Goudsche Courant, dinsdag 2 december 1890

Woensdag 3 December 1 4302 1800 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Insendlng vaa Advertentlön kan gescbieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave 284 3319 6858 331 3322 5904 387 3861 6 71 856 8377 978 411 3380 6012 485 3412 6013 3423 6025 3444 6041 649 3464 6054554 3468 6067684 3480 6039635 3498 6131647 3535 6147689 S 86 6i50 703 3627 6178730 3629 6198749 3650 6217814 3667 6304819 3670 6356822 3677 6382868 3706 6386914 3770 6408941 3303 6479963 3829 648Ï 971 3686 6514 1022 3968 6523 1070 3980 6628 1154 4026 6569 1294 4030 6680 1326 4036 6668 1356 4138 6667 1403 4141 6669 1417 4145 6727 8343 10738 14164 16661 18798 8348 10744 14176 16663 18811 8367 10749 14217 16664 18837 8364 10832 14220 16668 18840 8458 10838 14221 16584 18846 8468 10923 14242 16628 18853 8547 10941 14261 16634 18884 8648 10986 1427 16061 18922 8666 11006 14320 16663 19001 8681 11061 14827 16758 19097 8600 11073 14333 16768 19115 8614 11103 14348 16771 19136 8671 11114 14368 16846 19157 11184 14376 16866 19166 11283 14410 16961 192138680 11324 14412 16966 19230 11333 14438 16976 19260 11348 14456 16979 19278 11388 14620 16991 19313 8736 11390 14567 16998 193178744 11401 14672 17006 193388787 11409 14678 17016 194128790 1141i 14607 17070 194348962 11443 14710 17089 194529018 11461 14724 17114 196009062 11486 14729 17119 19606 noi U635 14739 17138 19614 9113 11610 14742 17143 196279155 1 660 14746 17168 195899173 11668 14771 17176 196419368 11678 14778 17210 1966 9387 11689 14844 17265 196589367 11693 14866 17302 19678 1576 4281 6865 1611 4371 6870 1611 4466 6873 1625 4474 6938 1649 4497 6940 1681 4627 6985 1712 4606 7011 1731 4671 7029 1768 4736 7065 1788 4743 7102 1904 4isi 7134 1933 1988 4766 7203 2041 4769 7205 2045 4779 7234 20S6 4797 7251 2083 4800 7272 2114 4868 7311 2169 4886 7341 2172 4907 7344 1425 4149 6732 9496 11696 14883 17444 196S2 1479 4211 6738 9515 11709 14951 17461 19689 1482 4212 6748 9528 11729 14955 17460 19710 1539 4232 6848 9542 11761 14994 17479 17939 9555 11933 14999 17560 19878 9566 11949 16026 17561 19876 9627 12149 16051 17572 19967 9630 12163 16065 17600 20003 9635 12201 15067 17612 20030 9638 12292 15108 17626 20036 9641 12323 16125 17642 20037 9658 12374 16127 17664 20097 9662 12423 15133 17684 20103 9667 12436 15149 17690 20114 9670 12525 15166 17700 20136 9677 12664 16189 17736 20163 9682 12682 16309 17756 20209 9716 12606 15335 17786 20258 9767 12638 16394 17826 20269 12708 16397 17851 20260 12751 15428 17916 202649810 12759 15429 17926 302769819 12825 16473 17975 20279 9876 12862 15511 18057 20306 2176 4909 7373 893 12867 15517 1805 203152186 4926 7387 9908 12998 15625 18108 203452357 4937 7414 9984 13030 16681 18145 20394 236Ï 4949 7428 9986 13096 16687 18169 204042421 4960 7457 9995 13160 15740 18177 30443 243 4988 7458 10000 13208 15749 18191 204773508 5001 7544 10034 13224 15867 18207 20498 564 B018 759810037 18247 15893 18234 30103 3696 6032 7635 10041 13249 15898 18253 20551 2650 5060 7644 10047 13418 15905 18270 105842704 5067 7êS2 10101 13449 15918 18306 205972739 6130 7712 10104 13494 15915 18339 205983755 5l4i 7737 10114 13505 15938 18409 20523 2809 ilia 7754 10115 13531 16962 18437 20686 g 5 5176 T761 10122 13560 16988 18448 206872913 6181 803 10169 13571 16013 18468 20697 Uil 6203 7810 10179 13672 16037 18522 20714 2965 6116 782310183 13621 16091 18633 30718 3969 5222 7832 10190 13657 16149 18649 207478971 5289 7849 10192 13673 16152 18664 20771 8986 5335 7868 10194 13878 16166 18686 20835 S0S5 6360 7860 10236 13841 16216 18589 20889 3043 5361 787310255 13844 16223 18591 20905 3067 6387 7876 10306 13872 16276 18634 209203138 5390 7895 10344 13905 16277 18643 209563177 5438 7899 10362 14033 16396 18650 20966 3179 5627 7920 OO ADVERTENTIËN GARE en BAND In bovengenoemd Tak kan een fateoenlgk JONGIHËNSGH GEPLAATST worden Adïes BLAAÜWSTRAAT 5 IWistruiL Liffmaiin Markt 136o GOUDA 136a Markt Groote sorteering Moffen Boa s KR A GEJ OOSTHAVEN B 36 bereelt zich beleefd aan voor de leTeijug van Boter Banket en VEÜCËTENLETTEES B Ë D L I N 6 E N enz enz Puike HOOMBOTEEÜ Vaatjes netto 4 kilo 4 25 per 11 en 22 kilo ƒ 1 per kilo franco rembours J BRUiVSTING azn Beileo OPKULIIII G van SCHAATSEN voor de helft der kostende prijs in het Lampen Magazijn van X = X Soos Lange Tiendtftreg D 59 Gouda 50 Kisten GHAIMPAGNE merk CarU Blanche HENRI LATOUB Co Epemay p kist Tan 12 1 fl 1Ü merk Carte d or HgNRI LATOÜR Co Epemay p kist ran 12 1 0 IB veraccijnêd te Rotterdam ook per enkele kist tegen remhoun of pottmtul te bekomen bg PRBSTOS Jb Co Expediteois te ROTTERDAM St NICOLAAS Door decs maakt oadergeteekende aan zgne geachte Cliënten en Begnnstigers bekend dat Tan af beden zgn Si Nicolaas Etalage in orde is en weder mim Toorzien Tan SUIKER en CBOCOLAAD WERKEN Is ook HARTEN in Terschillende smaken Best St ITICOLAAS BAi IKETLETTEBS eo goed gevolde Boterletters Mg in DEd ganst aanberelende L VAU WAWKOM D 68 LANGE TIEN DE WEG D 63 GoODA Snelpersdruk ran A Bhnkhan Zoon GOOWB C 5 GOUWE C 249 SEEL mmm HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hunne ETALAGE Toor het ST NICOLAASFEEST in gereedheid is en beTelen zich beleefdelgk aan tot het leTeren Tan GOED GEVULDE Boterletters NIEUW ONTVANGEN lAssiettes Diamant van Ph SÜCHARD NEÜCHATEL Suisse ONTVANGEN NiME mmvm prachtige Terpakking QUinmende Hastazijes 10 ets per pond J GERRITSEN êWêsm Caisinier Patissier Oostharen B 36 maakt zgne geachte clientèle bekend dal zgne ETALAGE Tan heden at GEOPEND zalzgn rgk TOOrzien Tan een prachtige collectie CHOCOLAADWEEEEU HARTEN eo BORSTPLATEN in Terschillende smaken als Bom Pratnbo en Citroen Clnasap pel Saffraan Marasquin Choo h laad en Alsook met Fondant gevuld Harcepainliarteii PAIN k d ILE enz en noodigt ieder UTrer beleefd tot een bezoek oit OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwitsergChe HorlOgBS alsook de goedkoopste soorten ZUrerea Dames Horloges n f 10 Zilveren Heeren 10 Oooden Dames 11 Oouden Heeren 25 Eena ran de besta Inrichtingen ran ons land Tsn Horloges Garantie ran twee tot ryf jaar Passage No 12 B J A VAN DUK Zeer ITette Gesteendrukte NAAUSMBTJES worden GELEVERD doori A BRIi KMAN en Zn De aitgBTe dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zou en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiionderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 2 December 1890 Hot Dagelgksch Bestuur dezer geraoonte heeft heden zich naar de residentie begeren om in hot rouwrertrek ten Paleize een laatste hulde te brengen namens de gemeente Gouda aan het stoifeiijk ororsobot ran an7 en geliefden Koning Willem III In ons rerslag ran de droero plechtigheid ran gisteren aan het Station alhier rerzuimden wij te vermoldaa dat daar ook tegenvroordig was eane Deputatie ran hh Officieren der Artillerie uit Schoonhoren aan het hoofd waarran Kap Telchhuis commandant ran de Instructie Kompagnie aldaar Naar wij rememen is eanige dagen geleden door aan onzer stadgenooten aan de Direolio deir Slaatsspoorwegen rergunning rerzocht het station Gouda gisteren in rouw te mogen steken geheel in orer eenstemming met da droere plechtigheid die hier plaats had en dit wel geheel belangeloos maar het werd hem niet toegestaan Wq zagen heden bij den bloemist H W Otto alhier een prachtigen krans bestemd roor de koninklijke lijkbaar Deze wordt aangebodon door de Pupillenschool te Ninuworsluia waarran Z M Willem III beschermheer was De fijnheid der bloemen de smaak waarmede deze zijn anngebrsoht en de kunst waarmede zij zyn gerangschikt rormen een geheel dat groeten lof rerdient Onder de rele kransen dezer dagen naar het Loo en de residentie gezonden zal deze ongetwijfeld een eerrolle plaats innemen Gisterenmiddag beronden zich tijdens het door FEVILLETOX EEN PLEEGEIITD Naar het Buittci XV 26 Het nieuw rerrezen huis der Barnerelds zag er uit als konden alleen gelukkige menschen daar wonen zoo rroolijk glansden zijn witte torentjes zijn hoekstukken zijn zonnige terrassen orer de ririer zoo sraaakrol rersiarden de bloemen zijn weelderig aangelegden tuin en zoo net en zindelijk werd alles onderhouden als durfde geen stofje of zandkorrel den huiselijken rrede storen Niettegenstaande zijn leranslustigen aard leed de orerste soms dagen en weken lang aan den nawerkenden inrioed ran het Oostindiache klimaat op zijna gezondheid want hij had rele jaren in de Nederlandsche koloniën gediend Zijne gemalin toch reeds roortdurend ziekelijk was sinds rerscheiden jaren lijdende aan een ongeneeslijke keelziekte en de bedienden rertelden dat de eenmanl ongetwijfeld zeer schoone rrouw dagen lang met niemand zelfs niet met haren gemaal een enkel woord wisselde De eenige die zij in haar bijzijn dulde was het jonge meisje dat zjj tot zich genomen had ook het be trekken ran den rouwwaggoD met bet stoffelijk orersohot ran Z M den Koning rele personen op de berroren elooten nabij het station Een tweetal hunner zijn door hot ijs gezakt doch natuurlijk spoedig op het drooge geholpen Ook gisterenmorgen had een geacht ingezetene dezer gemeente het ongeluk nabij het Station door het iJs te gaan Sinds eenige dagen biedt hot terrein op Stolwijkersluis ran de IJsclub uGouda weer een rroolijk toonoel ran winterrermaak aan Tal ran heeren en dames rertoonen daar hun kunsten op schaatsen en het is een recht prettig gozioht roor de wandelaars op den dijk die rroolijke d ukti te aanschouwen Dat ook de Goudsohe jeugd daar ruim rertegenwoordigd is behoeft geen betoog Uit Bodegrare wordt raa gisteren gemeld Op de plok waar de tnimlyu met een bocht in het dorp komt h d hedeo namiddag een ongeluk plaats Een wagen met stroo beladen kantelde toen de roerman sekere A V irit de Laaga Suige Weide dwars orer do trails wilde steken Het paard hierdoor rerschrikt sloeg op hol waardoor genoemde persoon zoo herig tegen een gebouw werd geslingerd dat de dood zoo goed als onmiddelqk rolgde Omtrent de aankoipst ran het stoffelijk orerschot ran Z M den Konihg ia de residentie meldt men bet rotgende ran gisteren Het was op 17 M i 1888 dat Koning Willem III de residentie rerlieti om haar niet weer te zien Heden kwam zijn stoRalijk orerschot hier ter stede aan roor den laatsten tocht naar Delft In de straten waarlangs da rouwstoet zich bewoog was uit bijna alle woningen de rlag halfstok uitgestoken Aan hot Staatsspoprstation waren de lantarens met rouwiloers omwodden zoeken r in een der Fransohe badplaatsen dat zij tot nog toe eiken nazomer gedaan had was ditmaal opgegeren De orerste liet haar rrü en ongemoeid en zocht reretrooiing in den omgang met zgne buren Zoo zat de scboone bleeke rrouwe ran Bamereld ook heden op een der schoonste namiddagen ran den nazomer eenzaam en oogenschijnlijk rerstoord in den geurenden rozentempel tan haren tuin Het opengeslagen boek lag roor haar op de tafel doch zij sloeg er geen of g in de kaarten lagen roor haar maar zij rergat geheel het anders zoo geliefkoosde patientiespel het kleine boloneezer hondje speelde aan hare roeten met het kluwen ran het haakwerk en richtte daarin een heillooze rerwarring aan maar zij zag het niet Haar starende blik was op den Bijn gerestigd welks opperrlakte door een zachten wind in een lichte golrende beweging gebracht werd terwijl de koesterende Augustuszon millioenen lichtstralen daarop liet spelen Een open brief lag in haren schoot Jan haar ploegzoon had haar uit de badplaats waar hij rertoefde geschreren dat hij heden zou terugkeereu maar dit bericht schonk haar geen rreugde Het kind dat haar echtgenoot eens in huis genomen had als een aflaidingsmiddel tegen de luimen zijner rrouw dat kind had tegen hare landgonooten gestreden en sedert was het weinigje genegenheid dat zg uit gewoonte roor den knaap had opgerat bijna in afkeer reranderd Het gruwde haar bijkans hem terug te zien Beneden in den tuin nabij het hek aan de ririer ADVEfiTENTlBN worden geplaatst Tan 1 5 regels ik 50 Centen iedere regei meer 10 Centen GBOOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle AdTertentieu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAB t welk des Maandags Terschgnt De penanten tussohen de deuren waren met geplooid rouwlaken behangeq en de fronton daarboreu met draperieën ran dezelfde stof bedekt hier en daar bezet met palmtakken die ook de donkere bekleeding in het salon zelf waar rollo licht brandde sieren De restibuie was mede in rouw gestoffeerd en aan den uitgang daarraa berend zich de ontrangkamer roor de autoriteiten en een rouwkapel door afscheiding ran een gedeelte ran de stationsreranda rerkregen een en ander uitgeroerd door de firma Mutters Om 2 uur waren nabij het plein roor het station opgesteld een bataljon ran bet reg grenadiers en jagers met het omfloersde raandel en de stafmuziek alsmede drie escadrons huzaren areneens met standaard en muziek In het etatiooagebottw waren de reeds rioeger rermelde autoriteiten samengekomen De Kamers der Staten Generaal waren rertegenwoordigd door hare roorzitters met de griffiers en de commiezen griffiers de Raad van State door de heeren Swart Van Alphen Heijdenrijok Van Humalda ran Ëjjsinga en Rochnsaen met den secretaris de Bekenkamer door haren roorzitter den heer De Eoy ran Zuidewijn de leden Six en Van Vliet en den secretaris de Hooge Baad door den roorzitter den onderroorzitter twee raadsheeren den procureurgeneraal er den griffier roorts de Commissaris des Konings met de leden ran Gedep Staten en den griffier en de Burgemeester met de Wethouders en den secretaris De deputatie ran het Eereteeken roor belangrijke Krijgsrerrichlingen stond bij de Bijnstraat Toen de rouwtreiu naderde riel het eerste saluutschot en presenteerde de compagnie schutterij onder berel ran kapitein Galjaard op bet perron opgesteld het geweer terwijl de trein het station binnen stoomde De kist met s Konings lijk werd daarop door 24 onderofficieren gedragen naar den rouwsalon en door zag de bleeke rrouw met rermoeide half geloken oogen een slanke meisjesgestalte zich tussohen da paden bewegen zich neerbuigen orer de bloemen terwijl de tuinman bezig was de losse ranken der klimplauten tegen het latwerk op te binden Het haar ran het meisje was losjes onder den grooten tuinhoed opgebonden het eenroudige donkere kleedje deed hare jeugdige en berallige rormen roordeelig uitkomen een blauw lint dat langs den mg afhing was het eenige sieraad ran het toilet hetwelk aantoonde dat het meisje met het huishoudelijk bestier belast was Als zich zelf rerrassend te midden eener gedwongen belangstelling in het meisje geraakte merrouw raa Bamereld plotseling in een staat ran opgewondenheid Zij zag haar de tuintrap opstijgen recht op het parilloen aankomen met een bouquet rozen in da hand die zij bescheiden roor zich heen ziende met een nijging overhandigde iDe laatste rozen merrouw die de regen ons gelaten heeft zeide zij den bouquet aanbiedend Uit de houding ran het meisje sprak een demoed die wellicht meer uit plichtsbesef dan uit rorknochtheid roortkwam Een woord ran dank of een nader berel afwachtend stond zij daar den breedgeranden stroohoed ran het hoofd nemend en het haar ran de slapen wegstrijkend een geestig frisch meisjesgelaat met donkere helglanzonde oogen licht te zamen gegroeide wenkbrauwen het krullend haar achter op het hoofd te saam gebonden Doortje s s wr i w