Goudsche Courant, dinsdag 11 november 1890

1890 Dinsdag 11 November N 43T3 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentiön kan gescMadeu tot een uur des namiddags van den dag der uitgave OotTDA Snelpersdrak van k Bbdikmak SeZoon IIVDP GIJ tengevolge van de tnüuonza nog hot it Bronchitis of ecife K eelaandoeuiug behouden hebt gebraik dan AleaihCs Haventroo Pastdlea Immers de Prensische Lehrzeitang verkondigde dat een extract van üaverstroo Avena 8ativa een onfeilbaar middel is tegen de HOEST Influenza of Kinkhoest Deze beschouwingen zijn door het Nieuws van den Dag van 22 Januari 1890 nader besproken Daar echter het grootste gedeelte van het publiek dat aau verkoudheid of zwaar hoesten lydende is een afkeer heeft van alles in den vorm van een geneesmiddel en het extract van de Avena Sativa een lafien vervelenden smaak geeft en Vien eetlust ontneemt was het noodig hetzelfde in iets aangenamers te vervormen en er bestanddeelen aan ton te voegen van welks gebruik niemand afkeerig is Daarom heeft de Heer ALEWIJN dit in den vorm van Pastilles gebracht die in het GEBRUIK dezelfde uitwerking hebben en aan dezelfde eischen voldoen als het extract zelf met dit verschil dat de Pastilles niet alleen de heilzame Avena Sativa bevatten doch daarenboven nog inbonden de pare rietsuiker die op zich zelf reeds een voedzame kracht bezit de borst verzacht en de slgm oplost Wie kan zich DAN nog verwonderen dat deze Pastillen door de geneeskundigen aanbevolen worden Ieder zy echter gewaarschuwd dat er reeds namaaksels in den handel té vinden zijn van ALËWIJK s HaverêtTOo Partillei Daarom is het handelsmerk bestaande in een bos HAVËRSTRIIO gebonden met een lint waarop het woord ALE WIJN wettig gedeponeerd en zjj ieder die zich van deze Pastilles wenscht te bedienen gewaarschuwd geen andere te vragen dan die welke voorzien zgn van de bos Haverstroo en waarop duidelgk te lezen staat AIcwIJn s laverstroo Pastllles Verkrygbaar a 2ö cents per pakje by de volgende firma s Te Oouda A Dercksen J A Verhoeff Wed C van Oge T Crebas Te Schoonhoven P Santman L S Tim TeBW e U L Verweert Te Heltevoetttui Job v d Wiele F Mellema H v d Linden Hzn Te MaatêluU Wed A Hollaar L C van Dam Te Vlaardingen K J Poortman C Bergwerff J H Bekaay C D van Geest P Steutel Jb J Schenk Voor Engros l l NORD Spétraat 236 238 Amsterdam lOü Depots SO Bodega s IN OVER de Wereld EU HOP A Onze Port Sherry Madera Tokayer en Malaga fVijnen zijn in de voornaamste Hospitalen van Europa onmisl aar geworden Verkryghaar te Oouda bij de Firma T CRBBA8 ECHTE SINQEE NAAIUACIINES Fraclitig St ITicolaas Cadeau Meer dan 9 tnüHoen in gebruik Meer dan 300 diploma s der eerste klasse Eenig Depot te AMSTERDAM 62 KAL VERSTRA AT 6S Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 gi De nieuwere soorten van de Naaimachines der SInfer HaatscbappU hebben meer en dengdeljjker verbeterinfen dan eenice andere Naaimachine Dubbele Stiksteek Handnaaimachines al naar gelang van kwali teit van af Twaalf Gulden Onovertr offen KWA LITEIT Gegarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM VRAAG Fabriek te Westzaan Op rericht 1825 CHOCOLAAD ROOTES De MITÜAL Levensverzekering Maatscliappij van HewYork OPGERICHT in 1843 KICH ARD A W CLRDl P resident Uit liet JAARVEESLAQ eindigende 31 DECEMBER 1889 Aantal polissen in omloop 182 310 met een verzekerd kapitaal van 1 414 874 834 80 waarTan alleen in 1889 zgn uitgegeTen 44 577 met een verzekerd kapitaal Tan Ontvangsten Betalingen aan Polishonders Waarborgfonds Extra Reserve ƒ 77 797 549 05 of vermeerd laatste jaar 38 001 520 95 341 003 330 05 24 148 121 10 Directie voor NEDERLAND en BELGIË 73 Rne de la R ence Brutsel Generaal Agentnnr voor NEDERLAND 747 Prinsengracht Amsterdam Vertegenwoordiger voor ZUID HOLLAND C P DOLK 89 Nieuwe Haven Rotterdam 379 006 208 48 12 257 717 75 1 182 645 40 86 797 936 1 4 292 962 08 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlflke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 November 1890 Bg een to Eotterdam gehouden examen voor scheepsmeter der zeeschepen is o a geslaagd de heer G H van Peppelen te Gouda thans kommie verifioateur In den afgeloopen uaoht zijn ten nadeelo van d J wonende op de Kaam een drietal konijnen ontvreemd Chretiennl i verbonden aan het gezelschap der heeren Van Lier eu zal binnenkort in den Plantage chouwbnrg ta Amsterdam als toonaelspcler optreden Uit den staat van da fondsen in beheer b j de faoofdoommissie van het ondersteuningsfonds opgericht door het Nederlandsch onderivyzeregonootschap blijkt bet volgende Het bedrag van het vaste fonds op 1 Januari 1890 wa 70 500 welke som geplaatst is in de onderwyzersspaarbank De jaarlijksohe giften en bqdragen in het jaar 1889 ineens ontvangen om te voegen bj de jaarlyksche rente zgn ƒ 980 48 i Deze som is beschikbaar om te dienen tot uitkeering in 1890 volgens artikel 18 alinea c In hel jaar 1889 is aan rente gemaakt ƒ 2710 32 Deze som is us beschikbaar om te dienen tot ondersteuning volgens art 18 alin o en b in 1890 Het iotaal der joariijksche giften en bijdragen ineens ontvangen in het jaar 1889 om te voegen by het vaste fonds of by de jaarlyksche bijdragen beloopt De invloed der weersgesteldheid op de zangstem is bekend de zangers kunnen verkouden worden en FEVILLETOS EEU PLEEGEIITD Naar het Duitsch IV Tien jaren zal het geleden zijn toen bet vreemde ▼ rouwspersoon men zeide dat zy uit Frankryk kwam hier ziek in het gasthuis werd opgenomen 2y had een roodharig kind van vier jaar by zich nu ja Doortje zal nu veertien jaar zyn I Die haar gezien hebben meenden dat er wat voornaams achter stak natuurlyk wat de eenvoudige lieden hier voornaam heeten Men zeide dat zy al haar geld in Sms verspeeld had en dat de bank daar haar zelfs 4iit barmhartigheid het reisgeld had gegeven om naar Frankryk te kunnen terugkeeren Maar wat doet zy Zy verdwynt heimelyk des nachts en laat het kind hier achter eer nog de politie had kunnen ontdekken wie zy was en zonder dat zelfs een snippertje papier by het kind werd gevonden waaruit bleek wie het was en wien het toebehoorde Haar armzalige plunje was alles wat do vrouw aan en by zich had want naar men later vernomen heeft had zy in Ems alles en alles haar diamanten haar kostbaarheden tot zelfs de japonnen die zy aan had H nemen dan vacantie doch er is nog een andere invloed meer direct op de stern zelf Een leeraar inden zang leidt uit zgne ervaringen af dat wanneer op helder weder eene somSere regenaohtige weersgesteldheid volgt deze verandering zich reeds 30 uren to voren doet gevoelen door eene neiging in de stem tot zakken ook is dan de klank der stem werkelyk doffer dan anders Wanneer regenachtig weer omslaat en plaats maakt voor mati weer danzyn ook de verschijnselen bij de zangstem omgekeerd de intonatie wordt zuiver de klank derstem frisch metaalachtig en van de zangers kan veel meer gevergd worden dan in het voiige geval Is sterke vorst in aantocht £ an ontstaat eene neiging om te hoog te zingen en klÉgt de stem een bijzonder helderen klank De inboedel van den g Kvezen Keizer Pedro van Brazilië in zijn paleis te Eio de Janeiro is dezer dagen geveild Onder de verkdtehto vooiwerpen bracht een zetel van paüssamlerhout voor on gediend hebbend 720 mdreu 968 40 op da meubelen van s Keizers kamer 9 stuks 4400 müreia ƒ 5918 een secretaire der Keizerin 6000 mtlrets ƒ 8070 een bidstoel 130 000 mdreia ƒ 174 850 en een vlengelpiano 2000 müreis 2690 Men heeft due bijna driemaal zooveel voor de piano betaald als voor den troon Door den heer Pliohon voormalig bestuurder van een der grootste kolenmijnen in het noorden van Frankrijk is in verband met de jongste werkstakingen in de mijnen van Frankrijk België en Duitsohland nagegaan hoe de betrekkelijke stand der loonen in deze drie verschillende landen is en om onjuiste uitkomsten te vermijden heeft hij zijn onderzoek bepaald tot het kolenbekken dat zich van Westfa verpand om het geld bij de tiank te verspelen Ook aan het spoorwegstation was niemand te weten gekomen wie zy eigenlijk was zoodat mon haar het kind niet heeft kunnen nazenden noch haar noch den vader De gemeenteraad is wel genoodzaakt geweest zich het lot van het kind aan te trekken lot zich de vader die bij advertentie in de dagbladen werd opgeroepen bekend zoude maken Maar niemand hoeft iets van zich laten hooren wie weet of het kind wol ooit een vader gehad hooft on zoo is dan Doortje hier gebleven Men heeft haar Doortje Fransohman gedoopt omdat zij toch een naam hebben moest en wyl geen monsch haar familienaam kende Zij is do gemeente tot last geworden en als t een paar jaar vorder is zal zij wol zorgen dat de appel niet ver van don boom valt en dan mogen wij zien hoe we hot presentje weer kwyt raken Onder zulke beschouwingen en gevolgtrekkingen werden de eerzame juffrouwen het ook hierover eens dat het niet goed geweest was de opvoeding van oen kind als dit aan een sujet als Freylich toe te vertrouwen maar aangezien er in het stedeke geen eigonlijko armoede geleden werd moest men t elkaar toestemmen dat er buiten Frajflich bozwaarlyk iemand te vinden zou geweest zijn bereid om de verzorging van zulk een verdacht kind tegen zulk een bedelaarsloon op zich te nemen en wie kon het bij slot van rekening eigenlyk iets schelen wat er van zulk een onbeheerd ding werd mits de gemeente er verder geen ergernis aan beleefde ADVEETENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTSB8 worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc len uitstrekt naar Aken Namen Charleroi Borgen en drie of vier noordelijke fransohe departementen In dit gebied is de bodem formatie overal gelijkvormig zijn de koleubeddingen van dezelfde dikte en dus de omstandigheden waaronder de kolen verkregen worden gelijk De loonen zijn zooals te erwaohton was in Frankrijk hooger dan in België of Duitschland en ten opzichte van laatstgenoemd land komt bij op grond van een enquête der Pruisische Begeering in 1887 tot het besluit dat het g iddelde loon van den mijnwerker in die districten 2 fr 95 cm per dag bedraagt In de Belgische kolenvelden bevond hij dat daar het dagloon van 2 fr 70 om in 1887 gestegen was tot 2 fr 90 cm in 1889 terwyl in Frankrijk de mgnwerkers per dag In het departement du Nord 3 fr 55 cm en in Pasde Calais 3 fr 65 om verdienden Een ander voordeel dat deze werklieden genieten is dat zij meerendeels wonen in modelwoningen met tuintjes op hoogstens een kwartier afstand van den mond der mijn welke woningen de mijn eigenaren hun zeer goedkoop verhuren In België en Duitschland zyn bijna nergens voorzieningen van dien aard getroffen ten minste niet op zulk een ruime schaal Indertijd heeft de officier van justitie te Leeuwarden bij de installatie van mr Gockinga zich minder gunstig over t departement van financiën inzonderheid over de administratie der belastingen uitgelaten Daarop heeft dezer dagen de rijksadvocaat mr Huber bij du behandeling eener elaslingzaak geantwoord in dezer voege fik heb het myn plicht geacht uitvoeriger dan anden by deze zaak te doen uitkomen dat wij hier te doen hebben met een opzettelijk ontduiken der rijksbelastingwetten De administratie van s rijks belastingen slaat toch bij den of cier van justitie bij deze rechtbank in geen goeden naam blijkens hetgeen hij mede Na zulk een onrustvoUen nacht daalde Jean Baptist Freylich van don toren naar zijne ambtelijke woning af Het was een koude maar zonnige en frisscho herfstmorgen één van die hortstboden zooals men zo in de Eijnlanden vindt wanneer de rivier en zijne oevers begraven liggen onder een dicht nevelfloeis waaruit do torens wijnbergen on burchten in flauwe omtrokken oprijzen tot het zonlicht eindelyk den chaos verstrooit en bet paradijs te voorschijn doet treden Het was reeds laat want de koster en torenwachter had na den vroegdionst zijn leger weder opgezocht Nog zweefde do nevel om den toren toen ïreylich beneden kwam Boeds had de herfstzon eonfgouden stralenkrans om de torenspits getrokken reeds begon zij den nevel van do daken van het stadje te verdrijven en voorspelde zij oen prachtvollen dag zooals er geen schooner over de aarde kon aarbrekan een dag die er als het ware toe uitnoodigde in het vrye veld te gaan omdwalen of oen tocht door de wijnbergen te gaan ondernemen om hier en daar den geurigen most bij de wijnbouwers te proeven Sinds gisteren was namelyk do inzameling begonnen Hot was des morgens in de straten omgeklonken en do bedryvighoid der her en derwaarts trekkende lieden had aangekondigd dat de arbeid in de wijnbergen was aangevangen Een ieder dia een paar gezonde armen aan het lyf had was den geheelen dag bij het inzamelen behulpzaam geweest f I