Goudsche Courant, donderdag 13 november 1890

1890 Donderdag 13 November BOLDOOT I 4375 GOUDSCHE COURANT Nieuws en yédvertentieblad voor Gouda en Onistrekenm zgn uit papier vervaardigd met linnen overtrokken en datidoor ran eoht linnen niet t onderscheiden De inzeadingr van advertentien kan gescbieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave LICHTE A V OS Aza Kleiweg £ 73 en73 a l r Algemeeo erkeod als het beste HOND WAT ER der wereld 40jarige roem Mond eifi Tandziekten zooals het los iroraen der tanden tandpgn ontsteking zireren blApdend tandvleesch onaangename renk uit den moin kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts ance Van dne landbouwmanneo hebben lioh 15 by de democraten aangesloten tertr l 7 lich tot een ooafbankelglie groep vereeaigden Een farmer heeft gemeene ziak gemaakt met de republikeinen De democraten hebben al hun niders herkozen De heer Millis uit Texas de Tooraleller van het verworpen lage tarief van invoerrechten lal door de democraten tot voorzitter worden gekozen Alle repablikeinsche leiders bleven met M c Kiuley op het slagveld met uitzondering van den beer Beed den tegenwoordigen voorzitter die reeds voor de aanneming der M c Kinley wet in Maine was gekozen Wat de Senaat betreft deze bestaat nu uit 46 republikeinen en 4S democraten Evenwel stemden drie lepublikeinsche senatoren de heeren Plumb Fettigrew a Faddook tegen de M c £ inley wet n vermoedelijk zullen zg dit ook nu nog doen Vandaar dat eenige democratische bladea de afschaffing der M c Kinleywet in het eind van het volgende jaar volstrekt niet onmogelijk achten PETROLEUM NOTEERIiXGEN van de Makelaars Caotilaar SehalkwUk te Roüerdam De maikt was heden vast Loeo Tankfust 7 35 Geïmporteerd fust 7 90 Januarien Februari levering 8 Novemberlevering ƒ 7 80 Burgerlijke Stand OEBOREN 8 Nov Johanu ouden E vM Hallciii en A an der Spelt luak ADtboaio oodera I A van I e Gwen en J ZeatDer 9 Jaake ondera E Laini au M da Wagcr Aana oodera A ao Sprang eo A Verbocf 10 Roelaod oadera I IJaaelateio eo J fan den Oever Hcndrika oadera A Wieaer en D M JDgaard II Andriia oadera J Virkaaik eo A de Paler OVERLEUKN 8 Nov 6 Stent hniavf tan W O Oudijk 57 j A C van Dora S j T van Dijke 1 m C H D van den Henvel 17 j 10 m M Daquiao huiavr raa J L Jaapara 80 j 11 J Regaer 5 j B W Zinkhaao 41 j ADVERTENTIEN Heden werd ons door den dood ontrokt onze innig geliefde Moeder en mgner kinderen dierbare Grootmoeder JUUANNA HERMINA VERHAGEN Hasiiahn in den onderdom Tsn mim 63 jaar Zg die de orerledene ran nsbg gekend hebben zoUen beseffen hoe zwaar ons dit verlies treft J VEKHAGEN L T VERHAGEN geb T BoTEME tan Gent Bg zgn ingetreden herstel betoigt ondergeteekende zgn inoigen dank voor de vele bewgzen van hartelgke deelneming welken hg gednrende zgne ziekte zoo rnimscboots mogt ondervinden G A OODUK Gouda 11 November 1890 Mevr JONKER Tnrfsingel vraagt tegen FEBRUARI eene flinke DIEITSTEODE IIRDOORRIS Beltknobbels Hoomvlies JBuideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Pr ia per flacon met penseel SO et Alléén eelu bg B SCflOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A t TDULL 335 Staatsloterij De TREKKING begint MAANDAG 17 November a s LOTEN en GEDEELTEN ran Loten verkrggbaar bg de CoUectrice te Gouda Wed A C COSIJN Goawe C 9 bg de Visehmarkt BOSGHVIOOLTJBS SrOORTREFFELUK ItEüKWATER Men lette steeds op don naam J C BOLDOOT II ey s boorden manchetten en voorhemdjes buitengewoon Sterk elegant in het dragen voortreffelUk en goedkooper dan het ibloott voor linnengoed l ey s boorden manchetten en voorhemdjes len na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altyd nieuwe uitstekend passende den manchetten en voorhemdjes draagt l ey s boorden manchetten en voorhemdjes o m vervaardigd met linnen modellen jS aOHILI BB COSTAJIJA PJa U p dozijn S AS aOBTHB p doi Jiil i EBBZOO p ii X nl Si s Gangbaarste AXBioN KftT p d inJnS 44 WAONBB vï 8TEPHAN p d nUni t UNCOUr B p doitjo 1 Terkrggbaar te Oouda bg den Heer C A B BANTZINQER Korte Tiendeweg D 17 J W F van EDE van der FALS Markt A 107 of direct bg MEY EOLICH Venand e8chSft Leipzig Flagwitz De Zwitsersehe Pillen van den AjDotheker Rich Brandt a tia r UU 0 a MhMrMi a te r kat Pal U k kar warkand a BaokaAaUjk 4oor WiM T Preriehs Banijn t T Seanzonl wonburs C WItt Oo nh OT Zdekaner atPMwsiwg SocdertUdt K Mn Lambl wmcMu Forst r l r rro aa r B wnmM vtnA uoorMi nb Tol B al f W0 aMwamMun kor ww Oenee en HnliiMlddieL M rt 10 JarMi a r rrafMawn tooffopaait m aaBb Tol B al fril Dr H Virchow Bwajn V Oletl MOncIwn t Reclam i aipiig et T Nnssbaom MOnctMn Hertz Amatantam Onderbuiks organen T KorezynsU Kraiuu Brandt KuuMraxirs by storingen in de baljaa trana ataalcaac Ta rtralt Toortioneada onfaitald kwalarn Aar larar laat nm aaaa Aaraada varatayptaa B da 4aa aedcii sooaii kaaHvUa als Hajun UckaM baaaawttaM k rta4aaH Ifkald vabrak aaa aatloat aa Pi ZwitaanahaFlU DTandaaApotbck r BUbard Brandt wordcB om hara aa to vaaUaff daorvraawaa faana lagaaoBaai aa aljD ta varklaaaa bovaa da acharp warkanda Zoutaa BUtcrwatar Drappala HaafaaJa aaa B Om Eich by den iikoop te beaeheroiem Vl teren aaseiaaakte preparaten Trara man ia da apothakefl itaada aaar da allaen cabte Zarltaarache Plllea vaa Arm Apatbeker BlebarA Braadt Prra par dooa m t rabnUk aanwlJilBC 70 Cente en lette nanwkeirif er op dat taet klertwwen affcdrnkta door de wet betebemde baadaUaerk of etlfcat bat Witte brala ap ket raatfe veld aa de baadteebaalaf Rehd Braadt rieh op ieder doorje beiinda IW Haafddepat F B vaa Haatea KalS ta Battardaaa W voor 60 oenU I ÏO en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP t Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon handt Br POPP s Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelqk voor baden 1 Venng zeep en Zonnebloemen zeep FOPP S ekri8talUMerde en Tnuisparant Glycerinezeepen zgn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen I r De namaaksela van Anatherin Mond water verwoesten de tanden binnen korten tgd W Br J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENBIJK Drogist Dr POPP s Anatherln Mondwater in aanmerkelijk vergroote flesschen Verder in alle Drogist on Parfumeriewinkel van Nederland Gouda Snelpersdruk van A BaiNötAk A ZocK i s Oe nitgave dezer Coarant geschiedt dagel ks met aitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aiionderigke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 12 November 1890 VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Op Vrgdag den 14 November 1890 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het voorstel tot verplaatsing van do Nachtwacht naar den Groeneweg De adressen van P Huybreoht en P de Raadt betreffenilo de huur van gerioleerden grond in de Vogelenzang Het voorstel betreffende de verbreeding dor brug tusschen de Hoogstraat en den Kleiweg De Stmttcourant bevat het volgende bericht omtrent den toestand van Zgne Majesteit don Koning Gedurende de laatste veertien dagen heeft de toestand van Zijne Majesteit den Koning weinig verandering ondergaan De stoornis der geestvermogens blijft dezelfde De gemoedsstemming van Zijne Majesteit ia afwisselend nu eens kalm dan weder eens opgewonden hot laatste vooral als de nacht slapeioosia doorgebracht De lichaamskrachten ofschoon ongetwijfeld verminderd blijven toch voldoende Voor het leven van Zijne Majesteit den Koning dreigt op bet oogenblik geen gevaar Paleis het Loo 10 November 1890 Dr S S R08EN8TEIN Dr Vinkhuïzen J Vlaanderen Cz In de gisteren gehouden zitting der Botterdamscho Arrondissementsrechtbank is o a veroordeeld W H C arbeider te Stolwgk wegens mishandeling tot 1 maand gevangenisstraf Gisterenavond heeft de kiesvoreeniging Burger FEVILLETOK EEK PLEEGEIUD Naar het DuiUch V 9 Ach God ais die brand er maar niet geweest was die brand Ik wilde dat ik ver hier vandaan was en dat vader meeging want die verdient met al zijn dienstdoen toch ook nauwelgks een stuk droog brood Doortje bond zich het haar met een versleten zwart bandje in den nek te zamen en beschouwde zich zelf in het stuk spiegelglas dat te nauwernood groot genoeg was om haar donkere kgkers en haar eigenwijs platoeusje op te nemen Dat ik nu ook juist rood haar hebben moest om door iedereen bespot te worden Jetje Spengler en Lize van den kuiper hebben ook rood haar maar van die wordt gezegd dat het kinderen van fatsoenIgke lieden zijn en voor die komt het er niet op aan Ach mocht ik eens acht dagen rijk en voornaam wezen alleen maar voor acht dagen Ik zoude niet overmoedig zijn maar t alleen maar hen betaald zetten die nu zoo onaardig voor mij zijn dat zou ik willen plicM te Amsterdam den heer A Rot sociaal democraat candidaat gesteld voor het lidmaatschap van den gemeenteraad Den pachter der restauraties en buffetten aan het station van den voormaligen Nederlandschon Ehijnspoorweg te Utrecht die tot dusver de aanzienlijke pachtsom vau ruim twintig duizend gulden per jaar betaalde welke prijs hem bij zijn streven om het reizend publiek in alle opzichten te voldoen verlies moest opleveren is door de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwcgen eene vermindering toegestaan van ruim acht duizend gulden Deze gunstige beschikking is gepaard gegaan met de voorwaarde dat aan ambtenaren geen sterke drank meer mag worden geschonken terwijl andere levensmiddelen hun tegen voel vermindcKle prijzen moeten worden geleverd Gewis zal deze maatregel die den ouden goeden naam van de restauratie te Utrecht weer zal doen herleven aan bet reizend publiek ten goede komen Bladgroenten hebben zegt men algemeen weinig voedingswaarde Toch beweert een Duitsch gezondheidsapostel dat ze ons hoofdvoedsel moesten zijn ook omdat ze zouten bevatten die in vleesch brood en peulvruchten te weinig gevonden worden Die zouten worden er echter doorgaans uitgeloogd Met een paar uitzonderingen worden bladgroenten eerst afgekookt Dat is verkeerd zegt hij Afwasschen stijf uitdrukken dan met een paar theekopjes water op een zacht vuurtje gaar doen worden zoo behoort het Een van onze lezeressen heeft deze manier toegepast op kropsla en op andijvie De uitslag was na vaak herhaalde proefneming veel lekkerder veel lichter verteorbaor minder opblazend merkbaar voedzamer en minder werk N V d D Dooftje werd door het geluid van zware voetstappen op de houten trap in hare overpeinzingen gestoord Zij kende dien stap zij koek onwillekeurig naar het vuur of het niet uitgedoofd was en liep bevreesd naar den haard VI jean Baptist trad binnen Zijn voorkomen toekende opgewondenheid zijn grijze wenkbrauwen stonden borstelig overeind zijn oogleden waren half dicht geknepen en om zijn mond lag die diepe trok die altgd te voorschijn trad als hij toornig werd Praaie geschiedenissen die ik aan je beleven moet riep hg op scherpen sissenden toon uit terwijl hij de armen op de borat kruiste en in den nis van hot torenvenster staan bleef Doortje keek onthutst met kloppend hart op De koffiekan beefde zoo hevig in hare kleine handen dat zij die weder in de aach moest zetten Zij waagde het niet te spreken Ook hare lippen beefden Angstige spanning sprak uit haar gelaat Waar ben je gisterenmiddag geweest en gisterenavond Spreek de waarheid riep Fraylich uit terwijl hij op theatrale manier op het meisje toetrad haren arm met zijne magere vingers omklemde en haar en weer schudde Met een van pijn betrokken golaat doch met drieston blik zag het kind naar hem op 6ij doet mij zeer vader 1 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere rego meer 10 Centen GR 00 TE LETTBB8 worden berekend naar plantgrnimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc Staten generaal Tweede Kaheb Zitting van Dinsdag 11 Nov In do gisteren weder aangevangen Kamerzitting waarin de heer Zijp we d beeedigd is besloten tot aan do orde stelling van do Steilenwet en verschillende kleinere wetsontwerpen alvorens een aanvang te maken met de begrootingen Niet ronder strijd Het voorstel van den heer Van Kerkwijk om do Stodenwet niet aan de orde to stellen ia verworpen met 40 tegen 32 stemmen Ware het een zuivere partijstomming geweest de stemmen hadden gestnakt maar terwgl da heer Keuchonius met het voorstel medeging stemden de heeren Tak Hartogh Kordijk Rutgers en Van Houten voor de behandeling Het voorstel Van Kerkwijk was zoo rationeel mogelijk in de afdeelingen moeten zeer belangrijks ontwerpen worden behandeld waaraan de heer Rooseboom tevergeefs poogde nog een dat op den staat van oorlog en beleg toe te voegep daarbij komen dan de werkzaamheden der vereenigde vergadering met de begrootingen wordt het dus weer jachten In de fragm cks Tiji behandelt de Leidsche hoogl dr P van Geer de pensioenen voor gemeenteambtenaren Hij borinnert hoe bij de onlangs tot stand gekomen regeling voor de Rijksambtenaren en hun weduwen en weezen ook diegenen die in dienst zijn bij de gemeenten wenschten te worden opgenomen Dat verzoek werd met ingewilligd en bg de regeling bepaald dat niet de Minister maar de wet zelf zal uitmaken wie als burgerlijk ambtenaar wordt aangemerkt Wegens de lasten die olko nieuwe deelhebber op de schatkist en het fonds legt zal steeds een nauwgezet onderzoek aan de toelating van nieuwe soorten moeten voorafgaan en is uitbreiding in de eerste jaren niet te verwachten Nu heeft men zich tot de gemeentebesturen gewend Prof Van Geor deukt echter over dergelijke gemeentefondsen niet gunstig omdat als de zaak Dacht je dan ondeugend nest dat je mij ook 1 niet zeer deed toen vanmorgen de geheole stad over niets anders sprak dan over jou P Waar was ja gisteren Zeg de waarheid Bg den overste beu ik geweest om mee te helpen aan het plukken Langzaam met aaamgepersto lippen stond zij op Weet je niet dat ik je verboden heb naar het volk op de hofstede te loopen Moe ik i daarom thana beleven dat de pastoor me heeft laten roepen om me te zeggen dot het jou schuld is dat de geheele boel daar afgebrand is ffMgne schuld vader Dat is gelogen riep het kmd uit terwijl het marmerwit werd en beefde over al hare leden Als het iemmda schuld is dan ia het die van Jan 1 Ik behoef do waarheid niet te verzwijgen ik wil ze overal zeggen zoodat de gans che stad het hoort Freylich zag haar doordringend aan Jan Wat heeft Jan er mee te maken Het goed van zijn eigen vader Je liegt riep hg uit terwgl hij haar voortdurend scherp aanzag als wilde hij deze kinderziel daorzien Ik kan het bezworen en gij kunt het ook vader want ik heb het met eigen oogen gezien Doortje zeide dio op den toon der heiligste overtuiging Je zult het voor don rechter ie vertellen hebben die zal de waarheid wel uit je neten te krggen Ze zullen je vandaag nog komen halen oraje oor het gercchi te brengen ledereen beeft gezegd dat jg