Goudsche Courant, vrijdag 14 november 1890

Zaterdag 15 November N 4377 1800 HagazjJD van Fendés W BEGEER RUIME KEUZE v n GOUDEN en ZILVEREN HOELOSES PEITDULES m CANDELABEES in brons marmer coivre poli Kantoorklokken Régulateurs NachtHokjes Wekkers enz Reparatiën van Pendules Klok keny Horloges e ns met garantie GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Sociëteit ONS GEiXOEGEM Zaal KUNSTMIN Gouda nOOSBüirSDHTOFEIlA van Rotterdam Directie ALEXANDER SAALBORN Donderdag 20 November 1890 aanTang 7 nur BUITENGEWONE VOORSTELLINO FARINELLI Comische Oper in 3 Akten Mnsik on H ZUMPE Loting Woensdag 19 Nov s avonds 7 uur PRUZEN DER PLAATSEN HH Leden ƒ 0 99 Niet Leden ƒ 1 49 Plaatsen nog te bespreken Donderdag 20 Nor van 10 3 nnr aan de Sociëteit M I I a u 1 I £ r biedt zich aaa eene nette De izuendlnK van advertentien kan gescbieden tot ddn uur des namiddags van den dag der uitgave fVerkvrouu voor enkele dagen per week Adres Bureau dezer Courant LICHTE A V OS Azs Kleiweg E 73 en 73 Een Jongnienscb zoekt WERK onverschillig van welken aard vrfl van sterken drank Adres aan het Bureau dezer Courant Rolpensin tzuur te bekomen bjj T VAN VLIET STOLWIJKERSLÜIS nabjj GOUDA Blooker 8 Cacao H Kietreld Benschop D Noordergraaf Dokkum C Donker Rotterdam N van Sonabeek Rotterdam H van Schendeleii den Haag Pruffiex Co Aken C J van der Steen Keulen van MOBRSAPELLE J Jansep den Haag GOUDA 13 November 1890 De Directeur van het Postkantoor VORSTER PETROLEUM iXOTEERINGEN van de Makelaars Caotzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 85 Geïmporteerd fust 7 85 a ƒ 7 90 December levering ƒ 7 90 MARK TBBRICHTBN Gouda IS November 1890 De aanvoer van j ranen tvas heden veel kleiner dan de vorige week zoodat prijzen zich goed staande hielden Tarwe Zecuwsohe ƒ 8 75 a ƒ 9 26 Minderedito ƒ 8 a ƒ 8 50 Polder 7 25 a 7 75 Afwijkende ƒ 6 a ƒ 6 50 Roode 6 60 ü 6 75 Angel ƒ 7 a ƒ 7 40 Rogge Zeeuwsche ƒ 6 25a ƒ 6 75 Polder ƒ 5 a ƒ 5 30 Buitenlandscheper 70 kilo ƒ 5 30 a ƒ 5 70 Gerst Wi fer ƒ 4 60a ƒ 5 Zomer ƒ 4 25 a ƒ 4 75 Chevalier ƒ 6 50 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 3 25 a ƒ 4 50 per 100 kilo ƒ 7 60 a ƒ 8 50 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 75 a ƒ 7 Buitenlandsch ƒ 6 10 a ƒ 6 25 Kanariejaad ƒ 8 a ƒ 8 76 Bruine boonen ƒ 10 75 a ƒ 12 25 Witte boonen ƒ 11 25 a 12 Duivenboonen ƒ 6 70 a ƒ 6 90 Erwten Kookorwten ƒ 9 75 a ƒ 10 Masting dito ƒ 7 25 a f 7 50 Maïs per 100 kilo Bonto Amenkaanache ƒ 6 90 a ƒ 7 10 Cinquantine ƒ 6 50 a ƒ 675 Veemarkt Melkvee veel aanvoer handel vlug pryzen stationair Vette varkens goede aanvoer handel redelijk 21 a 24 et per half KG Biggen voor Engeland tamelijke aanvoer handel boter 18 a 19 et por half KG Magere Bi rgen voel aanvoer handel flauw ƒ 0 75 a ƒ 1 30 per week Vette schapen redelijke aanvoer Handel redelijk ƒ 18 a ƒ 28 Lammeren veel aanvoer handel rwlelijk Nuchtere kalveren redelijke aanvoer handel vlug ƒ 10 a ƒ 16 Graakalveren veel aanvoer handel vlug ƒ 40 8 ƒ 90 Aangeroerd 63 partgen kaas Handel redelijk wel 1ste qualiteit ƒ 26 a ƒ 28 2de qualiteit ƒ 23 a ƒ 25 Boter redelijke aanvoer Handel vlug Goebotor ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 15 a f 1 40 Uurgerlijke Stand GEBOBE 11 Nor Dim oudrr I P Aret ea D tao der Bne 12 Petros Wilhelmus Man ooden N P bpruijt en M VV sb Leeuwen OVEBLEDEN 12 Nor M d Vroom 6 m W Jongkoen 18 I 10 m GEHLWD 12 Nov C den Rtijer en F de Ruyttr T Misslind eo P ter Beek Beeuwijk GEBOREN Pietertje oodeis W in Vouren en A E Arbman Mscheltje ouders C las der Stsrre en A E van Tiitt Nicolaas C urneljs ooders L van Leenwen en i vta Diemeo OVERLEDE V A Hoogendoora ADVERTENTIBN Opnieuw ONTVANGEN een flinke party in bussen en tabletten foedee chocolaah 20 25 en 30 Cent per Ons OoiDA Soelpersdrak van A BiiriKMAN SiZooN Wed C van OIJE TE HUUR of TE KOOP een groot HEBBEN HUIS met TUIN aan de Oostharen Het Huis voorzien van Gas en Waterleiding bevat 8 Kamers Keuken Kelders Zolder enz Te bevragen bü P SAUERBIE R Oosthaven 19 1 EISEL CnOCOLASE Gezond Versterkend Lekkerny Overtreft alle soorten CHOCOLADE in voedingskracht en fijne smaak Verkrijgbaar in tabletten 30 Cent P SAÜERBIEa 335 Staatsloterij De TREKKING begint MAANDAG 17 November fe s LOTEN en GEDEELTEN van Loten verkrögbaar bg de Collectrice te Gouda Wed A C COSIJN Gouwe C 9 bjj de Vischmarkt 60 pCt korting wordt verleend op de nog voorhanden Muziekstukken Uitg ave van F KOKSMA te Franeker tij A BEHTKMAlir LANGE TIENDEWEG Doet SALP s BAARD TINCTUUR geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af Pr fs f 1 20 per flacon Verkrygbaar bg I A CATSeoJ B CJUiCO Bz t fijnste merk te Gouda De nitgave dezer Courant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 lionderljike Nommen VIJF CENTEN Eene merkwaardige candidatuurs II Wjj hebben het verhandelde in Burgerplicht eenigszins uitvoerig medegedeeld om de gronden te doen zien waarop Burgerplicht is overgegaan lot candidaatstelling van een werkman Ons voornemen is thans naar aanleiding daarvan een enkele opmerking temaken Om misverstand te voorkomen stellen w op den voorgrond dat w ons geen oordeel aanmatigen over de vraag of in den persoon vau den heer Rot de noodige gegevens zgn om te verwachten dat hjj een goed gemeenteraadslid zal zjjn De Amsterdamsche kiezers kunnen daar beter owr oordeelen dan wy wien de candidaat van Burgerplicht geheel onbekend is Wat wg in het midden ïuUen brengen betreft in het algemeen de wgze waarop de Amsterdamsche liberale kiesvereeniging thans is opgetreden het beginsel waarbg de persoon van den heer Bot geheel buiten aanmerking biyft Nu komt het ons voor dat de handelwijze van Burgerplicht niet zouder bedenking is dat men zich begeeft op een weg die niet vry is van voetangels en klemmen Het denkbeeld zelf om in den raad te brengen een werkman van wien men weet dat hg ontwikkeld genoeg is om het algemeen belang aldaar te behartigen en van wien men met grond mag verwachten dat hg nuttige wenken geven zal indien de belangen der mindere standen ter sprake komen heeft niets dat ons afschrikt FEVILLETOX IM FLEEGEIITD Naar het DuiUch VI U yBder jaminerde zij ik ben toob al loo ongelukkig I Zoa ik dit nu ook nog gedaan moeten hebben f Sedert de oude vagebond zich aan dit kind had gehecht was hy nog niet zoo bezorgd en bedroefd over haar geweest als nu De vereld lag achter hem al gevoelde hij zich nog te jong van hart om te kunnen zeggen dat hy reeds met haar afgerekend had Maar dit kind bad nog het leven vóór zich en niemand was haar welgezind Hij wist wat er in het kind stak Hoe weinig zit er zijn levenlang in hem geweest was nooit was t hem moeilijk gevallen om uren lang bij haar in het torenkamertje te zitten om hsar uit de beduimelde en gescheurde boeken die hij voor haar bij elkaar g bedeld had voor te lezen en te leeroD H j had altijd gehoopt het meisje nog eenmaal een behoorlijke positie te kunnen bezorgen vanwaar uit zij het met haar vluggen geest verder zou kunnen brengen want hg geloofde buiten de stad vrienden en beachermers genoeg te hebben al hadden Integendeel Indien de heer Rot als zoodanig was aanbevolen en gekozen souden wg deze daad toejuichen Terecht zeide een onzer groote bladen gisteren dat het gemis van eene schoolsche opleiding geen bezwaar behoeft te zgn tegen eene vruchtdragende werkzaamheid als raadslid Wij zien er gaarne mannen met gezond verstand die in de practgk hun sporen verdiend hebben en hun wgsheid niet h bben opgedaan in boeken maar in het maatschappelijk leven Doch uit de gehouden discussie hebben wg den indruk gekregen dat de heer Rot is gesteld speciaal als vertegenwoordiger der arbeiders Uit hetgeen hg zelf mededeelde bleek dat de werkliedenvereenigingen overtuigd dat den werkman zgn aandeel in de vertegenwoordiging van land en stad toekomt besloten een werkman als randidaat aan de kiesvereenigingen voor te dragen ten einde in den raad iemand te hebben die hunni belangtn bthartiffde De candidaat zou zich dan ook indien hg verkozen werd beschouwen als de vertegenwoordiger der werklieden en niet als die der kiezers of der heeren Iets dergelgks zeide de voorsteller der candidatuur Mr Van den Bergh Hg scheen het recht van eene bepaalde klasse der burgerij op vertegenwoordiging in den raad te erkennen De vergadering heeft na deze beide heeren gehoord te hebben eenvoudig den candidaat der werklieden overgenomen en daarmede stilzwggend eene constitutioneele ketterg voor hare rekening genomen Wg kennen in onze wetten zij voor hem persoonlijk niet veel kunnen doen In zwaarmoedige oogenblikken en die hebben temperementen als het zijne dikwijls had hg zich menigwerf voorgespiegeld dat dit kind eens nog de steun van zijn ouderdom zoude zijn want dankbaarheid was een der meest sprekende karaktertrekken bg Boortje Maar de wereld scheen tegen deze verwachting samen te spannen Werd hem nu het kind ontnomen en zoover van hem verwijderd dat hij zelfs van den hoogen toren het dak waaronder zij verwijlde niet kon zien dan was ook zijne plaats niet langer hierboven bij de vleermuizen En als het nu toch gebeurde dat de booze wereld met hare ongerechtigheid de hand aan zijn lieveling sloeg om al haar onrecht over het hoofd van het arme schepsel uit te storten Hij gevoelde dat dan ook voor hem het oogenblik gekomen zou zijn om den toren te verlaten dan zon hij niet langer tie steile trap opklimmen aan welker laatste trede hij wist het kind te zullen vinden het kind dat him zulk een rijke vergoeding schonk voor het gemis van een eigen haard waarvoor hij nooit had gedeugd Tranen welden in de oogen van den ouden man op terwijl hij neerblikte op het roode hoofdje dat zich tegen hem aanvleide terwgl hij het kleine hartje angstig als dat van een gevangen vogeltje tegen zijn borst voelde kloppen Wees bedaard Boortje troostte hij haar de hand op het hoofd leggend Zoolang de oude Jean Baptist leeft zal niemand jo een haar krenken I ADVEBTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regela k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTBS8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt geen vertegenwoordigers van standen of klassen De leden van den raad vertegenwoordigen de geheele burgerij kapitalist zoowel als werkman rijk en arm handelaar en industrieel Er behooren dus mannen te worde i afgevaardigd die on iwikkeld genoeg zijn van geest en onafhankelijk genoeg van karakter om zich te verheffen boven de in hun kring gangbare denkbeelden en de bgzondere belangen van bepaalde klassen der maatschappg zg moeten hart hebben voor alle belangen en alle standen en verstand genoeg om op een gegeven oogenblik te kunnen beoordeelen of bet algemeen belang gebaat wordt door aanhangige voorstellen ook al zijn die soms schgnbaar strgdig met het directe belang van hen zelven of hunne particuliere vrienden Indien wg dus leden van Burgerplicht geweest waren zouden wg wellicht met de meerderheid overtuigd zgn geweest dat het een eiach van het oogenblik was den candidaat der werklieden te steunen maar wg zouden dat niet gedaan hebben zonder een woord van protest tegen de wijze waarop die candidatuur voorbereid en bij de vergadering ingeleid is Waar moet het op die wgze heen Moeten groote gemeenten zich in standen en kringen gaan splitsen die elk hun specialen vertegenwoordiger uitzoeken zoodat den kiesvereenigingen alleen de taak overblgft de reeds aangewezen personen te proclameeren zij worden dan eenvoudig registratiebureau s Morgen kunnen b v de kleinhandelaars de hoofden bgeensteken één hunner aanwgzen als bgzonder ver I Maar laat me nu los Ik wil naar beneden gaan en booren boe t met de zaak geschapen staat en wee dengeen die je mol een enkel woord te na durft komenl Jean Baptist had wederom dreigend de vuisten gebald als wilde hg te verstaan geven dat men die kende En inderdaad waren het zijne vuisten waarmede hg zich meestal een uitweg had gebaand als zg n woelige geest hem in de eene of andere moeilijkheid had gebracht Houd je bedaard Boortje I Verlaat je op mg Zoodra ik kan kom ik terug Wees niet bang mgn lieveling Ën om aan alles te denken want ik ken mgn luidjes daar beneden als je hoort dat ik met het touw tegen de kleine klok sla is er onraad dan klauter je naar boven over de balken van den klokkenstoel heen en kruip je zoo diep als je kunt in een hoek achter het beschot Niemand zal je daar vinden ook niet zoeken Begrgp me wel Boortje ik zog het alleen maar voor het geval het noodig mocht zgn want het zal zoo n vaart niet loopen Schei dus uit met huilen en wacht getroost tot ik weer kom I Hierna schoof hij het kind van zich af greep naar den ouden door de zon verweerden vilten hoed drukte dien stevig op het hoofd ging naar buiten en stapte met vasten tred de straat op Nog vloten Boortje de tranen over de bleeke wangen toen zg van angst bevend en met open mond stond te luisteren naar de voetstappen van den ouden man