Goudsche Courant, dinsdag 11 november 1890

ê deelde by de plechtige installatie van mr Gockinga aU lid deier rechtbank En de indruk die een dergel jk gevoelen by deze rechtbank moet maken zou schadelijk kunnen werken op de beoordeeling van dese en andere vervolgingen die ik hier in naam der administratie by uwe rechtbank aanbreng Volgens den officier van justitie zoude het bestuur der belastingen hebben orimineele en fiscale neigingen zoo zelfs dat iemand wiens reohtbeschouwingen onder den invloed van dat bestuur zonder eenig tegenwicht zyn geweest moeilijk een goed rechter zou kunnen zyn een rec iter met hart on ziel nik zal niet in eene ontvouwing treden van dit voor de administratie van s ryks belastingen waarlyk niet vleiende getuigenis terwyl nog wel de gehoele installatie rede niet anders bevatte Doch tegen die ongemotiveerde beschuldiging een krachtig woord vin protest Dio jarenlang de werkzaamheid van het bestuur van s rijks belastingen gadesloeg weet dat het bestuur inderdaad met groote zachtheid handelt tegenover hen die te goeder trouw in hunne verplichtingen dwalen doch dat het onverbiddelijk en ook gestreng moet zijn tegen die menschen die als deze gedaagde op allerlei wyze aan hunne verplichtingen om belasting te betalen zich trachten te ontwringen Naar denzelfden regel vervolgt het openbaar ministerie de overtrediogen en misdrijven naar dezen elfden regel legt ook de N urlandsche rechter do traf op waar hij de keuze heeft tusschen zwaardere en lichtere straffen Dit is ook blijkbaar de bedoeling van den wetgever waar hij den rechter groote ngheid laat in mate van de op Ie leggen straf Juist deze zaak deze gedaagde ia een treffend Toorbeeld hoe er een aantal menschen gevonden worden die op alle mogelijke wyze trachten aan hunne verplichting tot belastingbetaling te ontkomen en dan kan en mag het bestuur niet anders doen dan tegen detolken de toepassing van de wet bg den rechter te vragen Deed men het niet de belastingen zouden alleen gedragen worden door de goedgezinde door de eerlijice lieden en dat te bevorderen kan toch waarlijk de bedoeling van den officier van justitie niet zijn En vertier £ d Achtb heeren zou ik kunnen uitspreken een woord van leedwezen dat de officier Tan justitie zonder eenige aanleiding zonder dat eenig belang van eenig proces of wat ook daartoe drong op deze wijze is opgetreden tegen de administratie van s rqks belastingen dat deze ambtenaar aldus critiek heeft uitgeoefend op een andere tak van taatsdienst dan hij vertegenwoordigt ik zou de Traag kunnen doen of daarmede de belangen van den Staat worden gediend ik zou dat alles uiteenzetten doch het is misschien beter zulks van deze plaats niet te doen Daarom onthoud ik mij van eenige verdere beschouwing doch van de zijde der administratie mocht het gezegde toch niet zonder eenig protest voorbijgaan En ik hoop er verder over te kunnen zwijgen De bekende Engelsche aartsdeken Farrar heeft zgn instemming betuigd met het boek van generaal Sooth In darkest England en zal in de Westminster Abdij er over preeken Hij heeft de genetaal een brief geschreven waarin hij hem hulde brengt voor zijn pogingen tot bestrijdmg der armoede in groote sleden Voor zoover ik weet schreef Farrar werd nog die een sterken rug had had lich als korfdrsger verhuurd alle karren en wagens waren voor het i Tcrvoer van den most in beslag genomen de inwoners lelf meest allen wynbouwers waren met hun dienst I personeel naar buiten en vandaar dat de gebeele tad na een dag van zwaren arbeid in zulk een Tasten slaap venonken had gelegen vandaar dat teVa de buisgenooten en bedienden van den overste Van Bameveld zoo zwaar gesnorkt hadden dat hun ket dak boven het hoofd kon afbranden eer iemand dan brand gewaar was geworden Evenals voor ieder bewoner van de Bynstreek was de wijnoogsi in goede jaren voor Jean Baptist iteeds een feestelijke gebeurtenis Wel had hij zalf niets te oogsten maar overal waar hij kwam bood men hem een dronk van den nieuwen most n en men deed dat gaarne want hij kende tal van zinryke en toepasselyke spreuken en wist door het verhaal van allerlei dolle streken de algemeene Tioolykheid te verboogen Hy was zulk een echte Sijnlander dat als bij het aanbreken van den winter de pasgeschenmde jonge wijn alle anderen onder de tafel bracht Jean Baptist er kaarsrecht by zat en de laatste was die bet wijnhuis verliet De onnut van den nacht en de zware arbeid van ket klokkelniden hadden de nevelen uit zijn hoofd verjaagd waarmede bij zich des avonds na een bezoek aan de wyngaarden op zijne harde legerstede bad neergelegd In gebomde houding een lange magere gestalte nooit een plan van dien omvang voorgesteld Hoe gaarne had ik gezien dat zulk een poging van myu eigen kerk ware uitgegaan doch bij gebrek aan een ander plan aCht ik het ieders plicht u met alle kracht by te staan In het begin van 1891 hoop ik u ƒ 600 te zenden Ik vertrouw dat u moed en wyaheid geschonken zal worden en dat gy in staat zult worden gesteld het ontzaglyk on verschrikkelyk vraagstuk der armoede tot oplossing te brengen l Generaal Booth zond zyn boek ook aan kardinaal Manning In een sobryven van den SOsten October dat begint mot lieve generaal Booth bedankt de kardinaal en zegt dnt hij al genoeg van het boek weet om zyn volle sympathie te kunnen betuigen Beeds jaren lang heeft hy letterlyk hetzelfde gezegd als de generaal nu doet over de ulaathuishondkunde de armenwetten gouvernemauts statistiek en officieel onderzoek De kardinaal wyst op een gesohriftje vroeger door hem uitgegeven hetgeen bewyzen kan dat zyn hart geheel is met het boek van den genoraal De brief eindigt met een kort pleidooi voor hot recht van werk voor de werkeloozen Generaal Booth schrijft aan de bladen dat het publiek algemeen ingenomen is met zijn boek en plan maar dat hy nog niet weet in hoeverre men bereid is hem te ondersteunen Hy wenacht dadelijk maatregelen te nemen maar het ia altijd zyn stelregel geweest zyn jas te snyden naardat hy laken heeft Hy zou nu wel villen weten over hoevee laken hy kan beschikken Daarom roept hy tegen den ITden dezer maand een byeenkomst samen in Exeter Hall om mede te deelen in hoeverre het land aan zijn roepstem heeft beantwoord Hij vertrouwt dat de City gilden en andere corporation wel wat uit hun beschikbare fondsen ten bate van het volk zullen over hebben dat vele bladen bereid zyn hulp te verleenen door hun kolommen voor inschrijvingen te openen dat kerken en kapellen behulpzaam zullen zijn in het collecteeren terwyl het hem een vreugd zal zijn inschrijviogsboeken te zenden voor degenen die ze zonden willen gebruiken Hy vreest op het oogenblik alleen maar dat de algemeene ingenomenheid met zyn plan het ongelukkig gevolg zou hebben dat iedereen onderstelt dat ieder ander in t geldelijke doet wat iedereen nu juist niet doet Moltke als schaakspeler De groote strateeg ia ook eeo meester in h krygsspel op het veld van de 64 vakken gelyk men van iemand die zich het Eerst wegen dan wagon tot lijfsprenk maakte kan verwachten Hy is een der meest geTreesde ar r die niettegenstaande zijn hoogeo leeftijd in dit edele spel het meerendeel der officieren van den generalen staf de baas is Men verhaalt op dit gebied de volgende anecdote uit het leven van den veldmaarschalk Het was tusschen de jaren 1820 30 toen op het terraa van oen koffiehuis in Kairo op zekeren namiddag een aantal officieren van het Turksche leger bij elkaar waren om onder een kop Mokka schaak te spelen Onder de spelers bevond zich een oud generaal die de moesten zijner ar a r met het grootste gemak sloeg Zijne partyen waren dan ook wel de interessantste die in bet café gespeeld werden en ze lokten vele toeschouwers uit om de met langs het voorhoofd en de slapen afhangende gryze hkarlokken en een gele gelaatskleur met een lang ovaal scherpgeteekeod gezicht een baviksneus en een paar sluwe oogen die onder de sneeuwwitte wenkbrauwen doordringend rechts en links gluurden terwijl zich om de dunne bleeke lippen steeds een sarkastische trek plooide zijne rimpelige handen in elkander gelegd hoestend niet zoo zeer tengevolge van den verkoelende morgenlucht dan wel om zyne nadering aan te kondigen kwam hg van den toren Hy doorliep de witte duiatere bij de vleermuizen welbekende ruimte van het dak ging vervolgens de gang door naar een door roode muren gevormd vierkant waar zich in een der hoeken de uit eenige metaelsteenen gevormde haard bevond terwyl in den anderen hoek een stroobed en een steenen kan stonden De vezels van de atroohalmen welke zich tusschen de verwarde haren van het kind hvdden genesteld leverden het bowys dat Doortje pas was opgestaan Er was een zekero geniale haveloosheid in beider voorkomen op te merken Freylich wien de dikke zilveien lokken van den beogen schedel afhingen kin en wangen bedekt met bet witte schimmel van een sinds weken niet geschoren baard de blauwe katoenen doek als een touw om den hals gewonden gekleed in een linnen kiel en grauwe broek de voeten gestoken in wyde scheefgeloopen schoenen waaraan de verdroogde klei van de wynbergen nog korstte het meisje iokinderlyke onbevangenheid voor het vuur gehurkt het roode rokje slordig boven schrandere zetten van den Paoha met opmerkzaamheid gade te slaan Onder de omstanders bevond zich ook een jong officier die echter niet deelnam aan de luide gesprekken aan het einde der partij over de juistheid der zetten ontstaan maar zwygend de anderen aanhoorde Na eenigeu tyd kon de oude generaal geen partners meer vinden ieder vreesde een spel met hem te beginnen Daar trad op een dag dat de Pacha ongeduldig het bord eu de stukken voor zicli zette om alleen te spelen de zwygendo officier aan zyn tafeltje ec verzocht hem de eer te mogen hebbeu een party met hem te wagen Zwygend knikte de grysaard hem toe eu beiden Ufegonnon do stukken op te zetten Dadelyk schaarde zich een aontal toeschouwers om hen been en ze zagen na de eerste zetten met verbazing dat de generaal in den jongon onbekende een waardig partner had gevonden Spoedig zat de eerste in het nauw zyn gezicht werd al meer en meer bewolkt en in groote paarlen druppelde hem het zweet van het voorhoofd Een algemeene bewoging ontstondf toen de jonge tot nog toe zwijgende speler in drie letten mat aankondigde en spoedig daarop gaf de Turksche generaal zich gewonnen De overwinnaar stond op en stelde zich voor alsHellmuth voa Moltke Zondagtblad De Verein fiir die innere Medioin te Berlyn beeft een uitgebreid onderzoek op het touw gezet naar de influenza epidemie In eene Dinsdag gehouden vergadering heeft de rapporteur van het comitó hetwelk belast was met het op groote schaal byeenz imelen van gegevens dr Guttmann een verslag uitgebracht waaraan het volgende ontleend is Nadat in Januari Leyden eene voordracht had gehouden over de beteekenii en de verspreiding der influenza welke blykens de van alle kanten komende birichten geheel den aard eener pandomi had verkregen werd eene commisfie benoemd die begoo met een aantal vragen op te stellen welke gezonden werden aan alle practiseerendo geneeskundigen in Duitschland De op die vragen ingekomen antwoorden betrekking hebbende op honderdduizenden gevallen leverden rijke bouwstoffen Het verwerken van de antwoorden op de vragen die meer in het byzonder van statistischen aard zijn als over het begin bet hoogtepunt den duur en de hevigheid der ziekte het aantal sterfgevallen den ouderdom net geslacht het beroep der aangetasten en tevens het bewerken van de antwoorden op de vraag welke betrekking heeft op do besmettelijkheid der ziekte is opgedragen aan den Regicrungsrath Katbs De hoogleeraar Litten bewerkt de symptomen in verband met het zenuwstelsel den bloedsomloop en de ademhalingswerktuigen de Oberstabarzt Sticker behandelt don invloed der influenza op beataande ziekten complieatien en naziektcn dr Paul Guttmann de oorzaken van het overlyden prof Zuelzer de waarg nomen gevallen van longontsteking prof Furbringer reconvalescentie en de wyze van behandeling de leeraar Hiller te Breslan de rubriek op en aanmerkingen en de daaruit te trekken slotsommen de waarnemingen in gevangenissen gedaan worden behandeld door den Geheimrath Baer Op Toorstel van den heer Leyden zal er by het algemeene versUg eene kartographische beschryving worden gevoegd den loop der epidemie aantoonend zoowel in byzondnre gevallen als in het algemeen dit werk i de heupen op het niettegenstaande alle armoede witte hemd gebonden terwyl zij met bolle wangen het vuur aanblies zoodat de rook boven baar hoofdje opsteeg Toen zy het geluid van f reylich s sloffenden tred op de vloersteenen vernam keerde zij het gelaat naar hem toe om de handen op de koieun gevouwen den morgengroet van den ouden man te beantwooiden tWas slecht weer een booze nacht vader zeide zij om iets te zeggen uit vrees dat haar de mantel uitgeveegd zou worden omdat zg zoo laat eerst met de koffie gereed was Freylich antwoordde niet Hy trad op de diepe nis van het venster toe waar een stuk spiegelglu hing en begon zijn toilet te voltooien Doorfje tevreden dat de oude zweeg en omdat het vuur begon t branden trok den kreupelen mattenstoel het eenige meubelstuk behalve de waggelende tafel bij het vuur zette zich in den stoel legde de beide banden in den schoot en sloeg da bloote voeten over elkaar Zooals zg daar zat met bet oog den loop van een spin volgend die langs den wand omlaag kroo geleek zij een beeld van kinderlyken trots en eigenzinnigheid Wordt vervolgd opgedragen aan den Stabsarzt dr Loubartz Allo hier vermelde bewerkingen en onderzoekingen zyn tbans zóó ver govorderd dat hel algemeen verslag binnon kort uitgebracht kan worden Door dr Wiirzburg is een hoogst belangryk overzicht somengesteld von de literotuur betrekking hebbende op de vroegere zoowol els de jongsto influenza epidemion Door alle autoriteiten is de commissie op de meest voorkomende wijze geholpen Voorts beeft de oommissie nioh in betrekking gesteld met de regeeringen van bijna alle beschaafde staten om van do aldaar opgedane ondervinding pnr y te kunnon trekken voor het algemeon verslag Uit België Italic onz zijn reeds berichten ingekomen door bijna nllo andere staten zijn zij toegezegd Men zou met het werk reeds eerder gereed zijn p eweest zoo niet hot internationole raodisoho congres te Berlijn vertraging teweeg had gebrocht maar dank zy de krachtige f erkzaaraheid van den voorzitter den heer Leyden zyn alle belemmeringen zooveel mogelijk uit den weg geruimd De verslaggever dr Guttmann gaf de hoop te kennen dat door deze samenwerking dor Duitsohe geneeskundigen oen bolder licht ovor het wezen der influfnzn zou worden ontstoken ton bate zoowol van de wetenschap als van do volksgezondheid Men schrgft uit Gent In de nabij gelegen gemeento Gentbrugge kon men dezor dagen het zeldzame tooneel van een menschenjacht aanschouwen De politie had gehoord dat een belgische deserteur die sedert drie weken daar in den omtrek had rondgezworven thons in een huis in de Van Orststraat te Gentbrngge een onderkomen had gevonden on zij begaf zioh gisteren oobtend daarheen om den vluchteling te vatten Deze bad echter lont geroken en Tluohtte bij het naderen van de politiedienaren op nel dak van het huis dat midden in een groot blok huizen ligt zoodat het voor den deserieur niet moeilijk was van het eene dak op hot andere te spnugen De vervolgers bezetten de ingangen der huizen in de hoop dat do vluchteling zich spoedig overgeven on van zijn hoogte naar benoden kemen zou Mair zij hadden zioh vergist s Middags bracht een man uit het huis den soldaat een middagmaal en spoedig daarna toen het begon te regenen een parapluio Zooals vanzelf spreekt hadden zich intusschen op de straat veel toeschouwers verzameld dio zoo n dreigende houding aannamen dut or nog acht gendarmes moesten aanrukken om de orde te bewaren Woedend op de gapende menigte en op den deserteur die op zyn gemak een courant zat te lezen zette de politie eindelyk een ladder tegen het huis waarlangs een gendarme zich naar boven waagde Weliswaar beproefde de deserteur de ladder om te worpen maar dit gelukte hem niet en weldra siond de man van het reoht met zijn karabijn tegenover den vluchteling die nu van het eene dak op het andere sprong en ten slotte tegen eon schoorsteen opklauterde Intusschon was nog een tweede gendarme near boven gekomen wien het eindelyk met de hulp van zyn makker gelukte den vluchteling te binden en hem zoo door een got in het dak naar benaden te krygen Zoodra de gendarmes met den gevangene buiten kwamen werden zij door het volk uitgejouwd en met steenen gegooid toen het hun echter toch gelukte met den deserteur in een rijtuig te stappen steeg de woede van de ruwe menigte ten top De vensters van het rytuig werden gebombardeerd en de politie evenals do gevangene werd door ateenon gewond Vóór zy de stad binnenkwamen zagen de gendarmes zich genoodzaakt verscheiden schoten opde vervolgers te doen waardoor een sonoolkmd een leeigongen en twee volwassen personen gewond werden Ds deserteur werd in de cellulaire gevangenis te Gent opgesloten Een handelaar in lederartikelen te Berlyn had in voorraad een collectie van een vierduizendtal portemonnaies mot geheime sluiting waarvan zyn vrouw verklaarde dat er nooit ééa van open te krygen was wat naar zyn bewering de quintessence van t geheim was Hg overwoog nu er zooveel geld naar Kameroen gezonden werd dat ter berging daarvan daar wel groote behoefte aan portemonnaies zou bestaan bö besloot een duizendtal daarheen te senden en adresseerde ze aan een arabiscben koopman in Zanzibar hofleverancier van koning Bell in Banaheri Als hy er meer kon plaatsen had hy slechts te telejrammelen schreef hg hem Veertien dagen doarna ontving hij dit antwoord Scholom I aleikum I Moge uw schaduw niet inkrimpen en Allah uw verstand verlichten opdat de duisternis daarin wgke voor den dag Weet o kameel ran het noorden I Gy hebt uw knecht met portemonnaies willen foppen ongeloovige hond I Wie heeft er in Kameroen behoefte aan een portemonnaie Wie een geldstuk heeft slaat er een gat in en hangt het nan een koordje om zyn bals Koning Bell wien ik een manster van uw portemonoaies ter hand stelde doorboorde baar oo enblikkelijk en reeg zo aan een koordje bij zijn paarlen en schulpen Zwaar lijden hebt gij ellendige leder hyena I den hoveling Ali ben Schoutelusko berokkend I Hy hield een portemonnaie voor een lekkerng on at ze op I Het slotje ligt hem nu nog in zyn maag Gy hebt mij uw deemoedigeu knecht in do grootste verlegenheid gebracht Een Somali ueger die oen portaBionnaie heeft gekocht kwam nu onlangs bg mij on eiscbte dat ik haar in zijn zak zou steken En dat was onmogelyk want wie houdt in boel Kameroen er een zak op na Bmton een papieren kraag was de Somali gekleod als ioder ander heer alleen met een hoogen hoed Weet alzoo malle apenziel dat ik al uw portemonnaies in de zee heb geworpen en dit zweer ik u geraakt gy eenmaal in de handen van uw knecht dan zal hij u bij de beenen ophangen en met uw vel een trommel bekleeden Dat zweert u bij Wissmann en den Profoe uw beklagenswaardige voor u io t stof liegende knecht Abdullah ben Kauke Onder den titel Paryzenaars over Amsterdam bevatte het Nieuw v d Dag onlangs don volgonden brief uit do Fransoho hoofdstad Het is ons Nederlanders allen in meerdere of mindero mate eigen met U groote nederigheid te spreken over ons laad wc zoggen liefst landje en ook tegenover vreemden eonen bedrommolden sohooljongeustoon aan te slaan alsof wy in alles achferlyk waren een even onrodzoara als klein volk Wie als wij jarenlang in hot buitenland hebben vertoefil on rondgezien en toe eluisterd ergorcn zich nogal eens over deze hebbelijkheid Op hot stuk van zelfcritiek zyn wy alle volken de baas t is jammer dat deze deugd tot de zeldzaam beloonde boboort en in den vreemde de nederige aan zyn woord wordt gehouden en op zijne enkele verzekeringen geloofd Terwyl de Bus stoft op zijne sledevaarten en fakkeloptoobten op bet ys redeneeren onze landijenooten over de ongezondheid van het klimaat eu de verradoriijke winterkou Van de tien Nederlanders en daaronder zijn er acht de vreemde taal niet genoeg machtig om zich uit gebrek aan kennis der sehakeeringen voor overdrijving te be hoeden van de tien Nederlanders stellen er vgf hun land voor als onbewoonbaar I t Is ons gebeurd dat wij met groote opgewektheid in gezelschap van Franschen naar het vaderland togen We spraken Franscb natuurlijk Te Leiden kwam er een bejaard heer binnen die het noodig schoon te oórdeelen zioh in ons gesprek te mengen Hij vertelde dokter te zyn en zeven kindoren te hebben door de moeder zelf raammifiés sic I koeterde hij Wy moesten wèl weten dat Holland s klimaat doodelyk was voor vreemdelingen Na zes uur in den zomo kon men zich niet zonder overjas op straat agen Er kwam dan een geweldige mist opzetton wie zich niet hoedde liep onverwijld do tering op enz De Hollander uit bet gezelschap viel woedend in Daar heb ik in de twintig jaar dat ik in t land gewoond heb toch nooit iets vsn gemerkt dokter I Waartoe nog andere staaltjes aangehaald Waartoe er nogmaals op gewezen dat wij er zeer dom aan doen onze taal voor te stellen als onaanleerbaar ieelgk en bard terwyl de Franschen die er belang bij hebben baar te kennen diezelfde onaanleerbare taal met groot gemak spreken P En een Frauschman is toch geen polyglot van aanleg I Even erg is dat wy onszelf diets maken in alles achter te zyn Een Nederiander die veertien dagen over de grenzen is geweest komt terug met den waan dat het buitenland ons in alles vooruit is Amsterdam eene wordende wereldstad Bah Wat een onzin I Maar hy praat een opsnydenden Brusselaar na die beweerde in een spoorwegrgtuig vol stoetelige Hollanders dat de hoofdstad van België er al lang een was en de hoofdplaats van gansoh westelyk Europa worden zou Waarom Omdat het maar zooveel uren lag van Pai s maar zooveel van Geneve maar zooveel van Berlijn Londen enz enz t Is uitnemend dat de Amsterdamsche burgerij haren Gemeenteraad over allerlei kleinigheden op de besturende vingers tikt maar zy moet niet gaan gelooren dat hare grieven per slot van rekening moer dan kleinigheden gelden Alleraangenaamst klinken hoog uit boven t gebrom der landgenooteu den in den vreemde wonenden Nederlander de lofredenen in het oor die onbevooroordeelde welziende buitenlanders overhebben voor ons land en onze hoofdstad Pas teruggekeerd van een bezoek aan Amstenlam waar wy heel wat kleinmoedig gepruttel aanhoorden komt het ons niet geheel nutteloos voor als getrouw Parysch versloggever eens aan te teekenen hoe de veriichte Franschen die Nederland bereisden en niet geestis behoeven te zijn ten koste van wat ook zelfs van de waarheid in een boek of een anderhalfkolommig igaro artikeltje hoe die ooafhankelyke reizigers denken bijvoorbeeld over Amsterdam Voor bet gemak laten wij een onzer voornaamste geïnterviewden het woord voeren voor ollen Holland is in de modo al lang maar vooral sedert de tentoonstelling van 1883 te Amsterdam waaraan de herinnering op die ten onzent in 1889 is verlevendigd door de Kampong en tal van particuliere inzendingen Wij Franschen zijn lekkerbekken Ik geloof daarom dat uwe likeuren en uw cacao er ook voel toe hebben bijgedragen om ons gehongen wakker te houden Wat er van zij hoe langer hoo meer Franschon die Italië afgezaagd beginnen te vinden en Duitschland niet in willen wagen t er op zes uur verder dan Brussel Ie sporen en Amsterdam te gaan zien De iroeite wordt ruim beloond Amsterdam is van alles eene woelige wereldstad een provinciaal HoUandsch grachtenstadje ville de province a cannnux een stuk Venetië min den stank eon stuk Havre min bet ongezjllige en onkarakteristieke Uwe nieuwe wijken zyn prachtig uwo moderne villa s karakteristiek en fraai uwe inrichtingen voor ormvorzorging en ziekenverpleging naar t uiterlijk paleizen en naar Ijet innerlijk modellen Gij hebt de bosse voor t bouwen Vroeger ging het praatje dat do bewoners der grooto Amsterdarascbe grachten hunne straten met gouden tientjes konden laten pKiveien Dat was maar eene sage Doch sterker dan dit uaief verhaaltje door niemand te controleeren sproken van welvaart uw heerlijk Stationsgebouw het karakteristiekste en kostbaarste dat ik ooit heb gezien en uw Museum laat maar waardig monument voor uwe heerlijke schilderkunst Amsterdam is eene ryke stad Amsterdam is eene stad waar men t goed heeft Uwe hotels zijn onovertrelfelijk Alles gaat er stil en ordelijk toe Zelfs in de grootste hoort men nooit leven op de gangen Van t gaan en komen dei reizigers heeft niemand last niemand morkt er zelfs iets van Uwe magazijnen bevatten artikelen van alleriei oorsprong en van de beste soort Ik vond er fijne Franscho parfums de nieuwste Engelsche stoffen en voorwerpen Italiaansche vruchten Zweodsch staal en Eussischen kummel Uwe restauraties u prix fixe zijn beter ingericht en geven keuriger maal dan die van eenige andere Europeescho stad Uwe groote restaurants zijn onovertrefbaar Enkele hebben kelders zoo goed als eenig Farijsch établissement en men verkoopt den goeden wijn niet duur Wel den slechten Bultenlandscil Overzlciit Met belangstelling volgt men de werkzaamhedender Brusselscbe conferentie die ten taak heeft het opmaken van het tarief van invoerrechten in denCongoStaat In de laatst gehouden zitting werden verschillende punten aangegeven waaromtrent de gedelegeerden instruction aan hunne regeeringen zullen moeten vragen Mededeeling is voorts gedaan van eeo ontwerp waarby de vormen voor de tolheffing in den CongoStaat wordt aangegeven Uit Brussel wordt gemeld dat ten slotte de heer Melot de portefeuille van binnenlandsche zaken heeft aangenomen nadat het verschil van meening over sommige onderwerpen met den heer Beemaert uit den weg was geruimd Nog steeds wordt veral in de eerste plaats gesproken over de schitterende overwinning welke de democraten by de verkiezingen in de VereenigdeStalen hebben behaald i Gelyk men weet hebben de democraten in eenige Staten hun overwinning alleen te dankei aan den steun der landbouwers die ofschoon zelven protectionisten toch de democraten steunden omdat zy van de M c Kinley wet niets dan uadeelen ondervonden Het bestuur der farmers alliance maakte nu echter bekend dat de nu verleende hulp geenszins ook den steun der boeren voor de demciraten in 1892 in zich sluit Willen de democraten ookbij de presideuts rorkieziDgen de hulp der landbouwers dan moeten zij ook rekening houden met hun wenschen en deze beperken z ch niet alleen tot het verlaten eener bandelsstaatkundo waardoor de rijken bevoorrecht en de armen gedrukt worden maar zy verlangen ook ruimeren voorraad geld Vrye aanmunting van zilver blyft ook nu de eisch der farmers Nu is de landbouwers vereeniging op het oogenblik een lichaam van groeten invloed want alleen door haar hulp kan de meerderheid der republi keinen in don Senaat bedreigd worden Op het oogenblik bezitten de republikeinen in den Senaat een meerderheid van 14 stemmen maar bij den tegenwoordigen staal van zaken kunnen de democraten en landbouwers als zy zich aaneensluiten in NewYork Illinois Wisconsin Kansas en de beide Dak tas demooraten naar don Senaat zenden De Times