Goudsche Courant, dinsdag 25 november 1890

1890 4386 Woensdag 26 November GOUOSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreketh De nitgave dezer Co9rant geschiedt dageljks met nitra ndering van Zon em De prgs p r drie imaanden is 1 25 frwo per po t 1 70 Jl ilfoaderl ke Nomuers VIJF CENTEl ding ran advertentlto kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave In Juni 1864 vierden Koning Willem en Koningin Sophie hun 25 jnrig huwelijksfeest onder algemeene en hartelijke deelneming van geheel hot Nederlandsche volk s Koning meest geliefil vorblyf is steeds het lusthof het Loo g6wee9t Hiei braeht Z M het liefst z jnen tijd door en verleende hg in vroegere jaren gulle gastvrijheid aan tal van laudgenooten wier streven voor de kunst door Z M steeds aangewakkerd werd Dat de Koning hiervoor met op iware geldelgke offers tag is algemeen bekend Gedurende s Koning regeering werd gelukkig de vrede in ons vaderland niet verstoord wel doemden er in 1870 bij den oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland zwarte wolken op doch Nederland bleef gelukkig buiten de verwikkelingen en had slechts de voldoening te zien hoe trouw de Koninz op zijn post met welk een zorg Hg het leger op voet van oorlog deed brengen terwijl Hij zich naar de belangrijkste sterkten en stellingen spoedde om persoonlijk de weerstand op de meest krachtige wijze te regelen als die noodig mocht blijken Gelukkig was dit niet het geval en bleef Willem de Derde een Koning des vrtdes In 1871 bij de viering a i s Konings 25jarig Regoerings jubileum juichte geheel Nederland en toen zijn jubelend volk Hem als feestgare een geldsom van bijna twee tonnen gouds eerbiedig aan de voeten legde bestemde Z M dia voor weldadige doeleinden Helaas onzen Koning werd do roowe niet gespaard en menigen treurigen gang heeft Hg naar den Koninklijken grafkelder in deGroote Kerk te Delft moeten maken Achtereenvolgens verloor hg in 1877 zgne Gade de onvergetelijke Koningin Sophie in 1879 zijn beminden broeder Prins Hendrik kort daarna zijn oudsten zoon Prins Willem an Oranje op wien zoovele verwachtingen waren gebouwd in 1881 Prins Fredrik in 1883 Prinses Marianne s Konings oom en tante en eindlijk in 1884 Zijn eenigst ovei bleven zoon Prins Alexander sinds den dood zgns broeders Prins van Oranje Voorwaar een harde beproeving voor den inmiddels tot den avond zijns levens genaderden Vorst een beproeving die Hem zeker te zwaar zou zijn geweest ware het niet dat Z H in een oprecht tweede huwelgk de kracht gevonden had om zijn leed te dragen In 1879 den 7 Januari huwde de Koning Prinses Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck Pyrmont die Hem den 81 Augustus 1880 een dochtertje en Nederland een troonopvolgster schonk Ken zonnestraaltje voorwaar op het moeilgke pad dat met zooveel doornen was bestrooid Gailo en Kind wedijverden in bewijzen van liefde en toegenegenheid voor den Vorst dien in de laatste jaren een zeer zwaar lichamelijk Iqden werd opgelegd en die thans aan zqn land en volk is ontvallen 1 Boltenlandscb Overzicht In het Pruisische Huis van Afgevaardigden is door Eogen Richter eene redevoering die eenige uren d unrde tagen de belasting ontwerpen gehouden De minister van financiën Miquel zeide in zijn antwoord dat de legaering er naarstreeft allen naar gelgke verhouding Ie belasten of to ontlasten Bichter brengt de verschillende belangen op kunstmatige wgze met elkander in strijd Het is thans de geschikste tgd om het Toerende vermogen zwaarder la behuten en bet onroerende ta verlichten Ten slotte wees de minister ten stelli te Bichter s bewering af dat hij een ministar uit da nationaal liberale party is Zgne voordrachten hebben in geen enkel opzicht een karakter van partij politiek Hij vertrouwt in samenwerking met alle verstandige lieden te kunnen arbeiden in het algemeen belang en tot t nn der monarchie Zonder deze verwachting zou de minister zijnen post niet aanvaard hebben Heden voortzetting De Eeichsanzeiger bevestigt het bericht dat aan prof Koch het grootkruis der orde van den fiooden Adelaar is verleend Verder bevat het blad den tekst van de tasschon de Dnitscho Sgksregeering en den Engelschen gezant alhier gewisselde nota s over de reeds bekende transactie tusschen Duitschland en den Sultan van Zanzibar waarbij zeker grondgebied aan Duitschland wordt afgestaan Volgens de Norddentsche zijn de Duitsche en Fransche regecringen bet eens geworden over een traktaat waarbij Duitschland het protectoraat van Frankrijk over Madagascar Frankrijk daarentegen het olppArgeza van Duitschland over het door den Sultan van Zanzibar afgestane grondgebied erkent De onderhandeliogen door den Franscben gezant alhier gevoerd zgn gesloten De Fransche b aden vereenigen zich met de houding der Fransche regeering die tegenover de regeering van den Con Suiat haar recht tot het bepalen van het bedrag d lj invoerrechten in haar eigen koloniën handhaaft ïftnige gelyk o a de lëerté doen t op heftige wile anderen gelgk de Bdpublique Fri fttüe trachteniïop kalmef wgze tot eeqi schikking ke geraken Il l Het is dui zeker dat de Fransqpe regoering q phaar standpuKt zal blgven en i jlroro zal van ae andere zgde jfceu poging worien teproefd om eenvergelgk tot IJatand te brengen volgen de InJé r pendoHce S ml deze poging worden gedaan dooreen derde nJpgendheid In dit voonltel wordt het beginsel dati Frankrgk erdedigti m de wg litiè voor eiken Sttat om in n eigen bezittingeii net be4rag der invArrechten tefbepalen gehandhaafd terwgl alle leijvaren der Fransche regeering worden ifeggenoinen n I Of è Cilgo regeering geno gen nWmt met dit ïoorstel worfl er niei bijgezegd 1 De zaak Plrnoll is nog niet uit Te Dublin hillden de Iers he ligevaardigden eep bgeenkomst i n besloten Paniell als leider hunier partg te hi i jDa groote vraag if echter wat do hee r Gladsl Ml doen Be he r Jo Morley een van de lil Mals leiders der Ham rpleparty hield te ShelBi jten rede waaruiti men pmaakt dat de leiders liberale partij Pen ell nieé ullen verloochenen heer Gladstone zel heeft achter nog met gespraki u De jaarvergaderilrg van de Nat Liberal Federajtion is te Sheffield bgem De vergadering nam o a een motie aan den lifmsch uittprek nde dat het Parlement dadelijk zal I worden ontbonden John Morley was een der vbornaamate rodenaats Hij sprak vooral over socialls quaesties verklarende i dat de liberale leiders een sterker vertegenwoordiging van de arbeiders lu het Parlement wenecbteD Morley sprak zear waardeerend over do plannen van den generaal van het Heilsleger ter bestrqding van de ellende Over de 8 uur werkdagwet voor de mijnon achtte hg een bespreking tusschen do werkgevers en werklieden wenschelgk Het Deensche Ministerie beeft bg de Kamers een wetsontwerp ingediend tot wijziging der inkomende rechten Het doel heet te zijn besehermiag der nationale ngverheid Vete grondstoffen in Denemarken niet of weinig voorhanden zouden een minder inkomend recht betalen maar graan vruchten groenten bloemen zuivelproducten specergen en vee zouden veel hooger warden belast Behalve deza nieuwe voorstellen was reeds een invoerrecht op bieren voorgesteld waarmade de Minister van Financien jaarlijks vijf millioen kronen dacht te krggi n KEMMISGEl lXG BOBGEMEESTRB on WETHOÜDEKS der gemeente Goud vervullen den treurigen plicht ter algemeene kennis te brengen dat Zf ne MajetteU ff Ulem UI ome geëerbudigde Kotmiff den SSan dezer de f66r middags te 5 uur op het paleis Het Loo is overleden Burgemeester en Wethouders vertrouwen I dat de Ingezetenen door zich te onthoadeo I van alles wat eene gepaste stilte zonde kun I nen storen blijk zullen geven van hnnne j deelneming in dit voor het Koninkigk Huis j en het Vaderland zoo smartelijk verlies Gouda don 24 November 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN UZBNDOOKN De Secretaria BROUWER APVERTENTIËN Voor de vele bewgzea van deelneming ontvangen bg de ziekte en het overlgden onzer geliefde Echtgenoote Moeder en Behowdmoeder Mejuffr JOHANNA HERMINA HASMANN betuigen wg onzen hartelgken dank J F C VERHAGEN J VERHAGEN L P VERHAGENTAN BOTBNE VAN GeNT RoiUrdam 23 Nov 1890 Heden overleed ne een korte ongesteldheid tgdig voorzien van de laatste H H Sacramenten onze innig geliefde Grootmoeder Mejuffrouw MARIA GERTRÜDI8 van dïn BERGH Weduwe van den Heer AdHanus de Loos J A H V D PAVOORDT I A C J V D EAVOORüT G M V D PAVOORDT M T D PAVOORDT V D Meer Öoudd 31 Nov 1890 Gfoudsclie Zangvereeniging Ie BEPETMIE op DINSDAG 2 NOVi klBflR zal I qiet ifiats hebben t i fHET BESTUUR iG VRAAGDil rstond een Dikstl3od of iroièlitapj jAfres Turfmarkt H hl 1 loPNtEüW NTVANGENt ii ee te qualiteit k rit8er8Che Horl Bsj I alsoo1 de Uèdkoépste soorten Zilveren Datne Horloges van af VS Zilvei n Heeref loP Qouden Dames f 17 Gouden Heeren 35 Eene van de beste Inricbtingek van onl land van Horioges Garantie van twee tot vijf jaaü Passage No 12 B J A VAN PÉ K Prima kwaliteit PE ÜL VRÜCHTB en Clioxifour s Qroenten in blik concnrreerende prgzen J GERRITSEN Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringp Hollandsche nitgave met 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeigke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het gèeit redt jaarlgks duizenden van een zekenn dood Te verkrggen bg het Ver higsMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Doct SALFsBAARD TINC g9 gMft de natuarlgke klenr temg 7 droogt spoedig op en wascht niei MÈÊ f JPrIJs f 1 20 per flaeo Bj Verkrggbaar bg I A CATScnJ H C BÜlNCI F Hz te Gouda Zeer Uette G esteendrukta NAAUEAASTJES worden GELEVERD door A BaiNRMAM en Ztt GoDDA Snelpersdruk van A Beinkm4n ZooN BINNENLAND GOUDA 86 November 1890 Aan dè ryks univefsit it te Leiden ia heden orderdltot doctor irf de rechtswetensohap de hiier H M Bohim van der LoeS et acad proefsohrift getiteld Se omvang en iet gevaar der readme tare oarittiefi n de tniddellfn on haar te bettrijde Boor Kerkvoogden der Hervormde Gemeente alhier is de volgende ciroulaire rondgeionden Geachte Stadgenooten Door eenige Ingeutenen dezer Gemeente werd bg Kerkvoogden der Hervormde Gemeente de wensch uilgesproken dat op het midden der Sint Janskerk alhier weder een kleine Toren zou worden gebouwd n o aU by den bouw tot byna 40 jaren geleden daarop geplaatst waa en die toen ia afgebroken uit hoofde er door de zwaarte gevaar bestond dat die bestaan hlyvende het gevaar voor bet zakken van bet Kerkgebouw zou vergrooten en dat gevaar aa door hst in de laatste jaren met ankers voorzien van de muren der Kerk zou zgo geweken eu zulks wjjl bet gemis van zoo n Toren een misstand veroorzaakt en ook in strqd is met de regelen der architectuur Kerkvoogden zgn echter van meening dat wyl het hst uitwendige der Kerk betreft dit eene zaak is die niet alleen de Hervormde Gemeente maar eigenlijk alle ingezetenen van Gouda aangaat Evenwel hebben zij naar aanleiding van dien uitgesproken wensch door drie deskundigen doen opnemen of werkelijk door de plaatsing van zoo n Toren naar de onlangs plaats gehad hebbende verandering der mureu gevaar voor t verzakken van t Kerkgebouw zou kunnen ontstaan of worden veroorzaakt en 100 neen welke de vermoedelyke kosten van bet bouwen zouden bedragen P feVILLETO EEIT FLEEGEIITD Ifaar iet Suiteei XL 80 Zonder een woord te uiten wenkte de jonge man het meisje zy volgde hem werktuiglijk over het voorplein naar de lage met ijzer beslagen deur van de kelders die by opende waarna by een lantaarn aanstak en baar een wenk gaf om de trappen af te dalen George nam Doortje by de band Zy gjtf zich zander verzet aan ague leiding over De van den geest van den wyn verzadigde atmosphaer belemmerde bare ademhaling de voetstappen klonken zoo hol Nu stond baar geleider stil en hield het licht in de hoogte Doortje zag het eeuwenoude door den tyd zwart gekleurde beeldhouwwerk van het reuzenvat waar zij voor stond zy zag een vleezige hand die van den ontwakenden Bartel die zich over het voorhoofd streek de oogen opende en Doortje verwonderd aanzag Daar zaten en lagen die twee zooals zy ingesluimerd waren Het grijze hoofd van Jean Baptist lag nog op de breede knie van den keldermeester die evenals de krijgsman zelfs in don slaap zijn zwaard De deskundigen hebben verklaard dat de plaatsing geen verzakking van het Kerkgebouw zou kunnen veroorzaken en dat de vermoedelijke kosten voor het bouwen olgens de teekening welke ten huize van den koster ter inzage der belangstellenden ligt worden begroot op ongeveer ƒ Ï700 Kerkvoogden meeoen eohter geen vryheid te hebben die kosten alleen ten laste der Hei vormde Gemeente te brengen en den höofdelpen omslag daarmede te verhoogen maar zy willen zioh wel met de uitvoering van bet werk onder bun toezicht belasten wanneer de ingezetenen de kosten betalen en zenden daarom bygaand Inscbrijvingsbiljet aan hen die zy meenen daarin belang t stellen met beleefd verzoek die zaak te willen ondenteunen on door het eekenen en invullen van dat biljet toonen te willen medewerken tot het doen ophouden van bovengemelden misstand en tot verfraaiing onzer Gemeente Uit Gouda schryft men aan De Tyd dd 23 Nov Op luisterrijke wyze werd he bet 12 i jarig bestHim der Congregstie van 0 Vrouw CNibevlekte Ontvangenis bestaande uil ongeveer 850 jonge dochters dezer stad herdacht Beeds Woensdag avond waren de leden door den talentvollen pater Van Bergen in een gevoelvolle rede gewezen op het zoete stichtende en heilzame eener Congregatie als deze en niet liobt zullen zy vergeten hoe de ryke en aantrekkelijke inhoud in de verdere coaferentien geheel natuurlyk en in onuitputtelyken vloed van uitgekozen woorden haar riep tot een nog heiliger leven eu dankbaarder erkenning van haar verheven eeretitel kinderen van Maria Door de zorgen van onzen weleerw directeur P L Dessens straalde de heorlyke kerk in den eersten glans der nieuwheid nog schitterend in een haar waardige omgeving een eigenaardig genre van decoratie uit bloemen en vanen met zuiver goud kostbaar émail en een keur van edelgesteenten verhoogde nog baar niet joslaat met de linkerhand het psoefglas vasthield Hy keek op zynen vriend neer Een goedmoedig lachje vloog over zyn breed door den slaap hoogrood gekleurd gelaat terwyl het licht van den lantaarn een stralenkrans om zyn dikken rooden neus trok H j lachte ook het meisje toe en gaf haar zwygend met een hoofdknik den morgengroet tOeorge zeide hy met een diepe basstem die door het kelderruim weerklonk Ga haal ons van den zevon en vyftiger Cabinet dan kunnen we ons straki een kleine opfrissohing geven XII Die morgen was Doortje onvergetelijk gebleven en ook nu byna twee jaren daarna dacht zij daar aan want zij dacht aan Jean Baptist die sedert spoorloos was verdwenen die zich niet om haar bekommerde niet naar baar omzag boe heilig hy t ook bij het afscheidnemen had beloofd die misschien dood on vergaan een graf gevonden had in den eenen of anderen boek van de wereld waarin hy opnieuw aan bet omzwerven was gegaan Het was alles zoo geheel anders geworden eu Doortje zoude vrede kunnen hebben met den toestand waarin zij zich bevond wauneer men haar slechts den laatsten groet de laatste woorden van haren pleegvader had overgebracht Jean Baptist was het spoedig met zijnen vriend Zierlein betreffende het meisje eens geworden Zier ADVERTENTIEN worden geplawtti van 1 5 regels it SO Centen leden rcg l meer 10 Centen GROOTS LETTKHB worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het iDVERTBNTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt schilderachtig aanzien en was het bewgs van den echt godsdienstigen geest der congreganisten wier offervaardigheid zulk een overschoone versiering mogelyk maakte Toch wisten do leden onzer Congregatie ook nog in een anderen vorm uitdrukking te geven aan haar kinderiyke dankbaarheid Zy boden den zeereerw deken P C Th Malingré aan wiens yvervolle zorgen de Congregatie in het jaar 1878 op 24 Mei den feestdag van Hulp der Christenen hier ter stede haar ontstaan te danken heeft een geheel uit koper vervaardigden lessenaar aan ten gebruike by bet H Offer der Mis Zeldzaam schoon van teekening en zwaar verguld is deze een grootsch werk der gothieke kunst zoowel als het degelyk bewys der warme liefde van onze congreganisten voor deze Congregatie Waren de leden eiken morgen te 6 uren met stichtende ingetogenheid en diepen eeibied by de H oefeningen tegenwoordig geweest oasebatbaar was de ochtend waarop een algemeene H Communie de heilzame vruchten van dit feest bezegelde Eindelijk volgde op dien beugelijken morgen de lang verwachte avond Niet minder dan 73 nieuwe leden spraken toen mot heilige geestdrift de woorden uit der opdracht aan de Allerheiligste Maagd terwql de zeereerwaarde deken haar met het eereteeken de gewijde medaille versierde Een laatste maal beklom de zeereerw pater Tan Bergen den kansel en bracht door n bezield en braielend woord de honderden in het kerkgebouw aanwezig in verrukking vastbesloten Maria te blyven vereeren omdat aan die vereering haar geluk haar waar geluk voor tyd en eeuwigheid is verbonden De boerenwoeing met schuur bewoond door den eigenaar T Uitenboogaard naby de Hoeicscke sluis ouder Borg Ambacht ia gisteren voormiddag afge lein had kort te voren zy n eenige dochter verloren en zyn vrouw was ziekelijk Zierlein dacht er niet meer aan dat hy eens groote plannen gekoestord had Hy was een degelyk man met een eerlyk hart hij leefde iu vrede met den pastoor en met de gemeente Op ééa punt raakte hij somwjjlen met den pastoor in oneenigheid bet betrof het meisje dat hij tot zich bad genomen hetwelk de pastoor een eigenzinnig gevaarlijk wezen noemde dat slechts onrust in de gemeente stichtte De huiaboudster van den geeate jke noemde Door e altgd een boosaardige roodharige Krot die voor niemand respect heeft die veel te vry was tegen de jongens uit het dorp waardoor reeds bloedige twisten waren ontstaan en die dus allerminst in de woning van een rechtschapen onderwijzer thuis behoorde De pastoor zei altijd amen op dergelijke huishoudelyke litaniën en hield niet op den onderwijzer te vermanen het meisje sijn huis nit ie zetten Dit alles was eerst in het Isatstverloopen jaaraoo geworden Toen Doortje zeventieiT jaar oud was was zij mooier dan de andere dorpsmeisjes met hun bruine oogen donkere tint en zwart haar Haar gelaatskleur was blank gebleven trots het branden der zonnestralen het roode baar helde steeds meer naar kastanjebruin over in haar oogen gloeide een innerlijk vunr haar platneusje was schalker oan ooit en bare lippen waren rood als boachbessen Zander het te weten had zij iets voornaams oter zich en wanneer zy de tuinvracbten in huis bracht droeg