Goudsche Courant, maandag 17 november 1890

1890 JMaandag 17 Novemkr N 4378 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstf eken De ingendlng van advertentian kan geacUeden tot én uur dea namiddags van den dag der uitgave GORKUMSGBE VEEMARKT Op MAANDAG 17 dezer vertrekt de te 4 uren des ochtends van LEIDEN en omstreeks 9 uren van GOUDA naar GORKUM Dinsdag 3 uren nm vanGORKÜM terug DB DIRECTIE De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt imt M JuMi r mt monm arutli te c ya t m aaabevolm sla gatUuvf MtMt M Jwm taar rnt tonm MMtlMeraX OaembunB teer het PsblUk € eneefl en HalanlddeL igiuUt Jf fit niwt eni DtoZwftowMhÉ Pillen oden Apotheker Riehaf Braadt worden om hmta iMkta vnUof door TTOnvmi guiu iBfeaomeit ea sija te TCrklexen boven da iMirp werkend Zontea BIttenrater Droppela Mea Mli eai 9 Om zich by den aankoop te beflehermen VC teir nMSMattkt prepercten Traite men In de apatheken iteeda B ar de aUeen echte 95wltSer ehe Pllleflt van atn Apotheker RIehard Brandt Prj per dooa met gebrulk aanwijzing 70 Cent en letto awwkeurig er op dnt het hl rbowen afgedTiikti door d wet bffchcrmde handoismcrk of etiket het witte ttrnls op het roode veld en de handteekeninar Rchd Urandt icfa op leder doo ji bevinde HftordfVepot F K vnn Santen Kolft te Rotterdam VS OoiTOA Snelpersdrulc van K Brinkman k ZooK f Engeland bij tgn tot heden gevolgde gedragslgn ïou kunnen volharden dan wel door ds dwaasheid Egner naburen op een anderen weg sou geleid worden die hrt ontrouw zou maken aan zgn stelsel sedert een halve eouw gevolgd Het is te waohlen dat juist dit deel van lord Salisbury s rede betrekkelgk den algeraeonen tarie venoorlog der oppositie genoeg wapenen ter bestrijding in handen inl geven Wie van de troonrede waarmede gisteren de Pruisische Landdag is geopend mededeehngen had verwacht over de buitenlandsche aangelegenheden die andera gewoonlqk door den Duitschon keizer in den Bijkadag gedaan worden is teleurgesteld Het eenige wat keizer Wilhelm over den politiekcn toestand teide was dat hij met vertrouwen op de instandhouding van den vrede kon rekenen Nu is deze verklaring van den Duitschen keizer onmiddellyk volgende op de eensluidende verzekering van lord Salisbury zeker niet zouder beteekenis maar toch zal niemand daardoor bijzonder getroffen worden in de bijzondere kalme tijden welke wij nn beleven In Europa is op het oogenblik alles zoo rustig dat men ook zonder de verzekeringen van den Duitschon keizer den winter zonder ongerustheid zou hebben zien naderen Des to rijker was daarentegen de inhoud der troonrede wat de binnenlandsche aangelegenheden van het koninkrijk Pruisen betreft In dit opzicht belootde de keizer een zoo troote reeks hervormingen dat do Landdag deze wel niet in een zitting zal bunnen afhandelen In de eerste plaats wordt een hervorming aangekondigd van de directe belastingen De bestaande verouderde Klanauteuer wordt vervangen door een inkomstenbelasting met eigen aangifte en meer billijke verdeeling der lasten de successiebelasting wordt vervangen wordt uitgebreid tot de naaste verwanten van den erflater en zoo hervormd dat de meer gegoede bezitters van vaste goederen daardoor worden getroffen terwijl kleine erfenissen vrijgesteld worden de patentbelasting wordt gewijzigd en wel zóó dat daardoor de verkoophuizen van sterken drank sterker worden getroffen Hen ziet dus dat de heer Miquel de nieuwe minister van financiën niet stil heeft gezeten Do inkomsten zullen door de uitvoering van deze plannen aanmerkelijk worden vermeerderd maar de schatkist heeft dit bedrag niet noodig Derhalve zal het overschot besteed worden tot verdere verlichting van de zware lasten die op du gemeenten drukken en hiervoor zal de opbrengst der grondbelasting aan de gemeenten warden overgedragen Voorla wordt nog een hervorming aangekondigd van do volkaachool en het provinciaal bestuur Betreffende de schoolwet wordt slechis medegedeeld dat daardoor den leerlingen kosteloos onderwijs en den onderwijzer een voldoend inkomen zal worden gewaarborgd De bijzonderheden van deze wetsontwerpen worden natuurlijk eerst bekend ndien ze worden ingediend en dai m bepalen de Duilsche bladen zich er toe hun tevmienheid te betuigen over de goede plannen der regeering Het aangenaamste van de geheele troonrede ia voor de Pruisen natuurlijk dat de begrooting welke de heer Ulquel wel spoedig zal indieoen geen tekort aanwijst In dit opzicht begint de nieuwe minister van financiën zijn hei vorraingsarbeid ten minste onder gunstige voorteekenen Den heer Miquel staat in elk gevol een drukke tijd te wachten daar het leouwendeel van bet parlementaire programma voor dit jaar door hem zal worden aangebracht Op de legerbegrooting voor het volgende dienstjaar die thans bij den Bondsraad is ingediend zijn de uitgaven geraamd op 37 1 millioen mark waarvan 320 millioen voor blijvende uitgaven benevens SI mülioen voor gewone uitgaven die eveneens 81 millioen voor buitengewone uitgaven slechU voor dat eene jaar worden aangevraagd Het cijfer der blijvende uitgaven is 20 en dat andere 2 millioen hooger dan op de begrooling voor het loopecdo jaar Tot de posten waarop eene verhooging wordt voorgesteld behooren o a stichting van groote gebouwen en verdere uitbreiding van het cadettenkorps als gevolg van de uitbreiding dar armee en daarmede toenemende behoefte aan officieren PëTROLËUN NOTEëRINGEi van do Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De maikt was heden onveranderd LocoTankfast ƒ 7 85 Geïmporteerd fust 7 90 Decombeilevering ƒ 7 90 a 7 85 Bargerlljke Stand Stolwük GEBORKiN Maria Wilbelmina ouden J Moleour ea G kD DiDi Ane oodi rs C Sloppcleobarg en M Palsgraaf Aart e oaders J van Klngveo en A tan Dam Moordrecht GEBOREN Mwrleo oudera W Poit ea A Vermeer Lena ouden J Noomon en V W Boom GEHUWD H Tober en A au den Dool Zevenhaisea GKBOBEN Hendrik oudera A tan dea Bol en J Stofberg Jobanua Henrietta Bernardina oodtri M Boa ea 0 H B Prina GEHUWDi C van Ruilenburg en A Honueling ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Zoon H S M KAHLE geb SCHWEMHKB Oouda U Norember 1890 Adresboek VAN GOUDA 1891 Bfl inteekening ƒ 0 90 na de verschijning f 1 50 Bestellingen worden ingewacht bg de Boekbandelaren A KOK Sc COMP Bekroond met Gouden Medailles mm oUaée aa aUalkndudt la dl maaat raabtli ai VaraUrtMdi Kina Wijn AaibtTolai doer tal vai bfinaa ai bnitailaadaaaa SaBaaabaaraa TarkrUibaar II laaaakia 4 1 M ai L KBABPBLOIM BOLK Ipelbakan ZKi Depot Toor Qouda bjj den Heer A H TEEPB Apothaier voorheen C THIM Puf Dr B VIrehow B iijn V Oietl MUnclMii t Heclam t rtpaig t T Niusbanm moiiciim Hertz AmMMttam y Korezynski Kranau Brandt Kiaimnbws bij Storingen In de kwaMtt 4 r l r T iMt vu aut miffnt tOfplag e de da 60 pCt korting wordt verleend op de nog voorhanden Muziekstukken Uitgave van F KOKSMA te Franeker A BEINKMAir LANGE TIENDEWEG StoUwerck s Hart Cacao Hoogata eiwit t hoogste theobromin gehBlte m 5 Jèiz lil Ollweb c AC Voordeeligl Hart Oaoao is fijnste PoederOacaa in hart vorm geperfld Spoedige oplosbaarbeid fijne gear deliciease maak steeds gelijkmatigheid des dranki Il blikken binsen è 25 Cacae hartei = 4S cent 1 Cieu lart = 1 8 cat = 1 ko i Cïno Verkrijgbaar by B H Confiaenrs Banketbakkers enx Engrot Eipedltle JulluB Mattenklodt Amsterdam Kalventraat lOb Mk w k a4 óuMlw4aUJk BarroeM door Proi Or V Freriehi B riijn t V Seanzonl womiurg C Witt Oop iliag Zdekaner stPMvsbun Soederstftdt ku Lambl war i Fonter airmlnshaiii Onderbuiks organen b iJ B ttravan atoclf abv voort mlt TOortSoBiead oag t€ 6 Ut liA bMiMwdhalA k tUAw Dis ZwltMfMht PlUcit TM den Apotheker D aitgBTe dezer Goarant geschiedt dsgelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 iltoaderlüke Nommers VIJF CENTEN B J deze Conrant behoort een BUvoeicsel BINNENLAND GOUDA 15 November 1890 In ds rudazitting van gisteren kwamen nog twee etaklcen in die kortelijk vermelding verdienen Vooreerst een voorstel van B on W om hen te maobtigen aan H Lamers albier aannemer van bet onderhoud der straten van de Gemeente op zijn verzoek opnieuw dat onderhond voor 3 jaar op te dragen daar de tegenwoordige onderboudstermijn miit uit December a st expireert en wel tegen dezelfde voorwaarden O ll pe vierk meter Do wyze waarop genoemde persoon zich van zijne verplichtingen kweet gaf B en W geen reden tot ontevredenheid en eene nieuwe aanbesteding zou voor de Gemeente h i geen voordeeliger resultaat opleveren B en W willen echter in het contract de bepaling opnemen dat de Gemeente de bevoegdheid Ml hebben den aannemer vASr het inde van den onderhoudstljd te ontslaan als waarborg voor de behoorlijke nakoming zyner verplichtingen Voorts kwam in een rapport van B en W op bet vroeger ingekomen adres van A L van Dorssen en 94 andere landbouwers en belangbelibenden by de Kaasmarkt alhier houdende verzoek om eene wgziging te brengen in het raadsbesluit van 29 Juli 1887 en te bepalen dat die markt des voormiddags te 8 uur een aanvang zal nemen B en W stollen voor gedurende nog één jaar een proef te nemen met de kaasmarkt te doen aanvangen niet véór een bepaald uur en deze eerst te 8 uur te doen beginnen op welk tijdstip de eerste treinen van Amsterdam den Haag Rotterdam en Utrecht alhier zqn aangekomen B j het rapport ie overgelegd eene missive van m FEVILLETOX im FLEEaZIITD Naar het DhükA m 12 Alleen Boortje zou er ditmaal geen dooi aan hebbon Doortjo die vroeger altgd al had men haar dan ook met een zekere minachting aangezien aan de zijde van haren pleegvader het oogstfeest medegemaakt en genoten had Zwijgend en somber zat zij daar gedachteloos nedor mot de kin op hare handen gestut Onafgebroken richtte zich haar oog op die ééne plok vanwaar zoovoel ellende voor haar uitging op do vensterlooze zwart geblakerde muren van het huis dor Van Barnovelds waarvan alleen het kelderhuis was overgebleven en op do nabijgelegen wijnbergen waar do ranken door den feilen gloed verzengd on door den rook zwart geverfd waren Ginds achter het uitgebrande huis was ongetwijfeld het werkvolk ook nu nog met het inzamelen bezig want wat ook geschiedde de wijn moest gekelderd worden Maar er heerscbte daar geen vreugde meer Men kon t duidelijk van den toren zien dat de plukkers in stilte hun arbeid verlichtten onder toezicht ADVEUTENTIEN worden geplaatrt Van 1 5 regels il 50 Centen iedere regd meer 10 Centen 6B00TE LETTSB8 worden berekend naar plaatsmimte Borendien worden alle Advertentien gratis opgenomen ia het IDVBRTBNTIBBLAD t welk des MMmdags verschgnt Jü g I De rector van het Amsterdamsoh gymnasium do directeuren der inrichtingen van middelbaar onderwijs en do 1 e luitenant H W Lansdorp hebben eene wet ontworpen voor eene nieuwe weerbaarhoidsvereeniging Het doel is de deelneming aan de frywilligo oefeningen in don wapenhandel te bevorderenonder do leerlingen van bovengenoemde inriohtingen gelegenheid te geven tot oefening in hot schermen on de militieplichtigon reeds voor hunne indienttreding met elkander in kennis te brengen Tot de oprichting van eene dergelijke voreeniging is besloten op eene Donderdag gehouden vergadering Van de 25 aanwezige gymnasiasten verklaarde zich echter slechts één bereid toe te treden De overigen meenden dat de vr e uren der kweekelingen van de verschillende scholen te veel uiteenliepen om gemeenschappelijke oefeningen mogelijk te maken Zij gaven do voorkeur aan een bond samengestelduit afzonderijke schoolvereonigingen de Kamer van Koophandel en Fabrieken over die zaak De hoeren J F Mahlslede J P van der Bas A Roos en A Cok te Berg ambacht zijn respectievelijk benoemd tot Voorzitter ViceVoorzitter Secretaris en Penningmeester der IJsclub Voorwaarts aldaar terwijl tot commissarissen benoemd zgn de hoeren C Oskam Az A Oskam Az T Verhoog A Oskam Jz C J van dot Bas G Bode J Bezomer Cz OU B do Langen Op de 3e of laatste vrije najaarsveemarkt gisteren te Borg ambacht gehouden golden Vaarkoeien ƒ 130 a 160 Kalfkoeien 160 a ƒ 195 Gulste Vaarzen ƒ 100 150 Kalvors ƒ 35 a ƒ 60 I Geiten ƒ 8 Uit Bodegraven schrgft men ons Do Amst Ct drukt oen brief af geschreven nagiens prof Koch die te Amsterdam werd ontvangen op een aanvraag tot liehandeling De vertaling van dien brief luidt als volgt Berlijn 3 11 90 Zeer geëerde hoor I Namens den goheimraad dr Koch doel ik u mededat do tuberculose tot nog toe slechts hier volgensdezen geneesheer kan worden behandeld Zgn geneeswijze zal binnen ongeveer zes weken aan allodoctoren medegedeeld worden Wanneer gy uw zoonhier wilt brengen kan hij steeds door mij behandeldworden j de duur der kuur is twee maanden Hoogachtend O Weigkl Latere berichten die de Amst Ct aan particuliere bron ontleent melden echter dat geen patiënten meer worden aangenomen daarom zal men in elk Donderdagavond werd do fq der Opnbare Nutsvergadoringen geopend Ii figonstelling toch met vele ander p MttniM iSn de veifeadoringen Wterlu sprekers van elders optreden voor ieder kosteloos toegankelijk waarvan een zeer ruim gebruik gemaakt wordt Als spreker trad op Ds Mees Lutbersch predikant te Haarlem Vóór de pauze gaf spreker eenige schoone door hem vertaalde fragmenten uit Hamerling s Danton uüd Robespierre waaraan hij enkele geschiedkundige berinneringen vastknoopte Meesterlijk werden door hem de dagen van het schrikbewind ons voor den geest gebracht Na de pauze gaf spreker enkele stukjes zoowel ernstige als komische t n boste Een langdurig applaus was een bewijs voor den rodenaar dat het publiek zeer voldaan was en wij roepen hem niot een vaarwel maar van harte tot weerziens toe van den rentmeester die aanteekening hield van hot getal der volgoplukte korven En alles ging zoo stil en treurig in het werk als by een begrafenis Wat was op éénen avond te midden van de algemeene vreugde over den gezegenden oogst geworden van de trotsche bezitting die de overste met opoffering van veel geld op een der schoonste punten van den oever had gesticht P Het hooge reeds van verre zichtbare frontespico de fraaie haloons en sierlijke veranda s hot lag alles in puin De met zooveel smaak en woelde aangelegde tuin de kostbare bloembedden de in den ganschen omtrok vermaarde rozenperken hot donzen gras de schaduwrijke lanen hot was alles verwoest en vertreden verschroeid in don vlainmengloed waardoor het uren lang was geblakerd En zij de ongelukkige weeze zy die zoo bereidwillig gekomen was om te helpen en die tot loon daarvoor gehoond beapot en mishandeld was geworden zij zoude de schnldige oorzaak van al die verwoesting zyn Het havikswijQe terugkemendo van haar verren tocht over den Rijn over de bergen a yie wouden beschreef hoog in de lucht breede kr8 ên om den toren en riep t haar jongen die bij elkander op bet dak zaten toe dat zy vruchteloos naar den vader gezocht hpd Haar gokrysch klonk zoo klagend dat Doortje er van ontroerde wArme Lize Dat was de eerste luid uitgesproken gedachte van het meisje Wie van ons beiden zou de ongelukkigste zijn Er was nog iets anders wat haar op het reeds zoo beangste hart drukte terwijl zy in het bewustzijn van haar onschuld op het tooneel van den brand staarde Er was een tijd goweost toen zy behalve Jean Baptist nog een vriend bezat en dat was Jan geweest Het was in de dagen toen Joan Baptist met zulk een ongelukkig gevolg don wijnbouwer had gespeeld De kleine wijngaard die hij had gepacht grensde aan den grond van den overste Van Barneveld Jan die vier jaar ouder was ging gaarne met Doortje om Jean Baptist merkte er niets van want als hy niet in de stad in de herberg zat twistte hij met het dienstpersoneel van den overste zoodat hy geen tyd had om zich om zyn pleegkind te bekommeren De overste en zijne vrouw letten er evenmin op waarvan het gevolg was dat de beide kinderen door niemand in hun omgang werden gestoord Jan was toen oen door en door goodbarlige jongen Zij hadden elk hun lievelingaplekjes in de bosschen achter de wijnvelden waarheen groote tochten werden ondernomen Zij kenden ieder vpssenhol maakten samen jacht op oekhorentjes stroopten marters en bunzings haalden vogelnestjes uit waarbij zij dan beurtelings op elkanders schouders gingen staan om in de boomen te klimmen Jan bracht soms kruit en schietgerij mede om heimelyk te schieten of vuurwerk te maken en Doortje was de eenige getuige geweest van de eerste bittere ervaringen