Goudsche Courant, maandag 1 december 1890

t breed en 10 M hoog De pooort zal worden gemaakt in halremaansrorm en g heel gedekt met iwart fluweel Tan welke stof niet minder dan 450 M noodigizal zyn In het midden boven den doorgang wordt bet r kswapea aangebracht tarwql Toorts langs den boveurand de wapens der proriucien Tan het rgk zullen worden beTeatigd Fluweelen knoppen en doffe palmen zullen den boTenrand Toorts tooien Het ontwerp is opgedragen aan den heer A Lecomte leeraar aan de Folyteohcische school te Delft terw l de uitvoering van de rouwpoort geschiedt onder leiding van de firma W Paerels en Zonen decorateurs en U J Houtsagers en Zoon schilders te Delft Ook aan het balkon Tan het stadhuis te Delft zal ter gelegenheid Tan do plechtige teraardebestelling eene rouwdeooratie worden gemaakt aat te hechten in dior voege dat voor bet losraken gdena het verroer geen geraar beats Siaatt a GOÜWB C 249 GOOWB C 5 IJESR MSP Ter roorkoming ran rerralsohing der postwisselbedragen worden met December a s nieuwe formulieren roor postwiaaela ingeroerd voorzien van twee reekaen cirkelomtrekken een linka tot aanwijzing der tientallen en een reohta tot aanwijzing der eenheden Het bedrag in guldcna kan door hot plaatsen van den dagteekeningstempel in een of twee der cirkelomtrekken dus voortaan precies worden aangeduid iets wat met de tegenwoordige in gebruik zgnde formulieren niet het geval is aangezien men hierop door den stempeldruk voor wisselbedragen geen reelToudfn ran 12 60 zgnde slechts kan aangeren dat het bedrag gelegen is tusschen twee reelvouden ran ƒ 12 60 of minder bedragena dan ƒ 12 60 De rouwwagen waarmede het stoffelijk OTerschot Tan Z M Maandag zal worden OTergebracht van Het Loo naar s Hage is in de gebouwen Tsn den Haarlem ZandToortspoorweg in gereedheid gebracht De waggon is Tan binnen bekleed met zwart laken en oen zwart tapyt dekt don bodem Op de buitenwanden is een zwart fluweelen fond aangebracht waarOTer zwart laken draperieën omlijmd met zwarte franje hier en daar door zwart met zilver doorregen troetels afgewisseld De bovenzgde is gebombeerd en draagt de koninklgke kroon BoTen de zijopeoiogen zijn de wapens aanj ebracht Tan Nederland en Luxenburg en aan weerszijden daarvan heeft men de wapens van Oranje Nassau en Pruisen en van Wurtemberg en Susland Aan de voorzijde is de koninklijke W bevestigd Eenvoud en smaak hebben hier een geheel tot stand gebracht dat een grootschen indruk maakt D 3 H Gunning JHzn predikant bij de Herr Gemeente alhier hield Woensdag te Utrecht en gisterenaTond in d Tereeniging Oranje en Nederland alhier oen lezing over de Cbasidim Ket UlrecUtek Dagblad geeft daarvan het volgende Terslag Na in den gebedo de Koningin weduwe Emma en de Koningin Wilhelmina benevens de overige in rouw gedompelde vorstelgke familieleden te hebben herdacht b on Spr zgne lezing De Cbasidim ia eeie joodsche sekte die zich in het oo ten van Europa sterk uitbreidt en reeds bijna een milKoen aanhangers telt Ter inleiding van zijn onderwerp gaf spreker eene keurige schets van bet jooHsche Tolk dat wonder der wereldgeschiedenis dat hen die finds lang het i eloof aan wonderen over boord hebben geworpen verbaasd doet staan en zeggen Het is een wonder in onze oogen Want onder vreeselijke Terrolgingen en afpersingen groeide het steeds en waar de mildere geest der nieuwste tijden hen eenigszins liet ademhalen klom hun inTloed getalsterkte en r kdom met Terfaazingwekkende snelheid Eenige Toorbeelden van de heftigheid waarmede de joden in de middeneeuwen zgn vervolgd werden door Spr aangehaald o a dat een Janvan Arregon zich beroemde TÏjfligduizend Joden te hebben doen ombrengen n dat Isabella en Ferdinand van Spanje zesmaal honderd duizend nijvere en kunstvaardige Jeden uit hun land verbanden hierbg herinnerende aan het gezegde van een rabbijn Gij zoekt ons uit te roeien doch het zal u niet gelukken want ADVERTENTIÊN Verificatie Vergadering De erste bgeenkomat ran schnldeiicbers in bet faillissement ran J AT M V LDBB Eoopmao in Bouwmaterialen te Gouda ter verificatie hanner vorderingen zal gebonden worden in het Gerechtsgebouw te Rotterdam op ZATERDAG 20 DECKMBER 18905 des Toormiddags te 10 uren Opgave der vorderingen wordt vooraf ingewacht ten kantore van den ondergeteekende aan de Learehaven n 33 te Rotterdam De Curator Mr J H UITERWIJK Adv en Proe OpenlDare Verkoopïng TA zindeiyken een kleinen voor en in bot huis gemerkt 230 aan den fileekerssingel te GOUDA op DINSDAG den 16eD DECEIBER 1890 s morgens 10 Ure ten overstaan ran Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Daags te voren van 12 tot 4 Uur te bezichtigen Reukwerk Toiletzeepen Sigaren en Sig aretten IN Prachtig e Verpakkingfen zeer geschikt voor St NICOLAAS CADEAÜX Wed C van OIJE digen Terliet hij het vertrek en knarsend draaide de aleatel het Terroeate slot af van het hoofd rukto wier klep zgn zwakke oogen tegen het licht beschermde en de bruine rimpelige met sproeten bezaaide hand op het opgeslagen blad legde De wethouder zag hem vragend aan Daar slaat het riep de schout liUiater toe ik zal het u Toorlezen De pijp Tiel den wethouder uit den mond hg nam de muts Tan hei hoofd en gluurde zijn ambtsbroeder aan Deze las nadat hij de groote bril op den neus had recht gezet De hieronder nader gesignaleerde Terpleegde der gemeente genaamd Doortje Fraoschman die ernstig Terdacht wordt van brandstichting heelt zich in den nacht van 31 October op 1 NoTember door de vlncht aan het gerecbtelgk onderzoek onttrokken en is op den openbaren weg in gezelschap van haren pleegvader den koster en toienwachter Jean Baptist Freylich die eveneens verdwenen is gezien geworden Alle autoriteiten worden verzocht enz enz Signalement Haar rood oogen donker wenkbrauwen samengegToeid gelaatskleur blank en zacht neus eenigszins plat gestalte slank ouderdom vgftien jaar Bijzondere kenteekenon geene De schout nam de bril van zgn neus legde een stukje papier in het boek sloeg het dicht en stond op Hier is geen twgfel meer mogelijk I mompelde hg vwg hebben zonder het te vermoeden een brandsticbtster geherbergd en ik behoef niet bang te zgn voor oen uitbrander Met het aanbreken van den i Aan den avond van denzelfden dag reeds laat toen het voorgevallene nog slechts besproken werd in de hutten van het dorp en in de herberg waar de gerechtsdienaar de gasten onthaalde op allerlei Terachrikkelijke geschiedenissen uit zijne praktijfc en hun Tertelde Tan weggeloopen individuen vagebonden voor wien men zich niet genoeg in acht kon nemen omdat zij de gewoonte hebben zich bij rechtschapen lieden in te dringen en zich als brare menachen Toor te doen om de gelegenheid tot het plegen hunner schanddaden te zoeken in den laten avond zagen de voorbijgangers licht in de raadzalen van het gemeentehuis Daar in het mime slechts spaarzaam Terlichte vertrek zat de schout voor de tafel en tegenover hem de wethouder Beiden zagen er bekommerd uit De schout bladerde in de dikke jaargangen van het politieblad der omliggende districten De wethouder zat met de hand onder het hoofd te Inisteren naar het geritsel der bladen die zijn buurman omsloeg en naar het gekras van den nachtuU die telkens tegen de ramen aanvloog Twee dikke deelen had de schout reeds doorgezocht rij lagen nevens hem in het derde deel was hij omstreeks tot het midden gekomen toen hij plotseling de borstelige wenkbrauwen samentrok zich de pet St flCÖLAAS St Nicolaas Etalage in orde is nHOnm a S T n SUIKER en ifvSrrsSef Best Si UICOLAAS BAi KETLEïTERS en goed gevulde Boterletters Mg in ÜEd gunst aanbevelende X JAS WAHZOM u bd LANGE TIENDEWEQ D 63 obaait aanzien toonde Spr door het vdgsnde ataaltje Na het gebruik van eene te groote hocTeelheid opwekkingsdrank Toelde de roerganger het niet lanarer op de boenen te kunnen honden maar had nog besef genoeg om het aansteken Tan licht te verbieden Önmiddelgk zonk hg in een diepen slaap Bg zgn ontwaken zag hg tot zgn groote vreugde dat niet éix was heen gegaan en vraagde aan de chasidim wat zg dachten dat bg gedaan had Geslapen geslapen 1 werd geroepen O wat vergist gg u 1 was het antwoord integendeel ben ik in een vreeseIgken krgg geweest een engel had mg ingefluisterd dat de Tartaren ia het land waren gevallen en op dit bericht verliet mgn geest het lichaam en heeft in Terbindi jg met m ne engelen den Tgand terug geslagen zoodat nu alle gOTaar geweken ia Zingt daarom vroolgk en bigde En die ongelukkigen namen ook dit weer als geloofwaardig aan Maar de kracht der waarheid laat zich onder deze duistere zielen ook wel eens gevoelen Door twee christenzendelingen werd daar het evangelie verkondigd en ten bewgze dat de ware Messias die al in het Paradgs beloofd waa reeds gekomen is onder anderen üangehaald Genesis 40 De scepter zal van Juda niet wgken noch de wetgcTer Tan tasaohen zgne Toeten totdat Silo komt Blgkbasr onder den indruk der waarheid kwamen zg bij hun Chasit om hier over te apreken maar deze had da behendigheid hun duidelgk aan te toonen dat met deze woorden Rothachild bedoeld werd es dat waa bun al weder genoeg Na een kwartier pauze toonde spreker in het tweede deel zgner rede aan de schulden der christenTolken tegenover Israel die hen altgd meer afgestooten dan aangetrokken hadden en zoo weinig het beeld vertoont van Hem die gezegd heeft Leer van Mg dat Ik zachtmoedig ben on nederig van harte en die niet vaat gehouden hebben aan de beloften die nog voor laraéls toekomst in de Heilige Schriften staan opgeteekeud N t nog gewezen te hebben op het verkeerde stelsel van evangeliseeren vooral in Londen waar men door middel van theemeetinga enz praael eten tracht te maken die meeat altgd openbaar worden ala zoekers Tan bgoogmerken bond spreker het zgn hoorders op het hart den Heere in onze gebeden te smeeken om de toebrenging Israels die allen Tolken tot zegen zal zgn Hierran worden reeds enkele morgenschemeringen gezien in het oosten Tan ons werelddeel waar reeds duizenden Joden zich verbigden in hun Verlosser namelgk Jezus Christus die weldra op de wolken zal Terschgnen en al Zgne heilige engelen met Hem en het woord tob eaoia waar zal maken Om Sion a wil zal Ik niet zwijgen en om Jeruzalama wille zal Ik niet atil zgn totdat hare gerechtigheid voortkome als een glans en haar heil als oen fakkel die brandt dat wel allereerst aan de Kerk van Chriatua ia toegezegd maar ook aaa het oude Volk ran J hoTa dat door Hem ook in Chriatua Kerk zal iiigelgfd worden wjj zgn de dragen ran den zeg n gg ult ona eena zoeken op te heffen en ook dat zal u niet gelukken want wg zgn ook do dragera van den Tloek Hoe groot echter op maatschappelgk gebied ook de ontwikkeling der Joden zgn moge op het godsdienatig gebied ia er meer achteruitgang dan Tooruitgang te beapeuren Dit is Toornamelgk toe te schrg Ten aan den inTloed vag den Talmud het boek door de Joden beeohouwd aU de bron der wgsheid en als leefregel Men rindt in den Talmud da nietigste haarkloTorijen de weerzinwekkendste Toorstellingen bencTens de dwaaste fabelen maar ook reine poëzie edele humaniteit Toorts alle mogetgke zaken die men daarin niet zoeken zou als astrologie ethnologic grammatica enz Kortom de reflex Tan alles wat in dia eeuwen door hot Jodendom ia gedacht beleefd gedroomd gehoopt gefabeld t Ia daarom zeer natourlgk dat de ongeleerde Toortdurend zondigende is tegen de voorschriften van een zoo uitgebreid leerboelc dat in zuiTcr Hollandscb overgebraoht 28 maal zoo groot zou zgn als onze Statenvertaling met volledige kantteekeningen De Talmudische geleerden zien daarom met de grootste minachting neder op die onkundigen en vertegenwoordigen nu nog die geveinsden die al in de dagen van Jezus omwandeiing op aarde zeiden De schare die de wet niet we t ia Tervloekt Tegenover deze koude droge dorre in hun gewaande hoogheid ongenaakbare rabbia was het niet te verwonderen dat de Chasidium zoo vele aanhangers verwierf en vooral onder dezulken die ook het hart en het gevoel wilden laten meespreken Alle enthousiasme al is het ook valach trekt aan Stichter van deze sekte was Israël Baalsjim geboren in 1698 in een Foolsch dorpje gelegen dicht bg Krakau zoon Tan een slechten vader paardenkoopman die zich tgdens zgne geboorte in de gevangenis boTond Hoedanig de zoon vas Talt op te maken uit het feit dat hg op negenjarigen leeftgd zgne moeder een schop gaf die haar het leTen kostte vervolgens tot zgn 15 jaar onder een kermiatroep zwierf waar hij zich eenige toorerkunsten eigen maakte voorta nog eenige jaren in het Karpatengebergte rondzwierf waar h j de kracht van eenige kruiden leerde kennen en zich nu aandiende als wonderdokter en Chasit d w z vrome of heilige Het publiek wordt uitgeuoo 1igd zorg te willen dragen voor eene ateviga eu zorgvuldige verpakking der bg gelegenheid van het aanstaande St Nicolaasfeest met de pakketpoat te verzanden voorwerpen Voorta wordt met nadruk aanberoleu de adressen Toor zoover zg niet op den omslag der pakketten kunnen geschreven worden met de eene of andere kleefstof doch niet met lak daarop in hun geheel In de e hoedanigheid werd hg aangesteld bij oen Poolsch ambtenaar ala onderwijzer in de wet bg zgne eenige dochter waar evenwel spoedig bleek met wien men te doen had nam met een gewetenloozen bedrieger Hoe vreemd het klinke toch had hg door eenige wonderlijke genezingen en den zoo strerg bewaarden schijn vaq eüigheid zich eenige aanhangers verworven die liiah vereenigden in een gewoon buis waarin zg een kamer inrichtten Toor bidkluia Dit Tertrek werd nu een schouwspel van de allerzotste Tertooningeo Ieder schreeuwde gilde zong sprong op alsof hg op een gloeiende plaat atood totdat zij niet meer konden en onder dat allea door gebruikten de Chaaiten d i de volgelingen een drank overeenkomende met braodewgn wam een der Toorachriflen waa te zorgen Toor eene opgewekte stemming In deze bidkluis brengen zij al hun Trgen tgd door en zel op Nieuwjaaradag waarop alle Joden zich in bnn huisgezin laten vinden en elkaar toeroepen Ëene volgende maat in Jerusalem spoeden de Chasidim zich daarheen en laten vrouw en kinderen alleen Met welk blind geloof zg hunnen dag zullen wg haar aan het naburige gerecht overleveren Ontstemd en zwggend verlieten beide mannen het gemeentehuis in de gang luisterde de schout naar een geluid dat naar hg meende Van ds bovenverI dieping kwam waar het meiajo achter slot en grendel bewaard werd Daarna gingon zg de straat op en namen met een stommen handdruk abcheid XIV Bg het eerate aanbreken van den nigaarsmorgen stonden twee mannen op den straatweg waar deze zich in twee lanen die beide op den spoorweg uitliepen verdeelde Zwggend met een gelaat waarop kommer te lezen atond hadden zg reeda meer dan een half uur op den grenssteen gezeten den blik onafgewend gericht houdend op het dal waaruit de spits van den dorpskerktoren tusschen de boachrgke hoogten opreea Het was de schoolmeester Zierlein wiens diep weg j gezonken oogen en meer dan gewoonlijk bleek gelaiu ran een slapeloos doorgebracbten nacht getuigden en een jongen man in den rollen bloei ran het leren die in het landelgk zondagsgewaad gekleed was deze was de leerling van meester Bartel zgn Georgedie in de slotkelders van het grafelijk huis tot wg n steker waa opgeklommen Wordt vervolgd WOTER Vilt Pantoffels gekleurd en zwart Henrl Backer Oosthaven Bazar Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜLfN DROüGLEEVER op DINSDAG 2 DECEMBER 1890 des morgens te elf uren in het Koffiehuis het Schaakbord aan den Kleiweg van No 1 Een op gunstigen stand gelegen goed onderhouden ruim ingericht WOOi HÜIS ERF OPEN PLAATS ÏÜLSr en SCHüüK aan den Kleiweg te Gouda Wyk E No 8ö Te aanvaarden 1 Mei 1891 Het Huis bevat beneden 3 Kamers en Keuken en boren eene Kamer en ruime Zolders en het ia van velerlei gemakken voorzien Nr 2 Een goed onderbonden gemakkelgk ingericht HUIS en ERF in de Keizerstraat te Gouda WiJk K No 138 Te aanvaarden 1 Februari 1891 Nr 3 Een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda Wp O Nr 217 Verhuurd bfl de week voor 2 Nr 4 Een HUIS en ERF aan het Watertje achter de Vischmarkt te Gouda Wp I Nr 174 Verhuurd bg de week voor 1 30 Nr 5 en 6 Twee derde gedeelten in twee HUIZEN en ERVEN aan den Korten Raam te Gouda Wp O Nos 96 en 95 Verhuurd bg de week voor 1 35 en 1 20 Nr 7 Een goed onderhouden HUIS en ERF met grooteu TUliS daarachter aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 290 Verhuurd bjj de week beneden aauL Schültz voor f 2 10 en boven te aanvaarden 2 Januari 1891 Nr 8 Een HUIS en ERF in de Kleiwegsteeg te Gouda Wp N No 9 Verhuurd bjj de week voor 1 60 Nr 9 Een rnim ingericht onlangs vernieuwd HUIS en ERF in den Rozendaal bg den Langen Tiendeweg te Gouda Wgk M No 13 terstond te aanvaarden Nr 10 Een HUIS en ERF en groot BLEEKVELD daarachter aan de Zak te Gouda Wgk L No 285 terstond te aanvaarden Nrs 11 tot 14 Vier HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat te Gouda Wgk RR Nrs 85 86 96 en 97 verhuurd bg de week voor 1 20 ƒ 1 40 ƒ 1 40 en 1 40 Nr 15 Een HUIS en ERF op het Weeserf aan den Groeneweg te Gouda Wgk L No 120 verhuurd bg de week roor 0 75 Nr 16 Een HUIS en ERF en BLEEKVELD aan het Verloren Kost te Gouda Wijk O No 523 te aanvaarden 2 Januari 1891 En Nr 17 Ben HUIS en HBIP waarin VMR 6 UJVNIN G in den Vogelenzang te Gonda Wijk M Xfo 810 Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen TÓór den verkoopdag te bezichtigen ran dea morgens 10 tot des namiddags 4 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROÜGLEEVER voornoemd HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hnnne ETALAGE voor het ST NICOLAASFEEST eid is en bevelen zich beleefdelgk aan tot het leveren van GOED GEVULDE Boterletters NIEUW ONTVANGEN Assiettes Diamant van Ph SUCHARD NEUCHATEL Suisse PARAPLUIES Gekleurde en zwarte Boeselaars ROKKEIV SCHEER Zn In het LAMPEN MAGAZIJN TAN W J van lEEUWElT SPIERINGSTRAAT F 41 is voorhanden een fraaie collectie allernieuwste Hanglampen en Ganglantaarns tevens een ruime keuze Byouleriën lialanterién en Speelgoederen TOILBXZEEP en ODEUBS uitmuntend geschikt voor S NICOLAAS CABEAÏÏ L VAIVBEEKUAI Confiseur O Haven B 17 bericht van af heden zgne ST EOmS ETlLAQE in gereedheid is ruim voorzien van fijn BORSTPLAAT MAECEPAUT CHOCOLADE en S a ilr er Txr © xDsezi Zich verder aanbevelende roor de levering van BANKETen RÜLLADES HAMMBTJES en verder vleit bg zich met een bezoek vereerd te worden lYieuwe Punch SLOTEMAKER Co EEN HALFWAS GEVRAAGD Kost en Inwoning P G Loon naar bekwaamheid Adres J MACDANIËL Mr Smid Reeuieijh