Goudsche Courant, donderdag 13 november 1890

ADVERTENTIÊN IN 4376 Vrydag 14 November 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreketu De Insendlng van advertenti i kan gescbleden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave cy s boorden mancbetten en voorhemdjes het drar n voortreffelijk en i oedkooper fan het Uey s boorden manchetten eo voorhcoidjes worden na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoadat men altfld nieuwe oitatflkend paaiende boorden manchetten en voorhemdjes draagt I ey s boorden manchetten en voorhemdjes zijn uit papier vervaardigd met lianen overtrokken en daardoor van echt linnen niet te onderscheiden IiIKOOLIf B p ibzijn fl 89 Verkrijgbaar te Qouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korto Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der FALS Markt A 107 of direct bij MEY EDLICH Versand Geschafl Lelpzig Plagwitz Gouda Snelpersdmk van A Bbinkma i Zocx dienst als een staatsburgerlijke plicht ran eer kosteloos moet worden volbracht waaruit derhalve volgt dat het ontwerp niot ten doel heeft de huisgezinnen in het bovengenoemde geval eene volledige vergoeding te verleenen maar eene tegemoetkoming ter aanschaffing van de noodzakelgkste levensbehoeften en wel tot zoodanige hoogle dat de hulp der openbare armenzorg kan worden gemist Het bénoodigd bedrag wordt begroot op S2p 000 mark sjaars Pe Duitsche Bijksdag zal tusschen 25 November en 3 December worden bijeengeroepen maar waarschijnlijk vóór Nieuwjaar niet veel afdoen daar de sociale commissie vdor Janaari mêt haar rapport niet gereed kan zijn Morgen wordt de Pruisische Landdag jieopend door den Keizer De daaraan voorafgaande godsdienstoefening in de kapel van het paleis zal warden verricht door den heer Drj auder Aan de gisteren in de Belgische hoofdstad gehouden betooging tot invoering van het algemeen stemrecht namen omstreeks 4000 personen deel De burgemeester Buis en de heer Janson afgevaardigde voor Brussel ontvingen een deputatie en verklaarden dal zij bereid waren de petitie voor algemeen stemrecht bij de Kamer in te dienen en do herziening der Grondwet te vragen ofschoon de heer Buis niet zoo ver wil gaan als bet alsremeen stemrecht Te Charleroi waren de deelnemers 20 000 man sterk Daar de roode vlag verboden was ontplooiden zij de Fransche en vooral de Zwitsersche rood met wit kruis het kruis was echter onzichtbaar Ongelukkon zijn er bij de betoogingen niet voorgevallen De Saturday Enieie acht hot minstens Toorbarig te gelooven dat de overivinnnig der democraten in de Vereenigde Staten door een herroeping van de M c Kinleywet zal worden gevolgd nog meer voorbarig te denken dat zij betere tanefsbepalingen ten gevolge zal hebben en geheel onjuist te meenen dat dit het begin van het einde is van de beschermende politiek Deze goede gevolgen kan het resultaat der verkiezing hebben maar het is even goed moge9 lijk dat zij die niet zal hebben Tot dusverre hebben de Amerikanen het bestaan van den ongelukkigen verbru ker geheel voorbijgezien Een plotselinge vermeerdering van 50 pCt in den prijs van elk fabrieksartikel heeft hen ten laatste overtuigd dat hij bestaat en dat hij het publiek is Wellicht zal men nu gaan inzien dat beschenning een geneesmiddel is dat niet in onbeperkte hoeveelheden kan worden ingenomen Wat geen argumenten doen konden beeft de practijk getoond van een wet die alle menschen rijt had moeten maken en begonnen is ieders uitgaven te vermeerderen PETROLBUM i OTEERL GE van de Makelaars Caotzlaai Scbalkwijk ie RoUerdaoi De mBtkt was heden flauw Loco Tankfust 7 85 Geïmporteerd fnst 7 90 Januarien Februari levering ƒ 7 95 Novemberlevering ƒ 7 80 December levering ƒ 7 90 Kantongerecht te Gouda ZITTING van 18 NOVEMBER 1890 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Vervoeren van een in het wild levende vogel nuttig voor den landbouw door een kind beneden den leeftijd van 16 jaren gepleegd met oordeel dea onderacheids F J van B te Gonda tot 1 of 1 dag hechtenis Plegen van straatschenderij G G te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis Op straat te Gouda spelen met en om geld H F den B te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Het doen verrichten van arbeid door een kind beneden 12 jaren D K te Moordrecht tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Jagen op eens anders grond zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende M B te Zevenhuizen tot of 2 dagen hechtenis Openbare dronkcnschjp C L te Ouderkerk a d IJsel H J te Gouda C J te Gouda J B te Goud H L zonder bekende woonplaats tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis H K te Moordrecht tot 0 60 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap 2 maal gepleegd K W te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Allen zijn leveus veroordeeld in de kostjn verhaalbaar bij lijfsdwang van een dag Geboren PBTRUS WILHELMUS MARIA Zoon van N P SPRUIT JzN M W SPRUIT VAN LbïUIVBN Voor de vele bewijzea van belangstelling gedurende de ziekte en het overiydenvan mjjnen geliefden Echtgenoot Vader en Behuwdvader den Heer SIMON HAZEBROEK ondervonden betnigen wy onzen hartelgken dank Wed W HAZEBROEK si Lrboi K HAZEBROEK J HAZEBROEK Ruijs J HAZEBROEK G HAZEBROEK A GRAVESTEUN Gouda 12 November 1890 L S Aan allen die 17 October j 1 blgk gaven van sympathie of befangstelling voor de Rgks Hoogere Bargerscbool Jbier betuigt de ondergeteekende zjjn oprechten dank Hjj verheugt zich dat het initiatief der Commissie van Toezicht voor bet M O te dezer stede welwillend en daadwerkeiyk genomen ter officiecle herdenking van het 25 JAUIG BESTAAN der School de algemeene aandacht hg haar bepaalde en vertrouwt dat de geheele Feestviering van 17 October 189Ö aan den verderen bloei der inrichting ten goede zal komen Dr W JULIUS Directeur der R H B Gouda 8 November 1890 ADVERTENTIEN zijn buitengewoon gterk elepiD wascliloon voor linnengoed Gangbaarste A1 B10N p doziJn 44 WAGNBB p doz paarS 7fi in alle B nra n en BuÜenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBurean van A BRINKMAN eo ZOON te Gouda rpegen 1 DECEMBER kunnen enkele LBERLIN6BN geplaatst worden tot het verkregen van onderwgs in het Hout en Marmerscliilderen onder billgke voorwaarden W GESTEL Woerden Zeer ITette Gesteendrukte mmmiii worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Jager Ondergoederen gefabriceerd van de Fjjnste Zuivere Ongeverfde WOL mmm m alle bekende KWALITEITEN Concurreerende Prijzen SCHENK Zn Alom te bekomen SE rnmi BLA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartontcekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabcth DOOR CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der AcademievanBouwknnde te Utrecht P r ij s 80 Cents modellen é A BRINKMAN FHANKUN BTEPHAN p dozijn 40 p doz paarfl 7S M M De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aitoaderlgke Nommera VIJF CENTEN Eene merkwaardige candidatuur Indien de uitdrukking niet door veelvuldig gebruik tameljjk afgezaagd was geworden zouden W i de candidatuur van den heer Rot door de Amsterdapische kiesvereeniging Burgprplicht gesteld voor den gemeenteraad noemen een teeken des tjjds De heer Rot toch Is een werkman en een sociaal democraat wel geen sociaal democraat van de oproermakende soort die in verstoring der maatschappelijke orde hun heil zoeken maar toch iemand die zjja politiek geloof niet onder stoelen of banken steekt iemand van den stempel des Amsterdamschen onderwjizers Gerhard Het is volstrekt nog niet zeker dat de heer Bot lid zal worden van den Amsterdamschen raad zelfs niet dat b de candidant zal zyu der andere liberale kiesvereenigingen maar het feit alleen dat de libTale vereeniging Bnrgcrplicht het gepast heeft geoordeeld een werkman de candidatuur aan te bieden en daarbij heen J e stappen over zgn sociaaldemocratische gevoelens is merkwaardig genoeg om onze aandacht te trekken en de vraag te stollen welke overwegingen de meerderheid daarbjj hebben geleid Aangezien geene andere discussie werd gevoerd zijn deze alleen op te maken uit de woorden van Mr Z van den Bergh den voorsteller der candidatuur en van den candidaat zelf die zijn standpunt duidelijk heeft niteengezet Wij nemen het verslag dat het Handelsblad geeft van de vergadering tot grondslag van ons overzicht Md l l BMl FEVILLETOIV EEN PLEEGKIITD Naar het DuiUck TI 10 gToen vader de stem van het meisje klonk zoo weeklagend zoo door diepe smart bewogen toen vader wist ik niet meer wat ik deed Ik had zulk een medeleden met den armen Jacob De knecht die zijn ruw vermaak vond in het kijken naar het gemartelde dier pakte ik beet en smeet ik op zij Arme arme Jacob riep ik uit toen hij nog eens zijn kop ophief als wilde hy zeggen Breng mijn laatsten groet aan mijne vrouw en kinderen over En toen was hij dood vader het arme beest en mij bloedde het hart toen ik zag dat hij den kop op de borst Uet hangen Toen pakte een hand mij in don nek en trok mij achteruit Het was Jan die dat deed Kooie deern maak dat je uit den hof komt schreeuwde hij Ellendige jongen riep ik j j hebt mijn armen Jacob vermoord Dom ontuig zei Jan tusschen ons is het mot de vroegere gemeenzaamheid gedaan onthoud dat Mr van den Bergh wenschte als beginsel te zien uitgemaakt of het recht of onrecht is dat een talrijke klasse van de burgerij is uitgesloten van eiken direeten invloed op het stadsbestuur Dit is naar sprekers meening een abnormaliteit Wjj beslissen zonder te hooren de stem der arbeiders t Is wensoheIjjk dat onder 39 stemmen niet één is van de arbeidsklasse t Moet een axioma zijn voor een liberale vereeniging dat althans één man uit de arbeiders daar moet zitten De belangen van eiken kring worden t best behartigd door iemand die leeft in dien kring Wil mon de arbeiders hooren dan moet men niet hebben een heer die liefhebbert in arbeidersvragen Overal waar de minderen niet deelnemen aan het bestuur ontstaat wantrouwen Hoort men ze dan komt er toenadering vrede De candidaat is sociaal democrSifc gest bund door arbeiders van onderscheidene richting Er zijn sociaal democraten eh sociaal democraten Er zijn die niet gerangschikt kunnen worden onder de ordelijke burgers De heer Rot behoort daar niet toe Laat ons de politiek er buiten honden De heer Rot is een sociaal democraat als de onderwijzer Gerhard die zich het lot der inisdeelden aantrekt die oog heeft voor de belangen van zijn kiing De tijdsomstandigheden moeten ons den heer Rot doen stellen ook wegens de aanstaande Kamerverkiezingen opdat blijke of Burgerplicht inderdaad democratisch is of slechts met de democraten coquetteert Zegt Burgerplicht Ik ben voortaan voor jou Jan van Barneveld De roover die daar aan de sehuurdeur hangt hoeft opdat je het weet mijne jonge duiven gestolen en daarom heb ik hem neergeschoten Als jij echter hier nog langer staat te huilen laat ik je door de honden van de plaats afjagen En toen vader heeft hy werkelijk de honden geroepen en op mij aangehitst Gy weet hoe doldriftig de kwajongen is Maar de honden kenden mij en deden mij niets Woedend nam Jan hot geweer van den schouder en sloeg op de honden los zoodat de knecht tusschenbeide moest komen Ik wist nu waarvoor ik hem te houden had Een moordenaar ben je Jan van Barneveld riep ik hem met gebalde vuisten toe on vloog meteen door de plaats naar don wijnberg waar ik mij onder de menschen die er aan deu arbeid waren mengde De overste en zijnö vrouw kwamen tegen den avond en waren recht vriendelijk tegen mij toen zij mij onder de arbeiders zagen Zij vroegen ook waarom ik schreide en toen heb ik mij bij hen beklaagd over hetgeen Jan gedaan had Maar zij lachten er om Éreylich s gelaat kreeg een toornige uitdrukking Driftig schudde hij het hoofd Dat kennen wij Verder Dora Ja vader gij moogt het gelooven zij hebben ook gevraagd hoe t u ging I Preylioh stampte ongeduldig met den voet Schei uit over dat gespuis Je weet dat ik er niet van hooren wil riep hij enuwaohtig uit ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels il 50 Centen iedere reg meer 10 Centen GROOTE LETT BBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien graiii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc zelfs die ééne democraat niet in den raad men zal geen gunstigen dunk krijgen van het liberalisme van Burgerplicht De heer de Rot thans zelf het woord krygende zeide het volgende lo Hoe is mgn candidatuur in de wereld gekomen De vereenigde arbeiders meenden dat hunne belangen bijna niet of in t geheel niet werden behartigd Daarvoor riepen zfl alU werkliedenvereenigingen op en na gewezen te hebben op de talrjjke speeches van den laatsten tijd waarin bijna ieder als t ware van liefde voor den werkman overvloeit waarin verschillende malen werd gezegd dat den werkman ook zijn aandeel in de vertegenwoordiging van land en stad toekwam besloot men voor deze gelegenheid een werkman als candidaat aan de kiesvereenigingen voor te dragen Deze candidaat moest dus in de eerste plaats Z jn een werkman iemand van wien men kon verwachten dat hij steeds en altijd op de bres zou staan wanneer de belangen van het allergrootste gedeelte der burgerij werden benadeeld of voorbijgtzien iemand in een woOrd die niet het vertrouwen van de kiezers behoefde te bezitten maar die dooi de kiezers werd gekozen omdat een groot aantal vereenigde werklieden in hem hun vertrouw en stelden De kiesvereenigingen konden door deze candidatuur te steunen bewijzen dat zij het in de eerste plaats bejammeren dat het kiesrecht nog zoo bekrompen was dat de werklieden niet zelf konden zorgen hunne mannen te zenden ter plaatse waar aller belangen beliooren behartigd te worden Toen zij weggegaan waren kwam Jan mot nog een paar jongens van zyn leeftyd die beneden aan den oever bij do buitenschuren een groot vuur vau het rijshout van den wijngaard hadden gestookt Ik deed als zag ik ze niet en wierp de prachtige trossen in de kuip Heidaar daar ie zoowaar rooie Doortje nog hier hoorde ik hem vlak achter m i uitroepen Hij greep mij bij het haar Ik stond op en keek hem nijdig aan Hij pakte mij om het lijf en wilde mij kussen Toen vader ik kon immers niet anders heb ik hem een stomp voor de borst gegeven hoewel ik er later spijt van had Gomeeno jongen blijf van me af Je ziet dat ik alleen tor wille van je vader hier ben riep ik uit en zag tot den rentmeester die vlak bjj hem stond om hulp op Deze wilde zeker geen kwade vnenden met den zoon van den overste worden hoewel hij maar een aangenomen kind moet zijn en lachte mij in het gezicht uit Jan een nijdigaard als hq is zag zoo bleek als een doodo van den stomp dien ik hem had gegeven hij vloog op een der arbeiders aan wien hij een moststamper uit de handen rukte waarmede hij mij wilde slaan Ik zag hem aankomen ontdook den slag en ijlde weg Iedereen lachte maar niemand nam het voor mij op en Jan schreeuwde achter mij den lieden toe Houdt de rooie heks wij zullen haar op hot ryshout verbranden Gooi halcsel op het vuur ze moet flink smoren Als een gejaagd wild sprong ik door do voren naar beneden maar dicht bij den hot haalden zij my in i t