Goudsche Courant, vrijdag 28 november 1890

VrUdag 2S November BOLDOOT IS90 IN 4388 GOUDSCHE COURANT ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken t ey s büorden manclietten en voorbemdjes c buitengewoon sterk elegant in het dragen voortreffelUk en goedkooper dan het ihloon voor linnengoed ey s boorden manchetteo en voorbemdjes len na het gebruik eenvoudig weggeworpen loodat men altgd nieuwe uitstekend passende den manchettan en voorbemdjes draagt ey s boorden mancbetten en voorbemdjes innen i l t C zijn uit papier vervaardigd met linnen overtrokken en daardoor van echt linnen niet te onderscheiden ss fe Gangbaarste i modellen r soBtujgB De inzending van advertentlta kan gescMeden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave OOEOHII V d l l lI hbbzoo lo Ul i J i d S 54 tt P im f VSm TRASKIAa p ao i ri 7 p d M pS4ri J p cl J i lt Verkrygbaar te QoQda bg den Heer C A B BANTZINGEB Koite IHendeweg D 17 J W F van EDE van der FAIA Markt A 107 of direct bg MET ft EDLIOH VerMnd eeschUt Leipsig PlagwltE schikt uit loorele Tenohillende elementen beatut pat de Hiniater daarop tooh niet met Tolkomen xekerheid kan rekenen maar hetielfde geldt uiet minder voor de oppositie die uit radioalea en oouserratieven ia aamengesteld lo elk ge al behaalde de heer Crispi een schittereode overwinning en leden de radicalen die Tooral op Italie s afscheiding Tan Duitschland en Oostenryk aandrongen een gefoeligo nederlaag waardoor de kieiers Crispi s buitanlandaohe staatkunde bezegelden Jnles Ferry Frankryks meest geschikte staatman begint weer te r sen in de openbare meening Ujj hield een rede bq de opening van de Philotechnische school waarin hg betonderwqs het krachtigste middel noemde tot oplossing Tan de sociale quaestie t Is meer gezegd en wel eens anders uitgekomen maar dit doet er niet toe Ferry werd daTerend toegejuicht en toen hg t gebouw Terliet kreeg hg nog een oratie op den koop toe De financieele oommissie Tan den Franschen Senaat heeft tich bezig gehouden met een schuld van den Staat aan de erfgenamen van Napoleon III alzoo in easu jegens de ex Keizerin Eugenie Kapoleoa III had den Staat een proces aangedaan lot rergoeding Tan eenige millioenen wegens het rerlies der meubelen eni in het paleis der Tuileriën die zgn persoonlgk eigendom waren en door de commune verbrand zijn Dit proces hetwelk lang duurde waa hiermöde geëindigd dat aan den eiseher zgn vordering werd toegewezen ten bedrage Tan S t millioen fn welke som met de sedert hierop gsvallaa rente geklommen ia tot 8 a 7 millioen zonder dat de Staat nog iets van die schuld gekweten heeft Om de verjaring te voorkomen is van wege de eischereaee aan de Segeering een dagvaariling gezonden tot betaling der schuld PETROLËUltt IVOTfiËRINGEN van da Makelaars CiDtiUar SehalkwUk te RoUerdam Da markt was heden onveranderd Looo Tankfuat 7 75 Geïmporteerd fust 7 80 Januari Februarilevering 7 85 December levering 7 75 KaDtoDKerecbt te 6oada Zitting van Woensdag ii November 1890 Do volgeode personen zijn veroordeeld wegens Bniten een openbare waterbak datgene verriohtsn waartoe die inrichtingen bestemd zgn N H te Gouda tot 1 of 1 dag heehteoia Vervoeren van een in het wild levende vogel oottig voor den landboow B B te Gouda tot 8 of Z dagen hechtenis ff Z te Gouda tot 1 of 2 dagen hechtenis Spelen met en om geld op de openbare straat M D en W B ta Gouda tot 0 50 of 1 dag hechtenis h K on H K B te Goud tot 1 of 1 dag hechteqia Jachtovertreding J C van D te BleUwp tot 3 of S dagen hechtenis W van £ ta Zwammerdam tot 0 60 of 1 dag haehtsnis eenbare droDkenaehap gepleegd bg 4e herhaling A B zonder bekende woonpUats tot eene hechtenis van 8 dagen en plaataing in eene Kqkawerk inrichting gedurende S maanden Openbare dronkenschap C B en A L te Gouda H M te s Oravaohage ieder tot 1 of S dagen hechtenis W E te Ondericerk a d Uasel tot S of S dagen hechtenis Allen zgn tevens veroordeeld in de koeten verhaalbaar b § Igfsdwang van één dag KOEPOKINENTING Do BÜB6EMBEI8TES van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden S béag den 30 November 1890 des namiddags 12 uur op het Baadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid lal beataan om zich geheel kotteloot rechtstreeks Tan het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 26den Iforember 1890 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN ADVERTENTIfiN ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandsehe Couranten worden dadel k opgezonden door het Advertentie BareaD van A BBINEMAN en ZOON te Gouda St I ICOLAAS Door deze maakt pndergeteekende aan zgne geachte CliSnten en Beganstiger bekend dat van af heden zgn Si Nicolaas Etahge in orde is en vfeder rnim voorzien ran 8DIKEE en CHOCOLAADWEBKEN al ook HABTEN in Tenchillende amaken Best St inCOLAAS BAAIKETLETTERS eo goed gevolde Boterletters lig in DEd gonit aanbevelende L VAK WASKOE D 63 LANGE TIBNDBWEG D 63 0 65 ƒ 0 70 pei FLESCB en booger Wed G van OIJE Elmweg No 2 GODDA NIEUWSTE MODELLEN KRAGEN BOA S M O F F E 1 I Ziv Bizonder groote keuze LAGE PBUZEN SCHENK GoOTA Snelpersdruk van A Bunkman ie Zoon B0SGH7I00LTJES OOflTAUjL P MI i i SrooRTmrPELUK revkwater Men lette steeds op don naam JT C BOLDOOT SmOOF van FT7NCH CITROEN PUNCH Citroen Ponch troebel Punch a FArac COaNAC in diverse braliteiten Holstkamp s Oude Genever M J DE GRAAF HOOGE GODWB 255 Algemeene Hypotbeekbank te AMaiBBDAM Volteekend Maatachappelgk Kapitaal Deze Bank geeft nit dVi pet pandbri ven met extra uükeering op dm Janmmmoupon tot den koers van 99 t pet en épet panA dieven tot den koen van lOOVt pet beide in itnkken ran 1000 en 500 Verkrijgbaar ten kantore van de HH M J OQIMB en Co te Gouda Sigaren en li£ irette i IN Prachtigpe Verpakkingfen zeer geschikt voorSt NICOLAAS CADBAOX Wed C van OIJE Nieuwe interstoflèn A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 Md Tailleur De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlske Nommers VIJF CENTEN SIHT NICOLAAS I Wfl ontyingen dezer dagen van een onzer abonnés in eene buitengemeente een schrijvea waarin hg ons mededeelde dat hg meteenige heeren en dames van zgn dorp zich tot eene commissie gevormd faad ten einde tegen Sinterklaas een schoolfeest te organiseeren waarbg de jeugd zou worden onthaald en met nuttige en fraaie geschenken zou worden bedacht vooral om het geregeld schoolbezoek aan te moedigen Nu richtte bg tot ons de vraag of vg in gemoede Gouda konden aanraden als plaats waar men de noodige inkoopen zon doen Tot dusver was men in zgne woonplaats gewoon geweest gezamenlijk naar Rotterdam te gaan doch als oud Gouweuaar zou hg wel aan onze stad de voorkeur willen geven indien hj zefcer was hier goed te kunnen slagen Niet voor het schoolfeest alleen was er velerlei noodig maar de mannelgke en vrouwelgke leden der commissie waren ook gewoon te gelgk voor zich en hunne kennissen onder de notabele ingezetenen de verschillende zaken aan te scbaffen die men voor surprises en feestviering op dien gezelligen avond behoefde Sedert eefnige jaren de stad verlaten hebbende was hg met de tegenwoordige winkels minder bekend en vroeg ons daarom wat wjj hem zonden raden en of wg hem ook eenige vertrouwbare adressen konden opgeven Daar het misschien anderen ook van nut kan zgn FEVILLBTOK EEN PLEEGKIND Naar het VuUiek i8 juist het geweer van den schouder S K boomstam zette kennelijk met de bedoeling om hier eenige oogenblikken uit te rusten nam de muts van het hoofd en streek zich met de hand over het volgens militair gebruik kort geknip e haar Boortje stond onwillekeurig op Ken gloeiend rood overdekte haar gelaat Onder aen verrassenden indruk der herinnering uit hare ïmdeqaren hield zij de saamgevouwen handen voor liet H f en bleef zij in gedachten veraonken den jongen man aanstaren Het was Jan van Bameveld in levenden lijve groowr en knapper dan hij vroeger was Het jachtgewaad tü f f l voordeehg uitkomen een donker kneveltje krulde boven zijne lippen Het ia Jan zeide zij tot zich zelf terwyl zij hem weef aanstaren Jegens hem had z j geen wrevel in naar hart bewaard Hij was altyd een wilde jongen geweest hoe menigmaal hadden zg niet als kinderen heftig met elkander gekrakeeld om altijd i willen wg hier mededeelen wat wg onzen viiend antwoordden Amice 1 Uw laatste brief verheugt ons zeer omdat daaruit blijkt dat gg uw geboortestad niet uit het oog verloren hebt Dst doet uw hart eer aan want een rechtgeaard Nederlander vergeet nooit de plek waar eens zgn wieg op stond Maar tevens bleek er ons uit dat ge door uw drukke bezigheden reinig gelegenheid hebt hier te komen Anders behoefdet gg zulk een vraag niet te doen De tegenwoordige winkels in Gouda zgn ruim genoeg voorzien eu gesorteerd om behalve de eigen inwoners ook alle omliggende gemeenten bij eene gelegenheid als deze te gerieven Eom gerust BMt uwe medeleden der oommissie naar hier er is van alles te kusten te k ur Neem de verantwoording aolider aarzeMo 0 n en wg twgfelen niet of de proef zal u allen zoo goed bevallen dat gg voortaan nooit ergens anders te markt gaat dan in onze weivoorziene magazgneu die steeds zgn op de hoogte van den tgd Uw tweede vraag naar vertrouwbaro adi essen is moeilijker te beantwoorden £ r zijn op allerlei gebied zooveel gelegenheden in allerlei genre en prgs dat eene keuze moeiIgk is Wg zonden kunnen zeggen de stad is niet zoo groot of met goede oogen en een tong in den mond zult ge wel spoedig zelf den weg vinden met vragen komt men immers wel te Rome Maar wij hegrijpen dat het naogenaam is vooraf vast een Igstje te maken van de te bezoeken winkels immers de com i weder goede maats te worden Aan Jan had zij dikmaals heel dikmaals zelfs gedacht en dat hij toen zoo onaardig voor haar geweest was daarvan had zij de schuld gegeven aan de beide andere deugnieten die zijn kameraden geweest waren Jan zag haar niet alloen zijnjachtgenoot had haar ontdekt toen zij daar zoo onbeweeglijk bij den ingang van het bosoh stond hü fixeerde haar en scheen zich af te vragen of zü dat Boortje was dat sedert een jaar zoo groot en mooi was geworden Met stralende oogen keek hy het meisje aan Be hond blafte opnieuw Jan zag op Hij zag de slanke onbeweeglijke gestalte van het meisje verblind door den avondgloed die over de velden voor hem lag bracht hij de hard boven de oogen en wierp daarna het jachtgerei haastig neer Duivels daar heb je Boortje naar wie wij ons de oogen nit het hoofd gezocht hebben I riep hy terwijl hij zijn kneveltje opdraaide en met spottenden blik waaruit leedvermaak sprak liep hij haar tegemoet Voor dezen blik deze houding deze woorden kromp het zoo even nog van vreugde kloppende hart van het meisje ineen Als een koude waterstraal liep het haar eensklaps langs den rug haar gelaat werd doodsbleek Onwillekeurig strekte zij de hand tot tegenweer uil Jan stond nu voor haar de armen over de borst gekraist en nam haar mot begeonge blikkon van het ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TE LETTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt missieden zullen het werk wel onderling zoo wat verdeelen Daarom zullen wg trachten eenigszins aan uw verzoek te voldoen Gg zult wel niet kwalgk nemen dat wg daarbg de courant als leiddraad gebruiken Wg zgn nameljjk gewoon tegen St Nicolaas alle daarop betrekking hebbende advertontiën uit de Goudsche Crt te knippen en aan een bosje te rijgen Wij zullen deze te uwen behoeve sortteftn en ü zoo een overzicht geven van de voorboamstê winkels en magazgnen Laten wg dan maar beginnen met het hetgeen op dit feest nergens ontbreekt met het gebak Specnlaas eu boterletters suikerharten borstplaat chocolade enz hebt ge zeker voor uw schoolkinderen en uwe keunissen in de eerste plaats noodig Welnu rgd dan met uw wagentje direct naar de Markt span in de Zalm uit verfrisch u even eu geef dan uw oogen den kost Vóór het Stadhuis net gg den van onds bekenden banketwinkel van Breebaart voorheen van der Elegn in de buurt van het voormalige Herthuis thans geen logement meer zooals in uw jeugd den nieuwen winkel van de firma Van der Burg Zn op de Hoogstraat de fraaie zaak van H W M Steevens op de Hooge Gouwe den niet minder degelijken winkel vqn Gebr Kamphuizen op de Oosthaven dicht bij elk inder Van Beekum weleer Raaijmakers en H J M Kabel Indien gij soms bij Erberveldt uitspant dan zondt ge eerst den Tiendeweg kunnen nemen waar de weivoorziene winkels van G Kabel Van Wankom en De Goederen u tot binnentreden hoofd tot de voeten op En mooi ben je geworden kleine heks dat moet gezegd worden Boortje wat krijg k van je als ik niet verklap dat ik je hier gevonden heb Oho blflï bedaard Boortje Hij trad dicht op het meisje toe dat hem met bleek gelaat en roerloos aanstaarde Niemand zal het door mij te weten komen dat je hier je schuil houdt Wij kunnen elkander hier heimelijk ontmoeten Je weet toch dat we altijd goede vrienden geweest zijn Jan strekte bij deze woorden den arm uit en trok het meisje naar zich toe En zij stond daar trillend met bevende lippen en zag hem met ontsteltenis aan Wat hij haar zeide klonk haar zoo ongelooflijk het was een taal die zij van hem niet had verwacht Zij las op zijn gelaat dat hij zonder genade zijn zoude Hy sloeg zijn arm om haar midden Het een luiden kreet sprong zg terug en strekte beide armen voor zich uit Zij lichtte den voet van den grond als was zü voornemens te vluchten een blos kleurde haar voorhoofd en wangen Als een stuk wild dat gereed staat den sprong te nemen richtte zij zich op hare oogen stonden strak hare neusvleugels trillen hare lippen openden zich haar borst zwoegde en het zweet parelde haar op het voorhoofd 2ij zag dat Jan zijn kameraad een wenk gaf zij hoorde sluipende schreden achter haar bij den slootkant Voor en achter zich den vijand zag zij nu eens om en dan weder naar Jan Met van toorn