Goudsche Courant, dinsdag 25 november 1890

zeker zgne gebreken doch het ia geen geringe lofspraak indien men bjj het graf van een monarch verklarpn kan b zgne troonsbestijging verkeerde het volk in angstige spanning over de dingen die komen zouden en een groot deel er van ontving hem met wantrouwen bjj zjjn heengaan treurt de gansche natie die als t ware in hem een landsvader vereerde en legt eerbiedig een krans op zijn lykspoude als tolk harer dankbare hulde Indien wij de lange regoering van Willem III in gedachten nagaan hoe steekt dan de tegenwoordige toestand gunstig af bg die van 1849 Wat is tr al niet tot stand gebracht op het gebied der openbare werken het spoorwegnet aangelegd nieuwe kanalen gegraven enz de verschillende takken van onderwijs opnieuw geregeld de handel heeft een nieuwe vlucht genomen de nijverheid is verbazend vooruitgegaan Dit is natuurlijk niet alles het werk van één man geweest ook al droeg hy een kroon maar aan den Koning hadden wij de inwendige vrede te danken die al die vooruitgang mogeiyk maakte Vandaar dat voor altijd de naam van Koning Willem III onafscheidelijk verbonden zal blijven aan een der belangrijkste tijdvakken onzer vaderlandsche geschiedenis Terecht wees dan ook de Koninginregentes in haar jongste proclamatie op het voorbeeld vsn haar koninklijken gemaal Het is te wenschen dat zijne opvolgers hem in de gezonde opvatting der regeeringstaak mogen evenaren Het vaderland zal er wel bij varen Wij Nederlanders zoo jammerlijk verdeeld in staatkundige inzichten en zoo verscheiden van levensopvatting hebben behoefte aan een grondwettig vorst die buiten en boven den strjjd der meeningen staat om wien wjj ons kunnen scharen als den vert enwoordiger van onze nationaliteit welke w toch allen evenzeer liefhebben Vandaar dat wjj ons thans vereenigeu om den troon van onze jengdige koningin en haar toewenschen eene even voorspoedige regeering als haar vader en een gelgk hooggestemd besef vau de verplichtingen die haar faoogen rang haar oplegden Zg leve tot in lengte van dagen en sticbte zich een eerzuil in de harten van een dankbaar volk BINNENLAND GOUDA 24 November 1890 Gisteren zijn twee extra nummers van de Staat Courant versebenen v n den volgenden inhoud In den toestand van den Koning ia plotseling een ceei ongnnsti e wen g gekomen Nadat de Koning gedorende de twee laatste dagen leer onrustig was geweest hebben aich heden avond verschijnselen van uraemie voorgedaan dia den toestand des Konings hoogst zorgelijk make In afwachting van de komst heer bad kunnen voorzetten want in den oogsttijd is leib bij den rijkstdn wijnbouwer bet vuur in den haard uitgedoofd terwijl eindelijk bij het kind de vermoeidheid de overhand op hare opgewondenheid had gekregen en zij in Bartels bed vast lag te slapen zaten de belide oude vrienden beneden in den kelder aan den viet van een der grootste vaten en babbelden over veifrlogen tijden En telkens als zij een tijdperk uit hun leven besproken en nogmaals in gedachten samen doorleefd hadden nam Bartel den bevel en het groote procf aa ter hand en wandelde met zijnen gaat van vat tot vat door de duistere kelders slechts spaarzaam door den kelderlantaarn vericht en overal waar de beste lag werd halt gehouden tot zij eindelijk beiden op de treden aan den voet van bet reuzenvat dien trots van den keldermeester borst asn borst insluimerden In het kasteel en ili het dorp lag alles in diepe rust want het i H reeds middernacht voorbij toen den beiden vrienden de spraak verstomde en de oogleden toevielen De kelderlantaarn stond op den grond aan hunne voeten zijn licht wierp door de zware atmosfeer van den keldei heen een roodgeel schijnsel op de beide bedwelmde vrienden Jean Baptist lag met het moede hoqfd op de breede knieën van zijn vriend Bartel bad zich een der stopblokken onder het rat tot hoofdkussen gekozen en uit zijn breede borst steeg zulk een krachtig snurkend geluid op dat het klonk door bet kelderruim Zijn afhangende vleezige hand hield het ledige glas omvat van prof Rosenstein en dr Vinkhuizen heeft Hare Majesteit dr Roessingb uit Deventer ontboden om mij in dezo ernstige omstandigheden ter zgde te staan 2 November 1890 De Hofarts J VLAANDEREN Cz Vorder meldde de Staati Courant L M de Koning is boden morgen to 6 u 45 m zacht en kalm ontslapen Dr Boessingh beeft by zijne komst op het koninklgk paleis te circa half twee uren het bestaan dor uraemie bij den Koning insgelijks geconstateeHl Alle door de beide geneesheeren aangewende pogingen om verbetering in den toestand te brengen hebbon helaas I niot mogen baten Uit Apeldoorn wordt var gisteren namiddag gemeld Reeds voo vier dagen was Z M de Koning onrustig teagevolge van hot ophouden van de urineafsoheiding Intusschen verdween dit onrustbarend verschijnsel totdat het zich gisteren weer zorgwekkend herhaalde De avond boezemde vooral bezorgdheid in De pols daalde van 60 tot op 20 slagen Men vreesde het ergste De ademhaling versnelde Zijne Majesteit was bewusteloos alleen had L M nog gevoel maar bet slikken was hem onmogelijk Daar Maandag wederom consult zou worden gehouden werd het tgdstip daarvan vervroegd en prof Uosenatein en dr Vinkhuizen geseind om over te komen Dr Vlaanderen bleef voortdurend ten paleize in de kamer van den Lgder Hare Majesteit de Koningin week geen oogenblik van het ziekbed en beschouwde den toestand als hoogst bedenkelyk In overleg met Hare Majesteit werd daarop dr Roessingb uit Deventer ontboden Ook graaf Dumonceau particulier secretaris des Konings bleef inde ziekenkamer Tegen 4 uur ging Hare Majesteit zeer vermoeideeaige rust genieten Dr Roessingb hield daarnavan 4 tot 5 uur by den Hoogen lijder de wachtmot een kamerdienaar Ruim half zes ijar terwyi dr Roessingb bezig wasda temperatuur van het lichaam op te nemen gafZ M plotseling den laatsten snik Z M was ontslapen in ti genwoordigbeid van den geneesheer enden kamerdienaar j Hare Majrsteit da Koningin werd terstond van het gebeurde in kennis gesteld ijlde naar de ziekenkamer en na den Yorttelqken Doode aanschouwd te hebben verliet Hare Majesteit diep bedroefd het vertrek De toestand der Koningin is overigens droevig kalm Het gelaat van den overleden Koning is bijna niet veranderd en geeft niet den indruk van een doodstrijd die gestreden is Zelfo is het aangezicht verma enl Do ministers van Koloniën en van Justitie de heeren Mackay en Buys van Beerenbroek hebben na hun aankomst ten pideize het stoffelijk overschot gezien en hebben ten paleiie aan den burgemeester van Apeldoorn van het overlijden aangifte gedaan voor den Burgerlijken Stand Hot vorstelijk lijk ligt te bed bedekt met palmtakken Twee kamerbeeren bevinden zich in de sterfkamer Prof Rosenstein met de geneesheeren de heeren Vlaanderen Vinkbuyz n en Roessingb hebben het lijk geschouwd dat Dinsdag wordt gekist Het Igk zal niet gebalsemd maar op andere wgze tegen ontbinding gevrijwaard worden Heden middag vergunde Hare Majesteit den oiBci anten ten paleize aan bet stoffelijk overschot van bun Kijk oude vriend hier even stoppen Niets in de wereld boien de vriendschap Met deze woorden was Bartels hoofd op zijde gevallen De kaars in de Untaam was bgna opgeteerd Knetterend flikkerde het licht nog enkele malen op toen spatte het uit en werd alles in duisternis gehuld In de geheimzinnige stilte van den nacht klonk een muziek waa rao zij die zich boren deze gewelven beronden geen vermoeden hadden Met langen onrjgelmatigen maatslag krassend zagend zuchtend en stootend brekend tegen de wanden der vaten en door de echo herhaald klonk het gesnurk der beide slapenden Als een koor van geesten steeg het op uit den duisteren schoot der kelders het geleek een maatzang gezongen door de in het grafgewelf gevangen geesten van den jongen wijn een sympbonie waarbij de wilde gistende most de pauken sloegen de bazuinen blies kloppend tegen de wanden der vaten als verlangden zijne demonen naar het licht der zon en de frissche koelten van den Rijn waaruit men hen weggerukt had om ze hier in deze sombere groeve te verzamelen bij hun oudere lotgenooten die bodaard en verstandig den tijd afwachtten wannneer men ze als apostelen van vrougde lust en liefde de wereld inzenden zal Wie zijn woord niet hield toen de dag was aangebroken en Doortje reisvaardig den doek over de roode lakken gebonden opdat niemand haar zoude herkennen in de deur van het huisje verscheen om voorzichtig op het voorplein naar haren vader uit te gestorven Vorstelpen Meestor een afscheidsgroet te brengen Behalve de ministers van Koloniën en van Justitie kwamen op Hot Loo aan do adjudonten van wylen Z M den Koning de heeren jbr van de Poll on De Ranitz Ook generaal Van der Beek is op Het Loo aangekomen om de regeling van de militaire eorbewijzon voor te boroidon Uit s Gravenhage meldt men van gisteren Do hier aanwezige ministers bieldon een buitengewonen ministerraad in bet gebouw van het departement van Buiteulnndacbe Zaken De ministor van Financien die op zijn buitenverblijf te Maarsborgon vertoeft is telegrafisch naar da residentie opoutbodeo De samenkomst dor Tweede Kamor is niet vervroegd maar blijft bepaald op Dinsdag 11 uur Terstond na bot bekend worden van de treurigetgding werden alle paleizen in de residentie gesloten I Ook de gebouwen dor departementen van algemeen bestuur zgn geheel gosloten gelijk dit bij rouw gebrnikelgk is terwijl do vlag nldiiar balfstoks waait Van de gezantschapshotols zoowel als van hotels waarin vertegenwoordigers van buitonlandscbe mogendheden hun intrek hebben genomen waait de Noderlaodsche vlag en de natievlag van den staat door den gezant vertegenwoordigd half stok terwijl aan sommige een rouwwirapol is bevestigd Ook enkele particuliere woningen zoomede nkolo dagblad bureelen gaven op dezelfde wijze uiting aan het gevoel van rouw Ten paleize in het Noordeinde lag een condoleantieboek tot inschrijving voor ben die hunne deelneming willen betuigen Hlen aantal autoriteiten hadden reeds aanstonds aan dien treurigeu plicht voldaan Later vulde zich het boek met namen van hooggeplaatste personen en van vertegenwoordigers van buitenlandsche Mogendheden doch ook vele burgers van allen rang teekenden in het rouwbook In verschillende kerkgebouwen te s Hnge werd reeds gisteren ochtend door de voorgangers van den kansel aan de gemeente medegedeeld dat de laatste mannelgke telg van het Stamhuis van Oranje overleden was VEEGADEBING VAN DEN OEMBKNTEBAAD Woensdag den 26 November 1890 dea namiddags ton 3 j ure Vaststelling van een adree van rouwbeklag aan H M de Koningin Weduwe Gisteravond tussohen 6 en 7 anr ging de Wed Borst wonende in de Molenwerf een bezoek brengen bg een familielid dat ernstig ziek was Toen zjj tehuis kwam vond zij een der ramen opgesoboven en de uitgestalde vruchten vódr dat raam zoomede een schaaltje druiven waren verdwenen Dargelgke kleine die tallen hebben in den laatsten tijd hier meet plaats en zjjn veelal de gevolgen der dobbelzacbt van een deei van het opkomend geslacht waaraan tegenwoordig de jongelui zeer verslaafd zgn getuige de klubjes langs den openbaren weg met de zoogenaamde koeten De commiaaie voor de begrafenisfondsen door de maatschappij tot nut van hot algemeen benoemd is ijverig bezig met bet aan daarbg betrokken instel zien wie zijn woord niet hield was Jean Baptist Als een ondoordringbare sluier lag de morgennevelop het wingerdloof voor het huisje en op de gtxmtebladeren van het pijpeblad parelden de druppels Alsschaduwen schenen de gestalten dar meiden ea knechtsover het plein te zweven en als een reosaobtigesteenmassa vertoonde zich het kasteel op den achtergrond £ r werden overal stemmen gehoord maarduidelijk zichtbaar was niemand In Bartels woningwas alles nog zooals het davfprigen dag geweestwas klaarblgkelijk had niemand er den nacht indoorgebracht Het gevoel dat zg alleen stond woog net centenaarslaat bet meisje op het hart Daar trad een gebogen gestalte uit den nevel op baar toe Het was de oude Kaatje die een verkleurden wollen doek over het hoofd bad geslagen Zg scheen Doortje niet te hebben opgemerkt Waar is vaderP riep zij de oude vrouw toe terwijl zij naar baar toeging Jezus kind weet ik het Je bent zoo wild dat een mensoh bang voor je zou worden I Mijn vader riep Doortje met grooter heftigheid Hij heeft mg alleen gelaten Waar is hij Daar komt George aan misschien weet die het De oude vrouw maakte plaats voor den jongen man die als wijnsteker gekleed baar was genaderd zij verdween in de duisternis want het meisje was haar te wild en te onstuimig Wordt vervolfi lingen en personen ter verificatie aanbieden vnn eeue lijst of een catalogus der hiertelande bestaande begrafenisfondsen en overigens van alle instellingen die zoogenaamde kloine verzekering sluiten Vo3r 25 November e k geen antwoord bokomende wordt hetgeen op hot door de commissie toegezondengedrukt uitknipsol voorkomt door haar goaoht correct te wezen Ferz b Vrijdag nacht word op den achterkamer eener derdo vuinlitping van eon buis op bet Ootgenspad te Amsterdam een diefstal met braak gepleegd Dezo kamor wordt bewoond door S Bakker die gisternacht afwezig was Zijne ecbtgenooto lag sedert eenige dagen op bot ziekbed terwijl de inwonende moeder en oenigo der kleinen op hot zoldervertrek twee slaapplaatsen hadden Tussohen 12 en 2 uur word de sluiting van de kamerdeur met een krachtigon stoot verbroken en tradon twee mannen binnen door het zwartrankeo van hunne gezichten onkenbaar gemaakt Een hunner trad onverwijld op de bedstede waarin de ïieke vrouw lag toe sprong haar op het lichaam en kneep haar de kool bijna dicht zoodat goluid geven te eononraale onmogelijk was Middolerwijl begaf de tweede zich nanr de kast waarvan de deuren mot gewold worden afgerukt Toen de vrouw in haar wanhoop pogingon aanwendde om aan do banden van hare aanvallers te ontkomen trok deze een groot mes en dreigde zijn slachtoffer mot een onniiddelijken dood haar toesnauwende wendeZoo je één geluid geeft dan is ditje God Alles werd doorsnufl uld maar niets medegenomen dan ƒ 4000 aan bankpapier dat in een sigarenkistjo geborgen wns en twee rijksdaalders die zich bevonden in een zilveren geldbeurs Uit dit alles blijkt dat hier moot gedacht worden aan een reeds lang beraamd en zoor voorzichtig overlegd plan daar do dieven zich niets anders hebben toegeëigend dan bankpapier en geld terwijl allo andere voorfrerpen van waarde nis nog oenigen effecten goudon en zilveren sieraden onaangeroerd bleven Ten gevolge van het eigenaardige geluid dat de zieke maakte werilen d kinderen die in een aangrenzende alkoof sliepen gewekt on begaven zich naar het bod hunner moeder die zij daar in bowusteloozsn toestand aantroffen Do daders waren reeds gevlogen In hun angst klommen de kleinen in de bedstede om zooveel in bun vermogen was hun moeder te helpen Waarsobgnljjk is hetgeen nu is uitgevoerd reeds den nacht te voren gepoogd De inbrekers bemerkten toen aan de voor de deur geplaatste pantoffels dat Bakker nog niot wos afgereisd Dit vermoeden grondt zioh op de verklaring ran de oude moeder die meermalen geritsel en gekraak op de trap had geboord fl W Blijkens het verslag van hot Ned Werkliedenfonds zijn gedurende het eerste vijQarig tijdvak van de pensioenvereeniging voor werklieden in het geheel gesloten contracten ten behoeve van 1965 verzekerden en wel voor ƒ 95 000 aai jiiarponsioenen en voor 333 000 uitkeeringon bü overlijden of op zekeren leeftijd Daaronder zg n begrepen 312 verzekeringen gesloten door werkgevers of liefdadige instellingen voor 48 600 jaarpensioenen en ƒ 16 000 nitkeeringen ineens Dit zgn nog betrekkelgk kleine bedragen Van daar pogingen om vooral de deelneming door werkgevers voor hunne werklieden aan te wakkeren In de alg vergadering zullen Zaterdag daartoe de voorstellen door eenige leden ingediend nogmaals worden behandeld Daarbij wordt o a bepaald dat hg die de premie betaalt ten allen tijde hot contract zal kunnen opzeggen tenzij bet tegendeel in de polis is bedongon of de verzekerde om andere redenen dan wangedrag is ontslagen De werkgever heeft dan de bevoegdheid de reserve waarde der betaalde premién te bezigen als storting ineens voor een andere Verzekering Zoo meenen de voorstellers dat do werkgevers meer Em elektrische zeelantaam is uitgedacht ter voorkoming van ongelukken op zee Z wordt aan den top van het loods of stuurmanshuisje bevestigd zoo lat de stralen naar iedere richting gebracbt kunnen worden Door een kleine inrichting kan de waarnemer naar goedvinden do sterken lichtstraal legdn den hemel of hot water werpen In een donkeren nacht zgn de voorwerpen op twee Kngelsohe mglon zichtbaar en bij den diohtsten mist nog op een halve mijl Te gelijk is door middel van een gewicht waarop een magneet werkt ook de stoommisthoorn onder de controle van den waarnemer geplaatst Hij kan den elootrischen stroom richten naar de lantaarn en naar den misthoorn Hierdoor 1 hoeft hij het in zijne hand het licht in regelmati f tussohenruimten te laton acbijnen of steeds te later gloeien Verdere combinatién zijn nog de volgende Het licht begint van zelf Ie schijnen z oodra do mitsboorn bogint te ilazen en verdwijnt zoodra deze ophoudt te blazon en verdwijnt of de milsboorn blaast zoodra bet licht verdwgnt of licht en oluid worden afwisselend voortgebracht Zaterdag deed de rechtbank te Utrecht uitspraak in de zaak van Pb M aannemer aldaar beklaagd van in de uitoefening van zijn beroep door sclmld don dood on lichamelijk lotsd van werklieden te hebben voroorzaakt hot ongeluk bij het afbreken eener brug bg hot Hoogeland aldaar De rechtbank nam aan dat de fundamenten der brug slecht waren doch dat dit oeno onvoorziene om standigheid was Zij achtte deswege niet bewezen dat de dood en de verwondingen te ngton waren aan de schuld van lieklaagde on sprak dezeö vrij mÊmmÊmitÊHmÊmmSimiSmSmm Sm Koning Willem III Don 19n Februari des jaars 1817 word den toenmaligen Prins van Oranje later Koning Willem II on zijner Gade Anna Paulowna geboren Grootvorstin van Rusland een zjon geboren Het was Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk later onze Koning wiens overlijden thans ons land in diepen rouw brongt De Staatscourant van 22 Februari 1817 maakte in de volgende bewoordingen dit voor hot jeugdige koninkrijk der Nederlanden zoo belangrijko feit openbaar Brussel den 20 Fobruari Hedenochtend met het aanbreken van don dag hebbon hot gelui der klokken en 101 kanonschoten aan de ingezetenen dezer residentie de verlossing aangekondigd van H Keizer Koninkl Hoogheid de Prinses van Oranje welke aller hoop vervuld hoeft door don Nederlanders een erfgenaam van de dapperheid on deugden van zgnen Doorluchtigen vader te schonken Hot deswege publiek gemaakte bulletin luidt aldus H K K H Merrouw de Prinses van Oranjo is gisterenavond te half elf uren gelukkiglijk verlost van een Prins die volkomen welvarende is zoowel als H K K H zijne moeder Met groote vreugde werd dezo bigde tijding in noord en zuid vernomen en weinig had men toen zeker gedacht dat deze jeugdige Oranjespruit éénmaal de laatste telg uit dit toen krachtig stamhuis zou zijn Uiterst voorspoedig groeide de kleine Erfprins op portretten van die dagen geven daarvan het bewijs Aan zijne opvoeding werd evenals aan dio zijner beide jongere broeders Willem Alexander Frederik Koustantgn Nicolaas Michael geboren in 1818 en Willem Frederik Hendrik geboren in 1820 de uiterste zorg besteed zomers vertoefde het gezin van den Prins vnn Oranje meestal op het slot Soestdgk s winters te Brussel of te s Hage s Prinsen vader later Koning Willem II was een groot voorstander van wat men publieke opvoeding noemt zgn liefste wensch ware het geweest zelf op niet to groeten afstand van bet Hof een buis van opvoeding te doen bouwen en inrichten waar zijne zonen met een ar ntal wakkere knapen uit andere gezinnen door bekwame en verstandige onderwijzers zouden worden opgevoed en onderwezen omstandigheden beletten do uitvoering hiervan echter zoodat de opvoeding der jeugdige Prinsen aan een huisonderwgzer moest worden toevertrouwd Kenschetsend vooi den geest die bij den Prins van Oranje voorzat bü de opvoeding zijner kinderen is zeker wol hot volgonde dat Hofdijk voor eenige jaren meedeelde in Eigen Haard nl dat het de eerste zorg was van den Prins van Oranje do nadeolon wef te nemen die vooi de Jiohamelg ke en zedelijke ontwikkeling van éea kind ontspruiten uit een leven in den overvloed eener vorstelijke huishouding De verpleging der jonge Prinsen had van hun geboorte af de strekking om hunne lichamen te sterken en te harden door onthouding van al wat weekelijkheid kan bevorderen Deze verplogingswijze werd voortgezet naar vaste levensregels door den Prins voorgeschreven en gelijk in hunne wiegen zoö ook op hunne maaltijden werden de jonge Prinsen gadegeslagen door hunnen vader die zioh dikwijls kwam verzekeren of er voldaan werd aan zijn gebod Doet hun zoo woinig mogelijk gevoelen dat rijkdom een voordooi is on gewent hen aan een zeer eenvoudige lovonswijzo In 1822 werd als gouverneur van den jeugdigen Erfprins aangesteld Baron de Constant Rebocque de Villare Majoor bij den generalen staf In 1830 trad prins Willem voor het eerst in het openbaar leven op toen Hij den oerston steen voor do groote Oosterdoksluis te Amsterdam logde Bij de treurige gebeurtenissen in 1830 dio de zuidelijke provineion van de noordelijken scheidden was de Erfprins zeer tot zijn leedwezen nog te jong om aan de krijgsverrichtingen deel te nemen De Prinses van Oranjo vertoefde tijdons de bolegoring van do Antwerpsclie Citadel met hare kinderen te Tilburg en do dertienjarige Erfprins volgde met groote belangstelling van bier uit den kamp Hij drukte zelfs over do verdediging der ïitadel zijne bewondering uit in een door Hem aan den Generaal Cba sé gericht schrijven Op ongeveer achttienjarigen leeftijd bracht de Erfprins raöt zijnen vader een bezoek aan bet Russische Hof Den 19 Februari 1838 boreikto do jonge Vorst den leeftijd zgnor meerderjarigheid on een besluit zijns grootvaders gaf hem van dien dag af aan het recht van zitting in den Raad van State De jaren van ernst waren nu aangebroken hoewel ook vódr dien tijd geen oogenblik was verloren en de Erfprins o a onder toezicht zijns vaders in de legertenton in Noord Brabant onderwezen was in het hanteeren dor wapenen en in do edele krijgsmanskunst Roods hot volgend jaar dus in 1839 trad do Erfprins in bet huwelijk mot Sophia Erederika Matbildojongste dochter van don Koning van Wurtenborg toen juist twintig jaren oud welke ocht gezegend werd met een drietal zonen de Prinsen Willem Nicolaas Alexander Fredorik Hendrik geb in 1840 Willnm Froderik Maurits Alexander Hendrik Karol gob 1843 en Willem Alexander Karel H ndril Frederik geb 1851 allen helaas overleden Hoe geheel anders was hot in het jaar 1840 do Erfprins was toen Kroonprins geworden Idaar Koning Willem I ten behoevo van zijnon zoon afstand van de regoering had gedaan toen Nederland op Oranje Nassau s tot in het vierde geslacht kon bogen Slechts negen jaren mocht Willem II de kroon dor Nederlanden dragen daar hij reeds in 1849 overleed De Kroonprins destijds op reis in het noorden van Engeland koorde naar het vaderland terug en op 21 Maart maakte Hij zijnen onderdanen bij een proclamatie bekend dat Hg do regoering als Koning Willem de derde had aanvaard Den 12n Mei van hetzelfde jaar had te Amsterdam de plechtige eedsaflegging on huldiging plaats Wat in do jaren van s Konings regeering op politiek gebied is voorgevallen zullen wij hier niet nagaan doch liever nog even Zr Ms persoonlijke handelingen in het belang van zgno onderdanen aanstippen In do eerste plaats zij dan vermeld s Konings optreden bij de watsrrampin ISSOin destroomgewesien Gelderland en Noord Brabant toen Z M den bewoners der geteisterde streken door milde bijdragen toonde hoezeer het leed van het Nederlandscbe volk hem ter harte ging Ook in 1855 en 1861 toen dezelfde rampen zich op nog noodlottiger schaal herbaalde was bet onzon Koning niet alleen voldoende zijn goud te oS eren doch bezocht hij zelf gedurende vole dagen door het water geteisterde plaatsen om den ongolukkigen die have en goed hadden verloren moed in to spreken en hulp te bieden Bg die gelegenheid werd Z M te Tiel gewaarschuwd voor het ernstig gevaar van een overtocht over de Waal naar do verdronken polders Zelfs de koene veerman verklaarde rdal de tocht Isng zou duren en daarbij gevaarlijk was Durft gg er overP vroeg Siro Ja Sire l als het moet durf ik alles was het antwoord van den schipper Welnu dan durt ik het ook steek af was t eenige antwoord wat de Koning hierop volgen liet Was het te verwonderen dat s Konings terugkoer te sHage in 1861 een waie zegetocht was Een Nederlandsch dichter wgdde des 1 tijds zijnen Koning een lied van innige waar I deering en noemde hem Willem den Goede I Peen woord dat met geestdrift door geheel bet I vaderland weerklank vond