Goudsche Courant, maandag 1 december 1890

Dinsdag l December CS 4391 I i00 GOUDSCHE COURANT ISieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzeading van advertentiön kan gescbleden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave Gouda Snelpersdruk an A Bkinkman Zoon Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrUgbaar in bussen van ƒ 160 0 86 en 7 0 45 Fabriek te Westzaan Opgericht 1825 CACAO 6R00TES Groote keuze Lagfe prijzen REGEN MA IVTELS G HOUTMAIV Magazijn Gonda XTij d straa t so Inricliting voor Goederen OP MAAT MARKT 53 hoek Kerksteeg Wij ontvingen nog eene O ZESOOITIEl IPi A i Ht Jj TT j © an aan zeer TT OOXd eoligre JS X ZeiO GOUDA BAlUMABil en Co Stollwerck sche Borstbonbons ge briceerd na Toorscbrift van den j kon UniTersiteita Prot Oebm Eofrad j Dr Haiiess Bonn hebben sedert 50 jaren als verzacbtend middel tegen hoesten 1 heescbheid en aandoening der ademinggorganen uitsteekende diensten bewezeiL Bij spoedige afvriggeling van trarme en koude lucbt is t bijzonder aanberelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar IJsclub Gonda Het Terrein is GEOPEKD op Stolwijkerslttis tegen over het Koffiehnis Tan den Heer tak ssN BËE6U HKT BE8TÜÜE GROOTE 80BTEEBING Wollen Handschoenen enFonlaris A V OS Az Keiweg E 73 en 73 De ondergeteekende rermttigt aan het geëerde publiek dat MAANOAQ de ST NIDOLAAS ETALAQE gereed is en zoo Spot Goedkoop zal verkoopen dat UËd er oTer Terbsast zal staan Komt de ETALAGE bezichtigen en overtuig U van de Keuze en Sorteeringf Onder aanbeveling Ow Dw Dienaar FIESBE IJBELS Eorte Tiendeweg D 12 Purfumeriën LOinS P WELTER CoiSear Westhaven B 193 Oütvaogen eene mooie groote collectie diverse MOFFEIT au PELTERIJEN tot zeer lage PRIJZEN Gouda BAHLMAIMN en Co St incolaas Cadeauz in JDWEELEN Gooden en ZiWeren ABTIEELEN ABMBANDËN PARURES Trest3s ettija gr©n BINGEN KNOPJES KBOISJES Mancheten Overhemdknoopen Sigarenkokers PORTEMONNAIES Flacons HeereieD Dames RÉIONTOIBS nz m OEÊTALBEBD bg J V D PAVOORDT DUBBELE BUURT B 5 N B ReparatiSn en bestellingen woidao ten spoedigste afgelererd Alom te bekomen SE Q07SSCIB BLA2EN of de beschr Ting der beroemde geschilderd Kerkglazen Tan die Groote of St Janskerk te Ter Qoude beneTens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen en waarbg is toegeroegd een afzonderlgk leTOM bericht der beroemde Glasschilders de Gebroede Dirk en Wouter Crabetb DOOB CHRISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie ran Beeldende Knnstm enz Rnnstschilder Architect en Directeur det AcademievanBonnkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN De nitgaye dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon eE Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiioaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 December 1890 Heden den dag waarop bet stoffelijk overschot van Z M Willem III Koning der Nederlanden onza gemeente voorbijtrok waa bg den Burgemeester Mr A A van Bergen IJzendoorn de Wethouders H W G Koning eu J M Noothoven van Goor vele rgkaambtonaren en andere ingezetenen de rouwvlag uitgestoken terwijl de leden ran het DagelijksoU Bestuur als teeken van rouw hunne woningen hadden gesloteo Toen ten 10 66 H M de Koningin Weduwe en do jeugdige Koningin onze stad passeerde waren alle lantaarns op het station en omliggende straten alsook die van de Kleiwogsbrug brandende en met rouwfloers omhuld Het Dagehjksch Bestuur was op het station tegenwoordig terwgl in den omtrek daarvan vele ingezetenen dezer gemeente tegenwoordig waren Teg n 3 ure trok een zeer groote schare belangstellende stadgenooten stationwsarts om in de nabyheid daarvan den trein die oen zoo droeve tocht langs onze gemeente deed to zien voorbijtrekken Op het station waren aanwezig de Burgemeester van Oouds in ambtscoatuum de beide Wethouders de Secretaris vele leden van den Gemeenteraad tal van Bgksambtenaren de Kantonrechter en Griffier de Contrdleur en Ontvanger der BgksbelastinKW ds Directeur eo Leeraren der Rqks Hoogere Burgeraohool de Directeur van het Postkantoor de Directeur der Telegrafie de Commandant der Weer baarkeidsTereeniging Burgerplicht Het garoisoeo en de achutterg waa onder ds w pedeo De ohutterjj werd gecommandeenl door den M oor H W G Koning net garnizoen door den Kap van der Wal FEVILLETOJX m FLEE EmD Ifaar het DuUkH XIV IS Hij was den vorigen avond na zonsondergang als boodschapper van den ouden keldermeester in het dorp gekomen om zich tiamens den heer Bartel omtrent den welstand van bet meisje te informeeren wijl Bartels zwaarlijvigheid in de laatste jaren zoodanig was toegenomen dat hij nog slechts in staat was den korten atstand van zg ne woning naar den kelder en terug af te leggen Alle drie maanden moest George den tocht naar bet op vier uren afstands gelegen dorp ondernemen want Bartel had zgn vriend Jean Baptist heilig beloofd dat hg zich aan het kind zou laten gelegen liggen toen deze weder iu de wereld aan het omzwerven was gegaan zonder sinds zijn vertrok een erkol teeken van leven te hebben gegtven George die een flinke hupsche jongen was had zelf zooveel belangstelling voor deze zaak gekregen dat de Zaterdagmiddag waarop bij bet slot verliet om zich naar meester Zierleins woning te begeven voor hem een feestelijke dag geworden was Toen de trein die het lijk van onzen geliefden Koning Willem bevatte hot station naderde speelde het muziekcorps der dd Schutterij onder dir van den Luit i G Arentz het Wühelmf en vervolgens toen de trein het station lauj zaam voorhgtrok de Marche I unèbre van Chopin Eerbiedig ontblootte allen hunne hoofden de militairen presenteerden het geweer en den aanwezigen werd een laatste blik gegund op de kist die het zoo dierbaar overschot van den laatsten mannelgken telg van het huis van Oranje bevatte Derouwwaggon was van binnen bekleed met zwart laken on een zwart tapgt dekte den bodem Op de buitenwanden was een zwart fluweelen fond aangebracht waarover zwart laken draperieën omlijnd met franje hier en daar door zwart met zilver doorregen troetels afgewisseld De bovenzijde is gebombeerd en draagt de koninklijke kroon Boven de zijopeningen zijn de wapens aangebracht van Nederland en Luxemburg en aan weerszijden daarvan heeft men de wapens van Oranje Nassau en Pmiaen en van Wwgtemburg en Rusland Aan de foorzijde is het koninklijke wapen en aan de achterzijde de koninklijke W bevestigd Eenvoud en smaak hebben hier een geheel tot stand gebracht dat een grootschen indruk maakt Geheel onder den indruk van de bijgewoonde plechtigheid varlieten allen het station en gingen huiswaarts vervuld van het verlies dat ons land getroffen beeft De Rijka Hoogere Burgerschool en do andere Scholen waren heden gesloten Aan bet postkantoor Gouda en ds daaronder ressorteereOde bulpkantoren werd gedurende de maand November 1890 Ingelegd 316B 1Ü Terugbetaald 8822 11 Het meisje vervulde hem hoofd en hart en telkens als bij weder afscheid van haar moest nemen om naar bet slot terug te keeren viel hem het afscheid zwaar Doortje bood hem bij die gelegenheid altijd de roode lippen tot een kus die hg voor den meester ontring als dank voor de belangstelling en voor het zakgeld dat George haar netjes ia een papier gewikkeld bad moeten overhandigen en George had elke reis meer de overtuiging gekregen dat er op do gebeele wereld geen schooner lippen dan deze waren om te kussen en geene die zoo aardig konden snappen Als een donderslag had het den armen jongen man getroffen toen hij tegen het vallen van den avond do woning van den onderwijzer binnentraden dezen aantrof in een toestand van vertwijfeling De handen wringend liep meester Zierlein de kamer op en neer terwijl zijne zieke vrouw in tranen badend te bed lag Doortje een brandstiohtster De gedachte daaraan alleen kwam hem zoo ongei gmd voor het klonk zoo ongelooflijk dat het nauwelgks te denken viel Hij kon het zich verklaren dat zij energisch en warmbloedig als zij was elk middel van tegenweer had aangegrepen toen zij in het bosch door de beide jonge mannen overvallen werd maar deze aanklacht was ongehoord George was in het dorp gegaan ora bijzonderheden aangaande het voorgevallene ia te winnen JjHij mengde zich onder de opgewonden menigte en hoorde in de herberg wat men elkander daar verhaalde Het ADVEUTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte BoTeudien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnc Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2473 Het onderzoek van bet water der Waterleiding is aldus 1 Nov 12 2 Mg permanganas kalicus por 1000 cc 15 II 8 5 II II H H 21 13 3 If If ff ff ff ff 28 II 13 K n II II II De tegen gisteren op het Stadhuis aangekondigde kostelooze koepokinenting kon wegens ziekte van het kalf niet doorgaan en is 14 dagen uitgesteld Onze vroegere stadgenoot de heer P Nortier thans te Amsterdam woonachtig heeft Zaterdag jt qet gunstigen uitslag het examen M O Wiskunde K I afgelegd Zaterdagavond heeft het Vereenigingsgebouw in den Gioenendaal groot gevaar gehad onder watert loopen Op de derde verdieping is een waterbak waarin p m 3000 liters water knnnen worden opvangen van het op bet gebouw vallende hemelwater wkarvan de pachter gebruik maakt en waarmede privaat en urinoir wordt doorspoeld Door de vorst was het water ook in de afvoerbuizeu bevroren die tengevolge daarvan sprongen Do woning van den pachter lipp onder Ware bot ongeval s nachts gebeurd de schade zou veel grooter geweest zijn Thans loopt het nogal af de schade wordt uit de kas van het Vereenigingsgebouw vergoed Heden woei uit het Vere nig ingsgebouw de vaderlaodsche driekleur halver stok en is de lauwerkrans gevlochten om de insigne met rouwfloers bedekt ten blijke van deelneming in het verlies van onzen kostte hem moeite zijne verontwaardiging meester te blijven toen hg de bezoekers over Doortjes begane misdrgven hoorde spreken op eene wijze die allen de haren te berge deed rijzen Zijn toorn met langer meester trad George ten laatste op de leugenaars toe en snoerde hen den mond en toen men hem beschimpte gaf hij een hunner met den krachtigen vuist een slag in het gezicht en legde hem daarmede het zwijgen op Hij beloofde een ieder die nog een enkel woord ten nadeele van bet meisje uiten zou op dezelfde wgs te zullen behandelen en verwijderde zich eer nog de veldwachter dien men op tallooze dronken onthaald had op d been kon komen om den onruststoker als vermoedelijke medeplichtige aan de brandstichting in bewaring te nemen In den laten avond verspreidde zich het gerucht dat Doortje met bet aanbreken van den dag aan het naburige gerecht overgeleverd zou worden Meester Zierlein en George beiden van Doortjes onschuld overtuigd gingen in den vroegen morgen van huis om haar vaarwel te zeggen Een bevel van don burgemeester ontzegde aan da ongelukkige ook nog de laatste weldaad Hij zag haar niet weder mocht baar niet meer zien De gerechtsdienaar had last gekrogef haar op een wagen naar bot spoorwegstation te brengen en zoo naderde dan de kar kort na zonsopgang den kruisweg waar de beide vrienden het arme meisje wachtten Het hoofd in den doek gehuld juist zoo als toen