Goudsche Courant, donderdag 27 november 1890

PoDderdag 11 IMoveinber 1 90 4387 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inaandUig van advertentien kan gesoMaden tot eea uur des namlddaga van den dag der oltgave Immen de Landdag telt 2i2 leden Van deze leden bleven er 21 reg terwjjl S3 tegenstemden De vegbijjrera i jn blikbaar ook tegenstander die liever wegbleven dan het vergelyk te steunen zoodat het aantal leden der oppositie op 64 kan worden geraamd Nn behoort tot d ontwerpen van het vergelijk ook de verdeeling van den Landdag in zoogeoaamde curia nl a onderlgke oommisaien welke elk alleen uit Duitachers en Czeohen bestaan Alle ontwerpen welke de Landdag aanneemt moeten dan door elk der beide enria worden goedgekeurd loo lat indien of Duilschars of Ciechen ziob door eenig ontwerp in hun rechten gekrenkt achten zg de totstandkoming van hel ontwerp kunnen tegenga houden Door het curia ontwerp wordt echter de grondwet gewytigd en daarom moet dit met een meerderheid van r stemmen worden goedgekeurd Indien dus 61 leden tegenstemmen valt het ontwerp en daarmede het geheele vergelijk De uitslag der stemming over den landbouwraad vaarby de oppositie 64 leden telde rechtvaardigt dus het vermoeden dat de Jong Czechen met de aarzelende Oud Ctechen aterk genoeg zullen zyn om het curia ontwerp te doen vallen Voor het ministerie Taaffe dat vermoedelyk met het vergelgk zal vallen is deze uitslag dus niet zeer bemoedi gend Men hoopt echter nog in regeeringskringrn dat het partgkieien van Rieger Haitusch en de andere leiders der Oud Czechen ook nog de weifende leden der Cud Czechen zal overhalen voor het vergelgk Ie stammen Algemeen vindt echter deze verwachting geen weerklank want men vreest dat Rieger a op treden te last komt om nog vele weifelaars tot de igde der regeering te kunnen overhalen Uit de Zwitsersche hoofdstad woAt geseind dat in Tessino een schikking is tot stand gekomen tuischen beide partgen op den grondslag van proportioneele vertegenwoordiging Hen schgnt haar Toomamelgk te danken te hebben aan de bemoeiingen van kolonel Kfinzli In Rusland heeracht sinds eenige dagen strenge rorst de News is met gs bedekt Hoekau had eargisteren 21 C KEAXlSGEyiKG EUTUIG SCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Oezien Art SS der Verordening van Politie voor die Gemeente vastgesteld den 30n December 1881 en afgekondigd den 24n Januari daaraanvolgende Brengen ter kennU der VOERLIEDEN en HUÜRKOETSIERS dat op Zaterdag den 2 November 1890 des morgens ten 10 ure op het plein ashlar het Waaggebouw zal worden overgegaan tot da AlGEMEENE KEURING hunner HUTUIGEN zullende de NAKEURING der op dat tgdstip vnhnurda of in gebruik zgnde Rijtuigen plaats hebben Zaterdag den Sden December daaraanvolgende ter zelfder nre en pUstaa QODl A den 24 November 18 0 Burgemeester en Wathoudere voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De SecreUris BROUWER PËTROLËUM NOTEËRINGËN van de Hakelsara CkitzUar SehalklrUk te Rotterdam De Bstkt was heden onveranderd Looo Tankfiut 7 75 Gmmporteerd fint 7 80 Januari Februari en Masrt leverinf 7 86 Deeamberlarering 7 75 uurgerlijke Stand GKBOREN 22 Nov Jokinan ouden 6 BoorB ea E m dir Klria Unbertoi oodsn T Boot en C F Uhoti n Itcoh Maria oiidon P J nn Aa eg J M Ueraehe Coailia Eliabelk ouden P Bolltmn ra C S Jiskcgt Mieolau oudera J i Willeiiae es i Zoilorwyk OTEBLEDBN i2 Nov H O Gemtaea wed A Tewia 7 j 11 B 23 A nu der Sloeo 7S j Zevenhuizen GEBOREN I Aaltjo Adrisulje ouden N laa Egk ta H C Riksut ADVERTENTIÉIN Wieuwc Winterstoffen A V OS Az Eleiweg E 73 en73 Md TaiUenr OpenTjare Verkooping te GOUDA ten oreittaan Tsn den Notaris O C FORTÜUN DBOÜGLEEVBB op DINSDAG 2 DECEMBER 1890 des morgens te elf nren in het Eoffiehais rci ScBAAKBOBD oan den Kleiweg van No 1 Ken op gnnstigen stand gelegen goed onderbonden mim ingericht W003ÏHUIS EBP OPEN PLAATS TÜIN en 8CHÜUB aan den Kleiweg te Gouda Wp E No 86 Te aanvaarden 1 Mei 1891 Bet Bail bevat benaden 3 Kamers eo Keuken eo boren eene Kamer en mime Zolders en bet is van velerlei gemakken voorzien Nr 2 Een goed onderbonden gemakkelgk ingericht BDIS en EBF in de Keisierstraat ta Gouda Wgk K No 138 Te aanvaarden 1 Febmari 1891 Nr 3 Een BUIS en EBF aan den Baam te Gouda Wgk O Nr 217 Verbaard bg de week voor 2 Nr 4 Een BUIS en EBF aan het Watertje achter de Vischmarkt te Gouda Wgk I Nr 174 Verhaard bg de week voor 1 30 Nr 5 en 6 Twee derde gedeelten in twee BUIZEN en EBV£N aan den Korten Baam te Gouda Wgk O Nos 96 en 95 Verhaard j de week voor 1 35 en 1 20 Nr 7 Een goed onderbonden BUIS en EBF met grooteu TUIN daarachter aan de Nieuwe Baven te Gouda Wgk N No 290 Verhoord bg de week benedan aan L Schdltx voor 2 10 en boven te aanvaarden 2 Janoari 1891 Nr 8 Een BUIS en EBF in de Kleiwegsteeg te Gouda Wgk N No 9 i Verboord bg da week voor 1 60 Nr 9 Een roim ingericht onlangs vernienwd BUIS en ERF in den Bozendaal bg den Langen Tiendeweg te Gouda Wgk M No 13 terstond te aanvaarden N r 10 Een BUIS en EBF en groot BLEEEVELD daarachter aan de Zak te Gouda Wgk L No 285 terstond te aanvaarden Nrs 11 tot 14 Vier HUIZEN en EBVEN in de Boomgaardstraat te Gouda Wgk BB Nrs 85 86 96 en 97 verboord bg de week voor 1 20 ƒ 1 40 1 40 en 1 40 Nr 15 Een BUIS en EBF op het Weeserf aan den Oroeneweg te Gouda Wgk L No 120 verhaard bg de week voor 0 75 Nr 16 E n BUIS en BBF en BLEBKVBLU aan het Verloren Kost te Goada Wglc O No 523 te aanvaarden 2 Jannari 1891 En yr 17 Ben MUIS en MBF waaHn VEBG UU NIS G inden Vogelen ang te Ooiida Wijk M Jfo 910 Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen van des morgens 10 tot des namiddags 4 nren en op dien dag dei morgens van 9 tot II oreii Nadere inlichtingen geeft Notaris FOBTUÜN DBOOGLEEVER toomoemd Tegen 1 of half DECEMBER wordt GBVBAA6D een Dieiist1 odó of IToodliulp x ven de 25 Jaar Adres Mirkt A 94 Openbare Verkooping te xMOORDRECHT ten overstaan van den Notaris G C FOBTUUN DBOOGLEEVER te Gouda op WOENSDAG 3 DECBMBBB 1890 das morgens te elf oren in het Logement chet PosTHüis bg de Wede oen BBABEB op het Dorp van Zes perceelen sear gonstig gelegen best WEILAND 2 SCBUBEN en BOOMGAARD in den Zaidplospolder nabg de Kanaalbrag te Moordrecht groot 5 Bectaren 78 Aren 13 Centiaren Te aanvaarden 1 Jannari 1891 Dagelgks te bezichtigen Nadere mlicbtingan geeft voornoemde Notaris FOBTUUN DBOOGLBEVBB te Gouda STEENKOLEN In LOSSING van ai beden Woensdag tot en mei Zaterdag 6 December ééne lading paike Grove Rübr KACHËLKOLËN welke gedorende de lossing worden geleverd tot 75 Cent per Mud k z k vrg te hois Aanbevelend A LAMBERT Vardar pnike HAABD MACHINE SMEÊen VLAMKOLBN tot concnrreerende ptgzen Een net Burgermeisje fijoé STBUKSTBB nog eenige dagen disponibel hebbende zag dia gaarne aangevuld liefst in deftige gezinnen Brieven franco ohder No 2065 aan het Bareao dezer Coorani 0f Omtrent bat slniten van contracten van levensverzekering en Igfrenten bg ia Hol landtehe SoeUuit van Levtnneneieringên ofg richt in het jaar 1807 te Amtterdam en tegenwoordig onder het bastnnr van de Beeren J FOCK J T van BOSSE 3 Q SILLEM en Jk BIEBENS de HAAN als Commissurisien br Mr 0 0ABTSEir Jbss als Directeur enMr X P POBTIELJE als Tweede Oirecteor zgn inlichtingen te verkrggen aan bat Kantoor te Amtterdam Bagoüandwarsstraat 12 bjj BB Correspondenten ia de voornaamste steden das Bgks en bjj de GeneraalAgenten de Heeren T DRAIJEB te tGravenhage Billitonstraat 2 en C HHOOFT OBAAPLAND te VtrecM Kromme Nieowegracht 382 Correspondent voor Gouda de Heer G OK BTÜUN DBOOOLEEVEB Nottri Jaarlgksche Premie per Honderd Gulden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar 1 99 op 40 Jaar 8 11 30 2 27 46 8 71 35 2 64 50 4 58 ADVÉRTENTIEN in alle JBinn n en BuUeiOandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BBINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelperadruk van A Bbinkmak k ZooK De nitgava dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommm VUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 NoTember 1890 Heden vergaderde de Gemeenteraad tot vaststelling ran een adres van rouwbeklag aan H M de KoninginWeduwe Tegenwoordig waren 15 leden afwezig waren de hh van der Garden en van Vroumingen waaronder ook de heer Oudijk die door den Voorzitter met i n hentel werd geluk gewenaobt Da Veotzittar Mr A A van Bargen Ijzen4aoni AAi daarop de volgende rade M Hoeren I Mat diepe araart ie in deze gemeente evenals door geheel het land de dood des Konings rernomen Door dien dood heeft het Vaderland een onher stelhaar verliet geleden In Willam III is ons een Koning ontnomen dia gedurende een veertigjarig t dperk om land geregeerd haaft an ouder wiens liéatuur wq vrede en een ongekaaAw noopaed ganotan een Koning dia hoog rerkevaa boven alU parijen da rechtraardiglieiit batraohtta een vriend des volks was en een conttitulipnsal Vorst by uitnemendheid Het valt ons iwaar onnoemelijk zwaar Ham van ons ta zien weggaan dan fiaren Oranje Vorst den laataten telg ran een roemrijk Vorstenhuis dat meer dan 8 aanwen door da nauwste banden aan out land was varbonden Wy kunnen bagr pen dat menigeen met beklemd gemoed de toekomst te gamoet gast Haar tooh één troost blijft ons over uit den oodeu stam ontaproot een teedere twijg die naar wy hopen en bidden zal opwsaaen tot een krachtigen boom onder wiens schaduw het volk van Nederland vrede en welrssrt moge genieten De kroon van Nederland is thans geplaatst op het hoofd dar jeugdige vorstin dië onder het oog van FEVMLLETOX ini FLEE EmD JVoor Het DmUek JSL 21 Doortje zat des avonds op de bank voor ds woning van den sehoolmeeater Zy dacht aan den zoo apoorlooa verdwenene aan Jean Baptist haren pleegvader zy was droevig gestemd Vlak boven haar vlogen in de blauwe avondlucht tnssohen de torenspits en den zoom van het woud twee valken rond wier aohel geschreeuw haar aan hare kindsheid herinnerde en aan dan man die haar zoo onvergetelgk was Zooals zg meermalen op feestdagen deed had zg den sleutel van de kerk genomen en waa zy den toren opgeklommen om zich e verlustigen in den aanblik van het groene vreedzame dal Maar zg zag dan Bgn niet die door de heuvelen langs den oever aan haren blik werd onttrokken Telkens als zy zoo eenzaam daar boven stond moest zg zich herinneren wat Jean Baptist baar in den nacht voor de ontvluchting uit het stadje had gezegd Als hg daarboven uit den hoogon toren de plaats waar zgn Doortje vertoefde niet meer kon zien zoude ook hg het er niet langer kunnen uithouden Hy was dus weggetrokken hare voortreffelgke moeder wndt gevormd tot de gewichtige maar moeiiyke taak die haar eenmaal wacht gevormd door haar voorbeeld tot draagster der schoonate en rerherensta deugden Koningin Wilhelmins door hare geboorte en overeenkomstig de Grondwet thans onze Wettige Koningin zg verzekerd van onze hnlde en trouw onwankelbare trouw in lief en leed Als wg ons dankbaar willen toonen voor het vele goede genoten onder de regeering ran onzen afgestorven Koning als wij Zijne nagedachtenis willen eeren dan kunnen wg dit niet beter dan door de gehechtheid en liefde die wij Hem toedroegen over te brengen op de Dochter die hg zoo lief had Als Hg t had aan te wgzan dan zon Hij dit dankoffer boven alles bageeran Mgne Heeren I Laten wg hopen dat het Nederlandsche volk als n man zioh schare om den troon van onze Koningin tot verlichtiag der taak van Hare Doorluchtige Moeder die zioh aet zooveel liefde wgdt aan da belsngan au Nederiand doÓL zegene onaa Kei MB i bare Koninklijke Moeder God behoede one dierbaar Ttderlaad I Mque Heeren Heeft het Nederlandache volk een zwaar verlies geleden niet minder het Koninklijk Huis Der Koningin ia een Vadar ontnomen die met zorgvolle liefde over hare jeugd waakte De Koninginweduwe heeft haar geëerbiedigden au galiefden gemaal verloren Het zal dunkt my in Uwe bedoding liggen aan de voeten van den troonde betuigingnederte leggen dat wy deeleniu bat verliet dat bet Vorstelijk huis heeft getroffen en Hare Majeateit de Koningin Weduwe toebidden dat Haar kracht moge worden geschonken haar groot verliea met gelatenheid te dragen en de moeUyke taak te vervullen dia kaar wordt opgelegd In die verwachting hebben B en W gemeend een ontwerpadres ta moeten opstellen dat zg de eer hebben aan Uwe goedkeuring te onderwerpen op den zwerftocht zonder haar nog eens vaarwel te zeggen wql dit zoowel hem als haar slechia noodeloos aiuirt zou hebbeu veroorzaakt De valken in da lucht spraken haar ook nu van hem en van den ongelukkigeu Jacob van de arme Lise en da verweeade kinderen 0 de vogels hadden het goed hun vleugels brachten hen waar zy wilden en als de herfst naderde trokken zg weg evenals in het vorige jaar Zierleiu kwam zich op de bank zetten Hg de blaeke magere man die nooit klaagde hoewel hy altgd ontbeerde waa thans eenigazins opgewonden bg nam een der rg sjes waarvan het meisje een mandje vlocht in de hand en trok er strepen mede in het zand en leide eindelgk aarzelend voor hem was de wereld afgeslot nt hem heeft zg niet geschonken wat zy hem eens had beloofd hg denkt aan dat alles niet meer maar of zg nu zy volwassen was geen lust gevoelde om de werald in te gaan wanneer zich ergens een goed heenkomen voor haar mocht voordoen Zwggend schudde Doortje het hoofd terwgl een zucht aan bare lippen ontvlood Ik kan mij niet voorstellen zeide zy voor zich heen dat gy u van my wilt ontdoen mgnheer Zierleiu I Neen Doortje stellig wil ik dat niet I Je kent mg sprak de onderwgzer met ontroerde stem maar ik ben t aan je verplicht over het vooretel van den pastoor te spreken ADVBBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTBB8 word n berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in bet ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachgnt Dit luidt aldus Aan Hare Majesteit da Koningin Weduwe Begentes van het Koningrgk der Nederlanden Mevrouw De treurmare van het overlgden van uwer Majesteit geliefden en geëerbiedigden Gemaal Koning Willem lie Derde is zoowel door de bevolking als door den Gemeenteraad van Gouda met diepen weemoed vernomen De dood van den voortreffelgken Vorst Wiens lange en zegenryke regeering zich kenmerkte als een tgdperk van rust orde en welvaart voor het Vaderland is voor de Natie een zware slag die zooveel te meer wordt gevoeld bg de gedachte welk smartelgk verlies Uwe Majesteit en het Koninklgk Huis van Oranje Nassan getroffen heeft Uwe Majesteit vergonne den Gemeenteraad ook namens de Ingezetenen Haar zgne innige deelneming in deze droeve dagen te betuigen en de hoop te voeden dat Haar de kracht niet zal ontbraken het bittan leid atst berustend rettroiiwea ta dragen Dankbare hulde brengende aan de nagedachtenis van Koning Willem Xll verzoekt de Baad Uwe Majesteit eerbiedig de verzekering te willen aanraardan van zgnen trouw en gehechtheid aan Hare Mig esteit Koningin Wilbelmina mat den wensch dat de door Uwe Majrsteit in Haren naam gevoerde regeering in alle opzichten gelukkig en voorspoedig moge zgn De Baad dar gemeente Gouda De Secretaris De Voorzitter BROUWEB Van BEEGEN UZENDOOEN Gouda den 26 November 1890 De Baad vereenigde zich met dit ontwerp adres en stelde dit vervolgens vast De vergadering ging daarop uiteen Doortjea gelaat werd dam een hoogen blos overtogen Van den pastoor viel voor haar niet veel gMda te verwachten Het vlechtwerk beefde in hare hand Hg heeft my gesproken over eene plaatsing welke hg voor je had by een voorname tamilie in je geboortestad Er zgn daar geene voorname families en een geboortestad t i Ik meende omdat je dikmaals met ingenomenheid sprak 0 neen Ik sprak alleen maar van den armen vader Zoo zoo I Ik begrgp het Doortje Maar het ia mgn plicht je tenminste bekend ta maken met het voorstel van den pastoor Hg sprak over eene mevrouw van Bameveld vermoedelgk eene HoUandsche dame haar man is overste Het halfafgewerkte mandje viel het meiqe van den schoot zg liet de handen rusten en keek me een strekken blik voor zich uit Ja kent die dameP Jal Haar antwoord klonk toonloos Zg gaf het zonder op te zien Versta my niet verkeerd Doortje I Wg zullen teer bedroefd zgn als je van ons weggaat dat weet je 1 Door e voelde het bloed opatggon naar hare wangen zy stond op en keerde zich om teneinde hare ontroering te verborgen Ik zal er my op bedenken mynheer Zierleiu Zonder hem aan te zien liep zg rechtuit door do