Goudsche Courant, vrijdag 21 november 1890

Zaterdag 22 November 1890 N 4383 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendlng van advertentiön kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave A D V E R T E N T I E N in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTertentie Bureau van A BRINKMAi en ZOON te Gouda Blooker s Cacao t Dj December Januari en Februari leTering 7 90 levering ƒ 7 80 335 te staats loterij 1890 Ie Klasse Trekking van Donderdag 20 Nov No 18569 f 200 No 13762 100 17864 18000 18056 18208 18958 19397 19894 19996 20025 20634 20638 20716 Prijzen van ƒ 20 481 8118 6141 8284 10962 12968 15561 1055 366 6166 8350 11177 13083 15861 1269 41ll 6747 8384 11202 13250 16071 1518 4164 6889 8573 11399 13313 16073 1674 4369 6846 8758 11679 13320 16500 1711 4703 6869 876 11800 13482 16547 1963 4891 7222 9213 12078 14119 16679 2236 5417 7707 10035 12169 14198 16830 2250 5453 7829 10142 12281 14338 17068 2715 5472 7914 10641 12333 14858 17166 3007 6841 7985 10732 124 09 14909 17276 3040 6053 8037 10747 12531 15153 17627 3405 6103 MARK TBER1CHTBN Gouda 20 November 1890 Bij voldoenden aanvoer toonen de prijzen heden weinig verandering Stemming voor de meeste artikelen flauw Tarwe Zeeuwsche ƒ 8 75 a ƒ 9 25 Mindere dito ƒ 8 a 8 50 Polder ƒ 7 a 7 75 Afwijkende ƒ 6 a ƒ 6 50 Koode 6 60 a ƒ 6 75 Angel ƒ 7 a ƒ 7 40 Bogge Zeeuwsche ƒ 6 25 a ƒ 6 75 Pokier ƒ 6 10 a ƒ 5 40 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 5 40 a ƒ 5 75 üerst Winter ƒ 4 60 a ƒ 5 10 Zomer ƒ t SO a ƒ 4 80 Chevalier ƒ 5 50 a ƒ 6 25 Haver per Heet ƒ 3 25 k f 4 50 per 100 kilo ƒ 7 60 a ƒ 8 50 Hennepzaad Inlandsch 6 75 a ƒ 7 Buitenlandsch ƒ 6 10 a ƒ 6 25 Kanariesaad ƒ 7 60 a ƒ 8 75 Bruine boonen ƒ 10 75 a ƒ 12 25 Witte boouen ƒ 12 a 12 50 DuivenbDonen ƒ 6 60 a ƒ 6 76 Paardenboonen ƒ 6 a ƒ 6 25 Erwten Kookorwten ƒ 9 75 a ƒ 10 Mesting dito ƒ 7 a f 7 50 Maïs per 100 kilo Bonte Amenkaansche ƒ 7 a ƒ 7 10 Cinquantine ƒ 6 50 a f 6 75 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen minder Vette varkens veel aanvoer handel matig 20 a 23 et per half ICft Biggen voor Engeland tamelijke aanvoer handel matig 17 a 18 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel flauw ƒ 0 75 a ƒ 1 30 per week Vette schapen handel van geen betcekenis Lammeren goede aanvoer handel flauw ƒ 10 a ƒ 17 Nuchtere kalveren tamelijke aanvoer hanflel vlug ƒ 10 a ƒ 20 Graskalveren van geen beteekenis Aangevoerd 39 partijen kaas Handel vrij wel late qualiteit ƒ 26 a ƒ 38 2do qualiteit ƒ 23 a ƒ 26 Notrd HoUandsche ƒ 26 a ƒ 28 Boter tamelijke aanvoer Handel ving Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 25 a 1 40 Burgerlijke Stand GISBOREN 17 No Wilhtlroin ooder S H vin Ham m N Fngtlbrfcht 18 Msria EUubetb ooderi J M 4e Wfgfr en 8 de Jong 19 Josephioa onden F Fnrrer en i A van leeuwen 20 Dirk onder O A Tan der Wanl en M Ame 2 OVERLEDBN 18 Nof J H an Draanen 17 m 19 H an Riet 39 j GETROUWD 19 Nov L lan Wolfen en A JaniMn Stolwijk GEBOREN Gijibertn onden de Vrenftt en J Braam ker Margje Geert f oudfr B Hoogendoorn en G U J Verkaik GEHUWD S van Miet en A de Jong I ieuWe Winterstoffen A 7 OS Aa Kleiweg E 73 en73 Gouda Saelpefsdruk van A Bbi ikman 8b Zoon Md Tailleur Getrouwd JOHANNES JACOBUS tan GALEN en GEERTRDIDA SMEIJER die mede namens wederzydsche Familie hannen hartelpen dank betaigen voor de vele blgken Tan belangstelling bfl hun Hnwelök onder Tonden Qouda I 20 November 1890 Amersfoort Allen die iets te Tordeten hebben Tan of verschuldigd zyn aan de nalatenschap Tan Mejuffrouw HBSTEB GEBABDINA van LEEUWHy gewoond hebbende aan de Crabethstraat wflk Q No 25lo te Gouda en aldaar oTerleden den 6 NoTember 1890 worden Terzocht daarran opgaTe of betaling te doen ten kantore Tan den Notaris H GROENEN DAAL te Gouda vóór 15 December 1890 De Stadgenooten worden Terzooht om aanHENDRIK NIEÜ 5VVELD bggenaamd gekkeHendrik door het Bnrgerlflk Armbestuur Terzorgd wordende GMMS GIFXEN te geTen aangezien hg daarvan groot ifisbiaik maakt Namens het Bnrgerlgk Armbestuur De Amanuensis J SCHÜMEB Verschenen en alom verlertjgbaar m S UEVENS OPGANG onder redactie Tan G tan ROSSEM met medewerking van Dr J A Beuebhan J A BöHHijiGEE Dr H G Hagen P Heebino J J Van Hillb P M Kklleb v Hoobn J t LoEMBN Mabtikbt M J Mees H P Schim T D LoEïP Jo Db VaiEsan W M DbVbibs Prjjs ingenaaid 2 50i Gebonden geïllustreerd met 6 platen f 4 25 Uitgave v Jf M Couvée a Gravenhage Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de bestet Tan alle bestaande parfnmeriën om hetgrgze haar binnen enkele dagen te doen Terdwjjnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en f Ï 50 per dubbele flacon Alleen Terkrijgbaar te Gouda b L A CATS en J H C HÜINCK F Hz Bekroond met Zilveren en Gouden Medailles Aanbemlen door HR Oeneei en Scheikurutigen Kraepelien Holm s Eikel Cacao Toedzaam T rsterkend aangenaam van smaak Toor kiimr n en zwakken zeer aan te beVelen Alom verkrggbaar in bussen a j s Kg KRAEPELIEN HOLM ZEIST In de WERK INRICHTING tot Wering der Bedelarg wordt een SGSMEIIBEVIIAAQD Men wordt Terzocht zich in persoon aan te melden s morgens Tan 9 12 uur Op de Hoogstraat Wflk A 120 L P HOOGENDUK Secretarie OPENBARE VERinmiNG en VERPACHTING BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda zfln Toornemens op ZATERDAG den 29 NOVEMBER 1890 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inscbrgTÏng te Verhui n of Verpachten Perceel 1 Het recht tot heffing Tan Doorraartgelden aan het I eeuwijkache en Sluipwijktche Verlaat met het gebruik Tan de huizinge en het land daarby behoorende Perceel 2 Een HUISJE staande bezgden de St Janskerk te Gouda geteekend letter A No 5 Perceel 3 Een dito staande als Toren geteekend A No 6 Perceel 4 Een dito staande als Toren geteekend A No 7 Perceel 5 Een dito staande als Toren geteekend A No 8 Perceel 6 Een dito staande als TOren geteekend A No 9 Perceel 7 Een stuk WEILAND gelegen lang de Papegaaisteeg te Gouda tegenover de Algemeene Begraafplaats bg het kadaster bekend in sectie E No 1052 groot 20 Aren 70 Centiaren Allen Toor den tgd Tan DRIE of ZES jaren ingaande den 1 JANUARI 1891 De Voorwaarden liggen dagelgks Zondag uitgezonderd Tan des Toormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter Pla tselgke Secretarie ter lezing De inschrgTingsbiljetten behooren te Termelden den jaarlgkschen hüurprgs en moeten door den Inschrgver en zgne Borgen geteekend op zegel geschreren en gesloten op den dag dei Terpacbtiug en verhuring TÓór des middags 12 nur ter Plaatselgke Secretarie zgn ingekomen OÜD CARTHAGENA S BEEGPLANTEH OLIE Ieder die een fraai hoofd met haar hebben wil make gebruik van deze olie Zg gaat het uitvallen der haren tegen Tersterkt de haarwojtels en boTordert de groei der nieuw uitkomende haren Prgs 60 Ct per flacon Hoofddepot te Delft bg A BREEWELT Az die dit artikel o a Terkrggbaar heeft gesteld bg Wed Bosman Gonda A Frios Zetenhuizen Wed a Wilhelmua Woerd Wei N Sander Leiden W Ligthelm Voorburg nste merk A BoL Berkel De uitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zou en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alionderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 21 November 1890 Naar wij vernemen zal op Vrijdag 28 November a 8 eene openbare vergadering gehouden worden van de afdeeling Gouda van den Nederlandschen Protestantenbond waarin als spreker zal optreden de Heer W H Stenfert Kroese van Enschedé Benoemd tot Onderwyzer aan de openbare school No 1 te Zevenhuizen de heer L M Kool te Lekkerkerk Men meldt uit Waddingsveen aan de N M 01 Gisteren avond werden ia de ohr geref kerk alhier in eene openbare godsdienstoefening door den predikant De Groot de grieven tegen da school met den bijbel besproken De eerste grief was dat de chool niet onder de tucht der kerk stond Een tweede grief was dat het chr onderwys niet wasin overeenstemming met het woord Gods en een derde dat de partij dier school zich met d katholieken verbond om het wereldsche gezag in handen te krijgen Verder werden nog persoonlijke grieven te berde gebracht Daar het eene godsdienstoefening was was er uit den aard der zaak geen debat dit kon echter niet verhinderen dat toen de predikant het amen had uitgesproken er van verschillende zyden om debat werd geroepen Wat men ook deed om een debat uit te lokken het mocht niet baten De predikant maakte spoedig dat h j wegkwam de lichten werden uitgedaan en zoo keerden velen niet alleen onvoldaan mhar zelfs zeer kwalyk gestemd huiswaarts Voor dames is er wel geen nuttiger en eleganter Sint Nicolaas cadeau dan eene goede naaimachine FEVILLETODI EEN PLEEGKIITD Naar iet Duittch r X 17 Daar boven op het groote plein voor et kasteel ja overal voor de gebouwen en schuren stonden reusachtige kuipen tobben en vaten Een geluid als bruiste er in het binnenste der aarde een verborgen stroom scheen uit den grond op te stygen Het was niet het geruisch van leen waterval niet het vroolyk opborrelen van een wel het klonk dof en zwaar en daartusschen mengden zich de verwarde geluiden van een onafgebroken gestommel geklop en gehamer Dora zag met een angstige en vragende uitdrukking op het gelaat naar Freylich op die eenige gebraden kastanjes van de oudq vrouw had gekocht en met smaak opat Intusschen bracht Jean Bapiist zyne lange beenen weder in beweging en trachtende zich zoo goed en kwaad als t gaan wilde een houding te geven ging hij het meisje voor op den door prachtige kastanjeboomen overschaduwden weg die naar het kasteel leidde Met een loenschen blik keek hy naar de grauwe uitstekken naar de middeleeuw want daarmede wordt zeer veel tijd on geld bespaard en bovendien levert dezelve duurzamer juister en schooner werk dan aan de geoeCendste hand mogelijk ia Zij brengt met hare onverdroten bedrijvigheid eene goede geest in huis en wie haar eenmaal bezit wil haar nimmer meer missen De Origineel Singer Naaimachines die op alle WereldTentoonstellingen met de hoogste prijzen en ook in dit jaar weder te Edinburgh alsmede te Keulen met de hoogste prijzen bekroond werden e die te Botterdam in bet depot van de Singer Maatschappij Hoogstraat 346 lu rnime keuze voorhanden z jn genieten het voorrecht dat zij eenvoudig en solide zamengesteld zyn en daarbij bewonderenswaardig en elegant werk leveren hetgeen dan ook de geëtaleerde naaimonsters voldoeudo bewyzen Men zij daarom bij z jne inkoopen deze gerenommeerd zaak gedachtig Hel verdient nog eene bizondere vermelding dat The Singer Manufacturing Co aan minder gegoede familien of op zich zelf staande weduwen of ongehuwde vrouwen de aanschaffing van naaimachines door levering op afbetaling gemakkelük maakt terwyl het onderricht door bekwame ShBonea gratis w rdt verstrekt Ten einde de militairen in de gelegenheid te kunnen stollen zich des voormiddags van hunne godsdienstplichten te kwijten ook op Zon on feestdagen wanneer garnizoens parades moeten worden gehouden heeft de minister van oorlog aan den Kaad van State waarnemende het koninklijk gezag machtiging verzocht om voor het bijzondere geval dat eene parade op eonen Zon of feestdag moet worden gehouden in zooverre af te wijken van de bepaling van art 73 van het reglement voor den garnizoensdienst dat de parades voortaan op die dagen des voormiddags te half twee uur zullen plaats hebben welke machtiging hem is verleend De minister heeft den p a tselijken n garnizoens sche kleine en venvoerde vensters van het kasteel stapte door de hooge met ijzer beslagen poort waarboven het geslachtswapen der eerste bSzitters van het kasteel gebeiteld was en overzag den breeden hof met het oog van iemand die nergens vreemdeling is Uit de verte waar zich de wijnbergen schuin tegenover het plein en de door den tijd georuinde stijlen van de poort aan den binnenhof verhieven en beneden langs den oprit die naar de donkere verwulfde gang van het kasteel voerde reden tot den rand met vaten beladen wagens op het kelderhuia aan waaruit het dof geraas dat Doortje gehoord had voortkwam Daar in het halfdonker dier uitgestrekte ruimte zwoegdeu en steunden de wijnpersen daar bruiste en stroomde het door de kelderbuizen daar klonken de slagen der kuipers pp de tonnen daar schalde ep bralde het zoo verdoovend als waren die geluiden zoovele stemman opstijgend uit een koor van demonen Geen van de arbeiders nam notitie van de nieuw aangekomenen terwijl de vaten geledigd hier een schroef losgedraaid daar oen bout knarsend aangezet werd ZijSTvaren daar zoo geheel over de hand deze beide vermoeide aangapers dat ten laatste een met een wit voorschoot omspannen en als het ware door hoepels byeengehouden vleeschmassaj tusschea de wynpers door uit den achtergrond van het keP derhuis naar voren trad om te onderzoeken w it zij daar in den hof te maken hadden Deze zwaargebouwde man droeg eön zwart zijden muts boven het volle hooggeklearde en baardelooze gelaat in de ADVERTENTIEN worden geplaatit Tan 1 5 regels ik 50 Centen iedere r l meer 10 Centen GR 00 TE LETTKB8 worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Adrertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt commandanten verzocht in voorkomende gevallen overeenkomstig het vorenstaande te handelen en heef tevens hun als zijn uitdrukkelijk verlangen doen kennen dat de militairen op die dagen in geenerlei opzicht mitsdien ook niet ter zake van eene te honden parade in de uitoefening van hunne des voormiddags te vervullen godsdienstplichten zullen worden belemmerd Een boer uit den Oranjepolder onder Naaldwijk kocht voor korten tijd te Velzen drie jonge koebeesten voor ƒ 120 hot stuk welke hij aan een koedrijver toevertrouwde om ze thuis te bezorgen Deze heeft ze evenwel te Leiden ten eigen bate verkocht voor ƒ 108 per stuk in de vorige week zag de wettige eigenaar zijne beesten op de markt te Eotterdam verkoopen Vreepad genoeg heeft hij die zaak niet in handen der justitie gegeven N S a Een treurig drama wordt uit Thaan in den Elzas bericht Een ariae vrouw wier man eenige dagen geleden van huis wits gegaan om tieu dagen zijn dienstplicht ii het leger te vervullen heeft ia haar wanhoop over de ellende waarin zij en de haren sinds geruimen tyd verkeerden met den hongersdoo voor oogen hare vijf kinderen van 2 tot 10 jaren en daarna zich zelve den hals afg esneden Eeuiga oogenblikken te voren was een deurwaafder haar komen zeggen dat zij uit haar woning gezet zou worden Het rapport der Staatscommissie tot herziening van het wetboek van koophandel is thans in druk verschenen De staatscommissie werd dezer dagen ontbonden op haar verzoek Aanleiding tot het verzoek vond zij in de omstandigheid dat sedert de instelling der vleezige handen die veel overeenkomst hadden met de vinnen van een zeehond droeg hy een spaak van een wijnpers die op den vooruitstekenden buik rustte Hij bracht de breede hand boven de oogen om te zien wie daar buiten het kelderhnis stonden Nu scheen Jean Baptist zijn man gevonden te hebben Met een vroolijk gelaat trad h j op de vleezige Bacchusgehalte toe lichtte den hoed van het hoofd zoodat de grijze haren hem om den schedel waaiden en zwaaide den naderkomende een groet met de hand toe De vleeschklomp hief het roode gelaat op hy knipte met de vet omwalde oogen ajjn mond opende zich tusschen den grooten koperkleumen neus de roodblau we wangen en de als den voederzak van eon pelikaan op do kraag van zijn jas kwabbende kin terwyl hy de andere hand ojl de reusachtig gebouifde heup steunde Wees gegroet Jeanni gorgelde het uit de keel der vleeschifiassa en te gelijk werd de muts van den grijzen slechts dun begroeiden schedel genomen èn omklemden de breede handen den rug van Jeaa Baptist die door vreugde en aandoening overstelpt aan de borst van zynen vriend Bartel zonk waar nog wel drie andere van zyu kaliber plaats gevonden konden hebben Kijk Kijk I Je bent het waarachtig zelf riep meester Bartel opgewonden uit terwyl hij Je an Baptist de beide handen op de schouders lei hem vervolgens met warmte de hand schudde en toe r