Goudsche Courant, maandag 1 december 1890

1890 Maandag 1 Decenler 4390 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inssending van advertentien kan geschieden tot eön nor des namiddags van den dag der uitgave VOORHANDEI fVinter Colberts Jongeh Dcmi Satsons Berfst Paletots Winner Overjassen Ulsters Jekkers Enorme keuze Kinder iVinterJasjes in alle prijzen SmOOP van PUNCH CITROEIV PIJI CH Citroen Punch troebel Punch a l Arac COCfNAC in diverse kwaliteiten Hulstkamp s Oude Genever M J DE GRAAF BOOGE GOUWE 255 Openbare Verkooping te MOORDRECHT ten orerstsan Tan den Notaris G C PORTDIJN DROÖGLBEVER te Oouda op WOENSDAG 3 DECEMBER 1890 des morgens te elf aren in het Logement chit PosTHDist biJ de Wede d ii BRABER op het Dorp van Zes perceelen zeer gunstig gelegen best WEILAIVD 2 SCHUREN en BOOMGAARD in den ZoidplAspolder nabg de Eanaalbrag te Moordrecht groot 5 Hectaren 78 Aren 13 Centiaren Te aanvaarden 1 Janaari 1891 Dageiyks te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda i I r jp f K p n f a 1 Sil li t 4k 3 GOtJDA Markt A 62 SPECIALE INKICaTING voor GOEDEREN NAAR MAAT Steeds voorhandea eene glfoMe en elegante keuze Stoffen voor P 1 I II t § I IjEMI SAISONS ÏÏEEFSt EU WINTERJASSEN QOaHüNDEN I BE3ÊMSAISONS HERFST PALETOTS § riXTER Of ERJIASSEX CHAMBRE CLOACKS k ULSTERS REISDEKEBiS JACHTVESTEFi S O S O V ï IZ S t S MCOIA AS E XlEl WJAAR S gPEAl t Nette mandjes inhoudende Vi of j flesschen GE ASSORTEER DE Spaansche en Portugeesche Wijnen VAN 1 The Continental Bodega Company prjjïen Tan 6 50 11 en 12 Gulden verkrögbaar aan het D pól te Gouda bg ECSTB mm mmm in d St Flcolaas Üadeau Jfe0r dan 9 miUioen In gebruik JUeer dan 300 diploma der eerste klasse Eenig Depot te AMSTERDAM 62 KALVERSTRAAT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 j Eenig Depot te s HAöE Lange Pooten X6 H p De nieuwere soorten vaa de Xaaimacliiiie der Sipger M mtntbtefpii hebben meer en deUi delUlier verbeterlnfen dan eenige ander Naaimacbbie Dubbele Stikrteek Handnaaiiaachlaes al naar gelang van kwaliteit van af Twaalf Gulden Ooud Snelpersdnik van A Bbikkman ZocN i De oitgaTe dezer Goarant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTÉfil TWEEDK BLAD BINNENLAND GOUDA 28 November 1890 Heden middag werd ten Baadhuize dezer gemeente verhuurd voor den tijd van drie of £ 66 jaar No 1 Hel recht tot heffing van Doorvaartgelden aan het Ueeuwijksche en Sluipwgksche Verlaat Ingeschreven werd door J Boer voor 840 per jaar en J Kalkman voor 630 per jaar voor 8 jaar en 6B0 oor 6 jaar per jaar No Z Een huisje gemerkt A No B IngeschreTen werd door A Boharleman voor 14 10 per jaar en T Bahlman voor S6 per jaar No 8 Ben huisje A No 6 geen inschrijvers No 4 Een huisje A No 7 Ingeschreven werd door A Scharleman 10 40 per jaar en J J r d Banden IS Sl per jaar o Ben faaisja A No 8 Ingeadirafea werd door G Praikin ƒ 14 per jaar No 6 Een buisje A No 9 Ingeschreven werd door M Spruijt Jr ƒ 37 per jaar No 7 Een stak Weiland aan de Fapegaaisteeg geen inschrqvers In het ressort van het Ie bstailjon der rustende schutterij io DrCute kwam onlangs een persoon zich vestigen die door den schutteisraad te Groningen waar h toen woonde tot een boete was veroordeeld Dit op zich zelf onbelangrijke feit bod een breeden adoiDistratieven nasleep Immers om dit voanis te kunnen ten uitvoer leggen was de benoeming van een auditeur noodzakeiyk die wedei ter benoeming moest worden voorgedragen door een schuttersraad Om nu dien schuttersraad samen te stellen werd dezer dagen te Beilen onder voorzitting van den mili ieeoinmissaris een vergadering gehouden vsn de elf bargemeesiers uit het ressort Door hen werd de raad geconstitueerd Te Haarlem wilde Zondag de burgemeester plechtig en in het openbaar het kruis voor 1 5 jarigeo werkoIqken dienstdoenden ofiioiersdienst bü de schutterij aan den majoor commandant mr W Jager Gerlings uitreiken Maar de commandant der huzaren en de gamizoena oommandant weigerden huzaren en paarden af te staan eerst onder voorgeven dat de Zondagsrust der manschappen er voor zou moeten geschonden worden en er geen paarden genoeg beschikbaar waren en daarna met de mededeeling dat de burgemeester alleen dan over de troepen zou kannen beschikken als bil ze noodig had om bg oproer de nut te handhaven In pUats van t dan in vredesnaam er maar zonder ruiters te paard op te wagen besloot de burgemeester daarop de uitreiking dan binnensbois te houden en wel op den Doelen Dit geschiedde dan ook in tegenwoordigheid behalve van vele andere personen van ééa officier van h el leger den instructeur vau t schutterijkader De kalme rust van Haarlem zog vermoedelijk door een eenvoudige publieke uitreiking zonder paardevolk minder in gevaar zgn gekomen dan nu door de spanning tusschen do gezaghebbers als althans waar yt wat aan de N E Ct wordt gemeld dat er nu ngroote verontwaardiging heerscht over de haijdelingen der militaire autoriteiten aan wie men nie zonder reden inderdaad inconsequentieverwijt daar bij het 25 jarig jubileum van een leeraar aan de H B school toen de leerlingen hem eene serenade wilden brengen wel huzaren ter escorteering werden afgestaan evenals toen onlangs ter gelege uheid van den zangwidstrijd een optocht werd gehouden De arts J Kord zal onmiddellijk na zgn terugkeer uit Berign te Amsterdam in het Hdtel Garni Plantage Middenlaan de gelegenheid openen tot het behandelen van teringlijders volgens de geneeswijze van prof Bobert Kooh te Barlgn on hg heeft zich daartoe den welwillenden steun en medewerking verzekerd van eenige praciiseerende medici Ten einde de patiënten voortdurend nauwkeurig te kunnen obsorveerec wordt bedoeld hStel geheel ingericht overeenkomstig de verkregen aanwijzingen van prof Kocb om ben dia zich onder de behandeling vsn dan heer Nord stellen te huisvesten De heer P J Q van Digffelen vestigt in de Zm Cl de sandaoht up ene SpBmiins dtë in d rer gadering vau bet Koninklgk Instituut van Ingenieurs van 9 September 1890 bij de behandeling van het rapport der commissie betreffende de open verbinding van Amsterdam met de Noordzee gemaakt werd door den voorzitter dier vergadering den heer J F W Conrad Deze gaf toen te kennen dat hij in deze zaak niet ia debat zou treden maar toch meende ééa opmerking te moeten maken en wel naar aanleiding van den wensoh der commissie om het avantprojet te doen opmaken op den grondslag van den tegenwoordigen toestand der Zuiderzee Naar mgno meening zoo sprak de heer Oonrad zullen de groote sociale vraagstukken die thans aan de orde zijn er binnen kort toe te leiden dat het vraagstuk der Zuiderzee weder op den voorgrond treedt en wellicht tot hare droogmaking wordt beeloien Wil men het vraagstuk der open doorgraving uit een wetenschappelijk oogpunt beschouwen dan moet dat onderzoek minstens genomen ook geschieden in verband met een droogmaking der Zuiderzee omddt deze meer waarschgnlgk in uitvoering zal zijn vodr dat de eerste spade der drooggraving gestoken zal worden Tot nog is merkt de heer v D op aan deze zeer belangrgke meening van den heer Conrad geen openbaarheid gegeven buiten den kring der leden van het Koninklijk Instituut V an Ingenieurs Mg echter komt publiciteit in ruimerea kring vooral ook bg de prorinciale gemeentelijke en waterschapabesturen die van huuue belangstelling in da pogingen der Zuiderzee Vereenigingen deden blijken hoogst gewensoht voor omdat het voor hen niet onveracbiUig is te weten dat de zaak der afdamming en droogmaking der Zuiderzee in hoog wetenschappelgke kringen meer en meer de aandacht trekt en veld wint In hot Tgdsohr voor geneeskunde geeft dr Delprat redacteur van dat tijdschrift uitvoerig verslag van zgne bevinding te Berlijn waar hg de methode Koch tot genezing der tering bestudeert Zijn verslag bevat de mededeeling omtrent vele hoogst belangrgke gevallen Vooral bij lupus nam hij de beste resultaten waar Dr Delprat betwijfelt of het voor genoesheeren op het oogenblik geraden is naar Berign te gaan Beter is wachten tot nieuwe entstof gereed is en dan cursussen worden gehouden ADVEBTENTIEN worden geplsatet Tan 1 5 regelt 50 Centen iedere re ge meer 10 Centen GROOTE LETTERS irorden berekend naar plaatsmimte Borendien vrorden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni In de gemeente Waarder bij Woerden had vóór acht dagen de volgende vergissing plaats Door afwezigheid van den predikant der Ned Herv Kerk en de voortdurende vacature in de doleerende zouden de godsdienstoefeningen op Waarder geleid worden door anderen Zaterdagavond pikdonker van verlichting weet Waarder niet veel stapten beide heeren predikers aan het station af waar de doleerende koster en da afgevaardigde der Ned Herv Kerk wachtten om de broeders af te halen Weldra had ieder den zijne en toog men huiswaarts Doch wat bleek ten slotte Do doleerende broeder was met den synodalen de synod e met den doleerenden op weg gegaan Toen de vergissing bleek werd er haastig omgeruild Buitenlandsch Overzicht De fransche Kamer is thans aan het beraadslagen over de begrooting van koloniën waarmede zg eergisteren is begonnen Is deze goedgekeord daa is de begrooting van alle departementen aangenomen en blgft nog alieea de wét bp de middelen ter behandeling over Maar vóórdat deze in beraadslaging gebracht wordt kqmt da leening van 700 millioea aan de orde die wel eenige zittingen in beslag kan nemen De Belgische Kamer heeft besloten het voorstel tot herziening der Grondwet dat door do heeren Jansott en Buis was ingediend in behandeling te nemen Het voorstel werd naar de commissie verwezen maar aangenomen worden zal het zeker niet daar de heer Woeste de voornaamste leider der clerioale partg niets van herziening wil weten De heer Jansen lichtte het voorstel toe on wees er op dat van de 1 700 000 mannelgko meerderjarigen die in België wonen slechts 130 000 kiezers zgn Uitbreiding van het kiesrecht is dus noodig en dit te weigeren zou zelfs zeer gevaarlgk kunnen worden De minister president de heer Beernaert verklaarde dat de regeering zich niet kon vereenigea roet het verlaa en der rechterzijde om het voorstel zelfs niet in behandeling te nemen De minister achtte het zeer wenschelgk dat de zaak ondenoibt wordt dan zou men weten waarom de liberale part de herziening vraagt want zei do minister men zegt dat men heel iets anders verlangt dan algemeen stemrecht De heer Woeste stemde er toen ook in toe het ontwerp in behandeling te nemen maar tevens verklaarde hij zich tegen de herziening welke het volk niet wenscht Alleen binnen de grenzen der tegenwoordige grondwet wilde de heer Woeste uitbreiding van het kiesrecht toestaan Behalve de heer Janson spraken ook de heeren Frère Orban en Buis en de pas gekozen liberale Brusselsche afgevaardigde Graux over het voorstelJanson waarmede ook de heer Nothomb een der cloricale afgevaardigden rich vereenigde In dit opzicht vertegenwoordigt deze afgevaardigde slechis een kleine minderheid der elericalen volgens den heer Woeste stond hij zélfs geheel alleen zocdat op aanneming van het herzieningsvoorstel niet de minste kana is Ofschoon dit wetende zien toch de liberalen reeds een overwinning in hot feit dat de elericalen nu stemden voor de inbeüandelingneming van het herzieningsvoorstel hetgeen zij in 1883 en 1687 toen hetzelfde voorstel gedaan weid weigerden Dat d