toezicht houden en zijn vermoeden dat de thans gearresteerde de daderes moest z n werd spoedig bewaarheid The daily Kepublican uitgekomen te Fresno in Californie don 19en October jl bevat het verslag Tan een welkomstfeest bereid aan de eerste Hollandsche volksplantera bestemd voor Perrin Colony No 2 Na een bezoek met rijtuig van de voor hen bestemde gronden 4 g mijl ongeveer buiten de stad Fresno gelegen werden de 24 kolonisten die in 21 dagen do reis van Amsterdam naar Fresno gedaan hadden aan een banket in Hughes botel genoodigd waar de eetzaal met de Nederlandsche en de Amerikaansche vlag versierd was Daar hield de heer Fedlar mayor van Fresno de volgende toespraak Hier in de stad noemt men mij mayor en in het land van onze gasten zou ik burgemeester heeten maar den eenen titel zou ik even gaarne dragen als den anderen Uit naam der ingezetenen van Iresnc en niet alleen als vertegenwoordi rs der stad maar van het gebeele graafschap en ook weder niet alleen van de stad en het graafschap Fresno maar van California en Amerika wil ik zeggen dat wij er trotach op zijn u welkom te heeten in ons land in onzen staat in ons graafschap en in onze stad Uwe aangezichten zijn nog vreemd en vreemd klinken owe namen zooals wij die gehoord hebbon ons in de ooren maar wij vertrouwen dat het niet lang doren zal of wij zullen met beide de aangezichten en de namen gemeenzaam zijn Wel zijt gijlieden vreemdelingen voor ons maar nw volk en uw vaderland is ons niet onbekend Uw Tolk dicht opeengehoopt in een van de dichtst bevolkte landen der aarde heeft wonderen gewrocht Het heeft den grond veroverd en zelfs de zee doen terugdeinzen Wij begroeten in u een deel van dat volk welks land sedert eeuwen bekend is en welks steden haren leeftijd tellen bq eeuwen Wij in de zuigeling stad Fresno die eerst 15 jaren bestaat wij heeten u welkom en het is ons alsof wij het oude schakelen aan h allerjongste Het nieuwe Amerika het nieuwere Californie de nog nieuwere San Joaquin vallei en het allernieuwste Fresno wij wenschen u en vertroetelden als anderen hun sijsjes en kanarievogeltjes Zij zongen ook maar het was een schril gefluit dat zy reeds van verre uitstieten wanneer zij tegen het einde van den winter wederkeerden om daardoor hun vreugde over het wederzien van hun lomerverblijf te kennen te geven en datzelfde gefluit deden zij hooren wanneer een zwerm kraaien of naenwen den toren naderde in welk geval de beide valken zoo geducht tusschen het bonte luchtgespuis huishielden dat de veerej links en rechU vlogen De beide valken door Freylich Jacob en Lise gedoopt brachten ieder jaar eens soms ook tweemaal een kleine familie op den toren groot die echter voor altijd wegvloog zoodra zij vliegen kon De beide oude vogels vlogen in September weg nadat het meisje hun de kop gekrauwd en tot afscheid met lekkere beten gevoederd en ook do oude Freylich hen over den vaal rooden mantel gestreeld had Begelmatig keerden zij weder als nog de sneeuw op bosschen an bergen lag en de Bijnbaven van hel stadje nog met een ijskorst was bedekt De gebeele stad kende de beide valken Wanneer m voor de eerste maal hun schel gekreisch door de lucht lieten weergalmen rekte men beneden den hals uit en riep elkander toe Daar zijn ze weer die roevers voegde menigeen er bij wien zij een paar edele duiven ontstolen hadden Voor het ovenge werden ook zij als lenteboden beschouwd on hun nest onder het dak noemde men in de stad de dmvantil van don ouden Freylich toe dat uwe komst heil zal brengen aan u en aan degenen die u volgen zullen en wij heeten u van harte welkom Dr yer lid der Tweede Kamer heeft Maandag te Leeuwarden gesproken over belastingen welk betoog strekte om uiteen te zetten dat de tegenwoordige Begeering en meerderheid niets hebben gedaan of willen doen voor verbetering en daarentegen van de liberalen heil is te verwachten By het debat was dr Vitus Bruinsma de eerste spreker Hy karakteriseerde het gesprokene door dr Zaayer als een verwijt op hetgeen vóór ons is gedaan eu niet godaan en noemde onderscheiden belastingen die verbazend zyn gestegen hij gelooft dat dr Z niet had gezien den balk in het oagzyner eigen maar wel den splinter in het oog der andere partij Hy is het eens met dr Zaayer s critiek op de tegenwoordige Begecring maar de liberalen hebben oók tal van jaren verzuimd hun plicht te doen de werkeloosheid der tegenwoordige meerderheid erkende hij maar zy bestaat nog maar enkele jaren en hiertegenover staat eene werkeloosheid der liberalen gedurende 18 i 19 jaren Spr had gehoopt iets te hooren wat het hart van het volk raakt maar hy had slechts kleinigheden gehoord Men mag toch verwachten eenige gewichtige zaken te hooren wanneer men een enkelen keer een afgevaardigde in zijn midden krygt De heer Van Belkum betoogde hierna do noodzakelijkheid van vermindering van belasting eu hoewel geen sociaaldemokraat was hy het toch eens met Nieuwenhuis dat bet volk alléón door de belastingen jrordt gedrukt Hy verzocht den heer Zaayer in Den Haag het zyoe te doen opdat de uitgaven in de staatsbuishouding mochten worden beperkt Dr Zaayer hierop antwoordende verklaarde dat hij in den toon waarop de discussion werden gevoerd den toon had bemerkt die in de laatste jaren in Friesland de mode is geworden Hot is de toon van hen die van verbittering verbetering Spr tartte den heer Bruinsma eene schets te geven van den tegenwoordigen toestand zoo zwart als de schets door spr van vroegere toestanden gegeven en hy herinnerae dat hij gewezen had op de belangrijke hervormingen door de liberale party in het verleden tot stand gebracht en hoe de door de liberale party gewenschte hervormingen steeds zijn tegnngehouden door de andere partyen Hij had niet de tekortkomingen der liberalen verzwegen maar verzachtende omstandigheden gepleit Want het moge eene zwakheid zijn der liberalen het is tevens hunne kracht dat by hen beslaat het individualisme Ër zijn disaedenten onder hen geweset maar hij daagde den heer Bmnsma uit te wijzen op een shibboleth van eenige partij zooals de liberale partij steeds heeft hooggehouden Na dupliek verklaarde dr Zaayer ten lotte dat wanneer het heil van Nederland moest wilfden beli rtigd zoo als dat wordt gedaan door die hem Het waren overigens twee der sterkste haviken met krom gebogen spitsen snavel sterke pooten wit gele keel en vaalroode borst Zy versmaadden een armzaligen kost als muizen kikvorseben en hagedissen deden dagelijks groote rooftochten in de bergen en wouden en keerden de avonds met de nauwgezetheid van een goed huisvader op hun toren terug Arme Lise uw Jacob keert nooit weder Met deze woorden strekte het meisje den blooten arm naar buiten uit en streelde bet dier langs den nig Gij en uw kinderen zullen hem niet weder zien liet zy er op volgen terwijl zij naar de jongen keek die reeds vleugels begonnen te krijgen en die wippend op de lantaamatang zaten te kijken naar het gewoel in de straten ender hen En als verstond het havikswijfjo de woorden van het kind keek het haar jongen vragend aan het rekie trotsch en koen den hals uit blikte om zich heen in den vuurgloed ontplooide de vleugels steeg voor het meisje op riep met schel gefluit de jongen van de stang af zwierf hoog boven den toren in breede kringen rond terwijl de schuwe jongen zich aan het dak vastklampten en met verbazing de opgewondenheid der moeder gadesloegen Wel een half uur lang stonden beiden de oudFreylich en het kind nog in den toren het woeden gade te slaan van het vernielend element nu en dan de klok bewegend Ook uit de naastbijgelegen op nauwelijks een kwartier uur afstand verwijderde stad was hulp komen opdagen natuurlyk te laat want badden bestreden hy zou uitroepen Arm Nederland I u De Locomotie sohrijft Het is naar wy meenen nog weinig bekend hoe eigenlyk de vork van het ontstaan der Plores verwikkelingen in den steel zit en daar ons dit dezer dagei ten oore kwam willen wy het mededoelen ook wyl hei zoo al niet het optreden der regeering geheel rechtvaardigt dan toch eene natuurlyke verklaring er aan geeft Beeds vroeger is vermeld dat eene concessieaan vrage van een Duitsoher den heer Langen om op Flores mynbouwkundige ontginningen te doen door de regeering werd geweigerd o a op grond der verplichting die zij daardoor zou op zich laden om dien vreemdeling tegen de bevolking te beschermen bij niet nakoming van welke taak zy wellicht tegenover Duitschland in moeilijkheden zou kunnen geraken Ër kwam echter nog eene andere concessieaan vrage en wel naar aanleiding van de zending van den ingenieur B van den Broek die voor het Aardrijkskundig Genootschap onderzoekingen op Flores zou oan doen Ton vorigen jare kwam da heer Van den Broek te Semarang hield hier een dag of wat verblijf en besprak met eenige heeren hetgeen hem van Flore bekend was o a dat er waarschijnlijk een rijk veld braak lag voor mijnbouw en bosch exploitatie Het gevolS dier besprekingen wa dat een viertal heeren met den heer Van den Broek een request aan dea Gouv Generaal zonden waarin de wensoh werd te kennen gegeven om hem op Flores verschillende onderuemingen in de eerste plaats mijn en boschexploitatie maar voorts ook cultuur an velschillende gewassen kaneel notenmnskaat kruidnagelen enz op touw te selten Bequeatranten wezen eohter op het gebrek aan juiste gegevens voor het aanvragen van bepaalde peroeelen gaven daarom in hot algemeen de voor hncne plannen wenschelyke uitgestrektheid gronds op als 100 000 bouws en verzochten den steun eu medewerking der Begeering tot eea pnderzoek o a om uit te maken welke rechten da bevolking op eventueel an te vragen terreinen mocht bezitten Het request kwam dus ten slotte neer op het Vlagen der toezegging van eene concessie voor 100 000 nader aan te wijzen bouws waartoe het noodigc voorbereidende onderzoek zou plaats hebhen door requestrauten zelve met medewerking der Bageerin o a door den ambtenaren van den resident van Timor te gelasten de daertoe uitgezondene personen in alle opzichten te steunen Op dit request moet eenvoudig ten antwoord zyn gekomen dat ar nader op zou worden beschikt De rogeering achtte zich intusschen verplicht naar aanleiding dezer concessie aanvragen een onderzoek op Flores te gaan instellen waartoe ook wel zal hebben bygedragen dat de heer Van den Broek met invloedrijke regeeringspersonen te Batavia goed bekend en zelfs verwant was wellicht ook het feit dat ten bureelo van het mijnwezen te Batavia sedert tal van jaren een fleschje ia te vinden met het opschrift tin van Flores zonder dat iemand met zekerheid weet te zeggen hoe het daar gekomen is Da beriehten van den ingenieur Van den Broek zelven die met een paar volgelingen een zeer vredelievend bezoek aan Flores heeft gebracht waren vry gunstig hetgeen zich echter gereedelyk laat verklaren doordat hy zich meer in de goedgezinde omgeving schijnt te hebben opgehouden naar wij meenea bet vuur had alles aangetaat eer redding mogaly k was Met een dof gekraak was het dak van hiat hoofdgebouw ingestort en van de stallen voorraadschuren zag men slechts de zwartgeblakerde muren zonder vensters Diepe st lte lag tegen bet grauwen van den morgenstond weder over de stad verspreid De brandweer was buiten gebleven de burgerij rustte uit van de doorgestanen schrik en ontsteltenis en op hetterraitt van den brand steeg een zwakke rookkolom naarboven nu en dan door knetterende vonken doorschoten wanneer de morgenkoelte den half verdoofden vuurgloed opnieuw aanblies Toen bet dag geworden was trokken beladen wagens de stad binnen begeleid door jammerende meiden en knechts die wat nit den brandenden hof gered had kunnen worden in veiligheid brachten IV Omstreeks dezeu tijd daalde ook de torenwachter van zijn post naar de benedenomgang af waar zich zijne ambtelijke woning bevond Deze woning bestond slechts uit een paar spaarzaam veriichte kamertjes ongeveer op dezelfde hoogte als do orgelgalerij gele gen die hy door een smalle gang bereiken kon om zijne plichten als koster te gaan vervullen Jfordl venolgd y hoofdzakelijk in de omstreken onzer katholieke missiëu Lareutoeka Maumerie Sikka In ieder geval de zending van den beer Van Schelle naar de Bokka streok tegen het einde des vorigen jaara is het gevolg van een eu aiider geweest De twaalf kleine Folkagmchriftea in den laatsten tijd weder van wege de Maatschappij tot Nut van t Algemeen in het licht gezonden zijn thans door den uitjever M E de Grauw te Ouderkerk a d Amstel tot een flinkon bundel vereenigd die iu netten band voor slechts óón gulden verkrijgbaar gesteld in geen volkfibibliotheek mag ontbreken en er uitnemend voor geschikt is om door wie iu volksontwikkeling belangstellen als geschenk te worden uitgereikt Gaarue herinneren we er aan dat de twaalf bedoelde gtischriftjes o a loopen over onze weerkrachten verzekering arbeida weigeving kindervoeding bygeloof verschillende hygiënische onderworpen de Fransche omwenteling enz Do vaderlandsohe kunst heeft een ernstig verlies geleden door het overlijden na een ziekte van slechts weinige dagen von den kunstschilder David Adolphe Constant Artz Evenals wyleu zyn kunstbroeder Anton Mauve werd ook Artz van ons geroepen op middelbaren leeftijd in nen bloeitijd en de volle rypheid van zijn talent Geboren te s Hage den 18n December 1837 had Artz dus nog niet den leeftijd vau 58 jaar bereikt Van 1866 tot 1871 woonde hij te Parijs en logde daar door ijverig stndeeren den grondslag voor zijn reputatie als een onzer voornaamste Hoilandsche figaursohilders Zyn onderwerpen ontleende rtz bij voorkeur aan het Schcveningsche visschersleven en zoo wel zijn duinidyllen als zyn binnenhuizen met figuren droegen een persoonlijk karakter waarin hij steeds zich self bleef Artz verviel nooit in uitersten Zijn werk droeg den stempel van een gezonde kunstopvatting Bij zijn kunstbroeders stond hij in hoog aanzien ook om zijn beminnelijk karakter aangenamen omgang en gropte hulpvaardigheid Het Genootschap Pulchri Studio heeft aan Artz groote verplichtingen Tot tweemalen benoemden de loden hem tot hun voorzitter en gedurende zijn laatste presidium had de vestiging van het Genootschap in een eigen lokaal veel aan zijn boleid te danken Ook in ruimerou kring stond de ontslapen kunstenaar om zijn nobel karakter in hooge achting Door zijn algemeene kennis en zyn smaak voor muziek en letteren bewoog by zich gemakkelijk ook in andere maatschappelijke kringen Vele instellingen verliezen in Artz een Ijelaugstellend vriend of een kundig medewerker Zoo was hij een verdienstelijk lid van den Baad van Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten in welk college de degelijke adviezen van den ernstigen kunstenaar zeer op prijs gesteld werden In het buitenland heeft Artz menigmaal den naam van de vaderlaudsche schilderschool hoog gehouden zoowel door persoonlijke deelneming aan internationale Tentoonstellingen als door behartiging van de belangen zyner kunstbroeders in hoedanigheid van gedelegeerde in commissien Op de internationale TentoonsleUing verleden jaar te Parys gehouden ward Artz tot vice president van de Algemeene Jury benoemd en mocht hij als voorzitter van de Nederlandsche kunstafdeeling veel bijdragen tot het sohilterend succes van de vaderlandsohe kunst In dat jaar viel aan Artz de onderscheiding van bet Legioen van Eer te beurt terwyl hem resds vroeger door onzen Koning de orde van de Eikenkroon was toegekend en ook de H Michael orde van Beiereu zijn borst sierde Da kunstwerken van Artz werden ook in den vreemde zaer gezocht als typische Hoilandsche kunst zoodat eveneens in het buitenland zijn betrekkelyk vroegtijdige dood zeer zal wordeu betreurd De reeders te Scheveningea hebben zich met een adres tot de Tweede Kamer der Staten Generaal gewend waarin zij mededeelon dat terwyl van hunne bomschepen die in de Noordzee de haringvisscherij uitoefenen in den nacht van 17 October onder de Ëngelsche kust de vuren duideiyk zichtbaar brandden en de gewone macht aanwezig was eene visschersvloot van Londen naar Yarmouth regelrecht op hun schepen en netten kwam aanzeilen De verschillende schippers waarschuwden gebruikelijkerwys door flambouwen buiten boord de Ëngelsche vissohers om van koers te veranderen Deze laatsten bleven nochtans doorzeileni waardoor zy de Hoilandsche netten of afzeilden of vernielden en de Hoilandsche schepen zoodanige schade toebrachten dat de vissoherij moest worden gestaakt Adressanten verklaren dat naar het getuigenis van hunne schippers dergelijke handelingen uitsluitend aan moedwil zijn toe te sohryven Geen enkel politieooriogsachip van welke nationaliteit ook werd in den bewusten nacht en op de daarna volgende dagen gezien Van assistentie kon dus geen sprake zyn Intusschen lijden de reeders aanzienlijke schade en laat zich onder deze omstandigheden de toekomst ongunstig aanzien terwyl aangezien geen der nummers van de Ëngelsche vloot bekend is geen verhaal voor den rechter kan plaats hebben Nu in deze loopende maand de hariogvisscherij nog wordt uitgeoefend en gelyk ten vorigen jare gewelddadigheden van vreemde visschers op hun eigendom kunnen worden voorzien verzoeken adressanten de Tweede Kamer bij den Minister van Marine te willen aandringen op tijdelijke verstefking van het politietoezicht op zee gedurende deze maand en om van hunne klachten door tusschenkomst van den Minister van Buitenlandsche Zaken ook aan de Britsche Begeering mededeeling te willen doen De vraag of hot verschijnen in gala kleeding als Oroier ünjug strafbaar kan zijn zal eerstdaags voor eon der Beriijusche rechtbanken behandeld worden In een der Berlijnsche voorsteden beslaat een oude bepaling volgens welke alle inwoners verplicht zijn in geval van brand mee te helpen bij het bluaschen en de verdere werkzaamheden Nu brak daar dozer dagen een vrij hevige brand welke met hulp der vrijwillige brondweer geblusoht werd maar waorbij het wegruimingswerk zoo omvangrijk was dat men krachtens de oude verordening de burgera opriep om mede te helpen Een der welgestelde ingezetenen had daarin niet veel zin maar toen het hem bleek dat hij moest komen trok hij oen zwarten rok en witte handschoenen aan en aldus uitgedost ging hij naar het terrein van den brand waar hij door zijn verschijning groote vroolijkheid verwekte vooral toun hij begon mee ite helpen door tusschen vinger en duim oenige atroohalmpjes weg te leggen In het belang der orde beval hem de burgemeester heen te gaan moar hij verzette zich daartegen omdat hij onder bedreiging van boete opgeroepen was om te helpen Do grapponmoker werd met 3 Mark beboet maar hij weigerde die boete te betalen en wilde de zaak door het gerecht beslist hebben T O O IsT E E L Dank zij de waarschuwing van den kansel aan de goed geloorige katholieken was de algemeene aandacht gevestigd op de tooneelvoorstelling van gisterenavond in Ons Genoegen waar door het gezelschap der hh Le Gras en Haspels Von Wildenbrucii s jongste tooneelstuk werd gegeven Ben Fabeiekskwd genaamd Met meer belangstelling dan gewoonlijk ging men schouwburgwaarta de katholieke abonnee bleven natuurlyk byna allen t huis om te zien of bet op le voeren stuk eene dergelijke exceptioneele handelwijze rechtvaardigde Moet genoemd tooneelstuk nu werkelijk een onzedelijk stuk worden genoemd de opvoering worden afgekeurd en het zien daarvan ontraden Naar onze meening volstrekt niet Wij gaan hierbg natuurlijk van het idee uit dat een répettoire niet wordt samengesteld met het oog op kinderen op aankomende jongens en meisjes maar met het oog op volwassenen die veronderateld worden eenigszius rondgekeken te hebben in de wereld en niet met dichte oogen rond to wandelen op aarde j die gewoon zijn den schouwburg van tijd tot tijd te bezoeken en ook zoo nu eu dan een roman ter hand nemen By de keuze van een tooneelstuk vraagt men zich allereerst af hoe is de bouw daarvan is do dialoog boeiend en is het geschikt voor de krachten waarover een gezelschap heeft te beschikken Of er uu al dau niet een paar tooneelen in voorkomen waarover overdreven strenge zedemeesters hun schouders ophalen doet er minder toe als de strekking van het stuk slechts niet onzedolijk is En nu is het een feit dat in vele romans en tooneelstukken tooneelstukkeu die ook hier vertoond werden nog vrij wat erger dingen werden gezegd en vertoond zonder dat die openlyk van den kansel worden afgekeurd Heeft men zich dus niet op een verkeerden weg begeven door dit thans wel te doen De moest brave en ouderwetsche schouwburgbezoeker kan tevreden zijn met de strekking van dit stuk Do deugd die als iu honderde stukken scbandelyk wordt belaagd houdt zich dapper en weerstaat de verieidelyke taal vau aatan hot brave fabriekameisiie trouwt ten slo te met een braven burgerjongen de brave fabrikant trouwt met een braaf nichtje uit eigen stand en de ellendige lichtmis wordt voor goed weggejaagd I Wat kan men nu meer verlangen Het moet dan ook ten eenenmalo ontkend worden dat Een Fabriekskind een onzedelijk stuk is Nu ia er éón scène nl die waarin de lichtmis het op do eer van het brave meisje toelegt en haar op den verkeerden weg tracht te brengen welke vooral bij genoemde zedemeesters aanatoot leed Alles hangt hier af van de wijze waarop dat tooneel geschreven werd en ook dit kan de toets eener verstan dige critiek beet doorstaan Eón oogenblik aarzelt het meisje maar om den verleider even daarna mat bliksemend oog en hartstochtelyke gebaren een slecht mensch te noemen die dan ook eenige oogenblikken later met schande en oneer overladen wordt weggejaagd De deugd triumpheert en de ondeugd legt het leelijke af Van opwekking der hartstochten aanmoediging tot zondigen vergoelijking van het kwaad is geen sprake yi de afkeuring van het stuk alzoo ongemotiveerd Het is een boeiend stuk dat evenals elders ook hier ter stede veel bijval ha Na ieder bedryf werd luide geapplaudisseerd en dat door brava buiavadera achtenswaardige vrouwen en tal van personen die in hun omgeving in hoog aauzien staan De afwezigen moeten dus werkelyk spyt hebben thuis te zijn gebleven Het spel was uitstekend Wij hadden het genoegen met eena nieuwe actrice kennis te maken Mej Alida Klein een meisje van 17 jaar dat in Juli II de Tooneelschool verliet met een 2n prijs voor blij eu treurspel en sinds 1 September aan het Botterdamsch gezelschap is verbonden Zij maakt een bekoorlijken indruk heeft een sprekend gelaat mooie oogen een lieve stem en voldeed als Lemtje Aet Fabnekakind uitstekend Hoe bevallig was haar eerste entree en de sohalksche wijze waarop zy met Herman sprak en omging gaf al dadelijk een goeden dunk van haar spel die gedurende het verdere gedeelte van den avond eer toodan afnam De tooneelen met August met haar moeder en oom en met Paui Ilefüd werden door haar uitstekend gespeeld Wij hopen haar nog dikwijls in ons midden te zien optreden De heer Henri de Vries had ook een belangryke rol te vervullen die van Ilermaa Hij deed dit op eene wijze dio aller goedkeuring wegdroeg Vooi het weergeven van zulke personage s vooral is hij zoer geschikt De heer J Haspels deed niet voor hem onder Deze was ook uitstekend gegrimeerd De heer Tartaud schynt lederen keer dat wij hem zien vooruit te gaan Zijn vroegere styfheid in bewegingen beeft hij geheel overwonnen De beide broeders dis door de hh Tartaud eu de Vries werden voorgesteld zijn een geheel tegenovergestelde levensbeschouwing toegedaan de een is idealist de ander materialist en zoowel in uiterlyk gebaren als in wijze van uitdrukking der genoemd artisten kwam dit tot op het einde toe goed uit zoodat zij als t ware de verpersoonlijking van hunne ideeën waren geworden Ook uit een oogpunt van tooneelapeelkunst was deze voorstelling hoogst merkwaardig I Buiteolaodscb Overzlcbt In Luxemburg heeft de hertog vau Nassau den eed als regent afgelegd en daarna de Kamers met een troonrede geopend welke reeds beantwoord ia met een adres van antwoord Het geheel is door een diner en toepasselijke aanspraken opgeluisterd De republikeinen in de Vereenigde Staten hebben geen reden tot tevredenheid over den uitslag der verkiezingen Volgens de laatste berichten is aun niet eens de voldoening geschonken dat de groota M c Kinley werd herkozen De geringe meerderheid welke zij in het Huis van Afgevaardigden bezaten is geheel verdwenen en door een sterke democratische meerderheid vervangen Hoe groot deze meerderheid is kan natuurlyk eerst over eenige dagen als de uitalag der stemming in alle districten bekend is met volkomen zekerheid blijken maar toch zyn nu reeds de New Yorksche bladen het er overeena dat de democraten een meerderheid van omatreeks 80 a 100 atemmen hebben veroverd In vergelijking met de kleine meerderheid waarmede republikeinen de M c Kinley wet doordreven ia het groote aantal der democraten die nu te Washington terugkeeren inderdaad van groote beteakania De overwinning der democraten bij de verkiezing is het eerate gevolg van de republikeinscha uitsluitingspolitiek Ofschoon de alles duurmakenda wet haar nadeeligeu invloed slechts een maand lEon doen gevoelen is toch dezen korten tyd reeds voldoende gebleken om de voorstellingen der vryhandelaars betreffende deze wet te doen uitkomen De lauweren van majoor M c Kinley zijn wel spoedig verwelkt Evenwel is de wet nog niet afgeschaft De Senaat is nog republikeinsch en de republikeinscbe regsering zetelt nog te Washington maar natuurlijk zal het toch den democraten by hun beweging tegen de wet een krachtigen steun geven nu een zoo krachtige meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te hunner beschikking hebben Vandaar dan ook dat de vorige democratische president de heer Cleveland zijn partijgenooten den laad geeft met dubbelen yver op de verlaging der invoerrechten aan te dringen Het spreekt wel vanzelf dat de overwinning der democraten in Amerika in geheel Europa met ingo 1