Goudsche Courant, donderdag 4 december 1890

Donderdag 4 December N 4393 1890 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De InsendiDg van advertentiSn kan gescbleden tot eta uur des namiddags van den dag der uitgave Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op MAANDAG 22 DECEMBER 1890 gToonn 11 nnr in het Eoffiehnig Hkt Schaikboki aan den Kleivreg ten oTe taan van den NoUris MONTIJN aldaar Tan l Een FABRIEKSOEBOVW gediend hebbende tot SIGARENFABRIEK zeer geschikt Toor Telerlei zaken met LOODS en ERF staande en gelegen achter het pand get E Nrs 28 en 29 aan den Kleiweg te Gouda Kad Sectie C No 2644 groot 2 A 80 c A Ben PAKHUIS staande aan deNoordzgde van de Kleiwegsteeg wnk N No 330 te Oouda Kad Sectie B No 32 groot 42 c A Ben HUIS met BoTen en BenedenTertrekken en PAKHülSftUIMTE beneden Tooizien Tan Waterleiding etc staande aanhet Plantsoen bj den Tiendeweg wgk D No 45 te Gouda Kad Sectie O No 2494 groot 49 Centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1891 Toor 16 per maand AanTaarding dadelgk na betaling der kooppenningen Betaling 15 Janaari 1891 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagen TÓór den rerkoop Tan 9 12 en Tan 3 4 uur en op den dag der verkooping waarvoor men zich gelieve te verroegen wat betreft Nrs 1 en 2 bg den Heer C M 8CHRIEK Kleiweg E 29 en wat betreft No 3 bg den bewoner den Heer W den HERTOG Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde Notaris Breeder bg biljet het gewichtigste gedeelte de begrooting van financiëa met het voorstel ran den minister JBÖuvier tot het luiten van een leening van 700 000 000 francs tan einde de buitengewone begroeting Ie kunnen afaohaff jn en de steeds toenemende vlottende schuld te delgen Dit leeniagsplan wil de heer Clémenoeau nu weer als stormram gebruiken om met behulp van de monarchisten en Bonapartisten het ministerie ten val te brengen Het is dus weer de oude geschiedenis Oeen leoning en geen nieuwe belastingen is de leuje waarmede radicalen en anti republikeinen tegen het Kabinet te velde trekken Het ministerie dat vermoedelijk roet den heer Bouvier zal vallen is Tast besloten zjjn standpunt te handhaven maar het zal zeer de vraag zijn of de heer Rouvier ondanks den steun der begrootingscommissie zich zal kunnen handhaven Be voorposten gevechten zijn ten minste reeds ten nSdeele van het ministerie uitgevallen Toen het leeningsplan aan de orde moest komen stelde de heer Camille Pelletan de adjudant van den heer Clémenoeau voor dit uit Ie stellen totdat eerst de nog niet behandelde begrooting over Indo Chiua zou zijn afgodaan Immers zeide de radicale afgevaardigde eerst moet meu weton of de Kamer nog niet zoovele bezuinigingen kan vinden dat de leening overbodig wordt Dit argument moest natuurlijk slechts aU voorwendsel dienen om de voorstellen van den heer Rouvier van de baan te schuiven en daarom weigerde zoowel de minister Bouvier als de voorzitter der begrootingscommissie Casimir Périer tich daarmede te vereenigen Bride heeren wezen er op dat alle begrootingen behalve die van financiën waren goedgekeurd zoodat van geen verdere bezuinigingen sprake kon wezen Derhalve verlangde ig dat het leeningsToorstel onmiddellijk in behandeling zou genomen Ondanks de klemmende redevoering van den heer Bouvier stelde de meerderheid den heer Folleiantoch in het gelijk en besloot met 303 tegen 248 stemmen de behandeling van bet leeningsplan uit testellen De meerderheid bestond ook nu weer uilde radicalen de Bonapartisten de monarchisjen ende zoogenaamde Boulangisteo of revisionisten Xatuurlgk verwekte dit besluit groot opzien Er werdreeds gesproken van het aftra len van den heer Bou l vier maar natuurlyk kan daarvan geen sprake zyn voordat het lot van het leeningsplan is beslist Intusscben ging de Kamer overeenkomstig het besluit over tot de behandeling van de begrooting voor IndoCbina Ook daarbij trok de vereenigde oppositie weer ten strijde tegen het Kabinel nu onder leiding van den heer Clemenceau zelf De heer Clemenceau protesteerde er tegen dat dr regeering gelijk de begraotingscommissie verlaagde de bevoegdheid zou verkrijgen om zoo noodig de vrijstellingen Tan het betalen van invoerrechten van Coohin Chma te beperken doch de minister vaA koloniën de heer Ëtienne weigerde toe te geven Derhalve moost da Kamer toen beslissen Bij de eerste stemming staakten de stemmen De zitting werd toen geschorst en na de heropening werd Clémi nceau s voorstel nyt 228 tegen 211 stemmen verworpen Dit was dus voor de regeering een kleine vergoeding voor de aanneming Tan de motie PeiUtaD Burgerlijke Stand OEBOKEN iS Nov LsmberU Joansl ondtn i M Scbolteo CD C M HeermaB 30 Pelrnl ADtoaias ooder A van VI gk en M sn der MaadeD PioIdi Headrikol ondcTi J W Wocrife n E H van dca Hoek 1 Om Knllji onderi C T igt en P M Verbluo OVEKLbOKN 30 Nov P IJpelur 10 m ADVERTENTIÈN GROOTE SOBTEEBINÜ Wollen Handsclioenen enFoularts A V OS Al Qeiweg E 73 en73 J BRËËBAAai Lz Confisear ran wgleo Z E H PRINS HENDRIK Bereelt iieh beleefd aan Toor de leTeriog Tan Boterletters Spritsletters FUNE BORSTPLAAT in TerscMllende geuren Suiker en Chocolade werken in Terachillencie grootte H W M STEEVE S Banketbakker Hoogstraat Mijne geachte Beg unstigers en Stadg enooten noodig ik beleefd uit de St NICOLAAS ETALAGES te komen bezichtioenwelke ruim voorzien zullen zijn van € ii i€ ï 44 ® mm BwrnwEWEmmmi Borstplaat in alle geuren ens Alsmede dagelijks VERSCHE en GOED GEVULDE Banketletters en Si IVicolaas H W IIARIIS Specialiteit in KOFFIE THEE CHOCOL IDE KORTE TIENDEWEG b d Markt GOUDA beTeelt beleefd aan zgn fijne qualiteit CHOCOLADE Toor de St NICOLAAS als U mU liiii ® llfflBB 20 Ct en 25 Ct PLATTE LETTERS Middensoort Groote 8 10 en 12 Ct HARTE1 20 en 30 Ct SIGAREN met asch en vuur 5 8 10 en 12 Ct WORSTJES 7 en 10 Ct Uit de liand te Koop 266 WILGEN KNOLSTOOVEN met het vijfjarig tophoot daarop en het elzen hakhont langs den opweg tnsschen den dgk in t land van Stein en de Voorwillens Nader te bevragen bg JAN DEKKER Tolgaarder te Goejamerwei Fuike EOOMBOTEEI Vaatjes netto 4 kilo 4 25 per 11 en 22 kilo 1 per kilo franco rembours J BRUNSTIXG azn Beileo Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkelgke gerclgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering diehet geeft redt jaarlgks duizenden van eenzekeren dood Te verkrggen bg bet Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersdruk van A Bkimkiun fc Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maaiiden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 December 1890 VEEGADERINQ VAN DEN GEMEENTERAAD Op Vrijdag den 5 December 1890 dea namiddags ten 1 ure A a de orde Het voorstel betreffende onderhandsche aanbesteding van het onderhoud der straten De benoeming van eene Hoofdonderwyteres san de Ie Openbare Bewaarschool Morgen ign de Rijks Hoogere Burgerschool en het Gymnasium gesloten Als bijvoegsel bi dtt imipier souden wü aan onze abonné a het Pro amma H M de Koningin weduwe zal Maandag in eene vereenigde vergadering der Btates Generaal den eed afleggen als regentes en voogdes De katholieke aartsbisaohop en bisschoppen bier te lande hebben aan H M de koningin Regentes een adres van rouwbeklag gericht waarin zij tevens de verzekering geven van hunne trouw en verknochtheid aan Koningin en Regentes Gisteren de eerste dag tot het brengen van een hulde aan Koning Willem den Derde op zqn praalbeJ was het Paleis en zyn omgeving reeds Tan den vroegen ochtend het tooneel van groote bedrijvigheid Rijtuigen met kolossale kransen reden af en aan FEVILLETOX EEN PLEEGEIITD Naar iet DnitM XV 27 Een zenuwachtig schokken greep de diep bewogen vrouw aan en met de kin op de borst gezonken viel zij in haren stoel terug en ontwaakte eerst uit hare sombere mgmering door de komst van haren echtgenoot die een vroolgk wijsje neuriënd in den tuin wandelde De overste was een man van hooge gestalte en met een otiverschilligo houding Alles aan hem verried den libertijn In zijn kleine oogon speelde een uitdrukking van listigheid en Terliefdheid aan zijn gelaat besteedde hij de uiterste zorg zgn Henri quatre was zwart geverfd en daardoor in tegenspraak met zign kort geknipt grijzend haar Van top tot teen in het wit gekleed den groeten sombrero in de hand stond hij voor zijne gemalin De zenuwen 1 Die ongelukkige zenuwen zeide hg spottend in het franscb Wij verwachten den zoon en de mama is één en al zenuw Met deze woorden zette hg zich op den Amenkaanschon schoramelstoel groepen van dames en beeron in rouw treden het Paleis binnen honderden ofiioiereu van land en zeemacht in groot uniform vulden het voorplein en tegenover het Paleis had een talrijke menigte poet gevat De politie zorgde voor bet vrijhouden van het verkeer van tien tot vier uren Tegen 12 uren het tqdatip waarop het Paleis voor het publiek toegankelijk weid stond voor de achterpoort in het Noordeinde een dichte menschendrom welke lich allengs oploete in een tot op den Hoogewal zich uitstrekkenden die nog steeds aangroeide Voetje voor voetje ging men vooruit zonder dat nog zelfs trgen 4 uren een einde kwam aan de file van belangstellenden Op het gelaat van velen die door de poort in de Molenstraat van het bezoek ii de rouwkamer terugkeerden las men den diepen indruk dien zij in de rouwkamer hadden ontvangen Deie maakte dau ook met haar schitterende kaorsverlicbting op de zilveren luchters te midden der zware rouwdraperieèo een imposant effect De met zwart laken gedekte estrade waarop de Igkkist rust ia alt bedolven onder de taklJka kransen die van heinde en verre toestroomen het meerendeel der bloemen en kransen ia tusschen de voetstukken waarop de Koninkl emblemata prijken neergelegd Uit den aard der zaak kan de blik dien men eerbiedig buigende op het Koninklijk gelaat werpt slechts zeer vluchtig zgn Velen moesten na uren wachtene hedenmiddag terugkeeren zander de rouwkamer te hebben bezocht Voor Vaderland en Vorst Voor Land en Koning en andere woorden von het Wien Neêrlandsch bloed kunnen nu niet meer gezongen worden Als voorloopige aanvulling geeft het Handelsilad de volgende regels Wien NeSrlandsch bloed door de aderen vloeit In t land door Willem vrij die tegenover haar stond en keek naar de punten zijner laarzen Zijne echtgenoote nam ternauwernood notitie van hem Belieft het u niet mjjne lieve de feestelgke aanstalten in de plaato voor de ontvangst van Jan te gaan zien De rentmeester en onze kleine Dora hebben zichzelf overtroffen Ik ben nieuwsgierig te zien hoe Jan zich tegenover haar gedragen zal Nooit I riep zijne echtgenoote als uit een droom ontwakend met opengespalkto oogen uit De overste schokte met de schouders eni keek haar met verbazing aan Gij zeidet mijne lieve vroeg hü met een spottende nitdrukking in zijn stem Ik zeide de beide kinderen zullen elkander nimmer verdragen en ik vrees Mille pardonef De overste was een en al verbazing over deze gelijkstelling van de beide jongelieden in zijn huis Gij weet mijne lieve dat alleen Jan mijn pleegkind is terwgl dat kleine eigenzinnige persoontje Mijn pleegkind is viel zijtte echtaenoote hem met zooveel heftigheid in de rede dal hij haar verbluft en met open mond spottend aankeek Hem zei hij Het uwe Ik eerbiedig het menschUevende uwer gevoelens madame en ik heb uwe barmhartigheid niets in den weg gelegd toen wij Dora voor twee jaren de stad zagen binnenbrengen om bare straf te ondergaan want teu slotte was hare schuld ADVrERTBNTlEN worden geplaatat van 1 5 regels i 50 Centen iedere tegel meer 10 Centen GROOTE LETTSB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertontien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni Wie dankbaar voor Oranje glooit VorhofF den zang als wij Hij steil voor t Stamhuis onzer keus Het lied der vaderen in Oranje boven biyft de lens Heil I Neêrlands Koningin Wie staan aan t hoofd van Neêrlands macht Ken liefelgk kind een vrouw Haar zwakte dwingt met reuzenkracht Tot edele mannentrouw Zoo wijd de vlag van Neêrland zwiert Wordt jonge Koningin Uw naam d Oranjenaam gevierd Door heel uw huisgezin O vrouwenhand vol zacht beleid Beur op wie hulp behoeft Hef op de zwakken sterke en leid Wie grootsche taak beproeft j Wijs ons den weg op zee op land Beziel ons landsvriendin O God I beatunr de jonge hand ife j i4 Van Neérland s Koningin Oranje leev I Vol kracht en glans Blq r Nederland in stand En vlechte kunst haar lauwerkrans Om de oude vlag van t land God geve ons kracht Hg geve ons vie£ v Maar dringt een vg and in De zwaarden springen uit de schee Voor Neérland s Koningin De Iniépmdance Beige deelt mede dat te Brassel is gehouden een bijeenkomst van de directeuren der Nederlandscbe spoorwegen en der Engelsche Great Eastern en London Chattam Dover lgnen Het doel was te spreken over de inrichling van een postboot niet bewezen en de bedoeling een jeugdig menschenleven te redden deed uw vrouwenhart eer aan Wat htor de betrekking tot mgn huis betreft moet ik u verzoeken deze philantropische huitensporigheid niet te overdrijven Jan is in alle vormen door mij als zoon aangenomen wijl ons hnwelgk kinderloos scheen te zullen blgven hij heeft dus hier in huis zgn volle familierecht tegenover een meisje dat ik als bet ware van de straat van das drempel van het werkhuis opgeraapt heb alleen om Zijne echtgenoote gaf hem een wenk om te zwijgen Een schel gegil trok hunne opmerkzaamheid naar den Rijnoever waar juist de trein tusschen dezsn en het rasterwerk van den tuin langzaam voorbijstoomde om het op eeuigo honderden schreden verwijderde spoorwegstation binnen te rijden De overste stond h iastig en vroolijk op Zg rees langzaam op van haren stoel en nam den haar met hoffelijken vonnelijkheid geboden arm Beiden liepen zwijgend den tuin door naar het bij den vleugel van het huis gelegen portaal de overste vol verwachting en met vlugge schreden terwijl zijne echtgenoote loom en zwaar en hulpbehoevend aan zijn arm hing In de plaats had zich het bediendenpersoneel verzameld Doortje stond naast den rentmeester op het terras vlak tegenover de inrijpoort en bood hem de behulpzame hand b het versieren der pilaren toen de open tilbury van den overste waarin zich de verwachte bevond binnenreed li 4 1 wmfm mmtimimi mtii fi mmmmÊifmtmmm mmmBmmm