Goudsche Courant, woensdag 19 november 1890

H 18241 18314 18346 18877 18379 18389 18418 18526 18699 18618 18641 18714 18717 18808 18809 18834 18862 18973 18985 19032 19079 19088 19099 19110 19128 19153 19176 19296 19333 19363 19375 19387 19408 19516 19540 19816 19649 19674 19700 I 19991 J 20111 20128 20151 20238 20297 20298 20393 20397 20410 20436 20526 20545 20681 20819 20644 20693 20720 20733 20783 20891 20939 1890 N 4381 Donderdag 20 November GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken y lil Vrnkmmtml W Vm N S g k Bericht de ONTVANGST van een groote kenze in LUXE ARTIKELEN en S SPEELGOED De ETALAGES zij n GEOPEI D T5 O I Xieune echte eu tevens zeer g oedkoope Sincerlianduaalmaclilne zgnop 8 November per stoomboot Amstekdam van New York weder te Amsterdam gearriveerd en na ook alom weder verkrggbaar door tasscbenkomst van de bekende Depötbonders te ROTTERDAM Hoogstraat 346 en te s HAGE Lange Pooten 16 Ditsluiteud in het Hoofd Depot KALVERSTRAAT AMSTERDAM fg De nieuwere soorten van de Naaimachines der S ngtr Haatscbappy hebben meer en deui deIUker verbeterin eD dan eenigre andere Naaimachine Wederverkoopers gelieven ach te adresseeren aan het Generaal Depot KALVERSTRAAT 62 te Austbsdam Oe inaendlng van advertentifin kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave van ƒ 20 11346 13749 11892 13834 11420 14028 11510 14110 11541 14111 11603 14115 11644 14116 11823 14163 11835 14171 11871 14275 11959 14283 11987 14316 12019 14324 12064 14336 12124 14340 12210 14376 12262 14377 12295 14468 12379 14506 12406 14522 12426 14536 12435 14541 12464 14606 12478 14610 12504 14648 12646 14654 12663 14756 12686 14767 12694 14775 12711 14847 14865 14869 12726 1488312763 14968 12771 15012 12845 1503112863 1506212935 15062 12956 16091 12994 1511413059 15198 13095 16291 13098 1537813101 1547213170 1547513178 1556013207 1567913231 1564313292 1566613330 1567113382 1571413426 15722 J3450 1673313469 1575313608 15769 13639 15807 13645 1682013662 1583013685 1588213709 1693813721 15952 13730 4 13 22 103 196 221 223 325 376 391 392 445 517 B92 723 762 876 908 910 1002 1049 1086 1102 1112 1118 1146 1299 1348 1372 1390 1400 1442 1465 1548 1610 1616 1667 1714 1781 1691 1839 1895 2097 S129 S153 2190 2191 8211 2483 2492 2527 2570 2593 2648 2651 2661 2707 2757 2778 2944 3022 3141 16960 15971 16022 16042 16049 16077 16083 16092 16196 16236 16611 16685 16600 16686 18730 16800 16802 16805 16816 16838 16859 16868 18869 16873 16880 16893 16917 16925 17018 17044 17078 17081 17112 17127 17131 17147 17149 17172 17195 17247 17292 17301 17367 17432 17443 17469 17497 17499 17621 17666 17800 17801 17854 17900 17917 17957 17986 18046 18076 18197 18201 8584 8586 8595 8695 8722 8770 8796 8845 9065 9068 9100 9127 9130 9170 9243 9253 9280 9382 9401 9483 9500 9586 9604 9609 9642 9661 9669 9852 9874 9924 9994 9998 Pryzen 3143 5817 8615 3183 5838 8523 3188 5887 3277 6003 3335 6007 3374 6034 3381 6139 3476 6159 3538 6185 3542 6216 3653 6246 3561 6318 3579 6350 3611 6355 3613 6409 3613 6495 3621 6515 3854 6548 3881 6553 3914 6729 3921 6792 3988 6797 3994 6830 4006 6881 4039 6896 4101 6904 4119 6943 4166 6946 4239 S988 4275 6991 4277 7023 4347 7025 4464 7035 4467 7070 4498 7153 10004 4547 715810053 4569 7237 10082 4579 7286 10109 4669 7336 10140 4705 7346 10167 4721 7463 10196 4789 747410224 4812 7480 10297 4871 748110298 4881 7567 10319 4915 7643 10371 4919 7676 10364 4940 76S7 10375 4952 780410451 5039 7814 10588 5048 7836 10649 5087 7840 10676 5137 7901 10741 5166 794810790 5287 801410910 5313 8176 10916 5442 8245 10937 5485 8259 11089 6616 8260 11149 5642i 8354 11155 5733 8465 11197 5769 8512 11200 Trekking van gisteren No 3333 moet iqo No 3338 BurKerlijke Stand OVERLEDEN 16 Nor SoSm 68 j 10 m 17 A Brcewel 12 j P Z ii lyk wed 0 1 da Hoi 74 GEHUWD 18 Not P J Broover en A M rtn der Meer ADVERTENTIÊN PETRUS JOHANNES BROUWER EN ANNA MARIA van dee MEER Gouda 18 November 1890 Voor de zoo talryke bewgzen van belangstelling bg ons Huwelgk ondervonden betuigen wg ook namens wederzgdsche Familie onzen innigen dank P J BROUWER A M BROUWERVAN DEB Meer Gouda Snelpersdruk van A Bmnkkan ie Zoo Sociëteit ONS GËIVOEGËIV Zaal KUNSTMIN Gouda ummm mu van Rotterdam Directie ALEXANDER SAALBORN Donderdag 20 November 1890 aanvang 7 nor BDITENGEWO JE VOORSTELLING FARINELLI Comische Oper in 3 Akteo Mnsik von M ZVMPB Loting Woensdag 19 Nor s avonds 7 nar PRUZEN DER PLAATSEN HH Leden 0 99 Niet Leden 1 49 Plaatsen nog te bespreken Donderdag 20 Nov van 10 3 nnr aan de Sociëteit Zeer ITette Gesteezidrukte NAAmMES worden GELEVERD door A BRhXKIMAlM en Zn Een ware schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringp HoUandsche nitgave met 27 afb Prijs 2 gniden Ieder die aan de verschrikke gke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizenden van een zekeren dood Te verkregen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending vbd het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Openlare Verkooping té MOORDRECHT ten overstaan van d n Notaris G C PORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda op WOENSDAG 3 DECEMBER 1890 des morgens te elf nren in het Logement het PosTHCis bü de Wede den BRABER op het Dorp van Zes perceelen zeer gnnstig gelegen best WEILAl JD 2 SCHUREN en BOOMGAARD in denZnidpiaspolder nabg de Kanaalbrng Ui Moordrecht groot 5 Hectaren 78 Aren 13 Centiaren Te aanvaarden 1 Jannari 1891 Dageiyks te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda TE HUUR aangeboden op zeer netten stand een ROIMË T or en Slaapkamer deaverkiezende met KOST Aan t zelfde adres een klein APARTEM voor een Heer z b b h h met KOST en BEWASSCHING tegen 30 s maands Brieven franco onder No 2062 aan het Bnrean dezer Conrant 2 BEKWAME TIMMERLIEDEir kunnen direct geplaatst worden bjj J H DE WILDE Mr Timmerman Lange Groenendaal Micuwe Winterstoffen A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 Md Tailleur De nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlake Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 November 1890 Te Kampen ijn go3laaf d bij het examen voor apoth bediende Mej M J G Gonda van Gouda en Mej A Sohreuder van Eeeuwijlt Naar w j vernemen circuleert er in deze gemeente een adre aan den gemeenteraad om hot voorstel van B en W om de Kaasmarkt alhier eerst te 8 uur te doen beginnen niet aan te nemen De Provinciale Staten van Zuid Holland hebben gisteren hunne werkiaaraheden afgedaan Aangekondigd is een buitengewono vooijaarsvergadering ter behandeling van het voorstel op de provinciale subsidien voor kranktinnigengestichten te Delft en te Dordrecht Machtiging is verleend tot de aanvrage om een onteigeningswet voor de verbetering van den waterweg tusschen den IJsel en de ringvaart om den Haarlemmermeerpolder Naar de Zutph Ct verneemt komt voor de vervulling van den zetel in de Eerste Kamer die open is gevallen door het oweriyden van mr J P P baron van Zuijlen van Nijevelt ernstig in aanmerking mr W Baron van Goltstein die reeds een vorige maal vele stemmen verwierf en op wion de gematigden van beide richtingen zich nu zouden vereenigen De liberale kiesvereeniging De Grondwet te Amsterdam heeft gisteren avond tot candidaat gesteld voor den gemeenteraad den heer mr W S J van Watersohout van der Gracht die tevens candidaat is van de E K kiesvereeniging KecM en Orde Aon CaeeiUa algemeen muzikaal tydechri t vanNe FEVILLETOJM EEF PLEEGKIND Naar het Duitech VIII 16 Als reusachtige monsters stonden de zwarte vaten aan de poorten der muren welke wijngaarden omringden wachtende op het oogenblik dat zij gevuld zouden worden en uil de hooger gelegen slieken weerklonken reeds van verre de stemmen van hen die het aanbreken van den dag afwachtten om den arbeid te hervatten en die koud en huiveKg met hunne doeken en voorschoten om hoofd en schouders geslagen de langzaam optrekkende duisternis met hunne oogen volgden Daar waar de Bijn stroomt eenige honderden schreden benedenwaarts in de schaduw van de dicht beplante oeverrandon dampte en dwarrelde het nog als boven een reusachtigen ketel Bergtoppen bouwvallen van kasteelen verbleekte muren donkere bosschen torenspitsen en masten van schepen keken bij afwisseling boven den damp uit Nu en dau wierp het licht uit een hofstede zijne stralen in den nevel die zich in het aaggelegen Eijndal als een Aloor over den stroom had geslagen die de oeiers derkmd wordt uit Gouda het volgends geschreven aangaand de soireif muiicale onlangs hier gegeven van we het Comité Het in dit blad reeds meermalen besproken Coroité opende de muzikale wintervermakelijkheden met eene soiree voor kamermuziek waarop zich lieten hooren mej W J H mezzo sopraan uit Brussel de heer C Coenen de Utreohtsohe violist de heer Antoon Bouman de TJtrochteche cellist en de heer Mart Bonman de Goudsche muziekdrrecteur en pianist Mej W J H is eene hoogst verdienstelijke dilettante Een even krachtig als week en licht aansprekend orgaan dat uitnemend geachult is eene voortreffelijke uitspraak eene doordachte en zeer dramatische voordracht stempelen haar tot eene zangeres die reeds nu lang niet alledaags mag genoemd worden en nog meer belooft In het bizonder de roerende Complainte de la metidtante uit de Prophete maakte diepen indruk Moge het Goudsche publiek nog vaak in de gelegenheid worden gesteld haar te hooren De instrumentalisten droegen gezamenlijk twee trio s voor Ona warm gevoel voor do trio in D vau Beethoven dwingt ons te erkennen dat zij niet geheel tot haar recht kwam en de billijkheid tegenover de andere executanten dwingt ons evenzeer ons gevoelen niet te verzwijgen dat het bepaaldelijk den heer Coenen aan eene gesoigneerde voordracht ontbrak De zoo gunstig bekende violist rehabiliteerde zich i echter grootendeols met zijne solo voordrachten bi 1 zonder met den broeden ronden toon dien hij in het Andante van Mendelssohn deed hooren De keuze van twee stukken van den oppervlakkigen en verouderden Viouxtemps verwonderde ons nogal Met veel vuur en kracht droeg de heer A Bouman het belangrijke Concert van de Swert voor met diep gevoel het liefelijke Le cygne van Massenet en pittig eene geestige Gavotte van eigen compositie Uitnemend was ook zijn spel in de trlb s I bedekte met een kleurloos tapijt en die den steenen I heiligen beelden in de tuinen en wijngaarden een doorschijnenden mantel omhing Het was een van die morgenstonden in den herfst die in de letterlijke beteekenis van het woord goud in den mond hebben wier komst de bezitter van den wijnstok het geheele jaar door met noestq vlyt voorbereidt en met zorg verbeidt en die als hun komst eenmaal daar is met klokgelui en vreugdeschoten worden begroet Zij schijnen zoo grauw en grimmig deze ochtendstonden wanneer de arbeiders huiverend aan den arbeid tijgen en als een leger van spoken over de wijnveldeü waren Alles ligt in mist en nevel en in een geheimzinnig duister gehuld als hadden de gnomen der bergen de boschnymfen en de spoken der tot puin vergane burchten elkander nndei mus gegeven Maar niet voller konden de gouden aderen in den diepen schoot der bergen zijn dan hqt goud dat hier boven door de in duisternis en nevel arbeidende gestalten gewonnen werd En al is het nog stil in de vroegte van den nevelachtigen morgen als de zon oprijst en de dampen verjaagt bestraalt zij de vroolijke aangezichten van gelukkige mensohen die juichend den hemel danken voor dpn opnieuw ontvangen zegen Ook op den straatweg begon bet levendiger te worden door de voorbijtrekkende groepen van arbeiders Ter zijde van den weg hadden twee gestalten zich neergezet op het zandsteeneu voetstuk van een ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVEkTENTIEBLAD t welk des Maandags versohgnt In deze vervulde ook do heer M Bouman de pianopartij op waardige wijze evenzoo de begeleiding van alle andere stukken Voor de vervulling van die vermoeiende taak brengen wij aan hem nog meet bizonder onzen dank en aan het comité voor dezen schoonen avond Aan de Amst Ct wordt medegedeeld dat het den heer Wertheim zon zijn gelukt den heer Bouwmeester en mevr Frenkel Bouwmeester voor ghel Ned Tooneel te behouden Te Utrecht doet zich een geval van nona slaapziekte voor bij een jongmensch van 19 jarigen leeftijd die voor eenige maanden gedurende 6 weken de influenza heeft gehad H j ging Woensdagavond jl gezond ter ruste doch was den volgenden morgen niet in staat zijne gewone werkzaamheden te hervatten hij viel spoedig weer in slaap en heeft doorgeslopen tot in den nacht van Vrijdag op Zaterdftg Toen ontwaakte hij een korten tijd om weder dadelijk in te slapen Hg werd toen wakker als men hem wekte maar sliep weer even spoedig in De zieke klaagt over drukking in het hoofd en zijn lichaam is over het geheel pijnlgk ook is hij erg verzwakt Over het algemeen is zijn toestand thans verbeterd en blijft hij overdag een geruimen tijd wakker P D Staten generaal Tweede Kauek tuing van Dinsdag 18 Nov De wet op de kosten van het Begentschap werd zonder stemming aangenomen Daaraan ging oene korte discussie vooraf waarin de heer Smidt betoogde dat do geest en de geschiedenis zooniet de letter der Grondwet voorschrijft kruisbeeld om uit te rusten van de vermoeienis van een langen nachtelijken wandeltocht De eene lang gebogen gekleed in een tot de kin ioege knoopte jas een donkerblauw katoenen das om den hals gewonden de schoenen en do broek met stof bedekt den verweerden vilten hoed diep over de joogen gedrukt terwijl zilveren door den nevel nat geworden lokken hem uit den hoed afhingen Nog een klein uurtje maar Dora zeide dsman tot het jonse meisje hetwelk hij de hand toestak om haar bij hot oprijzen behulpzaam te zyn Dau kan je den geheelen dag uitrusten eer weverder gaan Zich uitrekkend wendde hij den blik naar he oosten waar hg een breede gele streep boven den rand van het woud opmerkte hetgeen hero verkondigde dat de zon was opgegaan t Zal spoedig dag zijn en dan zal je ook warmer worden mijo lievolmg Doortje boog zich naar den grond om haar bundeltje op te rapen Met een donkeren doek over het hoofd geslagen het zwarte katoenen jurkje om het stof tg de knieën opgenomen de voeten in bestoven schoenen gestoken liep zij naast hem De weg doet het mij niet vader zeide zij met zachte en bevende doJb heldere 3t m Ik zou nog wel tien uren zoo kunnen voortloopen Maar Ereylich zag dat het meisje bedeesa jtaan bleef en naar den grbnd keek Hij vatte haar by de hand om baar voort te jakken