Goudsche Courant, maandag 24 november 1890

Maandag 24 November IN 4384 1890 GOÜDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Onistrekenm De inzending van advertentiën kan gesctueUen tot 60 uur des nainiddagB van den dag der pjt ave werk geëischt worden de ethische z jde most meer tot ontwikkeling komen Bij het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis moet in het byzonder ook de geschiedenis der sociale en economische wetgeving en ontwikkeling sedert het begin dezer eeuw tot aan de tegenwoordige sociaalpolitieke wetgeving behandeld worden teneinde aan te toonen hoe de monarchen ran Pmisen het steeds als hun byzoudere taak beschouwd hebben hun landsvaderljjke bescherming te schenken aan de bevolking die tot handenarbeid gedwongen is en het lichamelgk en geestelijk welzijn derar bevolking te bevorderen TOvens moet geleerd worden hoe ook voortaan de arbeiders rechtvaardigheid en zekerheid bg de uitoefening van hun bedrijf slechts te verwachten hebben onder de bescherming en wakende zorg des konings aan bet hoofd van den geordcnden staat waarbij tegelgkertgd het onpractiscbe en belemmerende der socialistische leerstellingen ia het licht moet gesteld worden Naar gelang het onderwijs op do volksschool of op een der hoogere onderwgainrichtingen gegeven wordt is het noodzakelgk de leerstof bevattelijker of moeilijker te maken Ten slotte verheelt de keizer zich het lastige bij de uitvoering der aan de school gestelde taak niet doch deze bezwaren mogen er niet van terughouden met ernst en volharding te trachten een doel te bereiken dat voor hot welzijn van het vaderland van 200 groote beteekenis is De Brusselsche Congo conferentje hield hare derde bijeenkomst maar kwam ook uu niet tot een besluit Aan de orde is nog steeds de verdeeling van het zoogenaamde Congo gebied in twee streken een aan de oostkust Engeland Duitschland en Italië en een aan de westkust Congo Frankrijk Portugal elk met een afzonderlijk tarief van invoerechten De Fransche regeering verzette zich hiertegen en wenschte dat aan eiken staat vrgheid wordt gelaten om binnen de algemeene perken het bedrag der invoerrechten in zijn eigen bezittingen te bepalen Na ruggespraak met de regeering hielden de Fransche gemachtigden ook nu de bezwaren welke zij tegen deze regelen hadden geopperd staande Benige der andere gemachtigden hielden gok nn de bezwaren welke zy tegen deze regelenhadden geopperd staande Kenige der andere gemachtigden verdedigden echter nn weer de vastsloUing van eenzelfde tarief van invoerrechten voor alle landen van elk gedeelte en zoo kwam men weer tot geen besluit De zitting der conferentie werd ook nu weer verdaagd nadat de Fransehe gemachtigden hadden beloofd dat zg de bezwaren welke de tegenpsrtg tegen Frankrijks plan hi dden geopperd ter kennis vao hun regpering zouden brengen Wanneor de leden DU eer zullen bijeenkomen werd hiet bepaald Vermoedelijk zal dit niet geschieden voordat alle gemachtigden zeker w ten hoe hun regeeriogen over de zaair denken Men vertrouwt echter dat de conferentie het eens zal worden over de tariefquaestie on ondanks dit oponthoud met haar arbeid gereed zal zijn voor 1 Jan wanneer het uitstel dat Nederland is toegestaan verstrijkt Te Brussel is men echter zeer ontstemd oner Frankrijks houding welke gelijk de Brusselsche correspondent van de Times opmerkt moet dienen om Nederland bij zijn verzet te versterken De Fmnsctie regeering weigort zeer beslist aan de commissie het recht toe te staan het bedrag der invoerrechten te bepalen jooi Fransch Congo terwijl daarentegen Duitschland en Italië zeer voor éénzelfde tanef van invoerrechten zijn Hoe deze strijd ten slotte zal opgelost worden is nog onzeker maar toch blijkt er reeds uit dat het versperren van Afrika voor het vrije handelsverkeer nog niet zoo gemakkelijk gaat als velen wel hebben gedacht De republikeinen in de Vereenigde Staten beginnennu zelven op herziening der M c Kinley wet aan tedringen Vooral in het westen wint do bewegingonder de repnblikeinen tegen de uitsluitingswet steedswld vooral omdal de winkeliers bekend maken dat de prijzen hunner waren spoedig nog meer verhoogd zullen worden daar de oude voorraad waren weldra uitgeput zal zijn De republikeinsche leiders beginnennu te vreezen dat de ontevredenheid nog zal toenemen en zouden daarom zoo het goedschiks kan ge schieden gaarne lot herroeping of wijziging der wet medewerken Het gerucht dat de hoer M c Kinley die zich met alle kracht tegen wijziging der wet blijft verzetten door de regeering schadeloos zal gesteld worden met een gezantschapspost in Europa is onjuist gebleken Majoor M c Kinley is tevreden als hij tol gouverneur van Oheo benoemd wordt Evenwel slechts Toorloopig want het einddoel dat de groote man zich voorstelt en dat hij ook eenmaal hoopt te boreiken is president der republiek te worden Voorloopig is evenwel de kans dat de heer M c Kinley het Witte Huis te Washington al betrekken nog niet z oo hee l groot Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman OON PETROLEüM lVOTEEmNGEN van de Makelaars Caotzlaar SohalkwUk te Rotterdam Da mirkt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fust 7 86 Januarien Februari levering ƒ 7 86 Deoemberlerering ƒ 7 80 B Q r g a r 1 IJ k e Stand Moordreoht GEBOREN i Josiu JohsDn oiidcri J Vemeg n A o DdklsDd Jacobui ouders J au der Wegde ea A Ment Zevenhuizen BBBOBEN Jinnigjc Cornelia onder C Gelderblom g J C Niercmeger Maarten Cornelia onderi W de Bruim en k de Groot ONDEKTROÜWT K W P nl en M Boa P Panl en T H Panl GEHDWD A Bnrggraaf en A DwrimV ADVERTENTIËN V Voorspoedig bevallen van een Zoon A C RIETVELD geliefde Echtgenoote van P C W BEGEER CoiBFeur Gouda 19 NoTember 1890 Voor de vele bewflzen van drolneming ondervonden bfl het oTerlgdea van onze geliefde Zuster en Bebuwdznster brengen wg onzen bartelgkéa dank M E HAVERKAMP BEGEMANN Caldïmeijeb J W HAVERKAMP BEGEMANN FaiUissemen I Bg vonnis van de ArrondissementsRecht bank te Rotterdgm dd 19 November 1890 is JAN MULDER Koopman in Bouwmaterialen wonende te Gouda verklaard te zgn in staat van faiUiaaement ingegaan denzelfden dag Tot flechter flommiaaaris in dat faillissement is benoemd de EdelAchtbare Heer Rechter Mr Ph A J BOOVIN en tot Curator de ondergeteekende AdyScaat en Procureur te Botterda tiheayehayea 33 De Curator Mr J H UITERWÜK EAITKETLETTEES DIK St l iicolaasgfebak Föne ZOUTE BOLLETJES ZOETE CHOCOLAAD CH0C0LAAD B0R8TPLAAT enz te bekomen in de SIROOPWAPELBAKKEBIJ van l i DB SOEOEm Korte Tiefldeweg D 18 lIHDOORRiS XSeltknobbela HoomvHes tHuideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pgn f jproorïaken ook zelfs nie op de gevoeligste huid Prija per flacon m penaeel SO eta AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TDIJLL A DVER ENTÏEN in Me Binnen en Buitenlandache Courakfsn worden dadelgk opgezonden door hetAdvertesntieBurean varf A BRINKMAN enZOöNï te Gouda jA J C BOLDOOT A1II8TEBDA1II Essence de Lilas bianc d Heliotrope blanc de Violette blancbe Rose bianche MedaTÏFe d Or Paris 1889 Er BIEDT zich aan met Februari een NET MEISJE als Zg is met alle werkzaamheden bekend Adres onder No 2063 aau het Bureau dezer Courant Wie zeker zijn wii de Echte £ iKel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd j op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Gebr Stollwerck te Keulen eische eI eacao n bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als j geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz Priis V Ko V Ko proBfbusjes f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt I Amsterdam alveretraat 103 mr Algemeen erkend al hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem J Mond en Tandzieliten zooals het los ordA der tanden tandp n ontsteking zireren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkroimins worden zeker voorkomen en genezen door pi dagelqks gebruik Tan het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatherin Hondwafer in aanmerkeiyk vergroote flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 7B hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr PÓPP ï Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en sohotfn houdt Dr POPP s Taodplomheersel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortretFelijk voor baden I Venus zeep en Zonnebloemen zeep FOFF S GekrlslBlUseerde en TronsparanO 1 Glyceriuezeepen zjjn de fijnste Toilet on gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijke witten tint te weeg brengen B De namaaksels van Anatherln Mond water verwoesten de tanden binnen korten tijd f9Ê Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Varder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland I De uitgave dezer Courant geschiedt dagelflks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 2 franco per post 1 70 Aizoaderljjke Nommers VIJF CENTEN By deze Conrant behoort een ByvoeKnel BINNENLAND GOUDA 22 November 1890 Te Leiden heeft de hoer W van Krimpen met goeden uitslag het 1ste gedeelte van het arts examen afgelegd Donderdag 27 November n st heeft de jaarlijksohe algemeene vergadering plaats van de Kamer van Hawraag alhier in een der bovenlokalen van de Sociëteit de Réunie Heden had ten Eaadhuize alhier de aanbesteding plaats van het benoodigde Plan soen on Boomgewas voor 1891 Ingeschreven werd door J de Jong en Zn te Boskoop voor ƒ 198 75 A Oawerkerk te Boskoop voor ƒ 189 B Droogte Boskoop voor ƒ 149 99 on T de Loos en Zn te Boskoop voor ƒ 99 14 Maandagavond trad te Moordrecht in eene tergadering der atdeeling Moordreoht en Omstreken van den Nederl Protestantenbond als spreker op de heer Henry de Hoog die als onderwerp behandelde Verdraagzaamheid en waardeering en na do pauze nog eenige bijdragen gaf Het onderwerp werd met veel belangstelling gevolgd Ds H J Httlsoher te B euwyk fs beroepen by de Herv gem te Colijnsglaat Op het Tivoli conoert dat woensdagavond door Coenens s kapel te Utrecht werd gegeven is voor de FEVILLETOIM EEN PLEEGKIND Naar het SuiticA X 18 Zij kende dat slles want zij had het dikmaals genoeg gehoord Mjar nu klonk het zoo vreemd zoo beangstigend hier gevoelde z j zich zoo alleen en verlaten De werkelgkheid van hot oogenblik het bewustzijn dat zij een vluchtelinge was het noodzakelijke maar uifttomin bedenkelijke van het oponthoud hier in dit huis en de on ekerheid aangaande het leven dat zy te gemoet gi dit alles verontrustte haar zeer Zy sprong uit den stoel op liep naar het vensMr en keek naar do bladeren der hoornen die door mn avondwind bewogen met oen zacht geluid tegen de glasruiten sloeg pn Vlak voor haar verhief zich het trotsche ridderslot uit de fundamejgten van zware granietblokkoo waarop het vuur van den Pranscben koning Lodewijk XIV en het geschut der Zweedsche legerscharen vruchteloos hun kracht haddfen beproefd Dreigend en vernietigend ikeek die middeleeuwsohe steenkolos op haar neer Ook hij zag er zoo eenzaam en verlaten uit want de alotbewoners vertoefden er slechts zelden eerste maal uitgevoerd eene nieuwe concertouver ture van onzen vroegeren stadgenoot den heer S van Milligen In het Utrechtscli Dagblad wordt van dit niouwe toonwerk gezegd irHet programma bood behalve bekende nummers een nieuwigheid een St Ni olaas 8urprise in den vorm van een Con certouverture door S van Milligen den componist van wien wy in hot blad van 23 Nov 1889 na de opvoering van zijn Ned Opera Brinio schreven dat do eero penning door de Ned toon kunstenaarsvereeniging hem destijds vereerd aan deri rechten man was ter hand geldeld Wij hebben zijn cotgpositie gepiezen vooral daar waar hij zijn fantasie dens vrijen tengel laat en de sohoone melodién fier laat klinken doch schreven tevens dat het ons voorkwam dat mot eenige inspanning korte zinnen schenen bewerkt te zy Thans genoten wij de eerste uitvoering van zgn kortelings te Parijs voltooide ouverture Het is moeielgk daarover te sohryven en een juijt oordeel te vellen na een eerste auditie Een toonwerk kan voor het gehoor meeval n qf niet geheel beantwoorden aan de verwachting en toch Ref gedie van den schrijver niet verminderen Wij houden ons geheel aan het hierboven aangehaalde na de Brinio opvoering Het middeng deelte der ouverture kwam ons wat mat voor de korte zinnen aU klippen in den Oceaan hadden met meer meesterschap mzeild kunnen worden vergeten wij echter niet dat do beste stuurlui soms aan wal staan daar waar de fantasie haar vleugelen spreidt klinkt zij ferm terwijl de instrumentatie en de imitatie der melodieën getuigen van kennis en smaak Alleen dit is voldoende om voor den van Milligen dien wij reeds lang als componist kennen en waardeoren onze achting te verhoogen De St Ct bevat het volgende bericht omtrent den toestand van Zgrie Majesteit den Koning Het gras groeide in kleine bosjes tusschen de voegen der groote vierkante steenen waarmede het voorplein was geplaveid het mos woekerde weelderig voort in de dakgoten en tusschen de vooruitstekende drakenkoppen de ranken van de bosohbes slingerden zich langs en over de muren die het voorpleiivomringden en aan het hondenhek hing de ijzeren ketting te roesten De spitsen van de torentjes met de kleine ijzeren windvanen de talleoze kleine venstertjes de uitstekken met de wonderlijke dierengestalten in bas relief de holle verweerde ridderhelmen boven de friezen en deuren dat alles maakte een somberen indruk op het gemoed vait het kind Het zag er zoo ongastvrij uit hoe vertrouwelijk overigens do bescheiden woning van den ond n Bartel tot rusten mocht nooden Zoo ver zoo ver moet ik n g voort want ook hier blijven wij niet fluisterde Doortje voor zich heen Waarom laat vader mij ook zoolang alleen het is mij zoo bang om het hart al8 hingen my nieuwe gevaren boven het hoofd I Cu als moest haar voorgevoel in het zelfde oogenblik verwezenlijkt worden ving haar oor een gedruisch op dat niet uit het kelderhuis kwam In de poort van den muur van het voorplein kwamen twee paardenkoppen te voorschijn Hoefslagen kletterden over de keien van den weg die naar den ingang van het slot voerde Een open kales reed binnen en Jezus Maria Doortje ijlde van het venster weg Het gelaat met ADVEUTBNTIEN worden geplaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere legel lUéer 10 Centen GROOTE LETTKtth worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertei tien gratii opgenomen in het iDVERTENTIBBI AD t welk des Maand s verschgnt Sinds 5 November is de toestand van Zijne M jesteit den Koning n igenoeg onveranderd gebleven De ïoedselopneming blijft voldoende maar Zqne Majesteit geniet op zeer ongeregelde tijden rust Wij vernemen dat H M de Koningin Eegente zich bereid verklaard heeft om indien dit noodigis op bepaalde lijdstippen bij voorbeeld om do veertien dageu naar de residentie te komen tot behandeliBg der regeeringsaangelegenheden De Provinciale Staten van Gelderland hebben tot lid van de Esrste Kame der Staten Generaal gekozen den heer F G baron van Londen van Hemmen niirevolutionair met 34 stemmen Da heer mr W baron van olstein kreeg 25 stemmen Op de jongste e Gorinohem gehouden paarden markt werden aan kooplieden portefeuilles eene met ƒ 825 eene met ƒ 700 eene met ƒ 600 ea eene fliet ƒ 160 ontstolen Tot heden is de politie er nog niet in geslaagd de daders die waarschijnlijk reeds spoedig ita hunnen diefstal de stad verlaten bi jben te ontdekken Gisteren morgen versoheen voor den kantonrechter te Utrecht een in gescheiden staat levend echtpaar ter zake van een erfenis De man maakte het daar echtjpr de vrouw eu ook zijne omgeving lastig zojOdat de kantonrech ter na ie vergeefs hem het zwijgen te hebben opgelegd gebood hem uit de zaal te verwijdereu Dit ging lang niet gemakkelyk zoodat met geweld tegen hem moest worden opgetreden een der veldwachters het zelfs noodig oordeelde hem een stalen rmband aan te leggen ten einde hem het gerechtsgebouw uit en het bnreau op de Ganzenmarkt in te kunnen brengen ü O beidfi handen bedekkend keerde zij lich om In levenden lijve reed de overste van Barneveld met zijne bleeke en altijd ziekelijke gemalin het voorplein op tot vlak voor bet slot als ware hy haar nagespoed om haar in te halen haar de vermeende brandstichtster die zijn prachtig landgoed in de asch had gelegd Zij lette er niet op dat uit het oogenschijnlijk verlaten kasteel twee livreibedienden te voorschijn kwamen die met diepe buigingen toesnelden om de beid aangekomenen behulpzaam te zijn by het uitstijgenzij zag iet niet dat de overste de lakeien voorkwam en zelf Vijne vrouw de hand reikte en hoe zy samen de breede treden van de steenen trap opklommen en door de poort waarboven het geslac£tswapen g beiteld was verdwenen Jezus Maria klonk het nog in het sidderend hart van het meisje toen er een hand op haar sohoDder gelegd werd Dit riep fle het kind aangeboren trots als nocifiweer in het gevaar wakker Zy sohudds de hand van haar schouder an keerde zich met vlammende blikken naar haren aanrander om e Juist op dat oogenblik stonden Jean Baptiat ea zijn vriend Bartel bij den ingang van het Ésldei huis waar de laatste zyn volk nog de noodige bevelen gaf met het oog op zijn korte afwezigheid De naflht Begon te vallen de voerlieden spanden I sn WStB IH M WIÊI i