Goudsche Courant, vrijdag 21 november 1890

ende korpsen onderxoohte uuuuchappeo welke konden lezen noch schryren in 1888 in 1887 in 1865 Zuidbolland 2 7 4 6 18 6 Noordholland 8 9 4 7 8 8 ftiesland 7 8 6 17 Utrecht 8 4 6 6 18 4 Gelderland 7 1 9 1 88 OTerflsel 6 1 9 8 17 6 Groningen 9 1 10 3 10 5 liimbnrg 9 11 2 24 1 Zeeland 10 9 11 8 27 2 Drente 9 9 11 6 8 8 Nooidbrabant 15 4 16 8 31 9 Uit dezen staat 1 blykt dat ran alle prorindëu vooruitgang is te melden zg het ook van de eene in veel grootere mate dan van de andere alleen de prorinoien Friesland en Utrecht zgn achteruit gegaan 1 Ontleend uo de jtereijreri No 9 tid Bet Jurboe e itgegeveD ioor het SutietÏKli inetiteat der Vereenigiog voor de itttietiek m Nedeihnd Men meldt uit East Otto Staat New York dataldaar uit 30 000 pond melk op den 6sn Novemberéén kaas gemaakt is Het is de grootste die ooitbestaan heeft echt Amerikaansch want dit ondingweegt ruim 4000 pond Dagblad De toevloed van geneeshoeren en zieken naar Berlgn ten gotolge van de ontdekking van prof Kocb overtreft nog de verwachtingen De geneeslieeren die met Kooh samenwerkten en dus ia het besit zgn van het geneesmiddel hebben alle moeite om zich tegen den aandrang van geneeaheeren en Beken te vrijwaren want het middel is nog niet in zoo groote hoeveelheid gereed dat allen terstond kannen geholpen worden Alle inrichtingen waar zieken verpleegd worden zgn reeds rol lyders en ook de hotels Vele geneeshoeren beginnen dan ook reeds tot kalmte aan te sparen Zoo o a zeide prof Albert te Weenen toen hq op zijn college Koch s ontdekking besprak Voor alles is kalmte noodig De menschheid verkeert iu een roes die weinig strookt met Koch s streng wetenschappelijke verkkringen Koch zelf zegt dat de oude taberkulose met zgn geneesmiddel niet te geneezen is Niettemin stroomen de Igders vol hoop van allo kanten naar Berlijn en indien de uitaUg niet aan hun verwachting beantwoordt zal dit aan Koch s middel worden geweten Wellicht zal deze groote toevloed aan de goede zaak meer kwaad dan goed doen Ictusschen worden steeds tnberkuloselijders door de Berlgnsche geneesheeren Cornet en Fraenzel behandeld Bij lupusgevallen blijft de uitslag gunstig maar bg long tuberculose is dit nog slechts gedeeltelijk het geval Men zegt dat een vrouw uit Comberg die door Libbert werd behandeld geheel genezen is van een oude longtnberknlose Prof Fraenzel hield in een vergadering der Geneesknodige Vereeoiging een voordracht waarin hij verslag gaf over 12 longlijders die hij volgens Koch s methode iiad behandeld Bij vier bij wie de ziekte reeds groote vorderingen had gemaakt bleef het middel zander werking maar bij de acht overige bg wie de tuberkuloze zich pas had vertoond werd na een behandeling van vier tot acht weken een gunstige Met dan gvar van een kunstenaar die een uitgelezen publiek tetrenover zich heeft voerde hü zijne kunststukken als goochelaar uit Hij nam geen aaniloot aan da breede wgdgeopende monden van bet laodvolk noch aan de ruwe uitdrukkingen waarmede iq Imnne bewondering te kennen gaven hij was ar zeUb dankbaar voor wanneer een van deze natuurmeni en vervoerd door zijne kunststukken met dan breeden krachtigen vuist op da tafisl sloeg dat de glazen er van opsprongen Hg dacht zelfs niet meer aan Doortje en zag het gevaarlijke van den toestand eerst in toen het meisje hem bij herhaling angstig met de band in de zijde stiet Juist had hij tot algemeene verbazing een kurk in aan ledige flesch laten dansen en vervolgens een vleermuis uit bet dikke kroashaar van den tegenover hem gezeten schout gehaald toen Doortje hem toefluisterde Maar vader ziet gg dan den poelier en den groentenverkooper uit het staaje niatr Zg zijn zoo even gekomen en zitten daar ginds Freylich keek het kind in het door angst ver blaakte gelaat Tusschen de hoofden der andaren door zag hij do beide aangewezen personen Ga vooruit fluisterde hg in wieds hoofd de Nieuwe reeds begon te merken eensklaps outnuch terd Wacht mij buiten het dorp in de groote laan Met afgewend gelaat den doek weder over bet roode haar geslagen trad Doortje naar buiten En daar ir de laan zat zg wel maar dan een uur eel nitalag verkregen Bg deze patiënten verdwenen de tuberkelbaoillen geheel uit het sputum terwgl de algemeene toestand verbeterde en het gewicht der Igders toenam Te Weenen is gisteren het eerste flesohje met het geneesmiddel aangekomen Koch zond het persoonIgk aan den Weener hoogleeraar prof Sohrötter die met de behandeling zal beginnen zoodra zgue adsistenten dia nu te Berlgn vertoeven zgn teruggekeerd Te Berlgn worden pogingen in het werk gesteld om een afzonderlgk hospitaal voor tuberoulose lgders te stichten Hiervoor is echter meer geld noodig dan nu nog ter besohikking is Men verwacht echter dat Regeering en Gemeenteraad hiertoe krachtige financieele hulp zullen verleenen Tot dusver moeten de patiënten verpleegd worden in nood hospitalen en bg particulieren De behandeling moet naar men zegt zes weken duren en de prgs die nu voor verpleging wordt gevraagd is reeds gestegen tot 16 per dog £ r wordt o a in da Frkf Ztg dringend op aangedrongen dat de Staat krachtig zal optreden om te verhinderen dat de prachtige uitvinding gelieel teg n de bedoeling van den belangeloozen dr Koch door speculanten worde geëxploiteerd Dat prof Koch niettegenstaande de hoogst voorzichtigo wgze waarop hij zich in zijn artikel in het Medicinische tVochenschrift uitlaat do genezing ook van vergevorderde gevallen niet onmogelgk acht blgkt uit het volgende bericht der Neua Freie Prease Een 17 jarig meisje uit eene aanzienlgke familie te Weenen de dochter van oen Oostenrgksoh generaal was zwaar ziek aan tering en bevond zich in het Silezische Kurort Görbèrdorf Daar verergerde hare kwaal en baar toestand scheen hopeloos te sgn zoodat de wanhopige ouders reeds besloten hadden haar naar Weenen terug te laten vervoeren opdat zg hare laatste levensdagen niet in den vreemde maar in dan schoot van baar gezin zou doorbrengen Toen Koch s ontdekking bekend werd wendde de vader zich tot don geleerde en verkreeg met groote moeite toestemming om baar naar Berlgn te mogen brengen waar prof Koch haar in behandeling nam Volgens dezer dagen te Weenen ontvangen berichten heeft Koch de hoop uitgesproken dat hij het meisje niettegenstaande het gevorderd stadium van hare kwaal oog zou kunnen redden Koch heeft aan zijn geneesmiddel den naam gegeven van paratoloidine Uit Pretoria scbrgft men aan het Baagxhe Daghl Er is in onze maatschappg hier éen ding dat door de meeste lieden die voor het eerst in de ZuidAfriksanscbe Bepubliek komen bijna terstond wordt opgemerkt omdat het zulk een treffende tegenstelling vormt met hetgeen de Kuropeescbe samenleving te aanschouwen geeft ik bedoel de jeugdigheid van de personen die hier te lande gewichtige ambten en betrekkingen vervullen Ook mij is dit varschijnsel opgevallen toen ik inderlgd voor het eerst nader kennis maakte met la société de Pretoria gewend als ik was san de sociale toestanden in Nederland en elders waar een man beneden de veertig jaren welke ook overigens zijn verdiensten en bekwaamheden mogen wezen in politieke financieele letterkundige wetenschappelgka of welke andere krin Freylich eindelijk kwam Het werd haar steeds banger te moede Zij gevoelde zich zoo alleen Zij moest het aardige gezi chtje in den doek verbergen wanneer ile jongens vroolgk en brooddronken gemaakt door den most baar voorbijgingen en hun moedwil aan haar wilden koelen Zoo had zij Jean Baptist tot nog toe niet gekend Zoo opgewonden vroolijk was hij in hare tegenwoordigheid nog nooit geweest Vader wat heb ik aan angst uitgestaan I riep zg opstaande van den steen waarop zg zich had neergezet zij liep hem tegemoet toen zg hem zwaaiend als ware de laan hem nog te smal hit het dorp zag aankomen Ik heb mij da jongens hfiast niet van het Igf kunnen houden I Freylich ging voor haar staan en streek baar onder de kin Alle jongens moeten schik in je hebben Doortje zeide bg lachend zulk een frissche meid als jg bent mogen alle menschen graag zien Overigens heb ik niet eerder weg gekund De poelier had mü herkend ik zei hem dat ik op marscli was om ja te zoeken en toen is hij n ast mg komen zitten heeft het eene glas nal het an fcre besteld en gezegd dat het voor da geq ente vV groot belang zou zgn je te hebben en voOT goed Jfschadalgk te maken Freylich laéCté luidkeels Hg nam het meitg e aan da hand trok haar met zich voort en geen van beiden sprak gedprende een langen tijd een enkel woord Het was middag geworden het werd namiddag gen ook gewoonlijk nog als een kwajongen pleegt te worden aangekeken en behandeld en met angstvallige zorg door do ouderen van dagen als door een streng besloten confrèrie wordt geweerd uit den allseo voor laatstgenoemden opanstaanden toegang tot baanyes en gesalarieerde posten En voor iemand dia deze kunstmatige sociale minderjarigheid van geastelgk en lichamelgk volwassen mannen gadegeslagen en misschien ook ondervonden heeft sa die door de omstandigheden is groot gebracht ia het idee dat men geen goed volksvertegenwoordiger minister rechter directeur eener onderneming of wat ook zgn kan zonder de voorbereidende jarai van min of meer ernstige inspanning roor zoo iemand levert de aanblik der verhoudingen in onze in velt opzichten ijonga Zuid Afrikaansche Republiek in derdaad een menigte verrassingen op Immers het aantal dergenan die in dit land op nog vrg jeugdigen loeftgd betrekkingen bekleeden van hooge verantwoordelgkheid en van veel gewicht betrekkingen welke in de oude wereld bekleed plegen te worden door Imensohen die meestal grootvaders konden zijn is haast te groot om te noemsa Ik herinner mg nog de verbazing van iemand die zelf in Holland een hooge maatschappelgke positie bezittende en dus natuurlgk reeds de vgttig achter den rug hebbende een eerste bezoek aan Pretoria broche en door mg geïntroduceerd werd hg eenige dar leading men van de hoofdstad Wy brachten achtereenvolgens bezoeken aan den Staatssecretaris der Bepubliek dr W J Leyds aan den Stoatsprooureur dr E Krause aan dan Minister van het Telegraafwezen den heer C K Van Trotsonburg aan den heer A Du Toit thans Hoofdrechter in Swaziland aan managers van locale Banken die uitgebreide zaken doen en werken met kapitalen van evenveel ponden sterling als in Nederland van guldans aan eenige rechters advocaten notarissen en business menschen welke was niet de verwondering van mgn metgezel toen hg in al deze lieden personen zog van een leeftgd waarop niet weinigen in zgn land zonder of togen nagenoeg gean salaris werken op ministeries griffies secretarieën en kantoren bigde met den kans dat zg over een paar jaren na het genoegzame aantal audiënties en sollicitatiën zich misschien in een ofandarambtja zullen geplaatst zien Doch het meest verwonderlgke van dit alles is misschien wel het feit dat niettegenstaande gemelde personen allen om en bg de dertig jaren oud zijn zg toch da hun in hun betrekkingen opgedragen vaak zeer vermoeiende steeds veel tact en zaakkennis eischende taak zeker niet slechter vervullen dan bun bejaarde coUegas in Europa Integendeel door dien jeugdigen leeftijd zgn eerstgenoemden waaracbgnlijk des te geschikter voor hun werkkring omdat deze een weerstaodsvermogan tegen afmattende invloeden van klimaat en plaatselijke gesteldheden vereiscbt dat onderen van dagen misschien in mindere mate zouden bezitten En zoo verklaart het zich dat in een land als de Zuid Afnkaansche Republiek jeugd geen ongeschiktheid c levert tot de vervulling van verantwoordelijke en hooge batrokkingen mits natuurlijk die jeugd gepaard ga aan karakter en kennis van het vak dat men omhelsd beeft om niet eens te spraken van andere hoedanigheden die iu een samenleving ab de Transvaalsche onontbeerlgk z jn waonear men vooruit wil komen en reeds dreigde de zon onder te gaan aar zg het kasteel en het dorp waar zg dien nacht verblgven zouden op nog wel een uur afstands in de verte voor zich zagen Zij liepen langzaam voort en eindelgk toen de duisternis reeds inviel bereikten zij da wgnbergen waar de arbeiders aan het oogsten waren Niemand lette op hen Alles was aan het werk Freylich liep bet meisje vooruit en sloeg den weg naar bet kasteel in een middelaeuwsch gebouw dst mat zgne door den tgd zwarti averfde uitstekken en torens uit de massieve van reusachtige granietblokken gebouwde grondslagen boog boven het landschap oprees Hg vroeg aan een oude vrouw die aan den weg zat kastanjes te pellen naar den heer Bartel BartelP wel die zal in het kelderhuis zgn antwoordde het oudje als begreep zij niet boe iemknd meenen kon d t hg ergens anders zou zgn In het kelderhuis weerklonk het in het hart van het meisje Dat woord bevatte voor baar slecht nieuwe beproevingen Ondanks nl haar liefde vaor haar pleegvader en weldoener sloop er wantrouwen in haar hart Jean Baptist was zwak als de flesch voor hem stond en hier rook alles naar most d geheele atmospheer was als het ware vervuld vafs den geest va den wijn j Worit vervolgd En nu de moraal Er is hier te lande nog heel wat plaats voor menschen die willen en kunnen werkan niet alleen in de benedenste logen der maatschappg maar ook in de hoogere We verkeeren nog altgd in de periode van wasdom van uitzetting van alle organen van het sociale lichaam telkens verrgzen nieuwe financieele en commercieele instellingen voortdurend worden nieuwe Staatsambten gecreëerd We kunnen dus nog heel wat handen en hoofden gebruiken En wanneer ik mg nu mijn vroegere Europeaschc omgeving herinner dan toekent die zich af als oververzodigd van ontwikkelde vook zeer ontwikkelde en werklustiga jonge mannen dia de energie hunner jeugd verslgten aan dikwijls ontruchtbare stndion aan tantolus achtige inspSlnning of wel aan verstompenden klerken arbeid of verslappend quasi druk leegloopen dan denk ik aan zoovelen mgner acadhnievrienden menschen met helder verstand en onwaardeerbare talenten die thans elkaar verdringen in de ontvangkamers van ministers en hun adem schier kwijt raken in den ontmoedigonden wedren naar een burg eesters substiluuts onder secretaris adjuncts of candidaatsplaals ergens in een afgelegen hoek der provincie dan verwgl ik in gedachten bg talentvolle kennissen die zich zonder eenige geldelgka vergoeding ta krijgen zonder misschien zelfs eenige waardeering van hun werk te ontvangen uitsloofden als medewerkers vsn wetenschsppelg ke tijdschriften of als factotums van Staatsen andere commissién Al die jonge menschen vol ambitie en lust om wat te presteeren in spanning wachten ze en wachten nog eens an wachten voortdurend tot ook u gr jze ha en en kale hoofden zullen hebben Want don eerst zullen zg wellicht hggend kunnen neerzinken op een opengevallen plaats achter de groene tafeh van gerechtshoven directiekamers of parlementszoleo I Ik wil volstrekt niet beweren dat het in de ZuidAfrikaansohe Republiek gemakkelgk is zich een positie te veroveren Evenmin geloof ik dat heden ten dage talenten van den vierden of vgfden rang veel kans hebben hier verder te komen dan elders Maar dat hier te lande een schooner gelegenheid is om spoedig te maaien iu evenredigheid van wat en hoe men gezaaid heeft toonen de feiten in voldoende mate aan Jonge mannen die wie weet hoeveel examens gedaan en hoeveel academische graden behaald hebben en van wie gezegd kan worden dat zg knap en energiek en werklustig zgn behoeven hiar niet da beste jaren van hun leven door te brengen met enerreerenden in de meeste gevallen slecht oi in het geheel niet bezoldigden geestesarbeid Wie mg niet geloof kome hierheen en prebaera het zelf maar eens I In het Hdtel de Bade gelegen aan den Boulevard des Italiens te Pargs heeft eergisteren een moordaanslag plaats gehad op den Russischen generaal Seniwerstoff gewezen aide de camp van den Czoar vroeger bevelhebber van de gendarmerie en van de Se Keizerlijke sectie d i van de geheime politie in Rusland De generaal bevond zich sedert een dag of 14 te Pargs met het doel geneesheeren te roadplegen over zijne verzwakte gezondheid Hg had kamers betrokken in het genoemde hotel en was vergezeld van een kamerdienaar die meer dan een jaar in zgneo dienst was Te omstreeks 11 uren in den morgen verzocht Dinsdag een tot dusver onbekend gebleven persoon bij den generaal te worden toegelaten om hem een kaartje dat hg vertoonde ta overhandigen Aan den kamerdienaar zg nan naam genoemd hebbende werd hg binnengelaten bg den generaal die zich alleen in het vertrok bevond Weinige oogeublikken daarna vertrok de persoon zonder tot eanigerlei vermc cden aanleiding ta geven De kamerdienaar eenigen tgd daarna zich naar den generaal begevende om diens bevelen te ontvangen vOnd hem iu een stoel ineengezonkan liggen met bloed bedekt an ternauwernood ademhalende Op het hulpgeschrei van dfen kamerdienaar kwamen de bedienden van het hotel men haalde een doctflr en waarschuwde den commissaris van politie van de wijk De generaal stierf spoedig daarna Da procureur der Republiek Banaston heeft onmiddellijk met een gerechtelijk onderzoek een aanvang gemaakt Het parket bewaart intusschen volmaakte stilzwggendheid en geheimhcuding In het vertrekis geen wapen gevonden en de kamerdienaar be weert geen schot te hebban gehoord Intusschenheet het dat e uit den wond aan het hoofd een revolverkogel gehaald is i De i nslag wordt toegeschreven aan nihilisten waarmede men in verband brengt dat de generaal des morgens vóór den aanslag in stede van zgne gewone wandeling te maken eenige lieden behoorende tot de Russische kolonie te Pargs bg zich ontvangen had Verleden Maandag is een der buitenwgken van Madfid op de spoorbaan bet in stukkeu gesuedsn Igk eener vrouw gevonden wolke verscheidene dagen vroeger vermoord scheen te gn Da kleederan waren armoedig maar 900 peseta s aan bankbiljetten werden in het corset genaaid gevonden Natuurlgk is de naam van Jack the Ripper bij deze afgrijseIgka vondst terstond genoemd Verleden Zaterdag avond kwam eene m B ta Pargs thuis toen op de trap iemand haar tegen het lijf liep die zich voorts met groote haast uit de voeten maakte Iu hare kamer gekomen bevond zg dat haar voor 27 000 frcs aan effecten en 3000 frcs aan goud ontstolen waren Zondag is de dief gevangen genomen zekere Z 27 jaar oud bediende in een wijnhuis Herhaaldelijk is in de laatste weken uit verscheidene plaatsen in Duitsohland gemeld dat zich daat weder gevallen van influenza hadden voorgedaan Het valt natuurlijk niet te beoordeeleu pf die berichten juist waren en of niet voor influenza is aangezien wat niet anders dan eene gewone calarrhala aandoening was Maar één ding is zeker dat de voorzitter van een vergadering van Berlijnsche artsen deze week gevraagd heeft of een der aanwezigen weder een geval van influenza iu zijn proctgk had waargenomen en dat daarop geen van die geneesheeren der Dnitsche hoofdstad een bevestigend antwoord gogeven hoeft Balteolandscb Overzicht If de Franscbe Kamer heeft de bekende Boulaugist Laur zioh weer eens flink geroerd De heer Laur achtte het noodig den minister van financiën te interpelleeren over de 76 000 000 fr welke de Franscbe Bank aan de Engelsche Bank heeft geleend De beer Rouvier had geweigerd door deze interpellatie de beraadslagingen over de begrooting te staren maar verklaarde zich bereid aan het slot der zitting antwoord te geven De heer Laur had echter geen tijd om zoolang ta wachten en begon toch de interpellatie toe te lichten Toen de heer Rouvier eu de voorzitter Floquet hiertegen protesteerden begon do Boulangist uit te voren tegen den ministor van financiën dien hij beschuldigde van te speculeeren a la hausse Tweemaal werd Laur tot de orde geroepen maar hg weigerde da tribune te verlaten zoodat de heer Floquet genoodzaakt was zich op de Kamer te beroepeii De meerderheid verklaarde zich natuurlijk tegen Laur Men besloot dat de interpellatie een maand uitgesteld derhalve in den doofpot gedaan zou worden Eerst toen moest de Boulongist toegeven on de tribune verlaten zonder dat hü zijn doel had bereikt Na dit standje werden de gewone beraadslagingen voortgezet met dezen uitslag dat ten slotte ook de begrooting voor openbare werken werd aangenomen Met zeker ongeduld werd de rede van Crispi ophet hem te Turgn aangeboden feestmaal te gemoetgezien Wel is waar was het nog niet lang geleden dat hg te Milaan eene groote rede heeft gehouden maar toen sprak bij hoofdzakelijk over de buitenlandsohe staatkunde ook in verband met bet irredantisme maar ditmaal zou het naar aanleiding der verkiezingen zijn en men zag dus met het oog opden binnenlandsohen toestand een piogramma vanhem te gemoet In den aanvang zijner rede verklaarde hg dat de beloften die hij in 1887 te Turijn gedaan had nog niet ten volle vervuld tyn maar de voortgaande ontwikkeling des lands is door niets belemmerd Het verwijt dat hij in dit opzicht aan Mazzini s leer ontrouw was geworden mist allen grond Hij heeft die steeds in eS t genomen maar ondergeschikt gemaakt aan de belangen van den staat Ook het ver wgt dat zgne ambtgenooten aan de ministerstafel tot willooze werktuigen zijner politiek vernederd zgn houdt geen steek Elke beslissing is met hunne goedkeuring genomen Wat in Afrika dank zij de dapperheid dor troepen en bet wgs beleid van Italie s gemachtigden bereikt is overtreft oUe verwachtingen Het wordt nu tgd elk donkbeeld vnn verdere uitbreiding van grondgebie l en van nieuwe offers te loten voren De notie kan met vertrouwen den uitslog der onderhandelingen met Engeland afwachten Zijnen tegenstanders is het niet gelukt het volk tegen de buitanlaudsche staatkunde der regeering op te zetten Italië is geen slaaf itf het gevolg van Duitsohland en Oostenrgk De hartelijke betuigingen van souvoreinen en leidende ministers bewijzen integendeel hoe geëerd Italië in Europa is De tegenstanders op jit terrein geslogen verwijten nu der regeering dot zg de finonoien in de war gebrachir den ooconomischon toestafld van het land onhoudbaar gemaakt baefti en dien st at van zaken miskennende geen maatregelen daartegen heeft genomen Spreker i zich bewust geen dier verwgten verdiend ta hebben Toen hg oon he bestuur kwam bestond da crisis reedt Zg is een gevolg van het overmatige gebruik dat van hal openbaar orediet is gemaakt van eene goed gemeende overschatting der nationale kracht Zg heafl niets te maken met Itolië s militaire toerustingen Zonder het drievoudig verbond zou Italië eene drievoudige wapenrusting een drievoudigen vestinggordel oon zgne grenzen en kusten noodig hebban Voor het overige kon gezegd worden dat het tekort in de staatshuishouding afneemt en op het einde van 1892 zal het evenwicht hersteld zgn De regeering is vast besloten dat doel te bereiken zonder toevlucht te nemen tot nieuwe belastingen Van Frankrijk hoopt Italië al mag dia hoop niet sterk zijn eene tegemoetkoming voor de afgeschafte differentieele rechten In de aanstaande porlementszitting zal eene reeks sociaal politieke wetsontwerpen ingediend worden onder anderen een betreffende da verzorging der arb eidende klasse voor den ouden dag Spreker kan intussehen niet nalaten da werklieden te woorschuwen voor werkstakingen met oen politieken achtergrond Zij behooren zich te herinneren dot da maatschappg hun rechten verleent maar dat daar plichten tegenover staan voor wier nakoming de slaat streng zal waken De veroordeeling van den heer Pornell den bekenden leider der lersche nationalisten wegens zgn verhouding tot de echtgenoote van zijn vriend kapitein O Sbeo is in geheel Engeltnd natuurlijk het onderwerp van den dag Zelfs de financieele crisis en het huis Baring Brothers raken daardoor voor een oogenblik op den achtergrond want de aitslag van het eohtsoheidingsproces zal naar alle waarschijnlijkheid ten gevolge hebben dat de heer Pornell zich geheel uit het politieke leven zal moeten terugtrekken Dit wordt niet alleen betoogd door orgonen der Unionisten gelgk de Stocdord Daily Chronicle en Times moor zelfs de Daily News het boofdorgaan der Engelsche home rulers weet niets ter verdediging van den heer Pamell in te brengen Het eenige blad dat zich verkUort voor Pornell t hondhaving als leider der lersche part is het ta Dublin verschijnende Fraemans Journal maar dit blad is dan oolb Paroells bijzonder lijforgaan Evenwel maakt mèn uit deze houding van het nationalistische blad op dot de heer Paroell niet voornemens is zich uit eigen beweging terug ta trekken In dit geval zullen zgn partijgenoolen hem wel dwingen want ook zg begrgpen zeer goed boe nadcelig het voor hun partij wezen indien Pornell nu nog de leiding blijft behouden In EugeUnd eischt men van allon die deel nemen oon hetopenbore leven vóór olies een stribt zedelgk leven Men zal zich herinneren dat de liberale staatsman sir Charles Dilke wegens een dergelg k geval geheel van het politieke tooneel is verdwenen en daarom wordt ook nu van alle zijden bet verlangen uitgesproken dot Pornell zich terugtrekke Mocht Pornell wei geren dan zullen naar de Standard verzekert de lersche geestelijken die zijn aftreden als leider verlangen openlijk tegen hem optreden Toch heeft de heer Farnell anders gehandeld dan sir Charles Dilke De liberale staatsman verdedigde zich n gaf zoo aanleiding tot een langdurig an opzienwekkend proces moor de heer Pornell liet zich niet verdedigen zoodot de zoak in een paar dagen en zonder veel gerucht afliep De rechter te Brighton waor kapitein O Shea woonde hoorde den kapitein en zijn getuigen nom inzage von de brieven die tnsschen Pornell en de familie 0 Shea waren gewisseld en kwam spoedig tot da overtuiging van Parnells schuld De beschuldigde partgen waren niot vertegenwoordigd en zoo hadden de gezworenen niets anders te doen don de echtscheiding tusschen kapitein en mevpuw O Shea uit te spreken waardoor tevens FameUk vonnis was geveld Naar de vrienden van den heer Pamell beweren is het niet noodig dat hij zich geheel uit het politieke leven terugtrekt Zoo o a geeft da Poll Mali Ga atte Pornell den rood zijn mandaat als afgevoanUgde neer te leggen mevrouw O Shea ta trouwen en dan zich weer oondidaat te stellen opdat de kiezers zelveu hun oordeel kunnen uitspreken Dat de heer Pamell weerstand zal kunnen bieden aan de algemeene verontwaai iging is echter niet waarschijnlijk De eenigen die hem steunen zgn diegenen zijner partijgenooten die meeuen dat Paraell niet als leider der portg koe gemist worden en hem daarom ondanks zijn veroordeeling willen handhaven Vermoedelijk zullen echter dieflilen der partij de overhand behouden die gelooven dat de Hdme ruleri meer schade zullen lijden als Pamell onder deze omstandigheden blgft dan indien zij zijn leiding geheel moeten ontberen PËTROLËUM NOTËËRINGËN von de Makelaars Caotzlaar SobalkwUk e Rotterdaa Da markt was heden onveranderd Loeo Tankftiet 7 80 Geïmporteerd fiist 7 85 m