Goudsche Courant, dinsdag 25 november 1890

4385 Dinsdag 25 NoVember 1890 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe insending van advertentien lean geschieden tot een uur des namiddags van den dag der pitgave hun voorspellingen van een soMtterende overwinninjr De uitslag ui echter roor kon niut 7 00 lioel schitterend igu Zq hebben met moeite 63 candidutun kunnen vinden en hiervan hebbeu slechts 43 knus in de districten loodat zij in de Kamer ongeveer zullen blqvrn wat zg waren Tengevolge van hun onderlinge verdeeldheid tvorden hun kansen dagelgks zwakker Het geld n Cemusohi den Pransohmaii geworden Italiaanscheu bankier heeft overal kwaad bloed grzit maar het schijnt dat de kaa van dien aard i dat men die lOU OOO fr niet kon miasuu tondi r lu eigen zak te tasten wat een radicaal voor de politiek evenmin graag doet als een liberaal of een conservatief Vandaar dat hel radicale comité na bet r pat beraad besloot de 100 000 frs van Ceruusehi aan te nemen op grond dat Italiant U voor verkiezingen ook in het buitenland kunnen bijdragen en genoemde heer als een ontw felbaar vaderlander noest warden aangemerkt In de Fortugeesche hoofdstad wordt verzekerd dat de met Januari te openen Cortes vermoedelijk terstond weer gealoten wordt totdat het tractaat met ËMgolanil betreffende de Z irabusi gereed zal iija l o Engelsehe Minister Balfour hooft te Liverpool kW oord gevoerd over Ierland De eenige slad in Ennalaod waar de groote menigte Ieren in staat waren een Parnellist naar het Parlement af ie vaardigen gaf den Minister een hartelyke ontvangst De rei door de noodigdends districten van Ierland Bohqnt dus zelA op de lersohe buurten van Liverpool indruk Ie hebben gemaakt Lord Hartington bidd te Grimsby een redevoering waarin hg Gladstone s opzetiing van het lersohe volk tegen de wet zeer scherp laakte vooral omdat de wet den loeatand in Ierland zooveel verbeterd had Hg herhaalde zgn tertoek om toch iets meer van de toekomstige Oladatoniaanseha politiek voor het Groene Ëilaod te ramemeD Da Amerikaansohe Minister van Fina iën Windom heeft verklaard dat er geen gevaar waa voor uitpottiog van de schatkist Gr was uu 10 millioen iii de schatkist aanwerig en 38 millioen in de nationale baaken hetgeen Toldooide zou zgn om in alles te vooinen PfiTKOLEUMi OTRKKIi iGKi na da Makelaars CtltlUar SehalkwUk te Rotterdam Da maikt was hadan flauw Loeo Tankfiwt 7 80 Geïmporteerd fust ƒ 7 85 Januarien Febniari levering 7 85 Deeemberhraring 7 80 Advertentien wie UI gekrek aan eellnst l ill tate b l nuttige boek over maagziekte komen U koateloos wordt toegezonden door FKI I S POPP a oitgeTerifirma te Beide Sïeeaw k oUt n mr Algemeen erkend als het beste MONO WATER der wereld Ü 40g arige roem I Mond en Tandziekten zooatl het kti ivordea der tanden tandpijn ontataktnf ttreren Uoedend tandvleesch onaangename ra k Bit dak mond kalkvorming worden aVer vnorkomei ea genezen door het dagelgks gebruik van het eehla K K Hof Tagdarte Dr PO PP S n or a in aanmerkelijk vergroote flesschen vocfr O cenU 1 20 en 1 76 hetfelk gelijktijdig aangewend met Dr I 0I I TlMI eiier of Tandpiutta steeds de tanden getond 1 schoon houdt Dr POPP s Tandploralieifi Vt POPF k Kruiden Zeep tegen eiken Ittridaftsbi ah vocMreffelgk voor baden Veniu zeep en Zonnebloemenzeep POPP 5 fiekrUtaUUeerde en Transparant Glycerinezeepen zgn de fijnste Toilet m gozondheidszeepen welke ookeen verwonderlijken witten tint te weeg brengen gr De namaaksels van Anatherin Hondwater Terwoesten da tanden binoen korten tgd VU ï r J G POPP Weenem DepoU te GOUDA G ZËLDENBUR Drogist VMdar la alle Drogiat h ïar mwiewiakeii Ondei eteekende is weder ruiai voorzien van FIJNE gevulde en ongeviilde surprises ODEUES Eïï TOILET ZEEPEÏÏ Gouda ed C van OIJE ITortliwestern Faciic Hypotheekbank Gevestigd te Amsterdam MaATSCHAFFELUE EaFITAAL lil UILLIQEN DULDEN waarvan geplaatst 2 400 000 Gestort Kapitaal ƒ 937 140 Reservefonds 66 000 DIRECTEUREN H A VAN VALKENBÜBG Prendmt Direettur i Amtriia j p guM 1 COMMISSARISSEN Ornmitariitt NrJerland Oommuaritie Ameriitt M J WALLEB lid der firma Tkstas Walieb te Amsterdam W EEBEL Jb Wed Gïrbekt Rebïl O J ENGELBEET8 E C Enqelbirts Co Arnhem A M CANNON Oud Burgemeester der stad Spokane Falls en Presidentvan de Bank of Spokane Falls te Spokane FalU Stateof Washington l S A B PLANTEN Consul Generaal der Nederlanden ta New York De Directie der Northwestern and Paciflo Hypotheekbank bericht dat door tuHsohenkomst van onderstaande Firma s verkrljgbiar zöa 6 pCt PANDBRIEVEN in stukken van 1000 en 600 bij uitloting inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor soover de voorraad strekt J H V D DcsasN Ja te Kampen Gebh Okataha Teenwarden A L BlIHEBINGIB fcZoN I Leiden J A Zip P Okoeh Ic Zoon Nieuwediep A NoOBDCrN Ic ZONIN Nijmegen P J MlNUEKOP Sotterdam WESTr jESCHE Bank Schagen Bkuxinos Ic Ten Cate Sneek C H TiLANCB fc Zoon mi A J LoKAN k Zoon Ptrechteoi Penh G J Ic A E Gkoimteld iniehoteu Wed J TE Vkltkup k Zn Zaandam P F C Bbüninb It Co Zutpkm Don Ic Kalff ZwoUe BaoEKMAK h HoNUEU iaAtiuUrdam E C EnqelbkkTS 8c Co Jrniem Van Dia Meek k Zolmek Brtia Van dek Mandeli Ic Zonen Delft O Vekmeeb Jobz Deventer Otto de Kat k Zoo Dordrecht Van Hiel Ic Co Goe eutaliolen C Dl QuBELAAX k Co OormeMem Wed Knox k DoBTlArc Gouda HcTGiNa Ic Slotbook e Ormeniage Haktogh Hiïs en Dl Hdinci Groaisyfl WESTEBEArnL k HooFD hoarlëm P PosTUDHA k Zoon Hitrlingen en tu franeker F VAN Lanschot e t Uert enbotck T D Wolff CotiRKicH k Zn Hoorn Gebrl StoUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fitbricstle en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garnndeeren den verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Reeds 1874 schreef de Aocademie national de Paris Noua vona déoemons une Hcdallle d or première classe en consideration de 70tre excellente fabrication de Obocolat bonbons varlés eto eto StoUwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cün senra Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlins Mattenklodt Amsterdam Kal verstraat 103 BOSGHTIOOLTJES SrOORTJLEIIEUJK mVKWATBJL Men lette steeds op don naam J C BOLDOOT BOLPOOT Uoola Saalpandmlc van A BaiincifAk 4l Zocm De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 ilïOttderliJke Nonuners VIJF CENTEN De reeds lang gevreesde slag is gevallen Onze Koning Willem III is niet meer Schoon reeds sedert maanden elk onzer wist dat zgne dagen geteld waren kwam toch de tyding van zfjn heengaan onverwacht Als een loopend vuur verspreidde zich de treurige mare die aller hart met weemoed vervulde Met Willem III toch daalt de laatste mannelgke telg van een beroemd vorstenhuis ten grave waaraan ons land de grootste verplichtingen heeft en waaraan het sedert eeuwen in lief en leed verbonden was Gelukkig reat ons nog zgn jeugdig kind aan hetwelk thasi naar de bepalingen der Grondwet de kii N t ten deel valt en waarop de hoop der natie gevestigd is Moge zg onder de verstandige leiding harer moeder die gedurende bare minderjarigheid als Regentes in baar naam de teugels der regeering voeren zal voorspoedig zich ontwikkelen tot eene vorstin die haar voorzaten tot eer en het vaderland ten zegen strekt Het hart van elk rechtgeaard vaderlander vleit zich op dit droevig oogenblik met de stille hoop dat nit baar in later dagen een nieuwe tak vaii den aiouden stam der OranjeNassau s moge ontspruiten waarom ons volk zich zal kannen blgven scharen als het zinnebeeld zgner eenheid Dan zou in alle gevallen de kroon bigven aan geboren Nederlandsche vorsten waaraan wg bgzonder gehecht zijn en de oude liefde voor de Oranjes ongetwijfeld overgaan op de afstammelingen der beminde prinses die thans FEVILLETOK EEIT FLEECEmD iVoar het Duittch XI 19 De openbare verkoop van die gronden waa daardoor onrermijdelvjk geworden en toen Freylich weerkeerde werd de overste van Bsmeveld de móestbiedende en legden Freylich s crediteuren en geldschieters beslag op de koopsom Jean Baptisi nam den wandelstaf weer op Hy bezat niets en niemand wilde hem borgen Hy wist niet wat hij ia de wijde wereld zou aanvangen hy wiet alleen maar dat het hem in zijne geboorteplaats niet beviel Bq zijnen Goth zijn peet nam hjj de ttïde viool waarop zyn vader hem de eerste gronden van het vioolspel had geleerd van den wand hij zeide zijn peet vaarwel en verliet het stadje waar niemand hem tot blijven noodde Toen hü verscheidene jaren later terugkeerde berooid en verarmd want zijn viool en de kunststukjes dio hy had aangeleerd hadden hem op zijn zwerftochten we aan don kost geholpen maar hem nergens tot een gezeten burger kunnen maken den troon bestggt Want men vergete niet dat dit vroeger reeds op dezelfde wgze is geschied Onze betreurde vorst stamde niet in rechte Ign van den grondlegger onzer vrgheid prins Willem I van Oranje wiens geslacht in 1702 met den stadhouder Willem III uitstierf maar wel in de trouwelgke Ign nit een dochter van Fredrik Hendrik die met een graaf van Nassau gehuwd Was Toch ging de oude liefde des volks over op de nieuwe Ign die ons een reeks van stadhouders en koningen heeft geschonken Moge ook thans het jeugdige kind van staat de stammoeder worden van een nieuwen tak die de traditiSn van het Oranje huis voortzet en den ouden naam blgft voeren evenals voorheen De regeering van Willem III is een der gedenkwaardigste tijdvakken geweest van onze geschiedenis een tgdpe van ongekenden bloei en grooten vooruitgang van vreedzame ontwikkeling en goede verstandhouding tnsschen vorst en volk die wg in de eerste plaats te danken hfbben gehad aan de persooulgke eigenschappen van den overleden koning Gelegenheid om grodte talenten als krggsman of staatsman ten toon te spreiden heeft hg niet gehad maar hg heeft steeds getoond een juiste opvatting te hebben van zijn taak als constitutioneel vorst hg heeft zich geheel toegewijd aan de belangen van zgn volk en gaf steeds het voorbeeld van strenge plichtsbetrachting Toen hg op 17 Maart 1849 den troon besteeg was ons land in moeilgke omstandigheden Schoorvoetend en door den nood gedwongen zeide zijne Goth die onderwyl een oud moedertje was geworden tot hem Jean Baptist ongeveer een jaar geleden is er iemand hier geweest die je zooht Hij heeft zijnen naam met krqt binnen op de keukendeur geschreven ik kan echter geen geschreven schrift lezen je moet dus maar zien of je uit ds letters kant wijs worden Toen Jean Baptist den naam van zgnen vriend Bartel in groote reeds half uitgewischte letters op de deur las liepen hem de tranen langs de bruine ingevallen wangen want vet was hij hg zgn zigeunerleven niet geworden Kasteel X stond onder den naam dat lag op slechts zes uren afatands van het sts lje Jean Baptist trok or heen en vond er zgn vriend als wgnsteker in dienst van de bezitters van het kasteel en ook nu nog was hg keldermeeater van het grafelijk X 8cher huis Het geheele beheer over de uitgestrekte wgnbergen was aan zijne hoede toevertrouwd en hij genoot bg zgneu heer en meester een even onbeperkt vertrouwen als zijns gehechtheid aan zgne pleegkinderen de honderden groote kuipen die wgdbuikig en tot don rand gevuld in de donkere keldergewelven van het slot oveteind stonden groot was Het was een trelfend wederzien tussehen de beide vrienden geweest dat met een hartigen dronk in de kelders gevierd was geworden en van toeuaf had Jean Baptist tot gewoonte aangenomen zijn vriend jaarlijks te komen bezoeken en oenige dagen bij hem door te brengen AD VSaTBNTlEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen j iedere r i meer 10 Centen GROOTE LETTKB8 worden berekend naar plantaniimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt had zgn vader in de grondwetswijziging van 1848 toegestemd en de nieuwe toestand was nog zeer precair Hij strekt Willem III tnt onvergankelgke eer dat hij onmiddellijk den ernst der tgden begreep zich geheel voegde naar de denkbeelden van de meerderheid des volks en het hoofd der liberale oppositie Thorbecke als zijn minister aanvaardde In verouderde denkbeelden opgevoed te midden eener conservatieve omgeving die zijn vader lang had teruggehouden van een toegeven aan de wenschen van het vooruitstrevend gedeelte des volks kon het niet anders of zgn persoonlgke gevoelens waren in strgd met hetgeen bet landsbelang op dat oogenblik van hem eischte Toch aarzelde hg niet zgn plicht te doen en daaraan hebben wg een meer dan veertigjarig tijdperk van vreedzame staatkundige ontwikkeling te dankeu Zoo is hg geweest zgn geheele leven door Getronw aan de overleveringen van zijn geslacht heeft bij in de eerste plaats aan de belangen van hetalgemeen Tot zelfs gedurende de pijnlijke ziekte die gne krachten sloopte was hg onvermoeid werkzaam vervulde hij zijn plichten als koning zoolang het mogelijk was Oeen enkel maal gedurende zgn veelbewogen regeering heeft hg het verheven standpunt verlaten dat de constitutie hem aanwees boven de pohtieke partgen Vandaar dat al zijne onderdanen thans van welke richting ook zjjn heengaan betreuren en hem hulde znllen brengen aan zijn graf Daarbg bezat hij eene oprechtheid en goedhartigheid die aller harten won Als mensch had hg Bij gelegenheid van de feestelpe viering van het eerste wederzien had Bartel gezegd Kgk ohde kameraad het is een bestiering des Hemels dat wü nu zoo dicht in elkanders buurt zgn en de mensch moet de vingerwijzingen Gods altgd dankbaar volgen Ik hoop als het Zijnen wil is hier te bigven en hier zal men eens mijn lijk begraven met het gelaat naar den Sgn gekeerd dien ik zoo lief heb gekregen Ik heb in mgn geboorteland niets meer te zoeken Jg Jeanni zult nooit schatten vergaren nog minder dan ik jg bent als do veldratten en zult arm bigven als zij Want al heeft dat Zigeunerwgf aan de Spaanscho grenzen je voorspelt je weet t nog Jeanni dat je nog eens hooggeplaatst zoudt worden zoo geloof ik toch niet dat je het veel hooger brengen zult dan de sperwer die daar boven op den slottoren zit waar hij verhongeren moet als hg hier beneden niets vindt Wanneer het je dus ooit mocht tegenloopen Jeanni kom dan tot je vriend Ignatius Bartel die met je doelen zat oolang h i zelf wat heeft Ue voorspelling van de Zigeunervrouw was letterlijk uitgekomen en ook de uitlegging die Bartel er aan had gegeven Jean Baptist Ftóylich was ieder jaar Bartels gast voor eenige dagen geweest en thans terwijl de eerste trachtte Doortjo tot kalmte te brengen door de belofte dat den volgenden morgen met het aanbreken van den dag de tocht zou worden voortgezet terwijl alle drie in Bartels bescheiden woning zich verkwikten aan het weinige dat de srast