Goudsche Courant, woensdag 12 november 1890

Het Nfderlandsche volk zal zich daarvoor ongetwijfeld dankbaar toonen wanneer H M straks opnieuw de teugels van het bewind zal hebben in handen genomen Het zal zijn trouw on gehechtheid aan ons Vorstenhuis zoo mogelyk nog verhoogen en de regentes aldus schadeloos trachten te stellen voor den kommer welken de huidige pijnlyke omstandigheden allereerst aan H M baron De Nederlanders zullen daardoor hun roem van een ridderlyk nobel en erkentelijk volk te zijn hoog houden 1 Naar uit Londen aan het T v Gen wordt gemeld heeft een correspondent van de Times een onderhoud gehad met prof Koob over zijne ontdekking tot genezing der tering Vooralsnog weigerde hij nadere inlichtingen te geven Alleen deelde hy mede dat voor de bereiding der lymphe metaalzouten worden gebezigd Nadat deze stof den teringbacil gedood heeft werkt zij door hare genezende eigenschappen mede om den lyder te herstellen en maakt hem tegen verdere aanvallen van den baoil bestand De lymphe is slechts door een lang en zeer rooeilyk proces dat zeer kostbaar is verkregen daarom zal zy voorloopig alleen bereikbaar zijn voor rijken tenzij de regeeringen de stof aankoopen Kooh vermeent niet dot lang bestaande gevallen van tering door hem kunnen worden genezen daar in zulke gevallen andere parasieten behalve de tuberkelbacil zich door de longen een weg banen terwyl de Koch sche entstof alleen de teringbacil doodt Kooh vaccineert alleen teringlyders hetgeen bewijst dat zijn stelsel niet preventief is Prof Loyden de eenige vertrouwde van Kooh gelooft stellig aan den goeden uitslag Binnen een zestal weken zal de methode in den kring van geneeskundigen te Beriyn door dr Kooh publiek worden gemaakt hun geld in de oudernemijig steken kunnen dus weten op welke wijze dit wordt aangewend De generaal heeft door het aankoopen van een gebouw te Londen een eersten stap gedaan tot practische verwezenlijking van zijn plan Geldelijken steun vragend spreekt hy tevens zijn erkentelijkheid uit voor de aanzienlyke stoffelijke bydragen welke hij reeds ontving Een der leden van het vorstelijk huis de kroonprins moet voor het plan bijzondere belangstelling opgevat hebben en daarvan ook reeds in een eigenhandig schrijven aan den generaal op ondubbelzinnige wijze blijk hebben grgeven Kr U te Weenen een boekje over prima donna s verschonen dat onder meer over de hooge eischen vnn deze zangeressen en do handige streken harer impressario s menige vermskelyke bijzonderheid behelst Voor eene hedendaagache prima donna is het niet alleen voldoende dat zij als kunstenares wijd en zijd beroemd is zij moet ook in de wereld eu iu het salon weten te schitteren en zorg dragen dot er steeds over haar gesproken wordt Hoe fraai ook haar keelgeluid moge zijn en al verstaat zij nog zoo goed de kunst om de tonen als parelen uit haren mond te laten rollen zoo moet dit alles door dingen aangevuld worden die hoe weinig ze ook met kunst to maken hebben toch door de menigte verlangd wordf Dit zyn toiletten juweelen en luxe Ken aardig bewijs daarvan is hetgeen mei Mad Nevada dezelfde die thans in ons land zingt gebeurd is Deze beantwoordde in den beginne met hare kleine maar nitsteicend geoefende stem in het geheel niet aan de verwachtingen welke haar impressario Sargent van haar koesterde Ineens kreeg hij echter een genialen Inval Hij begaf zich uanr de zangeres en zeide haar stem noch vlyt ontbreken u maar diamanten Maar waar zal ik die vandaan halen antwoordde Mad Nevada Daar zal ik wel voor zorgen was de repliek OenzelfJen dag stelde Sargent de zangeres voor met hem eene wandeling door de traten van Montreal te maken Bij een juwelier voorbijgaande zag hy een stel valsche diamanten achter de winkelramen liggen welke hij voor den geringeu prijs van 35 dollar kocht Daarop liet Sargent een yzeren brandkast maken waarin hy deze steenen bergde In Chicago aangekomon liet hij den eigenaar van het hotel waar hij met Nevada was afgestapt bij zich ontbieden en verzocht hem de brandkast te willen bewaren daar deze diamanten ter waarde van 90 000 dollars bevatte welke kleinoodien de kunstenares van den Sultan gekregen bod De hotelier echter weigerde op het hooreu van die som zich met zulk eepe grooto verantwoordelykheid te belasten zoodat Sargent de hulp van een politiedienaar inriep welke order kreeg de kast te bewaken Die heele manoeuvre maakte geweldig opzien en men sprak in heel Chicago over niets anders dan over de diamanten van Nevada zoodat by haar eerste optreden iedereen haar zien wilde Eu toen het bleek dat de draagster dier quasie kostbare sieraden nog eene allerliefste stem had was haar fortuin in Amerika gemaakt en werd zij onder het gilde der primadonna s opgenomen Door dit proefstuk van Amerikaansche reclame was haar fortuin gemaakt Pauline Lucca heeft het niet zoo gemakkelijk gehad want het heeft jaren geduurd alvorens zy van koriste tot eene groote zangeres bevorderd was De hooge prijzen die Patti verlangt zyu overbekend maar toch maakte het indertyd opzien toen zij voor het zingen van drie liederen by Alfred Rotschild te Farys de kleinigheid van 600 £ vroeg en die ook kreeg De vrouw van den Lord Mayor die niet meer dan 400 £ voor Patti s medewerking op eene soiree wilde belalen kreeg een weigerachtig antwoord Als een bewys van de hooge meening die kunstenaressen van haar talent plegen te koesteren is onder meer anecdoten van dien aard van beteekenia hetgeen met de beroemde Schroder Devrient gebeurd is Toen deze te Dresden geëngageerd werd zeide de Saksische minister Muller tegen haar dat zy met bare gage van 6000 thaler evenveel kreeg als hij zelf als hoofd van een ministerieel departement Waarop Schroder hem vry uit de hoogte toevoegde dat men voor dit jaargeld wel 20 personen zou vinden volkomen in staat om minister te zyn maar dat er in geheel Duitschland geen vijf zangeressen waren die dat konden doen wat zij verstond Er bestaat ook eene aardige anecdote van Nillson die een helder licht op haar overbekend goedig karakter werpt De zangeres zon in Londen voor de kindersD eener armenschool zingen en had zich daartoe op een bepaalden avond bereid verklaard Nu wilde het toeval dat zy van de koningin eene uitnoodiging ontving om op dienzelfden avond in een hofconcert mede te werken Nillson sloeg echter de invitatie af en zeide er bij dat zij dien avond voor arme kinderen moest zingen en dus niet komen kon De directeur van het orkest der koningin Men heeft een middel ontdekt om met behulp van de telephoon de komst van stormen aan te kondigen Hiertoe worden twee gzeren staven ep 7 of S meter afstand van elkaar geplaatst Door ze in gemeenschap te brengen aan den eenen kant met een met caoutchouc geisoleerden draad aan den anderen met een telephoon kan een naderende storm ten minste 12 uren te voren worden aankondigd Een dof geluid doet zich dan in den ontvanger vernemen Naarmate de storm nadert gaat het geluid over in dat van hagelkorrela die tegen het venster slaan Elke bliksemstraal brengt een schok voort alsof tegen het telephoonkastje wordi geslagen Vermoedelijk zal deze ontdekking aan weerkundigen belangrijke diensten bewyzen Dezen zomer heeft zich tusschen Kesteren en Nymegen een vermskelyke geschiedeuis voorgedaan Voor de waarheid ervan staat het Sportblad in Het was een prachtige zomeravond zoodat velen gebruik maakten van het schoone weer om nog eens een tochtje per rywiel te maken De maan was niet vol en slechts weinig sterren stonden aan den hemel zoodat men op onbekende wegen zeer goed een lantaarn kon gebruiken Twee wielrydera hadden er ook zoo over gedacht en reden al keuvelend verder totdat ze aan een barrière by een spoorwegovergang kwamen die gesloten was Het duurde wel lang voordat de trein kwam maar eindelyk hoorde men toch het zuchten van de locomotief Niet ver van de plaats waar onze wielrijders stonden hoorde men éónmaal fluiten oen poosje later hoorde men tweemaal fluiten en naar den klank op denzelfden afstand Tot groote verwondering kwam de trein niet men hoorde hem wel en nu was het een gefluit van belang net of men in nood zat onophoudelijk door Onze wielryders die bier niets van begrepen wilden al eens gaan kyken en hun rijwielen op zij zetten toen een baanwachter woedend kwam aanloopen roepende Weg marsch met die dingen terwyl hy er een vloek tusschen Avierp Wat was het geval Ds trein was blyven stilstaan toen de machinist het roode licht van de lantaarns der ry wielen had opgemerkt Rood toch beteekont in de spoorwegwereld onveilig De Standard hel boek van generaal Booth besprekend merkt op dat by niet den minsten waarborg heeft dat de 1 000 000 p st die hij vraagt wijs en eerlijk zal worden besteed Booth s beweegredenen mogen onzelfzuchtig en edel zijn zaken blijven zaken en het publiek dat bet geld moet leveren wensoht zekerheid dat hy het work beter dan de thans daartoe aangewezen lichamen uit zal voeren Hierop heeft de heer Booth geantwoord dat ds leidere der beweging van den beginne aan boeken gehouden hebben die door alle leden kunnen worden onderzocht Jaarlyks wordt een balans openbaar gemaakt zoowel voor geld dat in bet binnenland als dat hetwelk in het buitenland wordt ontvangen en uitgegeven Zij die woorden der wet is geen grond gelegen dat het artikel in beperkten zin moet worden opgevat Uit ds geschiedenis der wet bljjkt ook het tegendeel In de memorie van toeliohting werd de wenschelljkheid betoogd met het oog op de menigvuldigheid van kunstgrepen om kiezers te bewegen op een ander hunne stem u t te brengen dan op dengeen dien zij bedoelen eene algemeeno uitdrukking te bezigen In het vlrslag der commissie van rapportours werd de zionswyze uitgesproken dat het beter ware de gevallen van strafbare bedri erg met name aan te duiden maar de regeering heeft aan dien wenk geen gevolg gegeven en heeft volbard by de eenmaal gekozen algemoene uitdrukking die deel uitmaakt van de wot De geschiedenis der wet toont dus aan dat de woorden der wet die bepei king uitsluiten in overeenstemming zyn met de bedoeling van den wetgever Het eerste deel van het cassatiemiddel was derhalve ongegrond In het tweede deol van het middel was betoogd dat bot art 127 voor de toepassing verschillende rereischten stelt waaraan dit geval niet zou beantwoorden Betoogd werd dat de in het artikel genoemde gevallen niet kunnen worden gelyk gesteld met het tegenwoordige De Uooge Raad overwoog echter dat wanneer tot toelichting van strafbepalingen eenige voorbeelden zijn opgenomen daaruit niet kan worden afgeleid de bedoeling om de strafbepaling tot die enkele gevallen te beperken Ie minder waar de regeering de venschelijkheid heeft betoogd om eene algemeone uitdrukking te bezigen Bovendien zijn de handelingen waaraan requirant ia schuldig verklaard ofschoon niet volkomen gelijk lan de bedoelde gevallen toch soortgelgke bedriegelqke handelingen bij gelegenheid van eene verkiezing verricht met het gevolg dat ingeleverde stembriefjes een ander persoon aanwezen dan was bedoeld De wet mag niet uilgelogd worden naar eene enkele uitdrukking in eene Mem van Toel buiten verband met andere maar naar hare eigen woorden en volgens hare geschiedenis in haar geheel Beweerd was dat in deze door req geen daad was Terricht maar een raad gegeven Dit oordeelde de H Baad in strqd met de feitelijke beslissing Het strooibiljet bevatte eene opwekking aan de kiezers om overeenkomstig de daarin vervatte aanbeveling te stommen Dat is eene handeling die gericht was op het doen aanwijzen van een ander persoon dan de kiezers bedoelden Dat art 127 voor het tqdstip van het plegen van liet feit alleen zou stellen dat het bij gelegenheid Tan eene verkiezing en niet vóór de verkiezing moest geachiedeu achtte de H Raad onaannemelijk Ëvenuer achtte het de overige onderdeelen van het tweede gedeelte van het middel ongegrond na de beslissing Tan het Hof o a dat er bij de kiezen eene dwaling in den persoon had bestaan en mitsdien werd ket cassatieberoep verworpen De vernieuwing van het Czaar Peterhnisje te Zaandam wordt naar de Zaanl Ct meldt met kracht TOOTtgezet Het oorspronkelijke gebouw dat op sommige plaatsen 3 duim in den grond was gezakt is met behulp van dommekrachten en vijzels ongeveer 1 M in de hoogte gebracht en van eene zeer hechte fiindeering voorzien de vloer is door ijzeren balken ondervangen en het geheel door Amerikaansch houten teunpilaren stevig aan elkander verbonden omringd ie dat ik ook niet ben als een uil onder de kraaien De akkers en wijnbergen die thans het eigendom T n den overste Van Bameveld zyn waren myn vaderlijk erfdeel en nu verbeeldt hy zich dat ik den hoed voor hem lichten moet omdat hij het voor een bagatel gekocht heeft en er een groot huis op heeft laten bouwen Mijn vader was stedelijk boekhouder hier ia dezo streek en omdat hij zoo goed rekenen kon Terstaat zijn zoon er zoo weinig van dat hij er alles doorgeUpt heeft Maar niettemin blijft hij altijd Jean Baptist Freylich die den duivel gezien heeft aaa het zoogenaamde voorname volk dat zich hier ais weldoeners der stad voordoet omdat het anderer havo en goed bij gerechtelijken verkoop half om niet zich toegeëigend heeft Trek er je even weinig Tan aan als ik doe Doortje want wie weet hoe nog eenmaal dat blaadje omkeert De oude Joan Baptist had goed praten Het meisje bleef de speelbal der jongens en werd het nog meer nadat onlangs in een openbare zitting Tan den gemeenteraad de vraag op het tapijt was gebracht of men die vijftig gulaen voor Doortje Franschman niet schrappen zou en haar in een dienst plaatsen daar zij welhaast haar vijftiende jaar zou bereiken Vijftig gulden welk een last Toor de stad Het meisje kon lezen en schrqven zij wist zelfa meer dank zij baat vlugheid van begrip en de voorzorgen van haren pleegvader die by do families in de stad de onbruikbaar geworden schoolboeken voor i zoodat beweging eu schudden zoo goed als onmogelijk is geworden Men verwacht dat de herstelling tegen 1 Januari 1891 voltooid zal zyn De Maatbodii geeft het volgend verslag van de Torgaderiog der katholieke kiesvereeniging te Maastricht waarin besloten werd aan den Noordbrab bond van R K kiesveieenigingen steun te verleenen Gisteren had onder voorzitterschap van dr Schreinemacher lid der Tweede Kamer de aangekondigde vergadering van de katholieke kiesvereeniging te Maastricht plaats Na voorlezing van notulen enz deelde de voorzitter het doel der vergadering mede en vroeg of iemand het woord verlangde De beer Hustinx leest een stuk voor waarin op de noodlottige gevolgen der legerwet gewezen wordt zoowel wat de moreele als stoifelyke belangen des volks betreft en wyst op het grooto feit der Noordbrabantsche motie Mr Seidlilz repliceert en zegt dat de Brab motie een mandat mpéraüf is dat inconstitutioneel en revolutionnair is Ook hem was de legerwet een gruwel ook hy wenschte niets liever dan die te zien verdwynen maar dat gaf geen recht om het geheele ministerie af te vallen en daardoor de komst van een liberaal ministerie mogelijk te maken dat zeker niet zon nalaten eene even slechte legerwet in te dienen De heer Nuijens antwoordde dat de woorden mandat impératif het eerst gebruikt waren door de tegenstanders der motie maar niettemin hier geen aanwending kouden vinden De kiezersbonden in Koord Brabant die het geheele Noordbrabantsche volk achter zich hebben en byna door geheel bet katholieke Nederland zijn toegejuicht goven hier antwoord op Zoo ooit dan spreekt hier de volksstem Hij ziet geen kans om aan de legerwet te ontkomen dan door de aansluiting by de Brabantache motie daar er van deze regeering die geheel ter wille van de antirevolutionairen is niets voor de katholieken te verwachten is De heer Seydlitz repliceert tracht don vorigen spreker te weerleggen en eindigt met eene motie voor te stellen waarin gezegd wordt dat do B K kiesv St Servatiusboud te Maastricht hare afkeuring te kennen gevende over de legerwet maarniet kunnende instemmen met de vergaande strekking der Noordbrabantsche motie meent afstemming van de bagrooting van oorlog te moeten aanbevelen en verder vertrouwen stalt in de wysheid der volksvertegenwoordiging Na eenige uitzettingen die evenwel weinig met de dagorde hadden uit te staan verklaart de heer Hustinx mee te kunqen gaan met de motie van den heer Seydlitz omdat daaruit voldoende de tegenstand van Mastricht aangaande de legerwet spreekt en instemming met de Noordbrabantsche motie Ds voorzitter stelt voor de motie in stemming te brengen door opstaan of zitten blyven Met byna algemeen opstaan wonlt de motieSeyd litz aangenomen waarna da vergadering uiteengaat Uit Gennep wordt gemeld In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft in deze gemeente een moord plaats gehad op zekeren Hulsman een bewoner van een klein bouwvallig huis even buiten de kom dezer plaats De heer Hoesen wethouder der naburige gemeente Ottersum bemerkte toen hy in den vroegen ochtend het huis voorbyging dat de ruiten waren stukgeslagen en binnentredende vond hij den bewoner vermoord Uit baar ging bedelen maar het stedelijk blaadje kwam Doortje niet in handen en Freylich vertelde haar niet dat zyne vrienden in den gemeenteraad het om zijnentwille hadden doorgedreven dat die vyftig gulden in de begroeting voor het volgend jaar wederom onder de uitgaven opgenomen zouden worden Toen Jean Baptist zyn eenvoudig toilet voor den spiegel gemaakt had staarde hij terwijl hy naar het zingen van het koffiewater luisterde voor zich uit naar de wynvelden die met een dikken herfstnevel bedekt waren en waar sedert bet aanbreken van den dag een menigte volk reed aan den arbeid was Doortje verliet juist hare plaats en knielde bij den haard neder om den ketel van het vuur te nemen toen een artjoedig gekleede knaap nog hygend vau het trappen klimmen ia de deur van het torenkamertje verscheen en zwijgend bleef staan Nu Peter wat is er aan de hand vroeg Freylich terwijl hij zich omkeerde en dacht dat de pastoor hem weer eens met de eene of andere onnoodige opdracht te belasten zoude hebbeo Jean Baptist antwoordde de jongen gy zoudt dadelijk bij den pastoor komen Éyr over iets gewichtige te spreken heeft Hy pBRRi in de sacristy Nu nu wat is er zoo vroeg aan de hand Jean Baptist streek zich met de beide handen door het haar keek naar zijn jas die aan een knop aan den wand hing en schikte zijn das recht de omstandigheden valt op te maken dat Hulsman gewekt door het breken der ruiten naar buiten is gekomen en daar werd aangevallen ten minste vóór het huis zijn bloedsporen te zien Daarna schynt men worstelende naar binnen te zyn gegaan waar da ongelukkige man verder werd afgemaakt Uit bet feit dat op de tafel eene flesch jenever stond met twee gebruikte glazen leidt men af dat er twee moordenaars aan bet werk zyn geweest De man werd geacht vry wat geld te hebben eu alles was dan ook nauwkeurig onderzocht naar men zegt zonder gevolg want hy schijnt zyne schatten elders bewaard te hebben De daders is men tot heden nog niet op het spoor maar hoogstwaarschynlyk zyn het bekenden omdat de toestand van het huis eer aan eene bedelaarswoning dan aan die van een welgesteld man doet denkon In afwachting van de komst der justitie uit s Hertogenboaoh wordt het door marechaussee bewaakt Vrydag hield de commissie van musici belast met het afnemen der overgangsexamens aan liet conservatoire te Parijs eene zitting waarin onder vele audere leerlingen ook onze twaalQarige landgenoot de violist Jacques Jacobs werd geëxamineerd De commissie waarvan Ambroisc Thomas voorzitter is telt onder hare leden mannen als Massenet Léod Délibies Boulanger Guiraud Duvemoy en vele anderen Met algemeeno stemmen werd de leerling Jacques Jacobs tot de hoogste klasse van het conservatoire bevorderd nadat hy de Caprice van Viouxtemps een eigen fantasie en een stuk a prima vista had gespeeld Iltt Centrum wyst er aao de hand van een Franscb blad op dat wanneer de hand van een vrouw het roer van het StaaUschip bestuurt de koers uitnemend zyu kan Onder koningin Victoria is Engeland tot een hoogen trap van bloei en ontwikkeling gekomen Spanje geniet ondei het bestuur van een koninginregentes een langdurige en ongewone rust De republikeinen houden zich kalm de Csriisten blijven eveneens rustig en zelfs de anli Alfonsistische oppositie ia de Baskische provinciën laat niets van zich merken By deze voorbeelden uit den tegenwoordigen tyd zouden verschillende andere te voegen zyn uit het verleden Men herinnere zich slechts de geestdrift en voreering welke een Maria Theresia bij hare onderdanen wist op te wekken en de regeering der begaafde czarina welke in Rusland tegen bet einde der Torige eeuw het bewind voerde Ons Und zegt Het Cmtr is op het pont een nieuw geval van vrouwen regeering voor de historie op te leveren en met ons verwacht zeker ieder Nederlander die het koningschap op hoogen pry s stelt dat ook die regeering voor ons beiluiam zyn zal De Koningin heeft zich van meet af aan sympathie weten te verwerven by ons volk Zy is geheel een Nederlandsehe geworden die steeds hart toonde te bezitten voor het volk aan welks hoofd zij naast den Koning is geplaatst In alles wat on land betrof heeft zy een groote mate van belangstelling aan den dog gelegd en aan de Kroonprinses is door haar een opvoeding gegeven in overeenstemming met de taak welke deze hter zal hebben te vervullen Welnu is er zooveel haast bg vroeg hq nogmaals met onwil De pastoor zegt het Zeg hem dan dat ik dadelyk zal komen Jean Baptist zag het meisje san en gaf haar met de oogen een wenk om den ketel weder te vuur te zetten Dag noch nacht heeft men nut in dezen ellendigen dienst I bromde hy voor zich heen terwyl hy de versleten bUuwe jas aantrok Ër kan vandaag geen sprake van trouwen en doopen zyn het zal wel weer niets om t lyf hebben want alles is buiten aan het oogsten Jean Baptist knoopte de jas tot aan de kin dicht en Verliet het kamertje Doortje bleef staan en luisterde naar dén zwaren voetstap die de treden van de houten trap deed kraken Ook zy trad nu op het venster toe verhief zich op de teenen harer bloote voeten nam het stuk spiegelglas ran de vensterroede plaatate het op de vensterbittk en begon tiaar eenvoudig toilet te maken Zy trok oen merinos jakje aan wierp eeo donkeren reeds veel gedragen rok over de henpen en begon toen het wederspannige roode haar in orde te brengen Ik kan vandaag alweer niet uit sprak zy by zichzelf Myn been doet my zoo zeer Z hebben het gisteren veel te bont met me gemaakt Jfordt vervolgd deed alle moeite om haar tot andere gedachten te brengen maar Nillson bleef neen zeggen en verzocht de koningin de redenen van haar besluit mede te doelen De directeur begaf zich naar Victoria niet geheel gerust zijnde over de wijze waarop zij die weigering zou opnemen Maar de koningin antwoordde kalm mevr Nillson heeft gelijk ik keur die reden van haar besluit olkomen goed schrijf haren naam in voor het volgende hofconcert on vraag haar of zy mij do eer eener visite wil bewijzen F n toen Nillson aan dit voor haar zoo vleiende verzoek voldeed maakte de koningin een mot robijnen eu diamanten versierden armband dien zij droeg los en bevestigde het sieraad eigenhandig aan de pols der zangeres JV R Ct Buiteolandscb Overzlcbt Eén voor één zyn bij de beraadslaging over de Fransche begrooting van ooriog in de Karaer alle amendementen verworpen met uitzondering van een door de heeren Déoeudries en Tony Róvdlon ingeI diend strekkende om den post voor de gralificatien aan de onderofficieren en soldaten die den dienst moeten verlaten omdat zij er ongeschikt roor geworden zijn met 260 000 fr te verhoogen Het werd ondanks hel bezwaar van dun rapporteur die in het midden bracht dat elko verbooging van uilgaven het ovenwicht van het budget iu gevaar bracht aangenomen met 422 stemmen logen 110 Ten slotte ia het budget van oorlog in zijn geheel goedgekeurd De beroadalagiug over de bogrooting van den minister van justitie werd hierna geopend en ten einde gebracht Beriyn spreekt veel te veel over dominee Stócker Het ontslag van dezen man wordt gemaakt tot een politiek feit De Krenzzeitung ia nog meer boos dan bedroefd wat tegen den regel der vroomheid is De vnl van Stocker beschouwt het blad als een teeken van de aanstaande heerschappij van het Jodendom en van de nationaal liberale bourgeoisie Maar laat het blad er op volgen de Keizer zal evenals zijn grootvader die in den beginne ook liberaal wilde regeeren nog eenmaal erkennen dat de christelijkoonaervatieve beginseleu het eenige fondament voor de monarchale staten vormen waarop men zich verlaten kan Het blad verklaart als tot hiertoe aan de zijde van Sleeker te willen strijden voor de bevrijding der Evangelische kerk van den Staat en voor de bevrijding van den Staat van het Jodendom eu het kapitalisme De national liberale National Zeitung noemt het ontslag van Stocker een bevrijdende daad van den Keizer Het vrijzinnige Berliner Tagoblatt zegt Aan de trappen van den iroon is geen plaata voor den man die de politiek v verzoening verloochent tot welke de Keizer den weg heeft geopend De ontslagene zelf schijnt nog vol moed wat in Duitschland bij Keizerlijke ongenade niet weinig zegt Op een Chrislelijk sociale volkavorgadering deelde Stócker zijn ontslag als hofprsdiker mede met de woorden Wat hedenavond ons hort beweegt is nog nietryp om uitgesproken te worden Wat ik in dit uur gevoel vat ik te zemen in don uilroep Lsv onze geliefde Keizer Slockera lijfblad Das Volk verklaart Wy blijven voortgaan met tegen ds Joodsche ontwrichting te strijden onverschillig of ds machtigsn der wereld voor of tegen ons zijn Wy golooven gaarne dat er veelJoodschebeutsontwrichtingen voorkomen maar indien de heer Stocker zyn oogen eens goed uitwrijft zal hij zeker niet minder Christelijke ontdekken Het komt ons intussohen voor dot er door de pers wel wat te veel gewicht aan Slockera ontslag wordt gehecht Volgens meer betrouwbare berichten geldt het hier niet zoozeer sen zaak die Stócker peraoonlyk aangooi ola wel de inatelling zelf De Keizer was sedert geruimen tijd van meening dat het hofpredikerachap zooala dit te Berlijn zich ontwikkeld heeft een ding waa dat zich zelf had overleefd zoodat van nieuwe benoemingen in de plaats van de onlalogenen wel niet zal komen Inzonderheid achtte de Keizer het minder gepast dot zyn hofpredikera zich aan het hoofd stelden bij de bestaands partgachoppen wal Stocker deed by hel AntiSeraietiame en Kogel by de uUra orthodoxie Kogel stond namelijk te Beriyn aan het hoofd van de oppositie tegen de benoeming van Haroack tot hoogleeraar aan de theologisebe faculteit te Beriyn De tusschen Portugal en Engeland getroffen modus vivendi aangaande Afrika zol 6 maanden van kracht zyn De verdragen welke na 20 Aug door Engel ache agenten met Afrikoanache opperhoofden zyn gesloten in het gebied dot bij het Iroctaot van 20 Aug oon Portugal wos toegekend zullen nietig worden verklaard Het nieuwe Amerikaansche Huis van Afgevaardig nen en af t 2 te Apublikei nen en 23 vertegenwoordigers van de farmers alli