Goudsche Courant, dinsdag 18 november 1890

Boltenlandsch Overzicht V e gezondheidsraad werd benoemd Vooral legde dr Koch zich toen op de microscopio toe waarbg hq de farbenmethod ontdekte die in 1882 tot de ontdekking door hem van den tuberkel baeillos leidde H j slaagde er in dezen bacillus bolten het dierlijke lichaam aan te kweeken waarna hij in staat was dieren met tuberculose te besmetten In 1883 werd hem de leiding opgedragen van de Duitsche choleracommissie die in Egypte en Indië een nauwgezet onderzoek naar de cholera instelde waarbq dr Koch er ia slaagde de camma of cholerabacillus af te zonderen Voor de bij dien onder oekingstocht door hem bewezen diensten ontving hij een belooning van 75 000 In 1885 begaf hij zich naar Frankrijk on een nader onderzoek nafir don cholerabacillus in te stellen en bij zijnen terugkeer werd hij tot professor aan het nieuw gebouwde gasthuis te Berlqn benoemd Sinds dien tijd legde hij zich met hart eu liel op de studie der bacteriologie toe waarvan de thans door hom gedsne ontdekking de vrucht is Vele beroemde werken verschenen ook in dien tqd van zijne hand Te Berlijn zal voor dr Koch een bijzonder ziekenhuis tusachen het oude Charitc gasthuis en den stadsmuur worden gebouwd de kosten hiervan zullen ƒ 125 000 fr bedragen welke som reeds op voorstel van minister von Goszler door zgnen collega Miquel ter beschikking van Koch is gesteld Beeds drie jaren werd door dr Koch naar een geneesmiddel der tering gezochL De vijftien zieken welke zich in de kliniek Bergmann bevonden en van de tuberculose genezen zijn door het stelsel van dr Koch zullen Maandag in eene vergadering van geneesheeren worden voorgesteld Het Handelsblad meldt dat een Amsterdammer naar Berlijn geweest is om te onderzoeken in hoeverre 3aar inderdaad de ontdekking van prof Koch reeds wordt toegepast buiten de hospitalen Het bleek hem dat op dit oogenblik de gelegenheid tot behandeling al zeer luttel is io verhouding tot de talrijkheid der zieken maar dat die gelegenheid toch bestaat en dat t zaak was er zoo spoedig mogelijk bij te zijn Voor zoover hij meent was er Vrijdag nog ééa enkele doctor te Berlijn nl dr Cornet vroeger adsistent van prof Koch die do methode van prof Koch toepast Deze geneesheer heeft reeds sedert eenige weken de entstof of liever de inspuitingsmaterie toegepast Hij heeft in de Albreohtstrasse 9 een klein gasthuisje op eigen hand Omtrent de resultaten was schrijver niets bekend Voorts wordt des morgens van 8 tot 9 uur in zijne wonig Kliiser Wilhelmstrasse 29 30 lijders de entstof ingespoten Na een vergeefsch bezoek aan het gasthuisje kwam hü des mo gens over zevenen aan de woning des doctors Toen reeds zat de wachtkamer vol met mannen en vrouwen Na lang wachten werd hij in een klein vertrekje gelaten voorvertrek van de groote kamer waar de behandeling plaats had Daar kwam df Cornet binnen een man met een blonde baard en donker haar die hem zeide dat hij den patient in wiens belang hij informatie inwon maar moest laten overkomen Als de patient te Berlijn is zal de achryter het Handelsblad op de hoogte houden van de wijze van behandeling en van de resultaten Met den sprong van een kat wrong zij zich tusachen de houten stijlen van het dakwerk boven de klokken een der stijlen met baar arm omklemmend stond zij op den ïooruitstekenden balk om haar heen het oneindige hemelvuur beneden haar in de duizelingwekkende diepte het kerkplein de leien daken en de schoorsteenen der huizen Zij keek naar omlaag Zij had slechts de hand los te laien en hare bevrijding was gekocht Slechts het nemen van een besluit slechts het te voorschijn komen van een vreemd gelaat en het luchtruim zou haar opnemen en verpletterd zou zij liggen voor de voeten van hen die nooit anders dan vijandschap vervolging en vemediring voor haar over hadden gehad De jonge valken die op den nok van het dak zalen zonden hun gesteen tot haar op zij hoorde het niet een vlucht kraaien vloog krijschend van het dak af zij zag het niet Doortjes hart sloeg al sneller en heviger het klopte zou wild in haar polsen dat hare handen bfefden Daar kwam het geluid der voetstappen nader een hoofd werd zichtbaar beneden haar Met een woeste lach keek het meisje naar beneden Kom maar koin schreeuwde zij zich naar den toren buigend Pak mij als gij kunt maar zoek mij liever beneden want ik zal n den weg naar boven uitwinnen In hetzelfde oogenblik hoorde zij een haar welbceude stem üoortje Dcortje roepen Ben je Id welke opzichten de Bulgaren tegenwoordig ook hun best doen tieh naar de Europeesohe toestanden in te richten zoo hlqft de landbouw er oog steeds op den voormaligen primiticen grondslag gevestigd en de armoede der boeren is dan ook van algeroeene bekendheid De voorvaderlyke gewoonten blyven trouw gehandhaafd jaren achtereen wordt hetzelfde gewas op denzelfden akker verbouwd en daardoor aanleiding gegeven tot algeheele uitputting van den bodem Daarna volgt een tijdperk van eenige jaren dat de grond braak ligt om vervolgens met een of ander licht gewas te worden bezaaid of beplant Die jaren van stilstand in zgn bedrjjf maakt de Bulgaarsche boor zich ten nutte om een stuk bosohgrond te ontginnen waarvan hg weet dat de bomesting door de jarenlang afgevallen bladeren en jonge takken aan den bodem genoeg vruchtbaarheid heeft gegeven om in zgne behoeften te voorzien Doch ook al verkeerde de landbouw met behulp der nieuwere hulpbronnen in bioeiender toestand dan zou het totale gebrek aan gemeeoschap tusschen de dorpen en de uitvoerplaatsen aan den Donau reden genoeg zgn om alle succes te weren De weilanden voor het vee die in elke gemeente voor iedors gebruik openstaan worden in den zomer Insgelyks uitgeput want van het begin van den zomer af totdat de oogst is binnengehaald drijft ieder er zijne kudden heen zonder zich om het in stand houden van het grasgewas ook maar in het minst te bekommeren Deze treurige toestanden zijn in de laatste jaren aan de aandacht van het Bulgaarsche Gouvernement niet ontsnapt en er wordt dan ook wel iet voor de verbetering der gemeenschap zoo te water als per spoorweg gedaan de vruchten dier weldadige bemoeiingen zullen echter eerst na vele jaren wanneer ook de landbouwende bevolking meer oog voor de toekomst heeft gekregen kunnen worden geplukt Door Dr Xessler te Carlsruhe is een mengsel uitgevonden dat een uitmuntend middel is gebleken ter verdelging van bladluizen Dit mengsel ia onschadelyk voor de planten zalven terwgl het de verschillende luizen doodt Het wordt uit de volgende bestanddeelen samengesteld 40 gram zachte zeep 50 giam foesololie en 2 deciliter wijngeest vermengd met 1 Liter regen of rivierwater Dit onkostbare mengsel kan door middel van oen naaimachinen oliespuiije aangewend worden Semper firen Alle hotels te Berlijn zijn vol teringlgders die zijn komen toesnellen om naar Koeb s geneeswijze behandeld te worden Cannes Nice Mentona eu andere ziekeuverblijven wordt aan de Tim gemeld zijn tijdelgk leeggoloopen Uit alle landen stroomen geneeskundigen toe om de nieuwe methode te loeren Du drukkerij van bot MedinnücHe ff ochemchrift is nauwelijks bij machte geweest om aan de vele aanvragen om exemplaren te voldoen De hierna beschreven toepaising van electrische verlichting kan ten gevolge hebben dat ongelukken op zee in vele gevallen kunneq vermeden worden Een nieuwe soort van electrische zeelantaarn wordt aan den top van het loods of stuurmanshuisje hevestigd zoodat de stralen door den waarnemer naar iedere richting gebracht kunnen worden Door middel van eene kleine inrichting kan hij naar zijn krankzinnig geworden I er is geen gevaar De torenkat was aan het touw gaan himgen Jezus Maria houd je goed vasi tol ik bij je kom om je te helpen afklimmen ik verga van angst j daar zoo gevaarlijk te zien staan Jean Baptist stoqd benedon met deu rug tegen den muur geleund Hij trilde op zijne boenen bij het opzien naar het meisje wier liaar en kleeren in den wind fladderden Een enkele onvoorzichtige I beweging was genoeg om haar in de diepte te stor ten eer hq in staat was haar ter hulp te komen I Heb maar geen angst vader riep het meisje lachend naar bened n De verschijning van Jean Baptist vervulde haar hart met nieuwen moed en een zalig gevoej vi n geruststelling Gij behoeft mij niet te helpen vader ik heb hier al meer gestaan 1 Met een enkelen sprong kwam zij op de houten bevloering onder haar terecht zij klemde zich mat de handen aan de draagbalken boven baar hoofd vast en keek naar omlaag Hier ben ik vader riep zij Maar is het wezenlijk en waarachtig dat er niemand met u mede is gekomen r I Wees niet hang ik ben alleen Nu vatte het meisje moed en als een eekhoorntje klauterde zij naar beneden Dom schepsel bromde de oude man die nog onder den indruk was van den uitgestanen angst en haar den rug toekeerde om het torenkamertje bin goedvinden den sterken lichtstraal legen den hemel of het water werpen In een donkeren nacht zjjn de voorwerpen op twee Engelsoho mijlen afstand zichtbaar bij den dichtsten mist nog op eene halve mijl afstand Tegelgk is door middel van een gewicht waarop een magneet werkt ook de stoommisthoorn ouder de ontrule van den waarnemer geplaatst Hg kan den electrisohen stroom richten naar de lantaarn en naar den misthoorn Hierdoor heeft hij het in zijne hand het licht in regelmatige tuiscbenruimten te laten schijnen of steeds te latea gloeien Verdere combinatién zgn nog de volgende Het licht begint van zelf te schgnen zoodra de misthoorn begint te blazen en het licht verdwijnt zoodrs deze ophoudt te blazen of de misthoorn blust zoodra het licht verdwgnt of licht en g tuid worden afwisselend voortgebracht De teelt van vroege aardappelen heeft dit jaar in het Westland weer geen schitterende resultaten opgeleverd ofschoon de uitkomsten wel iets beter wareo dan in het vorige jaar In het begin werden tamelijk goede pryzen gemaakt voor da meest gewilde soort hoorntjea kon toen ongevi er 1 30 schoon gelil per s I gemaakt worden j hierop volgde echter een vrij groote daling zoodat de prgj terug liep tot zelts 86 u 95 ets per i H L hoewel later woer eenige rgzing kwam zoodat de gemiddelde opbrengst ongeveer geschat kan worden op I IO ii 1 20 per i H L Voor de jnindere soorten als Ëngelschen en kralen de kanen zullen wij maar buiten rekening laten werd vrg wat minder besteed en de opbrengst mag volstrekt niet hooger dan 811 ets gerekend worden Dat er bij zulke prjzen voor den tuinder niet veel overschiet zal genoeg blijken als men eens een blik werpt op de uitgaven welke de aardappclteelt vordert Voor huur van het land moet ongeveer 20 et per roe betaald worden het spitten kost omstreeks 4 et per roe terwijl voor mest zoowat 25 et per roe beivoodigd is berekend op l f wagon per roe tegen een prijs van 40 voor 240 wagens Rekent men voor legaardappolea ƒ 3 00 per H I lerwijl men uit 1 H L ongeveer 20 roe kan poten dan komt dit per roe op 15 et te staan Voor het wroeten en den overigen arbeid is 5 et per roe zeker niet te veel zoodat dan 1 roe eene uitgaaf vordert van omstreeks 69 et Het beschot was dit jaar niet best over t algemeen werd er geen halve H L uit de roe gewonnen de opbrengst wisselde af tusachen Va en V4H II of gemiddehl H L wat dus voor debeste soort eene opbrengst gaf van ongeveor 90 et per roe alzoo een verdienste van 21 et per roe Op de minder gewilde soorten was de winst dusongeveer zoo goed als niets Het is du niet taverwonderen dat waar de aardappclteelt zulke ongunstige uitkomsten geeft de tuinder dit gewas gaarnedoor een ander meer voordeel opleverend vervangen en dat dientengevolge de teelt van bloembollen inhot Westland reeds oen groote uitbreiding heeft verkregen JT Cl Water damp zaïd lucht modder ja zelfs zonbaden komen reeds veelvuldig voor hooibaden laarentegen is eeo specialiteit van Tirol die wol niet zoo grif algemeen nagevolgd zal worden Ludwig V Hórmann geeft van die hooibaden in zijn werk De jaargetijden iiï de Alpeu do volgende beachrijving nee te gaan Meen je dat ik geep onrust genoeg over je heb gehad Kom beneden want ik heb je voel te zeggen Met deze woorden verdween hg en Doorge die met knikkende knieën de ladder was afgeklommen volgde hem Marmerwit stond zij eindelijk tegenover Jean Baptist die in den matten stoel was neergevallen en met de handen op de knieën gevouwen voor zich uit staarde zonder haar aan te zien Aan haar bloote vooten merkte hij dat zg voor hem stond zoo onhoorbaar was zij naar binnen geslopen Zijn grijze wenkbrauwen waren samengetrokken en op zijn voorhoofd Ing een strenge uitdrukking Het staat er slechter bij dan ik gedacht heb ving hij met inspanning aan Bereid je op alles voor Doortje antwoordde niet Zij was ja op alles voorbereid Met slaphangonde armen gevouwen handen en starenden blik stond zij daar De klerk van het gerecht heeft reeds zijn leugenptotoool opgemaakt hij is don geheelen middag buiten op het terrein van den brand geweest Iedereen heeft hem daar gezegd datje alleen naar de Van Barneveldi gegaan bent om den boel in brand te steken Men heeft het je dadelijk kunnen aanzien dat je ni t veel goeds in het schild voerdet Het meisje barstte in lachen uit Wild en metverachting voor zich riende schudde zij do roodelokken ffordt vervolgd De boeren vooral die ran Etsohland houden zeer veel vaii hooibaden Zü heeten bijzonder heilzaam te zijn als men er het versche korte bergbooi en wel terwijl het nog brandend is zooals zij dit noemen voor gebruikt Met treft dan ook tot dit doel hoogst eenvoudige ja in de oogen onzer lezers waarschijnlijk wel wat ai te eenvoudige inrichtingen aan Zoo vindt men ze bijv in sommige Alpenhutten van den 2616 meter hoogen Scblern Aan een balk van het lage dak is een papier bevestigd dat het volgende door den hooieigenaar onderteekend badreglement te lezen geeft Art 1 Hij die in het hooi gaat moet zich vooraf goed het lichaam reinigen Woordelijk staat er eigenlijk iets wat wij als zijnde nl te maar achterwege lieten Art 2 Dat hij die uit het hooi komt zich dit goed van het lichaam schudde Art 3 Dat ieder vreemdeling die een geheele of halve week in het hooi ligt hiervoor 30 kreuzer moet betalen ïot het ondergaan der kuur wordt eeo kuil in het hooi gemaakt waarin zich do patiënt naakt nederlegt Een ander t zg een kurgast of de zelf medegebiachto afwrijver dekt tiom tot aan den hals met hooi toe Ook gedurende het bad moet altijd iemand aanwezig zijn om den Igder te helpen zuodra zich bij hora dreigenile stoornissen dor lichaamsfuncties voornamelijk van den kant van het hart voordoen Is do lijder volkomen in zweet geraakt dan wordt hij uitgegraven en door den afwrijver afgedroogd daar hij zelf do r beyige moeheid niet in staat is het te doen Aankleeden kan hij zich dan zelf Van die hooibaden wordt zulk een druk gebruik gemaakt dat men ze in die schuren vlak naast elkander ziet liggen Het laat zich dus denken hoe onsmakelijk en omgewoeld het hooi or tegen hot einde van het seizoen uitziet Deze hooibadkuur ia overigens niet geheel zondergevaar Zoo werden in Augustus 1886 in bothooibad te Aldein twee badgasten bewusteloos uithet glooiend hei te hooi te voorschijn gebracht hetgeen wgat op een sterk ingrijpen op do levensfuncties daar men hier wol niet te doen zal gehad hebbenmet een van die salon onmaohten welke zooals bekenil is niet gevaarlijk zgn Zoiidagtblud De Unita Catolica deelt omtrent het plan tot vervaardiging van do groote Hemelkaart het navolgende mede De sterrenhemel is daartoe in zonen verdeeld welke onder de verschillende observatoriums die tot het groote werk medewerken verdeeld zijn De photographiiche afdrukken of clichés van de stations welker opuame ii aan elkaar grenzende hemelstreken omvatten sluiten bij elkander aan Al de observatoriums zullen het photogrnphisch toestel bezigen van gebroeders Henry vau hot observatorium te Parijs Om nu later mot liehulp der clichés de juiste ligging van elke ster te kunnen bepalen zullen in elke clichü een zeker aantal sterren ais uitganspunton gekozen worden wier plaats door directe metingen met hooge nauwkeurigheid btikend is Voor bet uitmeten van de plaats dor sterren heeft men de keuze tusschen drie verschillende methoden Eene daarvan uitgedacht door onzen landgenoot Prof Kapteyn te Groningen wordt door hem reeds toegepast bij do uitmeting eener complete reeks clichés van het zuidelgk halfrond tot 19 i zuider declinatie vervaardigd aan do Kaapsche sterrenwacht Heeds uu zijn een half millioen plaatsen volgons deze methode bepaald Elk observatorium moet een vierdubbele serie van 6 a 700 photographieën uitvoeren Voor het geheele werk zullen drie a vier jaren noodig zijn De groote Hemelkaart zal 1800 a 2000 bladen beslaan welko noodig zullen zijn om op voldoende schaal do 42 000 clichés weer te geven welke voor de opname van den ganschen sterrenhemel noodig zijn voorts zullen al de sterrongroepen en hemellichamen van bijzonder belang afzonderlijk en op grootere schaal weergegeven worden Deze grootsche onderneming zal den toekomstigen eeuwen oen beeld schenken van den sterronhemel op het einde der 19de eeuw welks juistheid en nj uwkeurighoid onovertrefbaar zullen zgn terwijl daarmede tevens een geheel nieuw tijdperk voor do wetenschap d t hemellichamen zal aangevangen zijn De TOorbereidonde maatregelen en werkzaamheden zijn bijkans voltooid 011 het grootsoho werk zal op het einde van het voorjaar van 1891 een aanvang nemen nadat te Parijs den SOsten Mnart o k een laatste bijeenkomst znl zijn gehouden waarbij de directién van de sterrenwachten die aan hot werk deelnemen zullen tegenwoordig zijn Stoompost Het bericht dat de Pruisische Minister van Landbouw Lucius ontslag heeft gevraagd wordt bevestigd Men vertelt te Berlijn dat de reden van het aftreden van den Minister uitsluitend hierin gelegen is dat hij zich niet kan vereenigen met de opheffing van het verbod van deu vee invoer en het verlagen der invoerrechten op graan wegens het handelsverdrag met Oostonrgk Niet onwaarschijnlijk dat wg naderhand iets meer en iets anders hooren van dit ontslag Het blijkt intusschen meer en meer dat het ernst is met de onderhandelingen tusschen Duitschland en Oostenrijk over een handelatractaat Graaf Kalnoky wordt eiken dag te Weenen terugverwacht Do Duitsche ambassadeur zal don Minister onmiddellijk na zgn terugkomst een nota van zijn Kegeering overhandigen waarin de grondslagen worden aangegeven waarop het nieuwe handelsverdrag tusschen OostenrijkHongaryo en Duitschland zal worden gesloten De Kegeering van eerstgenoemd land zal een commissie benoempn om de verdere onderhandelingen te regelen Met het oog op de opheffing van het verbod van den invoer van vee uit Oostenrijk zijn door de Duitsche Kegeering twee commissarissen naar Hongarije gezonden De berichten van deze commissarissen over den toestand van den Hongaarschen veestapel luiden echter niet gunstig De leiders der partijen in het Eogelsche Parlement hebben aan de leden hunner partij gebruikelijke oproeping gedaan om bij de opening van het Parlement op 25 vau deze nmaud en verder gedurende de zitting tegenwoordig te zijn Met een eukel woord is reeds melding gemaakt tan de wijze waarop volgens de Si James Gazette het geschil tusschen Frankrgk en Engeland over de vissclierij bij Newfoundland zou worden uitgemaakt De Fransche regeering zou afstand doen van haar recht tot hel uitoefenen van de visscherij op de kust van Newfoundland maar daarentegen zou Engeland aan Frankrijk de kleine kolonie Gambia op Afrika s westkust afstaan Gambia grenst aan de Fransche kolonie Senégambie en zou daarom voor Frankrijk wel wat waard zijn vooral omdat er oen niet onaanzienlijke handel wordt geilreven Nu wordt er jaarlijks voor een waarde van 1 200 000 ingevoerd terwijl voor ƒ 1 400 000 wordt uitgevoerd hoofdzakelijk aan olie gutta peroha on huiden De kolonie ie gelegen aan don mond van de rivier Gambia die voor kleine stoombooten tot 250 mijlen van do kust bevaarbaar is Zoodoende zouden de Fransoben oen handelsweg ïorkrijgeu naar het westelgk deel vnn Afrika dat zg later door spoorwegen met hun bezittingen aan de Middellandsche Zee hopen te verbinden Gambia is bijna 300 jaren in hel bezit dor Engolschen geweest De kolonie telt 15 0i 0 inwoners van wie 3000 in de hobfdslad Bnthurst wonoü en waaronder slechts weinig blanken De bevolking der kolonie bestaat bijua geheel uit negers van hetzelfde rus als de andere negerstammen die Afrika s westkust bewonen Deze negers zijn in alle opzichten zeer achterlijk en het klimaat is in hun land alles behalvo gezond voor blanken zoodnt het verlies van Gambia door de Ëngelschen niet bijzonder betreurd zou worden Voor Frankrijk daarentegen zou dit een ander geval zijn omdat het bezit dor bevaarbnro Gambia weer een nieuwen weg zou oponen naar de Sahara de laatste Fransche aanwinst op koloniaal gebied Officieel is deze schikking nog niet door l eide partijen bekrachtigd en zelfs is de Times gemachtigd te verklaren dat er geen sprake is van den afstand van een kolonie aan Frankrijk De gezaghebbende bron van de St James lazette schgnt dus niet 100 geheel vertrouwbaar te zijn De Parijsche correspondent van de Standard verzekert dat lord Salisbury een voorstel tot oplossing van het geschil te Parijs heeft ingediend maar dat de Fransche regeering dat heeft vqfworpen Wat dit voorstel behelsde weet de correspondent niet ta zeggen maar wel weet hg dat daarin niet over den afstand van Gambia weril gesproken De Franscho regoering heeft toen door haar gezant te Lonilen een ander voorstel gedaan doch Idrd Salisbury heeft hierover nog geen beslissing genomen ofschoon de termijn van 10 dagen die voor het antwoord was gesteld reeds verstreken is in Frankrijk staan binnenkort weder verkiezingen voor de deur In de eerste dagen van Januari zullen de uitverkorenen van het beperkt stemrecht de vroede vaderen van doïi senaat zich opnieuw aan de uitspraak hunner kiezers onderwerpen Onder do tegenwoordige politieke tijdsomstandigheden verkrijgen de senaatsverkiezingen op 4 Januari a een bijzondere beleekanis Er zal dan toch blijken water inderdaad waar is van de verschillende verzekeringen dat de rechterzijde een evolutie naar de republtek heeft jiemaakt Aan verschijnselen 1 dat waarlijk de rechterzijde althans een doel harer leden besloten is zich neer t en bij het onveranderbare en de republiek fc de mieux eindelijk wil aanvaarden als don regeeringsvorm door het Fransche volk gewenscht ontbreekt het niet Er mogen nog vele fossiele royalisten met onverklaarbare kracht in hun onverzogillijken haat tegen de republiek volharden anderen beginnen te begrijpen dat langer tegenstand hen zelven zou buitensloiten bij den patriottischen arbeid tot ontwikkeling van Frankrijks welvaart Volgens Paul de Cassagnac doorleeft de conservatieve partij tegenwoordig een crisis als nooit te voren Het schijnt echter dat slechta de minderheid der rechterzijde voort wil gaan bescherming to zoeken onder de slappe en doorzichtige parapluie der monarchie of onder do krachtelooze vleugelen van den keizerlijken adelaar De houding der rechterzijde in de kamer haar optreden daar buiten duidt voldoende aan dat haar meerderheid het oogenblik gekomen acht om niet te verwezenlijken idealen aan de vergetelheid prijs te geven en zich bg de onveranderiijke noodzakelijkheid van het heden neer te loggen Eon voor de republiek zeer vleiende demonstratie heeft een zeer invloedrijk prelaat dor katholieke kerk gehouden wat van niet minder beteekenis is dan do evolutie der rechterzijde Kardinaal Lavigerie bood den officieren van het Fransche eskader der Middellandsche zee te Oogensohijnlgk maakten deze woorden met het oog op de hooge positie door den kardinaal bekleed een diepen indruk op zijn toehoorders Ten slotte liet do gastheer bij het afscheid de kapel der Witte Vaderen de Marseillaise spelen wat ongetwijfeld niet het minst karakteristieke bij dezen feestdisch van den prelaat was De leiders der republikeinsche partg in de Verepnigde Staten schijnen toch van plan te zijn ten opziohto van de M c Kinleywet bakzeil te halen Uit New York wordt ten minste gemeld dat president Harrison een onderhoud heeft gehad met den minisier Blaine een dor republikeinsche hoofdleiders en daarna de meest invloedrijke republikeinsche afgej vaardigden en senatoren hoeft ontboden Do uitslag dezer besprekingen was het besluit tot hot benoemen van een commissie die moet onderzoeken in hoever oen wijziging van de M c Kinleywet raadzaam is Van hel verslag dat dezo commissie zal uitbrengen zal het afhangen of de republikeinen in dit jaar nog iets zullen doen om de ontevredenheid over do werking der wet te verminderen PETROLHÜM NOTEERïNGE van de Makelaars Caatzlaar k Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust 7 83 Geïmporteerd fust ƒ 7 90 Januari en Februori levering ƒ 7 80 Novenberlevering ƒ 7 80 Decembei levering 7 85 SSö Staats loterij Ie Klasse Trekking van Maandag 17 Nov 1890 No 9175 20 000 No 12058 1500 No 9639 ƒ 1000 No 3712 en 6483 ieder 400 No 15883 ƒ 200 No 132 242 3125 8903 9421 15182 16420 16670 en 19077 ieder ƒ 100 Prijzen van ƒ 20 10 2880 5523 8726 11221 13679 16161 18393 31 2861 6524 8727 11226 13711 1622S 18444 32 2871 5857 8751 11239 13753 16240 18480 33 3093 5668 8799 11241 13739 16246 18487 76 3131 5729 S826 11386 13814 16345 18519 127 3169 5790 8847 11370 13864 16363 18541 147 3333 5794 8361 11449 13887 16456 18662 212 3390 5915 8901 11500 13935 16469 18793 346 3529 5945 8924 11504 1S979 16620 18854 416 3693 5955 8986 11564 14007 16523 18914 417 3606 5992 9007 11586 14180 16389 19818 487 3607 6061 9092 11636 14185 16577 18937 498 3640 6077 9093 11674 14244 16579 19010 587 3641 6145 9221 11688 14317 U58i 19091 621 3681 6156 9228 11741 14318 16645 19095 692 3731 6205 9240 11813 14319 16672 191US 713 3734 6211 9 535 11849 14362 16677 19182