Goudsche Courant, vrijdag 14 november 1890

als hun tribuuu wien werkelgk geen gemakkelgke taak is toegedacht Ik zal dus niemand naar de oogen zien noch de kiezers noch de heeren noch wie dan ook wanneer de kiezers mg afvaardigen zal ik weten dat ik de candidaat der werklieden ben en niet die der heeren Nog zegt spi £ r zgn geen sociaal democraten en sociaal democraten zooals mr Van den Bergh zeide £ r zjju zekere personen die sociaaldemocraten heeten als zoodanig worden beschouwd en met hen gaat spr zeker niet meê Spr is na veel nadenken niet zoo in eens sociaal democraat geworden en heeft in de partg mannen leeren kennen voor wie hg om hunne talenten grooten eerbied heeft Na deze rede werd nog een bekend koopman aanbevolen de oud secretaris der Handelmaatschappij de beer J Hndig Oz Oe uitslag was dat de heer Rot met 59 van de 113 geldige stemmen tot candidaat werd geproclameerd Ons oordeel daarover in een volgend artikel zes uren ontstaat er eene hevige koortstemperatuur van 40 graden terwgl de polsslag 120 is Het gezicht begint dan te zwellen waarbg afscheiding van vloeistof volgt Vervolgens neemt de koorts al meer en meer af en verdwgnt geheel Een ander patiënt te Frankfort die aan tuberculose in de longen en in het kniegewricht leed ontving insgelijks inspuitingen in den rug Na korten tgd begon de knie sterk te zwellen gelijk door dr Libbertz Koch s assistent voorspeld was Bg dezen patient nu is de genezing reeds ingetreden Ter controle entte dr Libbertz zgn gezonden schoonvader in en bg dezen openbaarde zich geen reactie en geen koorts Men zegt dat een consortium van kapitalisten aanKoch het voorstel heeft gedaan om zijn geheim te bewaren en mot oen groot jaarlijksoh inkomen zich aan het hoofd te plaatsen van een privaat sanatorium en alzoo zgne geneeswgze te monopoliseeren Maar de geleerde man sloeg dit voorstel van de hand daar hg zgne ontdekking ten bate der geheele wereld wil doen strekken Koch is nu ook begonnen froeven te nemen ter genezing van diphtheritis gevolgd moeten worden indien het publiek in zgn welbegrepen belang dit verisngt bij den aankoop Staten generaal Vereenigde zitting der beide Kïmers van Woensdag 12 Nov Namens den Baad van State is door de ministers van binnenl zaken en justitie de wet aangeboden houdende benoeming van Hare Majesteit de Koningin tot regentes gedurende de ziekte des Konings Do vergadering spliuto zich in 7 afdeelingén om het ontwerp te onderzoeken en zal heden weder zitting houden Tegen deze regeling zal wel geen bezwaar gemaakt worden Wellicht echter dat de vorm van het ontwerp bedenkingen uitlokt daar het gewone formulier 18 veranderd Men kan b v niet zeggen dat do Koning in overwoging genomen heeft dat hij zelf met buiten staat geraakt is do regeering waar te nemen Terecht is deze formule gewijzigd en op naam van den Kasd van State gebracht Maar er IS blgven staan den Raad van State gehoord Is dat noodig als de Kaad zelf het voorstel doet Boltenlandscb Overzicht Het oude wanggebouw te Leeuwarden dat in 1598 werd voltooid en tot 1880 voor zgne oorspronkelijke bestemming werd gebruikt is thans geheel gerettaureerd In den geest der Hollandsche rtfnnissanoe die in de I6e eeuw ons vaderland op arohi tectouisch gebied zoo menig juweeltje van kunst heeft geschonken heeft het gebouw een langwerpig vierkanten lorm gepaard aan een rijzig silhouet zonder buitengewone versieiing Het geheel maakte niettegenstaande iu den loop der tijden het oorspronkelijk karakter zoowel door de verfkwast als door de aan den stgl geheel vreemde vensters en aan den breedeo op ko ommen rustenden luifel die in 1786 den oorspronkelijkeii hangluifel had verrangen door den sohilderaobtigen vorm op den nandaohtigen beschouwer steeds een aangenamen indruk Vier jaren geleden besloot de gemeenteraad tot de restauratie en in 1887 kon daarmede een begin worden gemaakt en het gebouw staat nu weder daar geheel zooals het zich in vorige eeuwen vertoonde met zijne scboorsteenen kruisveusters met in lood gezet gekleurd glas gevels van berg en baksteen welke laatste in zgn oorspronkelijke kleur weder van onder de verflaag is te voorsohgn gebracht met zijn hangluifel enz Aan de noord en aan de zuidzgde is weder aangebracht eene kapel om do oude evenaars die de zware eiken bovendorpels der deurkozijnen tot steunpunt hebben en waarvan dus de eene arm binnen en de andere arm builen den gevel steekt tegen den invloed van het weder te beschutten De in onderscheidene paneelen verdeelde zandsteenen oordonband is georneerd in Italiaanschen r paissanceitgl en draagt evenals het andeie beeldhouwwerk bet kenmerk van door eene kunstige en vaardige hand te zgn uitgevoerd Dit geldt evenzeer de in zandsteen uitgehouwen leeuwenfiguren dia het wapen der stad voeren en op do hoeken boven den faanglnifel en daartoe aangebrachte nissen het gebouw sieren Het geheel is met een zeer spits toeloopend met leien belegd dak gedekt waarvan de vlakken met uitgebouwde kapellen zgn versierd De beide hoeken van den nok zijn afgewerkt met twee zwaar vergulde windwgzers waarin het stadswapen jour is aangebracht Voor de restauratie is gevolgd het oor den directeur der gemeente werken den heer J E G Noordendorp opgemaakte plan onder zgne bekwame leiding is zü geheel tot stand gebracht De kosten hebben ƒ 7000 bedragen Gisteren is de Pruisische Landdag door keizer Wilhelm geopend In de eerste plaats wordt in de troonrede gewezen op de noodzakelijkheid van de hervorming der direkte belastingen Het wetsontwerp tot wijziging der inkomstenbelasting dat de regeering zal indienen zal oen billijke verdeeliug der lasten tot stand brengen en wel door invoering van de verplichting dat do burgers zelve hun vermogen moeten opgeven alsmede door een verbeterde regeling van de bepaling van het bedrag der behsting De uitbreiding der successie belasting welke da regeering zal voorstellen zal ten gevolge hebben dat het roerend vermogen en grondbezit zwaarder zal worden getroffen terwijl kleine erfenissen vrggesteld zullen worden Met het ontwerp betreffende de patentbelasting wordt geen erhooging van de opbrengst dezer belasting booogd De toestand der geldmiddelen is niet van dien aard dat nu juist vermeerdering van inkomsten noodig is maar tooh gedoogt deze evenmin een vermindering der inkomsten Hetgeen de directo belastingen indien deze op den nieuwen grondslag worden hervormd meer dan nu zullen opbrengen zal besteed worden tot verdere verlichting van de lasten welke op de gemeente drukken en wel door da opbrengst der grondbelasting aan da gemeenten af te staan Voort wordt in de troonrede aanfrekondigd een wetsontwerp betreffende de volkssohool waarbg voor kosteloos onderwijs wordt gezorgd benevens wetsontwerpen tot regeling van het provinciaal bestuur de spoorwegen an de wegen De bevordering van de belangen van den werkman vereischt de volle opmerkzaamheid der regeering Ten bate van de ngverheid is een aanmerkelijke vermeerdering noodig van het aantal ambtenaren dia raat het toezicht belast iijn benevens een hervorming van het toezicht in de fabrieken Bij de vriendschappelijke betrekkingen tuaschen Duitschland en alle andere mogendhadan welke in dit jaar nog meer bevestigd zgn zeide de keizer kan ik met vertrouwen Let behoud van den vrede ook in de toekomst verwachten De plechtige opening der zitting geschiedde in de Witte Zaal von het koninklijk paleis De keizer las de troonrede voor en deze werd herhaaldelijk toegejuicht vooral toen da keizer zijn vertrouwen op het behoud des vrades uitspraak Bij zijn komst in de zaal en zijn vertrek werd da keizer met levendige toejuiching begroet Zonder troonrede is de Belgische Kamer geopend De heer Berten het oudste lid nam den voorzitterszetel in terwgl de twee jongste leden als secretarissen optraden Tot da aanwezige ministars behoorde ook de haar Melot de onlangs benoemde minister van binnenlandsehe zaken Namens de hberalen verlangde de heer Carlier dat de Kamer terstond aan den arbeid zou gaan maar dit voorstal werd varworpen Nadat do eenvoudige plechtigheid vervuld was gingen de afgevaardigden weer huiswaarts In de volgende zifting is in da eerste plaats de benoeming van den voorzitter aan de orde De vorige president de hear Do Lanisheere zal wel gekozen worden maar hot schgnt nog niet zeker of deze afgevaardigde lust gevoelt ook in dit jaar weer het hoofd te bieden aan de hevige stormen die zoo dikwijls in da Belgische Kamer heersoben Hat behoort fot de zeldzaamheden in dieren en manschonwereld dat de zwakke don sterkere met vrucht weerstaat Tegen alle verwachting heeft dan ook hot klaina Portugal in het geschil met het machtige Engeland een overwinning behaald dank zg voornamelijk de energieke houding der Portugaesche gvolking De Engelscha regeering heeft de voor BINNENLAND GOUDA 13 November 1890 Donderdag 20 November a st zal het Hoogduitsche Operagezelschap uit Botterdam hier ter stede opvoeren Farinelli komische opera In 3 bedr Gisteren avond omstreeks halfachtisopdeNieuwe Haven vrouw M in het water geloopeu Gelukkig werd zij er spoedig uitgehaald By de maatacbappu tot exploitatie van ataatsspoorwegen is in verband met de nieuwe regeling van het spoorwegwezen de dienst van weg en werken verdeeld in negen sectie waarvan de bureaux gevestigd zijn te Groningen Meppel Zatfen Ngmegen Utrecht Botterdam Breda Venloo ea Luik De sectie Utrecht bevat de Ignen Utrecht Amsterdam Utrecht s Gravenhage Gouda Rotterdam Leiden Woerden Harmelen Breukelen s Hago Scheveningen Het station Botterdam behoort niet tot deze sectie seo e ing H E fieuuke Bij brief van 20 October II heeft de by kon besluit van 18 September 1886 ingestelde landbouwcommissio aan den minister van waterstaat handel en ng verheid doen toekomen een advies over de organisatie eeaer vertegenwoordiging van de Nederlandsche landbouwbelangen met daarbg gevoegde nota van bet lul dier commissie A baron ran Dodem Beide stukken worden door de Staatscourant medegedeeld Zaterdag morgen weigerden de bakkers en rijders der Amsterdamscfae Broodfabriek op de Nassaukade te Amsterdam het werk voort te zetten Van bet gewone werk was slechts een gedeelte a edaan zoodat Zaterdagmorgen en Zaterdag middag gnsn brood flarden bij hing Ik was nat van boven tot onder want ze hadden water over me heen gegooid en me toen laten liggen Ik heb bitterlijk geschreid want ik schaamde mij zoo Niemand mocht me zien Het begon reeds donker te worden ik sloop voort en kwam eerst tegen den nacht hier aan Jan en de kwajongens die bij hem waren zgn bet dus geweest die met hun stroovuur don boel in brand hebben gestoken vader Misschien heeft de wind de vlammen naar de strooschuren doen overslaan Ik beo onschuldig Ik kan t bezweren bij d n eeuwigen God Jeao Baptist was naar den muur teruggeloopen waartegen hg leunde hg had de armen over de borst gekruist en koek strak voor zich uit terwgl hg het hoofd heen en weer schudde Het verhaal van het kind had op hem den indruk gemaakt dat het de zuivere waarheid bevatte En het kind was steeds het eenige voorwerp zijner zorgen geweest Om zichzelf gaf hg niet veel Hij de oude vagebond had zich aan het kind gehecht want het was even vogelvrij als hijzelf Hij overzag de verstrekkende gevolgen van eene gebeurtenis die door den eldgierigen gemeenteraad en zijn baatzuchtigen aanhang stellig als voorwendsel zou worden aangegrepen om het geld voor het onderhoud van de weeze niet langer te betalen In het hoofd van Freylich woelden veleriei gedachten dooreen daarbij was zgn hart vol bekommering over het kind Want al had hij vele beschermers in het stadje in zulk een ernstige zaak durfde hg zich niet op hen veilaten Wat de pastoor hem daar De redactie van het Maandblad tegen de vervaUchingen geeft het volgende antwoord op do vraag Zgn de tegenwoordige blikken bussen met veeren sluiting en caoutchouc ring schadelijk wanneer het ingemaakte er niet langer dan ten hoogste zes maanden in vertoeft of moeten alle bussen vooralsnog worden afgekeurd in afwachting van betere Onze laatste proefnemingen bewgzen de oplosbaarheid van het tin in schier alle zure vloeistoffen die zich in greenten vruchten en vleeschspgzeu bevinden Met juistheid is niet aan te geven op welk tijdstip de in tinnen bussen geconserveerde levensmiddelen gevaarlgk voor de gezondheid worden daar dit natuurlijk al naar gelang van den aard der levensmiddelen bereidingswijze enz zeer zal verschillen In Duitschland wordt als uiterste grens drie jaar gesteld Wg blgven als het eenige juiste voorbehoedmiddel aanbevelen het bezigen vau een ondoordringbaar vernis en kunnen met genoegen constateeren dat eds dergelijke bussen in den handel gebracht worden voor enkele levensmiddelen die in het bgzocder oplosbaar op tin inwerken door een fabriek te Amsterdam Dit voorbeeld zal wel door anderen Ten tweede dat zg zooveel vertronwen telden in de vereenigde werklieden dat zij een candidaat door hen met eenparige stemmen aangewezen zouden overnemen ook al beweerde dijB candidaat volstrekt niet dat hy over allea ten nog wat zijn gevestigde opinie had Ten denle zouden de kiestereenigingen kunnen bewgz dat zg de psrtypolitiek hg deze gelegenheid over t hoofd zouden zien om redcu aan de groote party namelyk die van de arbeiders de gelegenheid werd onthouden zelf te toonen wie zg wel in staat achten om hunne belangen in den Uemeenteraad te behartigen Ik zou dus als de candidaat der werklieden kannen volstaan met er op te wyzen dat ik in den Gemeenteraad slechts zitting zou nemen om daar te protesteeren tegen verwaarloozing bewust of onbewust van de zaken die meer direct de arbeidende bevolking raken om ali jd wanneer het vereischt wordt den Raad er op te wyzen dat deze of gene zaak niet nagelaten mag worden omdat het mogelgk uitsluitend in t belang der minderbedeelde klasse is eindelgk om altijd mijn stem te verheÉFen tegen tiitgaven die wat al te veel worden gedaan voor zaken waarvan slechts een zeer klein gedeelte der inwoners het nut of voordeel ondervinden Daarmede en nog met een beroep op de vgf en twintig vakvereenigingen die mg eenparig hun vertrouwen schonken zon ik kunnen volstaan ik wil echter nog slechts enkele algemeenheden daarbg voegen nl Ik zou nimmer mijn stem geven aan de verhooging der bezoldigingen van reeds goed betaalde ambtenaren zonder dat in de allereerste plaats de bezoldiging oi het loon van de mindere en minst betaalde beambten verbeterd was Ik zou zeer moeielgk mijn stem kannen geven voor verhoogde uitgaven voor hooger en middelbaar onderwgs zoolang men mg niet aantoonde dat iedereen daarvan kon profiteeren wanneer hg slechts in t bezit was van een goeden aanleg zonder daarbg meteen een zak guldens noodig te hebben Ik zon mgn best doen het lager onderwgs in al zgn nuanceeringen voor ieder kosteloos toegankelgk te stellen en daarvoor zooveel ruimte bggemaakt wenscben te zien dat er geen quaestie van kon zgn dat er één kind door plaatsgebrek verstoken bleef van onderwgs De spreker verdiepte zich nn in eenige min of meer specifiek Amsterdanische locale quaestiën waaromtrent wg zijne mededeelingen als minder ter zake doende achterwege laten en eindigde aldus Ik wgs er op dat ik niets beloof dat ik niet de minste verplichtingen tegenover de kiesvereenigingen noch tegenover de kiezers op mij neem maar dat ik tegenover de werklieden zal staan als linn vertegenwoordiger Er was geen andere kans op redding ik sprong achter het hoogopvlammend rijsvuur rukte er een brandenden tak uit en sloeg om mij heen dat de vonken rechts en links vlogen Ze staat in brand ze brandt hoorde ik een stem achter mij roepen Een scherpe pijn slak mij als een doom in het been Kijk maar vader hier ziet gij het Ik heb het den ganschen nacht gedurende het werken in den toren voor u geheim gehouden om u geen verdiiet te doen Onbeschroomd tilde zij het rokje tot boven de knie op en toonde Preylich een hevig ontstoken brandplek welker pijn zij de nachts heimelijk gepoogd had met water te stillen Als razend sprong ik de plaats in naar den vijver Ik was zoo beangst dat ik mij er in wilde werpen Haar Jan versperde mij den weg Ik wist met meer wat ik deed want ik voelde de vlam achter aan mijn jurk Ik rende de open schuur binnen waar ik door twee armen gegrepen werd die mij zoo hevig drukten dat ik haast geen adem halen kon en mij toen op den grond smeten Het was de opzichter vader die gezien had dat ik in brand stond Ik heb hem herkend niettegenstaande mijn angst Hij kneep de vlam uit terwijl ik op den grond zal en van niets meer besef had Toen ik weer tot mijzelf kwam was ik alleen De tak die ik tot mijne verdediging uit het vuur getrokken en niet weggeworpen had lag verkoold naast mg Alles was weer naar buiten in den wijngaard Ik zag dat mijn arm jurkje er in aan de versohillendo depdts kon worden afgeleverd Zondagmiddag zgn andere bakkers iu t werk gekomen terwgl de rgders dia onschuldig waren aan de staking in hun betrekking terugkeerden Eerst Maandagmorgen kon weer met de levering van brood aan de depots worden begonnen Van de oude bakkers is niemand meer in dienst genomen De reden van de staking lag in t gerucht dat t personeel naar huis zou worden gezonden zoodra de fabriek die verkocht is zou zijn overgegaan aan den nieuwen eigenaar Amt Ct Uit Berign meldt men aan de N B Ot omtrent Koch s geneeswijze der tuberculose hot volgende Alle politieke gebeurtenissen zoowel Stöcker s val als do rede bg den heden geopende Fruisischen Landdag die voor het overige geen programma geeft voor de binnenlandsehe staatkunde raken geheel en al op den achtergrond wegens de buitengewone sensatie teweeggebracht door het bericht van de aanstaande bekendmaking van Koch s geneeswijze der tuberculose welke bekendmaking Zaterdag kan verwacht worden Naar ik hoor is het nog niet gelukt den hoogloeraar te bewegen eene openbare voordracht over zgne ontdekking in een der geneeskundige genootschappen te Berign te houden Do bescheidene geleerde vermgdt bgna schroomvallig elke persoonlijke manifestatie en hg zou liefst ook de voorgenomene scbriftelgke bekendmaking nog uitstellen ten einde verdere proefnemingen te doen ware het niet dat hg van allo kanten ook van zgne beroemdste vakgenooten met den sterksten drang aangezocht was niet langer het stilzwijgen te bewaren Talrijke proeven op dieren door hem genomen hebben wol is waar wat de genezing betreft de beste uitkomsten opgeleverd doch de proeven op menschen zgn eerst sedert den 9 September begonnen alzoo eerst sedert ruim acht weken en daarom aarzelt Koch om al te sanguinische hoop op te wekken Ook de omstandigheid dat de entstof niet den met moeite en met groote omzichtigheid te bereiden is weegt bil hem zoodat bg een overhaasten namaak van do entstof als hg het geheim der bereiding openbaar gemaakt heeft de toepassing wellicht een doel zal treffen en daardoor zou de waarde zgner methode in diskrediet kunnen komen De spanning door zijne ontdekking ia de geheele wereld ontstaan is zoo groot dat buitenlandsche regeeringen zelfs langs diplomatieken weg zich met deze aangelegenheid bezig houden Gelijk gezegd als geleorde zou Koch liever nog een langer tgd tot het nemen van proeven ter genezing van menschen verlangen alvorens zijne ontdekking wereldkundig te maken otschoon zgne proeven op dieren die reeds van langen tijd dagteekenen eene groote zekerheid ter beoordeeling van de werking op het menschelgk liobaam aan de hand geren Koch arbeidt aan zgn werk sedert drie jaren Naar men zegt bestaat zgne entstof uit eene helder lichtgeel olieachtig vocht De inspuiting geschiedt met kleine spuitjes zooals bij morphine Maar do spuitjes van Koch bevatten eene mindere hoeveelheid entstof Slechts een tiende deel van een gram wordt er gelgktijdig ingespoten De entstof is vrij van kiemen Een geneesheer die getuige van do toepassing thans te Frankfort lupus behandelt verklaart dat de inspuiting plaats heeft in het onderhuidsche cellonweefcel van den rug Na even beneden had gezegd was ongetwgfeld de openbare meening en het gevoelen der menschen Bij slot van rekening was hij niets meer dan de hansworst zijner vrienden en als t er om te doen was om voor de stad een onnoozele vgftig gulden uit te winnen waren alle menschen het met elkander eens Daarbij kwam dat de overste Van Bameveld die de rijkste man in het stadje en zijn omgeving was zich altgd als de Weldoener voordeed Nooit zoude de overste toegeven dat zijn eigen zoon schuld aan het ongeluk had derhalve moest de arme weeze het ontgelden want de bezitters van de groote wijnbergen zouden het terwille van den overste wel doen voorkomen als waren zij allen van de schuld van het meisje overtuigd ook al wisten zij dat de zaak zich geheel anders had toegedragen Doortje zeide hij terwijl hij zich met de hand over het gelaat streek ik geloof wat je mij verteld hebt maar zullen anderen het ook gelooven Ik zal dadelijk do stad in gaan en hooren hoe t er mee staat Als iedereen er zoo over denkt als de pastoor zal ik heel wat te hooren krijgen maar al zouden ook allen tegen je zgn je bent in mgne hoede en Jean Baptist Freylich laat zijn kind niet in den steek Dreigend hief hg de hand omboog Doortje had weder eenigen moed gevat en was opgestaan zij liep naar hem toe sloeg hare armen om hem heen en snikte luide terwgl zg haar hoofdje aan zijne borst verborg ffordt vervolgd stallen door Portugal betrekkelijk een toiut Vivendi voor zes maanden zooals reeds gemeld werd aangenomen Luidens de mededeelingen door den Britschon gezant iu opdracht van Lord Salisbury te Lissabon gedaan wordt de conventie van 20 Aug II onder wederzijdech goadvindeu ingetrokken en het itatui quo ante erkend Zoodra de nota van de Britsche regoering ontvangen is zal do koning een besluit uitvaardigen waarbij de scheepvaart op da Zambesi en de Sbire voor volkomen vrij wordt verklaard De onderhandelingen over een nieuwe conventie zullen te Lissabon gevoerd worden Naar uit L ssabon gameid wordt wenscht de geheele Portugeesche pers met uitzondering der repnblikeinsche de regeering met het verkregen mod Vivendi dat naar men hoopt de brug tot een aannemelijke conventie zal voeren geluk Ongetwgfeld is het aan de houding van sommige groote Europeesche mogendheden toe te schrijven dat het perfide Albion zoo plotseling een zwenking in zgn optreden tegenover den zwakken tegensfacder maakte maar hoe bat zij en wat de beweegredenen mogen wezen vrees voor machtiger invloeden of bezorgdheid voor het bestaan der Portugeesche dynastie welke het monarchale Engeland zoo onverwacht van gedragslgn daden veranderen het Portugeesche volk is galuk te wenschen met zijn flnken volhardenden moed waarmade hat den Britschen brieschenden leeuw weerstond Het is te hopen dat het ook verder er ia slaagt zijn rechtmatige aanspraken tegen het hebzuchtige Engeland mit goed gevolg te verdedigen Da Fransche Kamer zei den begrootingsarbeid met onverflauwden ijver voort Eergisteren was da begrooting voor binnenlandsehe zaken aan da orde Do royalist markies da la Ferronay verlangde een krediet van 100 000 fr tot het oprichten van een gesticht voor onverzorgde kinderen tan einde perk te stellen aan het bedelen te Parijs De regeering verklaarde zich tegen dit voorstel hetwelk na uitvoerige discussie met 349 tegen 119 steramea werd verworpen Bij dan post voor de geheime fondsen kwam het natunrigk weer tol een schermutseling De Boulangist Cliché verlangde dat deze post geheel zou worden geschrapt en do socialist Ferroul ondersteunde dit voorstel Da ministar van binnenlandsehe zaken antwoordde dat da regearing den post onmisbaar achtte Het geld diende niet voor de verkiezingen gelgk de Boulangist beweerde maar alleen tot het betalen dor ambtenaren die onmisbaar zgn voor de openbare orde Do meerderheid hield het natuurlijk met dan heer Constans Allo voorstellen werden verworpen en ten slotte werd de geheele begrooting voor binnenlanscho zaken met 310 tegen 120 stemmen aangenomen Volgens een Ilaliaansch blad is ar tusschen Caprivi en Crispi veel gesproken over economische zaken hieraan zou zelfs voorafgegaan zijn een drukke wisseling van nota s Het resultaat zou geweest zijn dat in het volgend jaar bij da verniouwing van het toltarief grootere voordeelen zullen worden toegestaan voor Ifaliaanscha wijnen en andere producten Welke voordeelen daartegenover Italië Duitschland zou geven wordt niet gezegd Het kan zeer goed zijn dat bet Italiaansche blad t bij t rechte eind heeft want de drie bondgenooten overwegen sinds lang wat er kan gedaan worden om elkander economisch het leven te veraangenamen En dat is niot onbillijk De economie vormt tegenwoordig een onderdeel van de politiek en wanneer men gaan oorlog kan voeren knijpt men elkander zoo veel mogelijk op economisch gebied Langs dien weg trachtte Frankrijk Italië te dwingen van de triple alliantia af te vallen Niets redelijker dua dan dat da varbondenen elkander tegemoet komen en dit te meer omdat het protectiouisma mode is geworden Met Oostenrijk word ook reeds lang onderhandeld Deze materie levert echter eigenaardige moeilgkheden op Vooreerst zijn de bondgenooten wel vrienden maar goede vrienden moeten elkander uit do beurs blijven anders raakt het mis Wanneer de hoofdvoortbrengselen van een land dus ongelgk zijn is het moeilijk het juiste evenwicht in de wederzijdsche concessies te vinden In dat opzicht is t met den vrijhandel heel wat gemakkelijker daar heeft men met al dat gescharrel niet te maken Een zeer lastig punt is verder voor Duitschland de volgens den vrede van Frankfort mot Frankrgk bestaande bepaling van behandeling als meest bagunstigdo natie De voordeelen welke Duitschland dus aan Oostenrijk of Italië toekent moet het ook aau Frankrijk geven In dat opzicht is het traclaat van Frankfort een ISelijk blok aan t been LIJST van BKIEVEN geadresseerd aan onbeI kenden gedurende de 2e helft der maand October 1890 welke door tusschenkomst van het postkantoor te Gouda zgu terug te verkrggen