Goudsche Courant, vrijdag 21 november 1890

N 438 Vrildag 21 November 1890 164 8117 228 3136 279 3148 378 8208 426 8337 444 3342 464 3404 496 8432 662 3442 570 3450 572 3571 613 3620 627 3660 704 8665 740 3742 940 S74S 944 3760 1008 3832 1047 3856 1101 3899 1181 3910 1203 4014 1287 4021 1334 4088 1336 4112 1430 4199 1630 4206 1547 480 1598 4829 1810 4337 1841 4400 1906 4429 1908 4540 1946 4548 1966 4562 2008 4607 2017 4608 2029 4785 2057 4809 2105 4841 4845 4866 2218 4968 2288 49702801 49822329 49892354 50742358 50962402 51102602 6199 2610 52012712 6269 2781 5274 2787 52922823 5307 2843 Trekking 2751 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentita kan gescbleden tot 66n nnr des namiddags van den dag der uitgave 1 n het huis Baring Brothers met dien van hot Parysche CompUiir f Sacompte dat in het vorige jaar door koperspeculaties in ongelegenheid geraakte maar ook door de Franache regeering voor een plotselingen val werd behoed Vooral roemen de Fransohe bladen de welwillendheid der Fransche rogeering welke der Sngelsche Bank terstond 75 000 OUO francs in goud tegen 3 pCt leende maar de Parijsche correspondent van de Times doet daarentegen opmerken dat de Fransche Bank er alleen voordeel bg kan hebben nu ti een gedeelte van den groeten goudvoorraad die toch renteloos in haar kelders ligt aan den soliedsten schuldenaar ter wereld tegen bjhoorlyke rente afstaat Ook te Berlijn en te Hamburg verkeerden de beurzen onder den ongunstigen invloed der mededeeling want Baring Brothers ge ot zoo groot vertrouwej dat gel k de Hambur ha correspondent van de Staxdard het uiidrukt het bericht dat dit huis zijn betalingen moest staken als een donderslag de geheele handelswereld in beweging bracht Te Londen was gisteren de beurs nog zeer onrustig Toch vermeerderde steeds het waarborgfonds dat ter beschikking van het huis Baring Brothers werd gesteld Dank zij der medewerking van vele bankiers bedraagt dit fonds reeds 10 000 000 pd st Naar men meent is hot doel het fonds te brengen tot 15 000 000 pd St hetgeen vermoedelijk weldra zal gelukken De Engelsche Banic schreef in voor 1 000 000 pd en de regeering ofschoon zelve geen waarborg op zioh nemende heeft in geval van nood nog 2 000 000 pd ter beschikking van de Bank gesteld De aanleiding van Baring Brothers val zijn de leeningen der Zuid Amerikaansche Staten De bekende Fransche oeconoom de heer Leroy Beaulieu deelt als zijn meening mede dat de Londenscbe geldmarkt door dezen slag niet zoo zwaar is getroffen als dit in 1882 met den Parijschen het geval was Volgens den heer Leroy Beaulieu zullen te Buenos Ayres de grootste verliezen geleden worden De chef van het huis Baring Brothers is de heer Charles Baring die in 1828 werd geboren en sedert 1885 onder den naam lord Eevelstoke zitting heeft in het Uoogerhuis Kantongerecht te Gouda ZITTING van 19 NOVEMBER 1890 De navolgende personen zijn veroordeeld wegens Het op den openbaren weg laten staan van trekdieren zonder de noodige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen tegen hot aanrichten van tchade A J te Hillegersberg lot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Als eigenaar van een hond wegens laten loopen zonder halsband voorzien van zijn naam K y en A van O te Gouda ieder tot 0 50 of I dag hechtenis Jachtovertreding L van T te Zevenhuizen tot ƒ 10 of 4 dagen hechtenis P van E te Zevenhuizen tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap tweemaal gepleegd 8 S te Rotterdam en G H B te Gouda ieder tot 2 geldboeten elk van 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boeto C C te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 3 of 8 dagen hechtenis elke boete Openbare dronkenschjip D van der P en W J O te Gouda iede5 tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis L van der B te Gouda P G te Strijensas H S en C van der B te Gouda A B te Kralingen J M en J S te Gouda allen tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis J N te Gouda tot ƒ 2 of 3 dagen hechtenis P B Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis O a yi Gouda tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis 1 ABBBf ijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van één dag I I = gg5 =8g aSS Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Woensdag 19 Nov 1890 No 8759 6000 No 20765 ƒ 2000 No 20432 ƒ 1000 No 2804 en 13871 ieder 400 No 13366 ƒ 200 No 6856 14241 en 171 57 ieder lOO Prijzen van ƒ 20 17 863 5828 7939 10421 12803 15199 18193 68 2900 63 9 8010 10475 12823 15201 18203 74 2943 6391 8027 10542 12885 15221 18273 83 2976 5396 8038 10642 12933 16229 18366 93 3023 5488 8094 10714 12936 15330 18358 146 3109 5541 8117 10717 12964 15430 18361 5647 6549 6669 6589 6601 5627 6711 5726 6765 5777 8146 10764 12986 8168 10756 18041 8178 10758 18062 8189 10777 18064 8193 10860 13107 8269 10974 13127 8288 11017 13130 8296 11041 18244 8361 11054 18286 8496 11076 13342 8640 11086 13887 8611 11106 18410 8640 11171 13486 8647 11176 13602 8694 11210 13582 8696 11217 13699 8738 11219 18612 8772 11388 13648 8788 11400 13644 8804 11403 13870 8818 11407 13691 8838 11410 18734 8848 11442 18902 8886 11488 13910 9027 11495 13917 9099 11670 13988 9123 11698 13966 9156 11755 18990 9183 11760 14104 9204 11874 14120 9260 1 928 14137 9272 11998 14270 9326 12020 14328 9329 12028 14854 9867 12101 14427 9897 12105 14471 9426 12167 14477 9491 12203 14478 9494 12207 14510 9561 12215 14517 9694 12218 14596 9646 12237 14609 9667 12299 14623 9749 12308 14676 9770 12808 14686 9792 12378 14720 9811 12392 14816 9832 12445 14884 9849 12449 14902 9876 12477 14924 9970 12605 14964 10189 12563 16025 10160 12B83 15086 10257 12613 15088 10388 12766 16156 1664 18481 18486 16629 18491 18610 16637 1862016646 18662 16709 18662 16719 1876415784 1894815777 1900216781 1907116864 1907816902 1910715989 1910916010 1916016066 1926416075 1926216128 1927716133 1927916173 1944816188 1960916199 1957816207 1962316264 1969316321 1970116438 1976416435 1978116430 1987616584 19903 1659S 1991816606 19998 16700 20121 167M 20138 16774 2015216813 2015716883 20229 16989 20271 17000 20323 1J086 2034417061 2040117245 2042517380 2045117421 2048917442 2051417521 2062217628 2066617608 2068317869 2089317964 2077817980 2078218021 20788 180S6 2080818125 20855 18133 2092718119 20971 ADVERTENTIËN OPE NBARE AAirEESTEDnr BÜEGEAIEESTER en WETHOUDERS zallen Zaterdag den 221Vovcmber 1890 6808 5867 5884 5921 6035 6057 6191 6267 6269 6475 6600 6639 6646 6674 6692 6704 6717 841 6880 6889 6950 7058 7104 7130 7211 7223 7 40 7292 7332 7347 7416 7423 7659 7689 7612 7626 7661 7667 7691 7768 7779 7795 7907 7929 des middags ten een ure bü enkele inschrijving AANBESTEDEN Het benoodigde Plantsoen eo Boomgewas voor 1891 Inlichtingen te verkregen bjj den Gemeente Bonwmeester Sigaren en Sigaretten IN Prachligfe Verpakkiiig en zeer geschikt voorSt NlCüLAAS CADEAUX Wed C van OIJE Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal cEUNSTMINf Gouda looQSuiTscsE mu van Rotterdam Directie ALEXANDER SAALBORN Donderdag 20 November 1890 aanvang TL unr BUITENGEWONE VOORSTELLING FARINELLI Comische Oper in 3 Akten Masik von H ZVMPE Loting Woensdag 19 Nor s avonds 7 nur PRIJZEN DER PLAATSEN HH Leden ƒ 0 99 Niet Leden ƒ 1 49 Plaatsen nog te bespreken Donderdag 20 Nov van 10 3 nur aan de Sociëteit Jacob s Winterhandenwater van gisteren No 2767 moet zijn No droogt by bet gebrnik direct op is niet vet Overal verkrögbaar it 20 en 50 ets En gros by JACOB C Amsterdam Uey s boorden manclietten en voorhemdjes zijn buitengewoon sterk elegrant in het driiKen voortreffelUk en goedkooper dan het wascbloon voor linnengoed Ifey s boorden manclietten en voorliemdjes worden na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altijd nieuwe uitstekend passende boorden manchetten en voorhemfljes draagt J ey s boorden manchetten en voorhemdjes zijn uU papier vervaardigd met linnen overtrokken en daardoor van echt linnen niet te onderscheiden OOBTHE p do ijiia t HEBzoa p dozgnfl Be ASCHILIBB C08TALIA Pi una 63 p dozijn fl 0 p d yD 44 WAONBB l S STBPHAN p dMyiilI M p dM p Kll 76 p di i pii rll 7 LINCOUir B p dozijn fl 89 si Gangbaarste Verkrijgbaar te GOUda bij den Heer c A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MEY EDLICH Versand Oeschüft Leipzig PIagiWtz Gouda Snelpersdruk van A ÜKihKMANB oou De uitgave dezer Coarant geschiedt dageiykg met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alïonderiyke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 November 1890 Het Comité voor letterkundige en muziekale soirees slaagde er in den hier zoo gunstig bekenden pianist den heer S van Groningen uit s Hage voor eene soiree op Dinsdag 2 December aanst te engageeren In het begin van 1889 trad genoemde virtuoos het laatst hier op zonder twijfel is zijn voortreffelijk spel nog in herinnering bij onze vele liefhebbers van goede muziek De aanstaande soiree belooft opnieuw een groot muziekaal genot Het programma vermeldt prachtige werken van v Beethoven Chopin Liszt Thome Paderewsky terwijl aan de uitvoering zeker een bijzonder aantrekkelijk karakter gegeven worde door de welwillende medewerking van een uitnemend dilettant die met den heer van Groningen vermoedelijk belangrijke oomposities voor 2 piano s waaronder misschien eenige nummers uit de Siaie van den Conrertgever zal ten beste geven Wij verwachten dat deze mededeeling tot eene flinke inteekening voor de soiree van 2 December zal leiden Het zal velen interesseeren te vernemen dat de heer van Groningen werd uitgenoodigd in Januari aanst mede te werken op een Concert van Nederlandsche componisten en virtuozen dat door den heer Oscar Comettant te Parijs wordt gearrangeerd Verscheidene compositien van den heer v G werden voor het programma aangenomen men deelt ons mede dat de genoemde Smte voor 2 piano s hiertoe behoort en als zoodanig voorloopig zeer gunstig beoordeeld werd Zondag 23 November a st des middags ten 1 ure heeft op het terrein aan de Oude Gouwe naast da boorakweekerij van den heer Hooftman een Footballmatch plaats tnsBchen de Goudsche Cricket and FEVILLETOX EEU FLEE EIUD Naar het Buitsch IX 16 Vader wat zijt gij vroolijk zoide het meisje eenigszins verwijtend en onthutst door zijne opgeruimdheid Ja dat ben ik Doortje en ook jij znlt het worden mijn lieveling I Daar in het dorp zullen wij wat gaan gebruiken Ik heb geld O ik heb veel geld Kijkhier tien galden die ik gisteren ontvangen heb voorde pianolessen die ik aan de kinderen van den rechter gaf Daarvan behoort de helft aan jou en daarvan kun je in het stadje dat wij doortrekken nieuweschoenen en konsen koopen Maar nu voorwaarts In de herbefg daarginds gaat het lustigtoe Doortje wat is de wereld toch schoon Doortje zag met bezorgdheid het oogenblik Vau O dat Freylich vastgenageld aan zijn stoel in de heïberg te midden der boeren en arbeiders al het ai cNre bij den most vergeten zofl want in den tijd ifan den wijnoogst had zg hem meestal des middernacSts en dikwijls eerst tegen het aanbreken van den dag tusschen zijne drinkebroers uit moeten halen Football Club Olympia en de Eotterdamsche Club Bapiditas Donateurs hebben toegang tot deze match Bij don heer Couvée te 8Hag e wordt een werk uitgegeven dat zeker de belangstalling van het beschatrfde publiek len volle verdient Het is getiteld In s levens opijang onder redactie van den hoer G van Sossem Onder de bijdragen daarin opgenomen komt er ook eene voor van onzen stadgenoot ds H P Schim van der LoeJF Wij vestigen de aandacht onzer lezers op dit werk dat ook gebonden en geïllustreerd te verkrijgen is en als zoodanig een geschikt cadeau vormt voor de aanstaande feestdagen Het Ulrechtsch Dagblad verneemt dat de heer A L W Seyffardt het besluit genomen heeft zich bij de aanstaande verkiezing van leden der Tweede Kamer niet weder beschikbaar te stellen De redenen die hem daartoe noopten zijn deze Werd hij tot lid van de Kamer herkozen dan zoude zioh een nieuw vierjarig tijdvak openen en zich voegen bij bet half September 1891 afloopend tijdvak zijner S j jarige werkzaamheid als volksvertegenwoordiger hij zou daardoor z i voor een groot deel afsland doen van de mogelijkheid om later met vrucht weder in het leger werkzaam te zijn Doordat hij voor het aanvaarden van zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal in 1888 geruimen tijd geplaatst was bij den generalen staf acht bij het voor zich te meer noodzakelijk niet te lang non actief officier te blijven Staten generaal Eebste Kameb Zitting van Woensdag 19 November De Kamer nam na eerst het ontwerp in de afdee Vader zeide zij een bezorgden blik op den straatweg werpend terwijl zij haar handje op zijnen arm legde niet waar wij zullen in het dorp alleen maar iets gebruiken Gij weet wij zijn misschien nog niet veilig Freylich sloeg den arm om haar hals en trok haar tot zich Wees maar niet bang mijn hartje troostte hij lachend Ik weet immers waar ons van avond een betere dronk wacht Maar wat geschieden moet dat moet geschieden en jij moet een uurtje uitrusten Door onrust geplaagd liep het meisje naast hem voort op het dorp aan welke ingang door reusachtige vaten versperd was De algemeeno vroolykheid der mensohen daar gaf haar de opgeruimdheid weder Klaarder en zonniger was intusschen de dag verrezen Plen ieder was zoo geheel door den arbeid in beslag genomen dat niemand op hen lette Een heerlijke zonneschijn lag over de wijngaarden ala een zilveren weefsel hingen de herfstdraden tusschen het loof der hooge noteboomen wier vrucht door de vrouwen en kinderen uit het dorp werd geplukt Een gevoel van gerustheid maakte zioh van het harf van het kind moester De grenzen van de streek waartoe het stadje behoorde lagen reeds ver achter hen niets verdachts had hen t t nog toe gewaarschuwd dat men hen achtervolgde Preylich had gelijk de wereld was schoon en vrede en zegen lagen over haar verspreid ADVERTENTISN worden geplastrt van 1 5 regel it 50 Centen iedei regel meer 10 Centen 6R00TB LETTIB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt lingen onderzocht te hebben zonder discussie de wet op de kasten van het Regentschap aan Heden eedsaflegging der Koningin Begentea in vereenigde zitting der Kamers De bekende Amsterdamsche sohaatsenrijder en raceroeier George Jurrjens die zooals men weet zioh thans in Transvaal bevindt heeft onder dagteekening van 17 October het volgende uit Johannesburg geschreven Wat Johannesburg betreft hier is het veel gezelliger dan in Pretoria Hier is alles uitsluitend Engelsch en daaraan danken wij hier een prachtige sportinrichting een groot gebouw voor feesten aan de eene zijde een hooge steenen tribune waarvoor een prachtig terras is festtod voor wielryden cricket hardloopen en boksen Aan de andere zijde mede een tribune waarvoor wedrennen worden gehouden Alle weken is hier dan ook iets te doen zoodat ik hier ten minste eenige afleiding in mijn werk heb Ik ben hier midden in de goudvelden en dikwijls in de gelegenheid op verschillende plaatsen met mensohen te spreken waarbij ik tot de overtuiging kwam dat bet ook hier a geen goud is wat er blinkt Verschillende mijnen staan stil wegens bedrijfskapitaal Alleen in die mijnen die rijk in goud zjjn wordt nog gewerkt doch beloven ook rij in de eerste 10 jaren nog gein dividend zoodat daarmede groote windhandel schijnt gedreven te zijn Het is opmerkelijk hier in Johannesburg hoe weinig contant geld er is Dagelijks ziot men verkoopingen voor het hof wegons faillissement en velen zijn van gevoelen dat de algemeene toestand hier niet veel verbeteren zal zoolang niet de spoorweg verbonden is met de zee Percentsgewijze verhouding der bij de verschü De demonische verstorende macht welke de herberg over den ouden man uitoefende had Door e reeds menig hangen zucht gekost Als gewoonlijk had Jean Baptist er geen rekeoiiq mede gehouden toen hy zoo zorgeloos over de herberg sprak en met vrees betrad Doortje den drempel van de met tabaksrook gevulde gelagiamai waar de bènken door tal van bezoekers bezet waren Bescheiden zocht Jean Baptist zich een plaatje op de laatste bank het meisje zette zich schuchter dicht naast hem Hij evenwel was weldra in deze atmospheer zoo geheel en al tehuis dat hij binnen een kwartier uur reeds met zijn buurman een weigestelden boer kennis had gemaakt en nu was Jean Baptist in ijn vaarwater Om Gods wil vader zeide Doortje terwijl ighem angstig met den elleboog aanstiet toen debuurman hem van den Nieuwen inschonk en hij tot opvroolijking van het gezelschap z jn talent alsgrappenmaker den vrijen teugel vierde Freylich echter was eenmaal aan den gang en wist van geen uitscheiden De zucht om den komiek te spelen had hem ala een koortsaanval aangegrepen en h j zelf vond er een kinderlijk genoegen in Het was hem onverschillig voor welk publiek hij optrad de dommeverbaasde gezichten der boeren en knechts en hunruw gelach beschouwde hij als een hulde aan j atalent