Goudsche Courant, maandag 10 november 1890

4373 Maandag 10 November i8oa GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzexidlng van advertentlën kan gescbieden tot ëön uur des namiddags van den dag der uitgave De Zv ritsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt ftnt 10 Jam dear ProfMMrai praotUwwnde OMMmbMrm M iMt PaUl k Vo ff va t B MtalwvolMt al vo uo p Bff BAam kar w rk aa n onaoltlidvUJk Oeneea en HalsmlddeL B ro rd doer Blohard Brtndt worden om bare xaehU werklaff door noQVen fsane InfeDomen en aijn te TerUexen boren de leherp werkende Zouten Bitterwater Droppela yenfiela ens BV Om zich by den aankoop te besehernien tefren nagremaaltte prepafat n rrafre men In de apotheken ateeds naar de alleen echte 2 wlt0erflche Pillen van den Apotheker Richard Brandt Prjl per doos met ebruik aanwijrlinf ÏO Cent § en ielte nauwkenrfg er op dat het hlerbowea afftedrohte door de wet benchennde handelimerk of etiket het Witte hrnla op het roode veld en de handteekeninff Rchd Brandt zich op leder doosje bevinde ti Hoorddepot F E van ISanten Holff te Rotterdam nomenheid wordt begroet niet alleel in landen als Engeland n Nederland de eenige steunpilaren Tan den ïryen handel in den tei enwoordigen tgd van bescherming maar ook in landen waar het protectionisme den boventoon voert Hier geldt h t dan ook niet zoo seer het beginsel en de ingenomenheid met den legeoraal van den vrgen handel De overwinning der democraten wordt daar slechts beschouwd als de heuglgke voorbode van de afschaffing der gehate M c Kinley wet waarvan natuurlijk de landen die hun eigen grenzen voor anderen versporren de meeste nadeelen ondervinden Het offioieele Engelsche blad deelt de overeenkomst mede met den sultan van Zanzibar waarbij het gebied van dezen beer onder het protectoraat van Engeland komt Daarmee is deze 7j k nu geheel in orde de Duitsche Bondsraad heeft het ontwerp tot inlyving van Helgoland in Pruisen genoemde Sultan ontving de som voor den afstand van zijn rechten op DuitschOost Afrika De Sultan van Witu is na het verbranden vau z o hoofdstad nog altijd zoek De sociaal democraten worden in Duitschland ook zonder socialistenwet streng op de vingers gezien Zoo werd te Brunswijk een vergadering tot bespreking van de verkiezing voor den Gemeenteraad door de politie ontbonden op grond dat er te veel leven werd gemaakt Het moet er dan ook heel luidruchtig zijn toegegaan maar ieder heeft zijn manieren in de wereld en daar had de Brunswyksche politie wel wat om mogen denken Bg de verkiezing dolven de sociaaldemocrateh het onderspit Te Kiel brachten de sociaaldemocraten twee hunner in den Gemeenteraad Yeel opzien verwekt het tot nog toe niet tegengesproken bercht van het socialistische Berliner Folks buut dat wegens gebrek aan werklieden bij den landbouw te Soppau in Pruisisch Silezie het regiment infanterie in garnizoen te Neisse naar Soppau is gezonden ter inz meling van den beetworteloogst De Democr Corrap komt thans tegen dien maatregel op Het betreft hier zegt zij geen beetwortolbouw van staatswege maar eene hulp aan den een of anderen particiiliereo grondeigenaar of aan eene maatschappij die beetwortelen teelt en suiker produceert Derhalve om zoodanige eigenaars uit de klem te helpen stelt men militairen aan het werk wier geheele tijd alzoo in strijd met hetgeen de rijkskanselier Caprivi in deu Rijksdag heeft gezegd volstrekt niet uitsluitend voor den dienst noodig blijkt te zijn Dat er bij openbare rampen militairen te hulp worden gerequireerd voor zoover er dan particuliere krachten te kort komen is alleszins begrijpelijk maar dit isgeene reden om militairen in dienst van particulieren te stellen n wel mo maar op commando zonder eenigen vorm van verlof De zaak ia wel niet geheel en al nieuw want by werkstakingen zijn er ook wel eens militairen aan den arbeid gesteld maar te Soppau ia het een ander geval Het aldaar bestaande gebrek aan werklieden ligt grootendeels aan het te geringe loon üit de provincie SUezie trekken jaarlijks in April en Mei eeue menigte behoeftigen naar da westelijke provinciën maar inzonderheid naar de Saksische beetworteldistricten waarheen zij door wervers en agenten bij groote kolonnes worden overgebracht omdat zij daar meer verdienen en dan komen ze in November in hunne woonplaats terug Zoo zou het niet gaan wanneer de Silezische beetwortelplanter hetzelfde loon wilde geven wat zijn Saksische confrater betaalt dat toch ook maar zeer weinig met het Silezische loon verschilt In plaats daarvan baalt de Süeziër werklieden uit Russrsch Poleu die tevreden zijn met nog minder loon dan de Silezische werklieden ontvangen Maar het is niet altoos mogelijk een voldoend aantal Russische Polen ie verkrijgen en bovenalen zijn de regeenngsautoriteiten volstrekt niet gesteld op dien invoer eener soort koelies die vijandig zijn ten opzichte van al wat Duvtsoh is Het is dus licht te begrijpen hoe het komt dat de beetofortelplanters te Soppau thans weder wegens gebr aan werkkrachten in de klem zaten Maar dit neemt niet weg dat het toch voorde landbouwers wat al te gemakkelijk wordt gemaakt wanneer zij onder zulke omstandigheden op die manier aan werkkrachten worden geholpen Daartoe mogen alsdan de manschappen van het leger niet naar de akkers ten arbeid worden gecommandeerd PETROLEUM NOTEERINGE van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De matkt was heden vast Loco Tankfust 7 85 Geïmporteerd fust ƒ 7 90 Decemberlei erin g ƒ 7 95 Burgerlijke Stand Moordrecht GBBOEEN Christira Gerdins ooderi J 0 reijnder en J F Fxalto Johanna ouders J Borre eD B de Jong OVEBLEDEN I Man 67 J Gouda Snelpersdruk van A Beinkman Zoon ADVERTENTIËN V Getrouwd ADRIANÜS JOHANNÜS IJSSELSTIJN E JANSJE CHRISTINA BLANKEN die mede namens wedenydsche familie hunnen hartelgken dank betuigen voor de vele blaken van belangstelling h han huwelijk ondervonden Jouda Krimpen ajd Lek 5 November 1890 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Zuster en Behuwdzuster Mejuffrouw HESTHER GERARDINA van LEEUWEN in en ouderdom van 75 jaar üit aller naam Wed J TAN SONSBEEK VAN LkEUWEK Gouda 6 November 90 Eenige en algemeene lennügeving Zeer ITette Gesteendrukte NmSAAHTJES worden GELEVERD door A BRiJVKNAK en Zn 1 Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los irorden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelgks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S nttwV in aanmerkelijk vergroote flesschen voor 80 cenU 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr FOPP Tandpoeiler of Tandpaiita steeds da tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 Venns zeep en Konnebloemen zeep POPP s ekrUttlllseerde en Trauspuram Clycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet m gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten lint te w eg brengen ilV De namaaksels van Auatherin Hondwttter verwoesten de tanden binnen korten tijd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist M Dr B VlFchow Bwajn T Gletl Münehtn t BeClam Lalpzig t V Nossbaum MOnciwn Hertz mtl d m T KOFCZynskl Krak Brandt Klmsenbura bU storingen in de kwalen dar larar lut van aam dnranda varatoppinv en ds d Ahedeo sooAli haofSplJll dvlxaICkald abrak aaa aatlnat rai Verder in alle Drogist en ParfiimeriewinkeU van Nederland STEEIXROLEiV Nog slechts twee dagen iu lossing de aangekomen lading Grove Ruhr Kachelkoien waaruit w tot 7S Cent per Heet afleveren vrjj in huis bezorgd contant zonder korting mits bij 2 of meer Heet gelyk genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 8 November 1890 D COMMISSIE tot ÜITDEELING van ERWTENSOEP Soepketel Keizerstraat heeft de eer te berichten dat zü binnen eenige dagen zal rondgaan tot het aanbieden harer Met het oog op de groote behoeften en tot instandhouding dezer nuttige instelling hoopt zy dat in mime mate zal worden deelgenomen De LIJSTEN ziJn ook by de ondergeteekenden aan huis verkrijgbaar Het Bestuur A H TAN DILLEN Voorzitter C A B BANTZINGBR Secretaris H rt guiitii htkMit voortrrtftlllke H ii dd l tege Hoesten en Heesohheid Tolgeni Toonchrift van den Accademie Pro ftMor Dr HarlesB te Bonn bereidde StoUweroh sohe Borstbonbons Tirptkt in gele pakjes en voonlen met den naam en stempel in rood lak van den fabrikant FrtiM 8tallw rok xijn alom verkryg baarln GO UB A bö J H BOERS en C van VLIET Firma Zei denbuk Co Apotb Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julias Mattenklodt Amtterdam Kalverstraat 103 ADVERTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Prol Dr V FrerlclM B mjn t V Scanzoni wnnburB C WItt Oopanh a n Zdekauer ei Patarsburg SoederstAdt Kuan Lambl WaraelMMi Forster Blrmlnotiam Onderbuiks organen baUaa tracan a alcaiisr vaort fBit voortkomeadc oogeiteldllchald baaaawdbald kartadam Dl ZwlUerwbe PIlleD van deo Apotheker De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlpe Nommers VIJF CENTEN By deze Courant behoort eeu Bijvoegsel BINNENLAND GOUDA 8 November 1890 Op Zondag 16 November a 8 hoopt dezangvereeniging Apollo weder eene uitvoering te geven Het programma bevat o a Psalm 42 van Mendelssohn benevens der Herbst uil Haydn s Oratorium dio Jahreszeiten De solopartijen zijn in goede handen on de koornummers met deu gewonen ijver en met de meeste zorg ingestudeerd zoodat den kunstliovendon leden van Apollo een genotvolle avond wacht Wegens onvoorziene omstandigheden zal de Foot ballmatch die w dezer dagen aankondigden niet plaats hebben Iu den nacht van Donderdag op Vrijdag zijn op don Bleekorsingel alhier bij enkele ingezetenen ruiten ingeslagen Het is te hopen dat zij die deze baldadigheid bedreven hun straf niet zullen ontloopen In de verleden week te Gouderak gehouden gemeenteraadsvergadering is de begrooting voor het dienstjaar 1891 vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op ƒ 9488 98 Het lijk den 22en Oct onder Stolwijkerslnis gevonden is herkend geworden als dat van zekeren De Qraaf uit Zutphen In den borstzak zijner jas is door den gemeente veldwachter van Gouderak een brief gevonden die door het eenig zoontje van bovengenoemden aan den ongelnkkigen vader geschreven was en waaruit diens domicilie en naam bleek en bij nader onderzoek ook bevestigd werd Of de man zich uit wanhoop verdronken heeft of door de duis FEVILLETOIM EEN PLEEGEIND Naar iet Suitach IV 6 Het meisje bevond zich in hemd en rokje gekleed reeds aan den haard om het sobere ontbijt gereed te maken Toen zij den voetstap van den ouden man op de trap hoorde nam zü den grooten kofiieketel van het vuur Kofiie was de lievelingsdrank van den koster d w z wat de arme ma j kofiie beliefde te noemen een donker afkooksel van hicorei en eikels welke ingrediënten de kruidenier op het Kerkplein hem voor weinig geld verkocht Daarmede verkwikte hij zich dag en nacht en voornamelijk des nachts wanneer het een vereischte was met een paar wakkere oogen in het rond te zien of om dadeliik van zijn leger in het torenkamertje tn springen wanneer hij het schrille geknjsch der havikken vernam die als droegen zij kennis van het beroep van din ouden torenwachter luid schreeuwend opvlogen en met de ken tegen het venster slaande den toren omfladderdon zoodra zich ergens brand vertoonde of wanneer een bliksemstraal de duisternis van den nacht doorkliefde ternis of eenig ander ongelukkig toeval te water isgeraakt is niet bekend t Uit Hekendorp wordt van gisteren gemeld Het was heden veertig jaren gSeden dat de heer G van der Lee door de Herv gdmeeute van Oudewater tnt lid van het college vaa Jlotabelen verkozen werd en kort daarna als kerkvooj d benoemd sinds als president de administratieve belangen der Herv gemeente behartigde Bij deze gelegenheid werd hem door de gezamenlijke kerkelijke colleges een aandenken aangeboden bestaande uit een kostbaar monumentalen zilveren inktstel Op het middenkorps prijkt een fraai gemodelleerd vrouwenbeeld den godsdienst voorstellende houdende een lauwerkrans in de rechterhand terwijl onderaan eene keurig gegraveerde inscriptie is aangebracht aldus luidende i Huldeblijk aangeboden aan den heer Gijsbertus van der Lee t de Kerkelijke Colleges der Ned Herv tJemeente van Oudewater 7 Nov 1860 1890 Op een schild aan den voet dor iiero üguur komen de initialen van den familienaam van don heer Van der Lee kunstig gedreven in een monogram voor Hierbij was gevoegd een album waarin de namen van de leden der verschillende kerkelijke colleges sierlijk waren geschreven tevens inhoudende vier photographiecn groot formaat voorstellende lo het kerkgebouw der Her gemeente van Oudewater van binnen 2o het kerkgebouw uitwendig 3 en 4 de villa van den jubilaris vau verschillende gezichtspunten genomen vervaardigd door den heer A Greiner hofphotograaf van Amsterdam De oudste predikant ds J W Margadant bood een en ander in gepaste bewoordingen den jubilaris aan die met zichtbare aandoening dezo tretfende bewijzen van belangstelling dankbaar aanvaardde En het eerste kwam dikwijls genoeg voor Dank zij de oude gezegende insteUing uit den pruikentijd hadden de steden met hare meestal goed ingerichte bluschmiddelen de schade van de branden die op het platteland uitbraken te betalen hetgeen voor de boeren een aanleiding was om hunne hutten en schuren in brand te steken wanneer die bouwvallig werden ot wanneer zij meenden dat een nieuw gedoe boter was dan een oud Kalm en met gekruiste armen plaatsten zij zich dan voor hun brandende have in afwachting dat de stedeUngen door het brandalarm uit hun slaap gewekt met de spuiten toesnolden natuurlijk als het te laat was IVant zoo dom is een boer niet om zich door een stedeling de grap te laten bederven en een buitenkansje voor den neus te laten wegkapen Zooals van zelf spreekt had de torenwachter onder zulke omstandigheden de handen vol Over dag had hij zijne plichten als koster te vervuUen en de bevelen van den pastoor af te wachten wat hem vaak zwaar genoeg viel wijl hij geregeld op gespannen voet stond met de keukenmeid van den eerwaarde en des nachts ontroofde hem de liefhebberij voor vuurwerk der boeren de noodige rust Heel veel nut had het wel niet doch de ijzeren stang en do lantaarn dienden gereed te worden gehouden en dat had ook zijne zwarigheden De oude Freylich was namelijk eer liefhebber van de bierkan Hij was een zoon van welgestelde ouders en had ook wat geleerd namelijk muziek Zelfs had ADVEETBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ïk 50 Centen iedere rege eer 10 Centen GROOTE LETTKE8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Uit Ammerstol schrijft men aan de Scioonh Ct Zaterdag j l hordacht do heer A tan Noortwijk Sr den dag waarop hij vóór 50 jaren zijne betrekking als hoofd der school alhier aanvaardde Niettegenstaande de jubilaris verzocht had van alle festiviteiten verschoond te blijven en hem geene geschenken aan te bieden wapperde reeds vroeg in den morgen van allo openbare gebouwen en woniijgen de driekleur Door den jubilaris word den schoolkinderen een feest gegeven waartoe de leerlingen des morgens te 8Vs ure in het schooUokaal bijeen waren Nadat de kinderen den inwendigen mensch aan broodjes en melk hadden goed gedaan maakten zij begeleid door het personeel en eene commissie van oud leerlingen een tocht door de gemeente Van dezen tocht op het schoolplein teruggekeerd nam de plechtige onthulling van den steen in den voorgevel van het schooUokaal aangebracht een aanvang Nadat de kinderen In den vorm van een hoetijzer voor den gedenksteen waren opgesteld werd de jubilaris met zijne familie door 8 in het wit gekleede meisjes van groen en bloemen voorzien van zijne woning gehaald Nadat hij binnen den kring had plaats genomen werd hij op kernachtige wijze toegesproken door den heer P Zanen Cz president vaa de commissie van oud leerlingen Nadat genoemde heer zijn voorafspraak had geëindigd viel het scherm voor den steen en las men in gouden letters gegrift Souvenir aan A van Noortwijk Sr als hoofd der school te Ammerstol 1840 n 1890 Zijne oudleerlingon Na afloop der toespraak bedankte de jubilaris in gevoelvolle woorden zichtbaar aangedaan dengeaohton spreker de gemeente enz Na afloop dezer plechtigheid gingen de kinderen naar het schooUokaal wachtten den jubilaris op welke bij monde van den heer Emeis werd toegesproken en die hem namens personeel en kinderen een prachtig aslonportret mat hü gestudeerd maar voordeel had hem dat nooit aangebracht omdat hij zooals hij het noemde er niet voor bestemd was Hij had veel in de wereld rondgezworven had veel doch niets degelijks bij de hand gehad was berooid en doodarm van zijne zwerftochten weergekeerd had zich als muziekmeester in het stadje neergezet doch al spoedig zijne lessen verioren omdat hij een al te trouw bezoeker der herbergen was geworden Ten laatste was hij een aanstelling als koster en torenwachter machtig geworden De gemeenteraad was tot het besluit gekomen liever partij te trekken van zijne muziekkennis en hem de beide betrokkingen te geven dan hem ten laste der stadskas te laten vervallen wat onvermijdelijk gebeuren zoude daar Freylich op zijn ouden dag een zeer onaangename gehechtheid aan zijne geboorteplaats aan den dag legde terwijl men er zeker van was dat hij zoolang men hem geen stedelijk ambt opdroeg in de herbergen de regeeringsdaden der achtbare vaderen aan een tamelijk scherpe kritiek onderwerpen en iedereen tegen den gemeenteraad opstoken zou Kletsers schold hij de bestuurders der stad bij wie alles achterst te voren gaat Hü had zulk een grooten aanhang in de stad dat de herbernera hem meestal zijne rekening kwijt scholden en hij Ijverde oolang tesren don Eand tot deze op voordracht van don burgemeester besloot hem een stedeUjko aanstelling te geven Daardoor was Freylich do factotum an den pastoor geworden met wien hij tenminste eens in de veertien dageii om den HfiSPWrS WB WWJ