Goudsche Courant, woensdag 12 november 1890

Woensdag 12 November 1890 N 4374 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insending van advertentiön kan gesclileilen tot öön nur des namiddags van den dag der uitgave C F BUSCH ONTVANGEN nieuwe zending WMTaii liTllLi in alle GENRES en PRIJZEN Groote keuze IDOESZBIïT KOKIKZBIfT jL xS m de Volharding Te be nnen 10 NOVEMBER 1890 GEWUZIGDE WnriEEDIENST Dienst van GOUDA naar AMSTERDAM 1 uur nm BOSKOOP 4 6 30 Zondag 8 05 Dienst van BOSKOOP naar GOUDA 6 30 vm Zondag en Donderdag 7 BOSKOOP naar GOUDA 5 nm Alle andere diensten volgens de bestaande dienstregeling DE DIRECTIE rekent uit dat aldus de republik linsche meerderheid in den Senaat tot twee kan beperkt worden De correspondent van de nStandard te New York betoogt echter dat vóór 1893 geen om7 etten van den Senaat in democratiscben geest mogelgk is want deze verkiezing kon de democraten nog niet in een voldoend aantal provinciale vorgaderingi n de meerderheid lerschaffen en eerst bij de volgende verkiering in 1893 wordt een geheele omzetting van den Senaat mogelijk geacht Toch i ook nu reeds eeu groote schrede in deze richtinjt gedaan de verovering van vyf Staten waar den democraten nu ook in do wetgevende provinciale vergaderingen de mearderheid behaalden zoodat zij allengs hun party in den Senaat kunnen versterken Welke verandering de verhouding der partijen in Kamer en Senaat ook mogen ondergaan toch kan de meerderheid eerst in Dec 1891 wanneer de president het nieuwe congres zal bijeenroepen haar invloed doen gevoelen In zoover echter verwacht men ook nu reeds langs indirecten weg goede gevolgen van de overwinning der democraten dat de regeering nu wel zal zorgen de M c Kinley wet zoo jacht mogelijk toe te passen ten einde de ontevredenheid niet meer dan noodig is te vermeerderen De heer M c Kinley erkent zelf dat hg en zijnstelsel deerlijk geslagen zijn De ontwerper dor beruchte uicsluitingswet is door den uitslag natuurlijkzeer teleurgesteld maar de republikeinen haastenzich een pleister op de wond te leggen door hem het gouvernementschap van den Staat Ohio te beloven Bij deze verkiezingen kozen de republikeinen den staatssecretaris voor dezen Staat met oen meerderheid van 15000 stemmen en daarom zgn zij erzeker van dat M c Kinley hier althans geen nederlaag zal Igden Op welke wijze de republikeinen den rader der uitslnitingawet zjllen schadeloosttellen zal den democraten wtl weinig zorg baren Voor hen is hel de hoofdzaak dat zijn stelsel zoo duidelijk is veroordeeld en derhalve in elk geval slechts ran korten duur zal wezen De Berlijnsche kerk is in rep en roer De Christelijke Jodenhatende hofprediker Stocker van ouds stokebraod van het eerste water heeft zijn ontslag gekregen Hij had t gevraagd maar is waarschijnlijk in den wean geweest dat de Keizer het renoek zou weigeren wat niet geschied is Hoe de rrome Stocker zoo ver gekomen is Aldus heeft de zaak zicb toegedragen Stockers collega Kogel een grjot hof heeft wel twee of drie hofpredikers die de hof huwelijken altijd inzegende en de hofkinderen doopte moest op reis naar Zwitserland Ook al zenuwovenpanning Nu zou Stocker het huwelijk van Prinses Victoria hebben moeten inzegenen Dat vond Keizerin Prederich die zich Stocker nog wel herinnert toe i zg als Kroonprinses naar de kerk gecommandeerd werd verschikkelijk en de Keizer die ook niet van Stocker houdt gaf haar gelijk En de Keizer èn Keizerin Friederich hadden echter veel op met domme Dn ander te Berlijn ook orthodoi maar meer fatsoenlijk een man die om zgn verdraagjaamheid bg alle partijen gezien is Dryander werd tot hofprediker benoemd en verzocht zich Toor te bere den op de inzegening van het huwelijk van Prinses Victoria De heer Dryander was vroeger predikant te Bonn waar de Keizer toen als student hem leerde kennen Sedert hij te Berlijn predikant is zag men den Kei er en de Keizerin meermalen onder zijn gehoor Stocker aldus gepasseerd vroeg zijn ontslag en zijn collega Schrader volgde zijn voorbeeld Hun plaatsen zullen uu vervangen worden door meer gematigde predikanten maar toch altgd orthodox De Czarewitch is naar bericht wordt door de bevolking van Weenen zeer hartelijk ontvangen Den i heelen weg langs was een groote menigte opeengehoopt die den Kroonprins die de üostenrijksohe ohlanenuniform droeg luide toejuichte De Weeners vonden den Czarewitch een knappen jongen man die ochter blijkbaar vertegen is Toen de Prins den train nit was gestapt nam bij zijn kolbak af wat geen Oostenrijksch officier doet en wist kennelijk niet wat teerst te doen Keizer Franz Jozef haastte zich tot hem en terwijl de militaire kapel het llussisch volkslied inzette greep de Keizer de hand van den Czarewitch trok hem aan zijn borst en kuste hem op beide wangen Deze hartelijke begroeting bracht den jongen Prins blijkbaar opzijn gemak Na eenigen tijd met den Keizer op den Hofburg te hebben vertoefd bracht de Kroonprins ten paleize van Aartshertog Karel Lodewijk een bezoek aan de Aarteherloginnen bleef daar een nur en bezocht toen de Aartshertogen die hem aan het station hadden ontvangen Daarna ging hij naar de Capueijner kapel en legde een krans van bloemen op de kist van Kroonprins Eudolf De Prins knielde by de kist en bleef een poosje alleen in den grafkelder Na het gala diner op Schonbrunn waaraan behalve de keizerlijke familie tal van autoriteiten doel namen ng de Keizer met zgn gast naar de opera waar de Afrioaine werd opgevoerd Nog voor den nacht zette de Prins zijn reis voort De Keizer bracht hera in do statie koots die aan Keizer Napoleon heeft behoord nnnr het station en na een hartelgk afscheid vervolgde de Czarewitch met den Oostenrgkschen hofirein de reis naar Triest PETR0LKÜM0TKEII I GËN van de Makelaars Caotzlaar ScbalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 85 Geïmporteerd fust ƒ 7 90 Januarien Februari levering ƒ 8 ADVERTENTIÊN GEVRAA GD Een HEER z b b fa h zoekt KAMERS met KOST en BEDIENING Br fr met opgave van prjjs Bnr dezer Cour onder No 2059 Openbare Vrijwillige Verkooping in ééne zitting op WOEMAG deo IVEMBER 1890 des Toormiddaga ten 10 ure ten hnize van den Heer C OOMS Herbergier te Gouderak van eene EOÜWUANSWOMQ met SCHUUR HOOIBERG verdere GETIMMERTEN TUIN BOOMGAARD ERF en DIJK benevens diverse perceelen Wel Hooi Bouw en Griendland Oonda Snelpersdruk van A Bbiiixmai i ZocN WEG en WATERING te zamen groot 17 Hectaren 17 At n 59 Centiaren alles staande en gelegen in de gemeente Gouderak in Kattendgksblok breede omschreven bfl boekjes te bekomen ten kantoren van de Notarissen SPRUIJT te Ouderkerk a d IJtel en MAHLSTEDE te Bergambacht alwaar ook nadere inlichtingen worden gegeven 335 Staats Loterij De TREKKING der Eerste Kinase begint MAANDAG 17 NOVEMBERa s Heele en gedeelten van Loten te bekomen bij G F VAN GE1 IT Peperstraat achter het Znsterschool mmm m Biedt nog aan 300 000 KG k 1 85 per 1000 KG Aan de Bleekerssingel ligt een lading van die beroemde PÜLP Kom Zie i Oordeel Agent VY den OËRTOG Gouda OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwltserSChe Horlogeg alaojk de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af loZilveren Heeren 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren 26 Eene van do beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vyf jaar Passage No 12 B J A VAN DIJK Een ware schat voor de ongelukkige lttcbtoff er8 der Zejfbevlekking Onanie en geheime uitspatflngen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf in plaats van 4 unr 4 35 8 05 9 16 7 15 6 45 Hollandsche uitgave met 27 afb Prp 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen b j het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De nitgave dezer Gonrant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr i per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nonunen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 November 1890 Bg Kon besluit ia op lyn verzoek eervol ontslag verleend aan den heer J A P Montgn als kapitein bg de dd Schutterij te Gouda Voorts werd benoemd tot kapitein bü de dd Schutterij te Gouda de heer M G van Frankonhuijsen thans kapitein i la luite en tot 2de luitenantde heer C C J van Mierop thans 2d luitenant A la tutte vZl Bij kon besluit is de aahstelliiig van dr W H iTalias tot buitengewoon boogleeraai aan degemeentelpe universiteit te Amsterdam gedaan by besluit van den Kaad dier gemeente van 9 October 11 bekrachtigd Quteran wond omstreeks lO t uur werden de nachtwakers Zeverboom en Boer die de breede tgde der Kamemelksloot besurveilleerden door een jongetje staande aan de smalle zgde dier straat toegeroepen dat een man in het water was gevallen Oogenblikkelgk stelden die politiebeambten een onderzoek in en vonden dan ook in het water van een sloot aan de breede zijde van meergenoemde straat en wel tegenover de 4e Kade een man in het water staan Nadat zij hem op het droge hadden gehaald kwamen zij tot de ontdekking dat deze persoon erg beschonken was o a was hij in de stellige verbeelding in Schiedam te zgn Bovengenoemde persoon zekere A 8 dekknecht aan boord eener sleepboot is door de nacht akers met bet oog op de koude en het natte pak naar zgn schip lemg gebracht FEVILLETOM EEK PLEEGEIND Naar het Ouittch V 8 De oude man was blgkbaar ontstemd want terwijl hg anders altijd een vriendelgken morgengroet voor haar over had haar de wangen streelde vroeg hoe zij geslapen had en somtijds onder het opdragen en inschenken van de koffie haar een paar nieuwtjes die hij den vorigen avond in de herberg opgevangen had vertelde bewaarde hij nu het zwggen Zij zweeg nu ook en wachtte tot hü zoude spreken Doortje behoorde tot de soort die aan rood haar een buitengewoon blanke huid paren een hnid waarop de zonnestralen geen vat hebben waarop zji hoogstens een paar zomersproeten te voorschijn kunnen roepen Zij was met haar veertien jaar een slanke bevallige kindergestalte met fijne lichaamsbouw Zg had een hoog voorhoofd dunne blauwe aderen liepen haar langs de slapen een guitig platneusje donkere oogen die vurig glinsterden onder de lange wimpers en de boven don neus samengegroeide wenkbrauwen een paar zachte roode misschien wat te breed gevormde lippen die wanneer het mondje in rust Uit Gouda schrgft men aan de Kkitie Courant va Rotterdam het volgende dd 9 November De vorige week was het mg zeer aangenaam te kunnen melden dat een nog hier kort in Gouda geplaatst kapelaan de WelEerw Z Gel heer J F Graaff aan de parochie van O L V H tevens directeur der aarts broedersobap de H Familie manuen congregatie aan de leden dier broederschap had medegedeeld dat Z Eerw een cursus voor volwassenen ten zijnen kosten zou openen en dat daarvoor zich reeds ruim 20 ledeu dier broederschap hadden aangemeld of beter gezegd die hadden bezocht een cursus nl voor volwassen personen die of niet of niet voldoende kouden lezen schrgven en rekenen Dat korte doch zeer zakelijke bericht heeft in Gouda de personen die daaraan behoefte hebben tot nadenken gebracht en het is mg aangenaam te kunnen melden dat nu reeds het begonnen aantal van raim 20 leerlingen ia verdubbeld dus tot ruim 40 ia gestegen niet alleen maar dat nu de eerste stoot is gegeven feitelijk zal blgken dat aan zulk onderwgs in Gouda behoefte bestaat iets wat een vreemd geestelijke direct ontdekt en daarin voorziet en een geboren Gouwenaar die wat te zeggen heeft niet opmerkt Maar nu die school slechts een week is bezocht telt zg niet alleen het dubbele aantal leerlingen gratis maar doet zich een ander geval voor en wel Uw berichtgever werd heden geïnterviewd of ook protestanten die cursus zouden mogen bezoeken waarop hg natuurlijk schouderophalend moest antwoorden doch beloofde hun daarop officieel ua ingewonnen informatie bericht te geven Het was een voorrecht voor hem in het naar huis gaan aan de pastorie genoemde kapelaan Graaif te kunnen spreken over het door Z £erw gestichtte en do hem gedane vraag Het is mg aangenaam niet in mijn belang maar in het belang van Gouda s werklieden dat ik uit den mond van den WelBerw was steeds half gesloten waren en een rei witte tanden lieten zien De schoonste evenredigheid heerschte in den lichaamsbouw van het kind dat den jonkvrouwelijken leeftijd begon te naderen Het alleen zijn in den hoogen toren de afzondering van de wereld te vroegtijdig en dus onrijp denken en daarbij hot samenleven met Freylich den vagebond in ruste wiens gesprekken en verhalen van de wereld daar buiten het kinderlijk verstand te boven gingen maar het te gelijk prikkelden om te begrijpen en te verstaan dat alles had een trek van ernst op het sterk naar voren tredend voorhoofd gelegd en had aan de donkere oogen eene uitdrukicing van nadenken eu diepzinnigheid gegeven die niet in overeenstemming met haar jongen leeftjd was En er kwam nog iets bij wat aan de zielsvorming van het kind een bepaalde richting gaf namelijk het allengs duidelijker wordend besef van hare positie in de wereld Dikwijls genoeg zag zij des morgens uit het torenkamertje een groeten donkeren vogel met lange en breede vleugels de blauwe lucht doorklieven altijd rechtuit vliegend vervolgd door een zwerm schreeuwende zwarte gezellen die hem steeds dicht op de hielen zaten Zg zag hoe de vogels zich in de takken van een hoogen boom zocht te reddon maar ook daar werd hg door het zwarte gespuis vervolgd met luid gekras Nogmaals sloeg de vervolgde op in de blauwe lucht en wederom joeg de zwerm hem na tot hij eindelgfc verdween in het schemerlicht van ADVERTENTISN worden geplaatat van 1 5 regels i 50 Centen iedere reg meer 10 Centen GROOTE LETTSBB worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni ZeerGel Heer J F Graaff heb mogen hooren dat de door Z Eerw gestichte school voor volwasaenen ook voor Protestanten toegankelg k is De heer D Ooms te Ammerstol deed gisteren te s Gravenhage met gunstigen uitslag examen voor de onderwgzersakte De anti revolutionaire kieavereeniging Nederla i en Oranje te Nieuwerkerk a d IJsel heeft tot caddidaat voor den gemeenteraad gesteld den heer 0 Uupke Iemand te Woerden had dezer dazen een aardig buitenkansje Op een boelhuis kocht hg voor ƒ 1 50 een schilderijtje dat bleek door Adr van Ostade geschilderd te zijn Het werd voor ƒ 100 weder verkocht Uit Amsterdam wordt gemeld dat de rechtbank geen termen heeft gevonden om AaQe Kuypers gerechtelijk te vervolgen Zij stelde haar mitsdien Zaterdag op vrije voeten De officier van justitie heeft echter tegen deze beslissing verzet aangetaekond Zondag bezocht Aaije Kuypers de kerk en bracht daarna een bezoek aan freulo Berkhout Gisteren heeft de Hooge Baad uitspraak gedaan in de zaak van den Utreohtschen drukker die tot 3 weken gevangenisstraf was veroordeeld wegens misleiding van kiezers bij gelegenheid van eene gemeenteraadsverkiezing te Utrecht De Hooge Raad heeft het cassatieberoep verworpen en den requirant in de kosten veroordeeld De Baad overwoog in zijn uitvoerig arrest dat art 127 strafwetboek niet onderscheidt tusschen het geval dat het invullen van hot stembiljet door den kiezer zelven of door een ander is geschied In de het woud en daarna was alles rustig Het was een uil die door het daglicht verblind misschien veijaagd uit haar nest zich in het zonlicht waagde en tof spot der kraaien werd En zoo scheen ook Doortje zichzelve toe wanneer zij des morgens den toren verliet om in de stad de noodige inkoopen te doen of om de stad te doorkruisen ten einde zich te verkwikken door den aanblik harer groene dreven Niemand in de stad hield van haar Iedereen wist dat zij een lastpost voor de gemeente was ofschoon niet meer dan een ellendige vijftig gulden uit de stadskas jaarlijks voor haar betaald werd iedereen meende derhalve dat zij hem persoonlijk een last was waardoor de stedelijke belasting verhoogd werd De jongens schreeuwden haar na wanneer zij het ongeluk had zich tusschen de schooltijden op de straat te vertoonen en menigeen koelde zjjn moedwil aan haar De meisjes bespotten haar waartoe het geenszins leelijke doch helroode haar aanleiding gaf Zoo was dan ook zij in de stad gelg k aan dien armen vogel onder zijne vervolgers Vroeger toen zij nog kleiner was was zij dikmaals in de kerk gevlucht waar haar de straatjeugd uit vrees voor den lieven God en den pastoor niet durfden volgen of was zij naar buiten in het veld geslopen om uit te weenen De gewoonte had haar echter ongevoelig voor deze schimp en plagerij gemaakt want ook haar pleegvader had haar telkens beknord als zij met rood bokreteu oogen thuis kwam Kijk naar mg had hij gedurig herhaald Meea