Goudsche Courant, maandag 10 november 1890

Maandag 10 November 1890 fVed A QÜAIVT Kleiweg BERICHT dat van af heden de Nouveautés voor de St Nicolaas X7 O I id E 2 T Brei en flaakgaren m de VLETTER LANGE GROENENDAAL L iS ifl de Volharding Te heg innen 10 NOVEMBER 1890 GEWIJZIQDE WINTEEDIENST Dienst Tan GOUDA naar AMSTERDAM 1 unr nm in piaata van 4 uur BOSKOOP 4 4 35 6 30 8 05 Zondag 8 05 9 15 Dienst Tan BOSKOOP naar GOD DA 6 30 vm 7 15 Zondag en Donderdag 7 BOSKOOP naar GOUDA 5 nm 6 45 Alle andere diensten volgens de besta indo dienstregeling DE DIRECTIE Ondergeteekende is weder ruim voorzien van FIJNE E© O d e Colog ii e gevulde en ongeviilde surprises ODEÏÏES IS TOILET ZEEPEU Gouda iVed C van OIJE Joey s büorden manchetten en voorhenidjes zijn buitengeiroon sterk elegant in het dmgen voortreffeiyk en goedbooper dan het wascbloon voor linnengoed € I ey s boorden manchetten en voorhcmdjes worden na het gebruik ecnvoudis weggeworpen zoodat men altijd nieuwe uitstekend passende boorden manchetten en ïoorhemdjes draagt ey s boorden manchetten en voorhemdjes zijn uit papier rervaardigd met linnen overfokken en daardoor an echt linnen niet te onderscheiden modellen 6i Gangbaarste BDOBT Jong ns kraaf f dozijn fl 49 QOISTHE p dozijQ 11 6 7 SERZOO p dozijn fl ji T T V dozijn 0 ftS l t OO f COST VJ Pdozijol GrootteP IGTOottelj p dozijn p dozijn I il 45 I AiBIOW g ï a WW V FKAWKLIir p dozijn a 44 WAÖITEB P BTtSBBJUH P dozijn p doz puri 76 V p doi pzarJ L 78 X MlfCOUr B éy A p dozijn i 8 Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MEY EDLICH Versand Geschaft Leipzig Plagwitz Gouda Snelpersdruk Tan A Brinkmak Zoon SJB anAjfzia maoabinb dv Frinteips TE PARIJS Zenden gratis en franco de generale geïllustreerde catalogus in de hoUandsche on fransche talen bevattende nieuwste modes voor het Winterseizoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan HII JULES JALUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen m voorraad biidnPrlntemps worden eveneens kosteloos toegezonden doch mon gelieve duidolyk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prgzen te bepalen Terzendlngen naar all Landen derWerald De catalogus bevat de Voorwaarden 3 der verzendingen v or Franco Vracht en Rechten y Copreepondentle fn alle talen ONTVANGEN de nieuwste Demi Saisons en Winterstoffen J HOOGEI BOOIII NB STALEN in alle prjjzen worden ter bezichtiging gegeven pq Heden weder ONTVANGEN KISTJES g 2 van 25 50 en 100 stuks zeer geschikt voor S i St ITicolaas Cadeauzi SIGABENMAGAZUN van F GREIN DEL g S ü ff NIEUWSTE MODELLEN GROOTSTE SORTEERING SGHE K Zn PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij PEETERS Jz AU bewijs van echtheid is cachet en kurk steeih P HOPPE Boitenlandsch Overzicht Da Belgiscbe afgevaardigde Melot heeft geweigerd de hem aangeboden portefeuille voor binnenlandache zaken aan te nemen wogens versohil ran meening met den rainisterpresident Beernaert over de invoerrechten op graan Men noemt nu den afgevaardigde Deliiirlot ala den aanstaanden mmistsr van binnenlandache zaken Volgens andere berichten zouden echter de bezwaren die het optraden van den heer Melot in den weg stonde i n opgeruimd De hertog van Nassau hreft van verschillende vorsten telegrammen ontvangen waarin hem hulde wordt gebracht voor zjjn ijver in hot vervullen van zijn plicht De hertog vertrekt heden van Loxemburg zonder eenig cremonieel en zouder begeleiding van de leden der regeering Hij heeft zqn Toornemen te kennen gegeven spoedig te zullen terugkeeren indien de zaken dit eisohen De Oroote Baad van Tessino hield gisteren eene zitting om te beraadslagen over het voorstel betreffende de kieswet De linkerzyde weigerde aan de discussie deel te nemen omdat het congres de herziening der grondwet heeft goedgekeurd en trekt zich terug Da zitting werd daarop tot aanstaanden Maandag verdaagd De uitslag der verkiezingen in da Veraenigde Staten is nu volledig bekend De democraten wonnen 86 zetels zoodat zij in het nieuwe Hnia van Afgevaardigden een meerderheid van 74 stemmen zullen bezitten Dat deze verpletterende nederlaag der republikeinen uilaluitend aan de M c Kinley wet te wqten is wordt zelfs door de republikeiniohe bladen niet ontkend en natuurlijk komen na den slag ook verwijten Eeniga bladen verwijten den fabrikanten en ondernemen ten wier bate de wet vooral moest dieaan dat zij te begesrig zgn geweest en door hun drijven de inwerkingstelling der wet hebben overhaast Immen indien deze belanghebbenden hun ongeduld slechts ééa maand hadden kunnen bedwingen zoodat de wet eerst na de verkiezingen in werking ware getreden zouden de republikeinen zeker Éinc een verpletterende nederlaag niet geienen hebben Het beste bewijs hier oor is dat de democraten in eenige Staten o a in Kansas Nebraska en Zuid Carolina hun overwinning alleen te danken hadden aan de hulp der farmers alliance De landbouwers in deze Staten ofsc ioon aeders ijverige protectionisten hadden nu reeds Ingezien dat zij na de uitsluitingswet da mededinging met Canada Australië en Indië op de Kngelsohe markten niet konden volhouden Terstond sloten de boeren zich aaneen en naraen allen onder de leuze togen M c Kinley met groeten ijver deel jvi den strijd dien zij door hun deelneming ün gunste van de democraten beslisten Ook in de andere staten was de lenze voor of tegen M c Kinley Het antwoord der kiezers op deze vraag liet aan duidelijkheid niets tewensohen Majoor M c Kinley de ontwerper der wet werd niet herkozen republikeinsche staten als lowa dat in het oude congres vertegenwoordigd is door 10 republikeinen en 1 democraat raaar nu 7 democraten en 4 republikeinen afvaardigde werden stormenderhand door de demoeralen veroverd Sterker veroordeeling van M c Kinley s uitsluitingspolitiek is wel niet denkbaar De groote vraag is nu wat de democraten vooreerst met hun meerderheid zullen doen President Harrison is niet verplioht het nieuwe congres voor Dec 1891 bijeen te roepen en het honden van een buitengewone zitting is niet waarschijnlijk Ook heeft de Senaat nog een republikeinsche meerderheid Natuurlijk zal deze meerderheid allengs verminderen nu de democrateu in eenige Staten ook de meerderheid hebben veroverd in de provinciale vergaderingen die de leden van den Seneat afvaardigen en ook zijn nu reeds eenige republikeinsche senatoren onder den invloed der algemeene atrooming tot de tegonperty overgeloopen maar de republikeinsche meerderheid in den Senaat is grooter dan deze was in het Huis van Afgevaardigden en kan niet zoo snel worden omgezet Daarbi j komt nog dat de president Hariason die bet recht van vtto heeft nog tot 189S aan het be wind blijft zoodat de vooruitzichten ora de wet vóór de presidentsverkiezing in te trekken niet zeer gunstig zijn De eenige hoop welke de democraton hebben ia dat er een algemeene volksbeweging zal ontstaan indien gelijk te verwaobten is de prijzen der levensbehoeften ten gevolge van do M c Kinleywet steeds hoogor stijgen In dit geval zouden Senaat en President vellicht voor den algemeenen aandrang moeten bezwijken maar anders is er vóór 1892 geen ingrijpende verandering in de handelsstaatkunde dor Vereenigde Staten te verwachten De Oostenrgksche bladen blyven opgetogen over de officieele komst van den Bussisohen Kroonprins en knoopen i araan steeds overdreven gevolgtrekkingen vast De Neue Freie Pres e herinnert dat de Russische Kroonprins een paar jaar geleden Berlijn passeerende een uur of anderhalf aan het spoorwegstation bleef doorbrengen zonder den Duitschen Keizer op te zoeken of door dezen begroet te worden Dat er nu te Woenon zoo geheel anders gehandeld wordt beschouwt hot blad als een bewijs dat de triple alliantie thans te Petersburg beschouwd wordt met andere oogen an twee of drie jaren geleden althans in de officieele kringen te Petersburg want de Fanslavisten laten van hun haat tegen Oostenrijkrïongarije niets varen Advertentiën AANBESTEDING Regenten der beide Gasthuizen alhier zallen op MAANDAG den 17 NOVEMBER 1890 des avonds ten 8 i nre et Kamer van Regenten AANBESTEDEN De levering van Kruidenierswaren en eenige levensmiddelen voor het jaar 1891 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 13 NOVEMBER 1890 voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezicStiging zgn gesteld De inschrijvings biljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen en kunnen belanghebbenden bg de opening daarvan op dagi nur en plaats bovengenoemd tegenwoordig zgn Regenten voornoemd A W ROES Preddent O C KNAAP Seeretarü f 100 belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFRIES LIKDOORN TIN CTUVB nog last van Likdoorns Eeltknobbela of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar by den Dep6thouder L A DB VLETTER i 60 Cent per flacon met 335 Staatsloterij De TREKKING begint MAANDAG 17 November a s LOTEN en GEDEELTEN van Loten verkrggbaar bjj de Collectrice te Gouda Wed A C COSIJN Gouwe C 9 bfl de Vischmarkt Ten spoedigste TE KOOP een WATES EN mmii met FORNUIS en WARM WATERKETEL en VERKOOP van KRDIDBNIERSWAREN Adres Burean dezer Uonrant onder No 2058 normaal ondergoederen y het beste voorbe rilSt r hoedmiddel tegen ïoïïii Z verkoudheden en tegen onvoldoende huiduitwasemmg Alleen echtwanneer met nerenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSöhne en onder de handteeltéiiing Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D Hoogenboom Cz Wgdstraat te Gouda Heeren Dames en Kinder A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Lijders aan maag en darmkwalen ontvangen op bun verlangen gratis een nuttig boek daarover toegezonden door FRITS POPP a uitgevers flrma te Heide Sleesw k Holstein gtF Algemeen erkend als hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem iUoiiden Tandziekten zooals het los ivorden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worfJen zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts T r P O P P e Anatherln r f W f r 5 MoDdwater in aanmerkelijk vergroote flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr FOPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden ge zond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 Venns zeep en Zonnebloemen zeep FOFF S fiekrlstalUseerde en T auspa Ul I Glycerinezeepen zijn de üjnste Toilet im gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 9V De namaaksels van Anatherin Iondwater verwoesten de tanden binnen korten tyd 10 Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogisl