Goudsche Courant, dinsdag 18 november 1890

19261 19371 19382 19448 19460 19532 19552 19675 19591 19698 19631 19692 19704 19724 19744 19760 19804 19811 19862 19897 19901 19925 19988 20362 20378 20416 20421 20621 20544 20600 20648 20728 20738 20762 20789 20798 20814 20957 20958 20987 2278 1890 Woensdag 19 November 1 4380 GOUDSCHE COURANT JMteuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Hzonderlpe Nommerl VIJF CEJJTBN Oe Inzending van advertentien kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND GOUDA 18 November 1890 Kaar men verneemt zal H M de Koningin aanstaanden Donderdag in eene plechtige vereenigde vergadering van de Staten Oeneraal den eed afleggen als Begentes van het Koninkrijk H M zal met gevolg tégen kwart vóór twaalf uren per extra trein der Staatsspoornegmaatschappij van Het Loo te s Hoge aankomen en des namiddags te S i uren de stad weder rerlaten De eedsaflegging door de Koningin als regentes zal nagenoeg volgens hetzelfde program geschieden als gewoonlük de openingspleofatigbedeu Waarseh nlijk echter zal H M niet in de gebruikelijke glazen koets maar in een groot galar jtuig met zes paarden zich naar het Binnenhaf begeven terwyl de dames du palais de Koningin zullen vergezellen Den zevenden October i de expeditie aan de noordkait van Flores in de Oonombaai geland Volgens yertrouwbare berichten van de inboorlingen is tin aanwezig De kassiersfirma 8 n V to liteuwarden die gevonden bad dat een Turksch lot bghoorende aan den heer v d H aldaar in 1879 reeds was uitgeloot met 600 000 franc betaalbaar met 20 pCt of 120 000 franc en den eigenaar van het lot daarop opmerkzaam bad gemaakt bracht hem voor de verzilvering van dat lot 15 000 franc in rekening De hoer v d H stelde toen een eisch in tot terugbetaling van fr 13 600 als onverschuldigd door hem betaald Deze eisch ia door de Bechtbank te Leeuwarden jl Donderdag toegewezen FEVILLETOIt im FLEEGZIirD Naar het Duilach vni 1 iiVm waarom zou ik dat gedaan hebben vader f Hebben ze er dat niet bij gelogen P Of heeft men mg dat niet kunnen aanzien Ook dat hebben ze niet vergeten I Ze zeggen dat het brandstichten eon datuurlgke boosaardige trek in je karakter is zooals blijkt uit je rooie haar en je samengegroeide wenkbrauwen wat ook niet veel goeds beduidt Doortje woelde met beide handen in het wanordelijke roode haar als wilde ze het uitrukken Kan ik het helpen dat ik rood haar heb vader P IJ eft zich soms iemand aan mgn baar gebrand P Dan moest immers de kerktoren en de geheele stad al lang in lichterlaaie hebben gestaan P Ik heb den gerechtsschrgver dan ook gezegd dat zijn protocol van a tot z een ezelaohtigheid is maar dat heeft de zaak niet beter gemaakt Er gaat geen tittel of jota meer af Deburgemeester die jenog toe toe de hand boven het hoofd hield en het kaalhoofdige lid van den raad zijn het in dit geval met don schrgver eens Zij zeggen er moet met jou eindelijk eens een eind aan gemaakt worden en nu hebben zij het eind Ze willen je plaatsen in het werkhuis boven op den berg om daar zoolang te blijven tot je de schade die je hebt aangericht en het geld dat je aan de stad hebt gekost met de renten er bg zult hebben inverdiend Aldus hebben ze dat zaakje klaargespeeld die ezels I Het hoofd trotsch in den nek geworpen met toornige blikken en de handen in de zgde keek het kind Jean Baptist aan En dat zult gij dalden vader P riep zg in groote opgewondenheid uit Ik heb hem geantwoord als jelui Doortje wilt hebben en in het werkhuis opsluiten moet je haar maar zoeken Het kind heeft begrepen dat men op haar verhalen zoude wat die baldadige jongen van Van Bameveld zelf gedaan heeft en is gevlucht Maar toen heb ik bedacht dat ik geen olie op het vuur moest werpen Ik heb me gehouden als geloofde ik al die zotsklap en alsof ttijn eigen eer met de zaak gemoeid was Ik heb gezegd dat de zaak tot klaarheid moest worden gebracht en dat ik t weten wilde of ik in jou zulk een monster groot gebracht had waarvoor de stad nog wel haar goede geld had gegeven I Ik zeide als men mg verlof wilde geven zou ik je gaan z ken omdat ik vermoedde waar je heen gevlucht waart Ik heb gezegd dat ik wilde dat je in de gelegenheid zoudt worden gesteld om je te verantwoorden en te ver ♦ Prima kwaliteit PE IJL VR ÜCHTEN en Choufour s Groenten in blik concnrreerende prezen J GERRITSEN I GoüDA A Snelpersdruk van Bwnkman 85 Zoox f I 3747 3760 773 833 863 956 979 1006 1051 1085 1090 1119 1191 1200 1254 1298 1318 136S 1415 1469 1501 1666 1824 1837 1916 1949 1990 2028 2053 2075 2100 2202 2213 2216 2249 2259 2S70 2405 2429 2440 2502 2635 2694 2729 2732 2788 11862 11863 19894 11914 11990 12067 12086 12088 12110 12198 12282 12290 12454 12468 12479 12500 12573 12698 12614 12616 12628 12756 12857 12915 12966 12980 12984 12997 13003 13016 13139 13168 13176 13205 13223 13343 13368 13371 13419 13479 13534 13665 13580 13676 14396 14399 14422 14443 14516 14556 14588 14591 14744 14802 14811 14813 14862 14864 14918 15011 16094 15227 15263 15272 15323 15400 15503 15609 16574 15575 15698 15662 15725 15732 15737 15818 16823 15828 16844 15852 15903 15912 15951 16067 16074 16 7 16112 16727 16779 16803 17071 17075 17108 17137 17150 17161 17175 17200 17203 17213 17223 17266 17366 174 4 17428 17507 17563 17554 17581 17615 176S4 17653 17659 17738 17741 17844 17948 17970 18004 18013 18034 18044 18077 18092 18103 18171 18237 18249 3864 8873 3920 4032 4109 4132 4267 434B 4416 4428 4553 4575 4581 4583 4622 4695 4712 4714 4746 4768 4823 4910 4920 4927 4931 4965 5010 5036 5056 5070 5075 5083 5108 5119 5146 5220 5230 5268 5275 5384 5419 6221 9432 6405 9434 6423 9438 6647 9471 6682 9492 6691 9533 6754 9578 6784 9597 6808 9601 6878 9702 6948 9741 8984 9823 6992 9851 6998 9871 7083 9872 7125 9895 7219 9947 7238 9999 7247 10086 727310121 7343 10200 7362 10244 7392 10302 7408 10322 748610327 7571 10416 7653 10443 7678 10528 7766 10559 7778 10604 7906 10647 7963 10679 7925 10723 8U7 10731 8187 10869 8278 10905 8360 10911 8376 10942 842811040 8506 11052 8542 11053 8594 11062 8625 11096 8660 11140 18373 ADVERTENTIEN Verloofd SOPHIE Ch jonker SU P BE0EK8M1T RglcsontraDger te Hortt Limborg Gouda 15 Nov 90 Eenige kennitgeving Heden nacht overleed in den gezegenden ouderdom van 77 jaren WOLF MOZBS WOLF Qouda 14 November fSQO Terstond GEVRAAGD een alleszins bekwamen DRAAlJEEt Pottenbakker voornamentlgk voor GOIIDSCH AARDEWERK Zonder goede getnigen onnoodig zich aan te melden bg J RSNAUD Fabrikant Delft VAN GAREIN en BAIND In bovengenoemd vak kan een GEPLAATST worden Adres BLAAÜWSTRAAT 5 OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwitserSChe HorlOges alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren 25 Eene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage No 12 B J A VAN DIJK Xieune echte en tevens zeer g oedkoope Sing erh andnaaimachine zyn op 8 November per stoomboot Amsteeuam van New York weder te Amtterdam gearriveerd en nu ook alom weder verkrjgbaar doortasschenkomst van de bekende Depötbouders teROTTERDAM Hoogstraat 346 en te s HAGE LangePooten 16 uitsluitend in het Hoofd Depot 62 KALVERSTRAAT AMSTERDAM g p De nieuwere soorten van de x aaimachlnes der Slng er MaatschappU hebben meer en deugdelijker verbeteringen dan eeni8 e andere Sfaaimachine Wederverkoopers gelieven zich te adresseeren aan het Generaal Depot KALVERSTRAAT 62 te Amstbbdah Het g roote aantal zenuwkwalen vau zenuwhoofdpyn af lot de voorafgaande kenteckonen van apoplexie hersenberoerte toe trotseereo nog steeds alle middelen door de modisoho wetenacliap aangewend Kerst aan den nieuwen tgd komt da eer toe dat zjj door het gebruik maken van den eenvondigsten weg namelijk langs de huid eene physiologisohe ontdekking gedaan heeft die na houderdo proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwijl zy ia wetcnsohappolijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blykt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschheid Deze geneeswyzo is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Koman VVeissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door wasscUng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddellUk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing I binnen korten tijd reeds de 21e druk verschenen ia Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie on de daarmede zelfs in wanhopig ge vallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelyke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze goneeswgze gewyd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profesSOr aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SanitStsrath Or Oohn te Stettin Grossmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Porestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Sobering kasteel Gutenfels Bad Kms Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoró 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbacb arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr CBongavel te La Parrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteckenen zijn chronische hoofdptjn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte gstrolTeu werden en nog lijden san de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door do bekende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoom looi of zeebaden ge n genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die VTees gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend augstlg voelen verdooving in bet hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al Uezo drie categonen van zenuwlüders Is ook aan jonge mei dC8 lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aau gezonde zelfo aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wiUun voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOB en franCO verzonden wordt door LEMAIEE Co Apothekers te Parys rue de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAN WEISSMANN Oud Officier van gezondheid eere lid der Italiaansohe Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam dnor M CLEBAX Co Hetligeweg 42 Arnhem S de BEVER Agent der Scheepvaart Courant Bynkade 71 Rotterdam F E Tan SAAITEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBBV k POKTOM Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch medicinale Tentoonstelling te Jent is de Weissmann scbe ge neeswijze door de medische jnry met de Zilveren Medaille bekroond Zeer ITette Gesteendrukte NAAMEMTJES worden GELEVERD door A BRINKMAI en Zn ADVEETENTIBN worden geplaatrt ran 1 5 regels it 50 Centen iedere r fel meer 10 Centen 6 BOO TE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt door bet aantal zieken aanmerkelijk klom en tot 3S steeg welk getal dagelgks met 8 u 10 varieerde hetgeen niet alleen een belangrijken invloed op ds administratie uitoefende maar de kas een niet onbelangrijk nadeel berokkende Als men waet dat de uitgaven tgdens de heerschende influenza in 3 weken ƒ 672 10 bedroegen waarvan in 1 week 209 45 kan het geen bevreemding wekken dat het la kwartaal met een nadeelig saldo sloot vaa ƒ 266 47 niettegenstaande de toen reods gedeeltelgk ontvangen donation tot een bedrag van ƒ 160 Gedurende het 2e kwartaal deden zich nog steeds gevallen voor van influenza zoodat ook gedurende dat kwartaal vele uitkeeringen plaats hadden en mede met een nadeelig saldo werd afgesloten van ƒ 110 67 Het 3e kwartaal daarentegen was zeer gunstig en sloot met een batif saldo van 271 02 Ook het 4e kwartaal kaü miide zeer gunstig genoemd worden doordien dit met een batü saldo van ƒ 213 90 werd afgesloten Met het volste recht mogen wg iva deze mededeeling constateereu dat de Vereeniging zich in een gewenschten bloei mag verheugen vooral nu gebleken is dat bij buitengewone ziektegevallen de kas een gevoeligen slag niet alleen kan verdragen maar door het groot aantal leden spoedig te boven komen Opmerking verdient echter dat door de influenza aangetaste personen na hun herstel de volmaaktste gezondheid werd genoten waaraan wij dan ook hst gunstig resultaat vormeenen te mogen toesohrgven Zondag werd in het Vereenigingsgebouw van Providéntia alhier de 16 jaarvergadering gehouden van het Zieken en Weduwenfonds De Voorzitter de heer J de Grauw opende de vergadering met eene korte toespraak waarin hg deed uitkomen wat de Veroeniging was om in tijden van tegenspoed hulp te kunnen verieenen niet alloen maar doarenboven die groote nitgaven aan ziekengeld spoedig te boven kan komen Zijn er door de geheerscht hebbende influenza verscheidene vereenigingen ten gronde gericht het was hem aongenaam te kunnen mededeelen dat Providéntia daardoor niettegenstaande de talryke uitkeeringen niets had geleden hetgeen uit de modedeelingen van den SecretarisBoekhoudoi zou blijken De totale ontvangsten bedroegen in dat jaar voor het Zieken en Weduwenfonds ƒ 3078 91 en de uitgaven f 2966 08 zoodat dit met een batig saldo sloot van 112 83 De ontvangsten voor het Vereenigingsgebouw bedroegen ƒ 812 88 en de uitgaven ƒ 656 36 zoodat ook dit met een batig saldo sloot van ƒ 156 63 Nadat door den Secretaris Boekhouder de notulen der vorige vergadering waren gel zen en goedgekeurd werd overgegaan tot de verkiezing van 4 Bestuursleden die volgens rooster mo tei aftreden nl de hh J P Waltz Penningmeester if IJsselstijn F A Lobach en F X van Workk W De uitslag der stemming was dat alle aftredende Béstunrdsrs met bi na algemeen stemmen wa en herkozen Nadat de Voorzitter de herkjzene Bestuurders met hunne herkiezing had geluk gewenscht en den leden dank gezegd oor hun in bet Bestuur gestelde vertrouwen noodigt hij den Secretaris Boekhoudw uit het Verslag van den toestand der Vereeniging voor te lezen üit dat Verslag bleek dat de Vereeniging zich in een goeden bloei mag verheugen niettegenstaande de talrgke uitkeeringen aan zieken hetgeen duidelijk blgkt uit de volgende mededeelingen die wy uit het Verslag aanstipten Mochten wg in het begin van hot nieuwe boekjaar ons verheugen over het betrekkelijk gering aantal zieken dit veranderde geheel toen in het begin van Januari de influenza in zoo hevige mate baar invloed in onze gemeente deed gelden waar dedigen en dat het dan maar moest blgken of je eeo brandstichtster bent of niet Doortje begreep de beteekenis dezer woorden niet Hebt gij dat gezegd vader riep zg buiten zich zelf van verontwaardiging uit terwgl ig het gelaat met beide handen bedekte Jean Baptist koek somber op Maar zijne gelaatstrekken ontplooiden zich toen hg zag hoe trotsch en vastberaden met een uitdrukking van verachting in bare houding het kind voor hem stond Ik zou een gok moeten zgn om je aan die kaffers daar beneden over te leveren die alleen naar een voorwendsel zoeken om do paar honderd gulden die te voor je betaald hebben weer binnen te krggen want als ze je maar eerst in het werkhuis hebben kan je er oud en grgs warden en heb ja de schande op den koop toe Heb je me nu begrepen Doortje P Het meisje bleef verlegen voor zich uitataren Het was haar nog niet duidel k waar Jean Baptist haai wilde Ik geef niet om den ellandigOD kerkdienst hier Doortje vervolgde hg maar zoolang t om jouwentwü noodig is wil ik mijn baantje behouden Vraag me niet meer want dit is alleen mgne zaak en Jean Baptist weet wat hg wiL Je hebt van mij eenoeg geleerd ten minste evenveel als je beneden in de gemeenteschool geleerd zoudt hebt en Ook heb ik je het orgelspel geleerd genoeg althans om je er mee te kunnen behelpen Die domkoppen beneden heb 1